« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ПРОФТЕХОСВІТА ОПИНИЛАСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ

ПРОФТЕХОСВІТА ОПИНИЛАСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ

29 січня на вулиці Ми­хайла Грушевського в м. Києві більше тисячі представників профе­сійно-технічних закла­дів, батьківських і проф­спілкових комітетів, учнів, які приїхали з усіх регіонів України, пере­крили рух транспорту, протестуючи проти не­достатнього фінансу­вання системи профтехосвіти. Акція розпоча­лася під стінами Мініс­терства освіти і науки України й продовжила­ся біля Будинку Уряду та профільного Комітету Верховної Ради.

Протестувальники заяви­ли, що новий держбю­джет руйнує систему профтехосвіти, оскільки галузь тепер фінансуватиметь­ся з місцевого бюджету. Вони вимагали зустрічі з представни­ками Кабінету Міністрів та Мі­ністерства фінансів, щоб отри­мати відповідь на запитання: що робити в ситуації, коли вже місяць їм не виплачують зарплати та стипендії, не забезпе­чують харчуванням дітей-сиріт та погрожують відключити те­пло, воду й електроенергію че­рез несплату. Проте до них вий­шов лише рядовий представник Секретаріату КМУ, який нічого не зміг пояснити. Обурені люди перекрили вулиці Грушевсько­го та Шовковичну.

Що ж спричинило невдово­лення освітян? Після прийняття Закону України «Про держав­ний бюджет України на 2016 рік» та пов’язаного з ним ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» видатки на фі­нансування підготовки робітни­чих кадрів у професійно-техніч­них та інших навчальних закла­дах були передані з державного до місцевих бюджетів. Також Кабінету Міністрів України були визначені завдання забез­печити передачу з державної у комунальну власність відповід­них установ, закладів та органі­зацій професійно-технічної осві­ти. Одночасно скасовано суб­венцію на підготовку робітни­чих кадрів з державного бюдже­ту, яка в 2015 році становила близько 6 млрд грн.

Бюджет України на 2016 рік передбачає, що Кабмін до 1 січ­ня поточного року повинен був забезпечити передачу видатків на утримання професійно-тех­нічних навчальних закладів на фінансування з місцевих бю­джетів. Представники профспі­лок і місцева влада неодноразо­во заявляли, що в місцевих бю­джетах недостатньо коштів для фінансування профтехучилищ.

За даними Міністерства фі­нансів, для подальшого фінан­сування до місцевих бюджетів передано 755 професійно-техніч­них навчальних закладів, з яких до обласних бюджетів – 336 за­кладів, а до бюджетів міст об­ласного значення – 419. Загаль­ний обсяг фінансування профе­сійно-технічної освіти з місце­вих бюджетів складатиме 5,8 млрд грн, з яких, за даними Мін­фіну, на сьогодні рішеннями відповідних місцевих рад уже передбачені 3,9 млрд грн. Не за­тверджено виділення коштів 25 містам обласного значення.

Згодом до учасників акції протесту вийшли депутати Сер­гій Каплін, Антон Геращенко, Володимир Парасюк, Олексан­дра Кужель, Лілія Гриневич.

У конференц-залі Верховної Ради України відбулася Всеукраїнська нарада з проблем та ризиків подальшого функціону­вання системи професійно-тех­нічної освіти в контексті при­йняття ЗУ «Про Державний бю­джет України на 2016 рік», у якій взяли участь заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, представ­ники профільних міністерств, народні депутати, депутати місь­ких та обласних рад, керівники та директори закладів профтехосвіти, освітяни, профспіл­ковці, представники громад­ських організацій, роботодавці.

У виступах представників професійно-технічної освіти йшлося про те, що місцеві бю­джети не спроможні забезпечи­ти фінансування професійних навчальних закладів, оскільки передбачуваний рівень їх дохо­дів просто не дозволить цього зробити. В свою чергу, місцеві ради міст низки областей кате­горично заперечують можли­вість відволікання власних бю­джетних доходів та спрямуван­ня їх на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. Переваж­на більшість місцевих рад пла­нують і мають в розпорядженні кошти для фінансування профтехосвіти на період 1–3 місяці, сподіваючись на повернення субвенції з державного бюдже­ту. Існує велика загроза зростан­ня вже наявного дефіциту ко­штів у місцевих бюджетах, що призведе до закриття закладів, їх нераціонального перепрофі­лювання, відчуження примі­щень та земельних ділянок, а також скорочення робочих місць для педагогічних праців­ників.

За словами промовців, при­йняті зміни законодавства загро­жують руйнацією системи профтехосвіти на місцях, значним зниженням підготовки робітни­чих кадрів з малопрестижних і гостродефіцитних професій, в яких є потреба в інших регіонах. Крім того, професійно-технічні навчальні заклади виконують значні соціальні функції, зокре­ма із 174 тис. учнів 29% потребу­ють соціального захисту.

Освітянам було запропонова­но шляхи вирішення даної про­блеми. Так, народні депутати України підготували та зареє­стрували два законопроекти – «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю­джет України на 2016 рік» (ре­єстр. № 3830-3 від 29.01.2016) та «Про внесення змін до Бюджет­ного кодексу України» (реєстр. № 3831-2 від 29.01.2016).

Прийняття законів, розгляд яких має відбутись протягом двох тижнів, дасть змогу опера­тивно вирішити кризову ситуа­цію. І вже після цього провести ґрунтовний аналіз моделі фі­нансування професійно-техніч­ної освіти й знайти виважене та правильне рішення, що дозво­лить не лише зберегти, а й спри­яти її ефективному розвитку.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

  •   ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Георгій ТРУХАНОВ, голова Профспілки працівників освіти і науки України:

«У системі професійно-технічної освіти за­раз справжній колапс. Вона опинилася на межі руйнування внаслідок прийняття За­кону «Про Державний бюджет на 2016 рік», у статті 27 якого дано доручення Уря­ду до 1 січня 2016 року забезпечити передачу видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів без надання їм відповідних ресурсів. При цьо­му не розроблено механізмів такої передачі.

Фінансування з місцевих бюджетів підготовки робітни­чих кадрів професійно-технічними навчальними закла­дами та їх переведення з державної у комунальну власність може призвести до ліквідації частини з них, скорочення обсягів підготовки кадрів для потреб дер­жави і, як наслідок, поповнення лав безробітних з чис­ла викладачів та учнів, можливих зменшення розміру зарплат та несвоєчасної їх виплати.

Складна ситуація також із стипендіальним забезпечен­ням та харчуванням учнів, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Гостро постала й проблема оплати за комунальні послуги, відключення приміщень професійно-технічних навчальних закладів від тепла та світла через несплату в зимовий період.

Профспілка працівників освіти і науки України ще до прийняття бюджету застерігала, що така ситуація може призвести до незворотних наслідків і негативно позначиться на економіці країни та її обороноздатнос­ті. Ці застереження було викладено у неодноразових зверненнях до Голови Верховної Ради України, народ­них депутатів, профільного міністерства тощо».

Василь АНДРЕЄВ, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

«25 грудня минулого року був прийнятий Закон України «Про Державний бюджет на 2016 рік», в якому передбачено пере­дання повноважень з фінансування про­фесійно-технічних закладів місцевим бюджетам. Звіс­но ж, без відповідного фінансування за рахунок держа­ви. Це вже поставило під загрозу всю систему профе­сійно-технічної освіти. За нашими даними, сьогодні 50 ПТУ перебувають у складному фінансовому становищі через те, що невеликі міста та селища не в змозі їх утримувати.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий 26 січня направив до віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та жит­лово-комунального господарства України Г. Зубка те­леграму з проханням негайно провести зустріч з оргко­мітетом акції та поінформувати про реальний стан і перспективи профтехосвіти в Україні.

У січні відбулося багато нарад і круглих столів із цього питання. Також ця проблема порушувалася в рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Проте позитивного рішення немає. Тому 29 січня понад 500 викладачів, представників батьківських ко­мітетів, профспілкових організацій пікетують Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти, що зібрався на всеукраїнську нараду з питань професійно-технічної освіти, а також Кабінет Міністрів України.

Основна вимога – зупинити непродуману «реформу» та розпочати передбачене фінансування професійно- освітніх закладів».

 

ОФІЦІЙНО

ЗВЕРНЕННЯ

Президентові України

Порошенку П. О.

Голові Верховної Ради України

Гройсману В. Б.

Прем’єр-міністру України

Яценюку А. П.

 

Вельмишановний пане Президенте!

Вельмишановний пане Голово Верховної Ради!

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре!

Звертаємося до Вас у зв’язку з катастрофічною ситуацією, що склалася в системі професійно-технічної освіти України через прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». У статті 27 цього Закону дано доручення Кабінету Міні­стрів України: до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установле­ному порядку видатків на підго­товку робітничих кадрів у профе­сійно-технічних та інших навчаль­них закладах на фінансування з місцевих бюджетів. При цьому не розроблено самих механізмів пе­редачі закладів системи ПТО на місцевий бюджет. Передача ви­датків здійснена без надання від­повідних ресурсів бюджетам орга­нів місцевого самоврядування. Це може призвести до незворотних наслідків – руйнування системи професійно-технічної освіти в Україні, що негативно позначить­ся на економіці країни та оборо­ноздатності нашої держави.

Означені радикальні дії є пору­шенням окремих статей Конститу­ції України, зокрема, ч. 3 ст. 142: «витрати органів місцевого само­врядування, що виникли внаслі­док рішень органів державної вла­ди, компенсуються державою», а також ч. 3 ст. 53: «держава забезпе­чує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної се­редньої, професійно-технічної, ви­щої освіти в державних і кому­нальних навчальних закладах».

Передбачений в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за підсумками І квар­талу 2016 року моніторинг фінан­сового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності за ра­хунок коштів обласних та міських (міст обласного значення) бюдже­тів і внесення в разі необхідності пропозицій щодо змін до бюджет­ного законодавства може виявити­ся запізнілим, оскільки система підготовки робітничих кадрів в Україні опинилася під загрозою припинення свого існування.

Ігнорування зазначених про­блем неминуче загострить і так складний стан професійно-техніч­ної освіти в Україні. Упродовж 1990–2015 років мережа державних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти скоро­тилася на 34%, а обсяг підготовки кваліфікованих робітників змен­шився на 56%. Майже не фінансу­ється оновлення матеріально-тех­нічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Бюджетних коштів, що виділяються на утри­мання професійно-технічних на­вчальних закладів, вистачає лише на основні захищені статті видат­ків (заробітна плата з нарахування­ми, комунальні послуги та енерго­носії в неповному обсязі, стипен­дія, харчування та обов’язкові ви­плати дітям-сиротам і дітям, по­збавленим батьківського піклуван­ня). Заробітна плата педагогів і стипендія учнів професійно-тех­нічних навчальних закладів – мі­зерно малі та зумовлюють низьку престижність професійно-техніч­ної освіти в суспільстві.

Незважаючи на наявні пробле­ми, система професійно-технічної освіти України забезпечує націо­нальну економіку висококваліфі­кованими робітниками. Нині у по­над 800 професійно-технічних на­вчальних закладах державної фор­ми власності здобувають профе­сійно-технічну освіту більш як 300 тис. осіб за 35 напрямами та вида­ми господарської діяльності з 500 професій. Окрім того, система про­фесійно-технічної освіти виконує важливі соціальні функції, зокре­ма, забезпечує професійну підго­товку дітей-сиріт, дітей, позбавле­них батьківського піклування, ді­тей із неповних сімей, дітей з осо­бливими освітніми потребами тощо, а також безробітних.

Радикальна зміна фінансуван­ня може призвести до ліквідації багатьох професійно-технічних навчальних закладів, що спричи­нить зростання соціальної напру­женості в суспільстві, погіршення криміногенної ситуації, занепад економіки та позбавить Україну не лише євроінтеграційних пер­спектив, а й взагалі – перспектив зберегти статус економічно розви­неної держави. Обмежені можли­вості держави у фінансуванні про­фесійно-технічної освіти можуть бути розв’язані шляхом вивчення та запровадження ефективних за­рубіжних практик фінансування: цільове нормативне фінансування (Франція), фінансування за ре­зультатами (Великобританія, США), пряме фінансування при­ватних осіб через освітні ваучери, гранти, позики тощо (Великобри­танія, Австрія, Бельгія, Франція), багаторівневе фінансування (США, Франція), дуальна система навчання, що поєднує державне фінансування із внесками робото­давців (Німеччина, Данія), фінан­сування через різноманітні схеми оподаткування підприємств, при­буткову економічну діяльність за­кладів освіти (у більшості країн світу) тощо.

На основі викладеного про­понуємо:

• у 2016 році продовжити фі­нансування професійно-технічних навчальних закладів у формі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

• визначити перехідний період упродовж трьох років (2016–2018 рр.) для здійснення оптимізації мережі закладів системи ПТО;

• визначити категорії навчаль­них закладів, які можуть бути пе­редані на місцевий бюджет, й ті, які мають залишитися на держав­ному фінансуванні, що пов’язано зі специфікою підготовки фахів­ців з певних напрямів (гірничо-ви­добувна, металургійна, машино­будівна, транспортна, оборонна галузі, зв’язок тощо).

Просимо Вас підтримати наші пропозиції, що дасть змогу зберег­ти роль держави в забезпеченні до­ступності та якості професійно-тех­нічної освіти, сприятиме задово­ленню потреб національної еконо­міки у висококваліфікованих, кон­курентоспроможних та професійно мобільних робітничих кадрах.

Заступник голови Ради

Федерації роботодавців України

О. В. МІРОШНИЧЕНКО

Голова Федерації професійних спілок України Г. В. ОСОВИЙ

Голова Профспілки працівників освіти і науки України

Г. Ф. ТРУХАНОВ

Академік-секретар Відділення

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН Н. Г. НИЧКАЛО

Голова Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти В. П. ГОЛОВІНОВ

Члени Президії Федерації профспілок України

 

ЯК ЗБЕРЕГТИ СИСТЕМУ НАВЧАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ?

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2016 рік» уряд мав би забезпечити «передачу видатків на підготовку ро­бітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів» до 1 січня 2016 року, проте передав ор­ганам місцевого самоврядування лише обов’язок фінансування. Отже, діяльність вітчизняних ПТНЗ у 2016 році має здійснюватися на основі фінансуван­ня з бюджету органів місцевого самоврядування.

Такі радикальні дії є пору­шенням окремих статей Конституції і чинного за­конодавства України та можуть призвести до невиправ­них наслідків – руйнування системи професійної освіти та неминучого скорочення робіт­ничих кадрів, занепаду економі­ки країни і послаблення її оборо­ноздатності. Така ситуація скла­лася через низку причин.

1. Для реалізації ухвалених рі­шень недостатньо розроблена законодавча база. Передача обов’язків фінансування ви­датків на місця здійснюється без забезпечення відповідни­ми ресурсами, що призводить до істотного додаткового на­вантаження на бюджети орга­нів місцевого самоврядування.

2. Практично не розроблено механізмів передачі закладів системи профтехосвіти на фі­нансування місцевим бюдже­том, що неминуче спричинить затримку у фінансуванні ПТНЗ і може призвести до зни­ження рівня матеріально-тех­нічного забезпечення закладів профтехосвіти, погіршення со­ціального становища учнів­ської молоді та педагогів, ви­кликати зростання соціально­го напруження в суспільстві.

3. Вищезазначена стаття зако­ну України суперечить части­ні 3 статті 142 Конституції України, у якій мовиться: «Ви­трати органів місцевого само­врядування, що виникли вна­слідок рішень органів держав­ної влади, компенсуються дер­жавою», а також ч. 3 ст. 53 Основного Закону: «Держава забезпечує доступність і безо­платність дошкільної, повної загальної середньої, професій­но-технічної, вищої освіти в державних і комунальних на­вчальних закладах».

4. Наведені пропозиції чинно­го законодавства руйнують підґрунтя реформування міс­цевого самоврядування, зокре­ма, порушують принцип суб­сидіарності, який вимагає, щоб рішення у державі при­ймались на нижчому можли­вому рівні, і верхні ланки управління можуть вдаватися до будь-яких дій тільки тоді, якщо їхні дії будуть ефектив­нішими за відповідні дії ниж­чих ланок.

5. Передача всіх ПТНЗ на місце­ве фінансування неодмінно призведе до заміни пріоритету державних потреб регіональни­ми, що негативно позначиться на розбудові промислових галу­зей, у тому числі у сфері оборон­но-промислового комплексу.

6. Передбачений статтею 27 ЗУ «Про Державний бюджет Укра­їни на 2016 рік» моніторинг фі­нансового забезпечення ПТНЗ державної форми власності за рахунок коштів обласних і міських (міст обласного зна­чення) бюджетів і внесення пропозицій щодо змін до бю­джетного законодавства та­кож може виявитися запізні­лим, а система підготовки ро­бітничих кадрів в Україні при­пинить своє існування.

Для запобігання викладе­ним загрозам необхідно вжити таких заходів:

1. Протягом 2016 року розробити та апробувати механізми пере­дачі фінансування закладів сис­теми профтехосвіти місцевим бюджетом. До визначення та­ких механізмів припинити дію статті 27 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

2. Визначити категорії навчаль­них закладів, які можна переда­ти для фінансування за кошти місцевого бюджету, а які слід залишити на держфінансуван­ні, що пов’язано зі специфікою підготовки фахівців певних на­прямів (гірничо-видобувна, ме­талургійна, машинобудівна, оборонна галузі тощо).

3. Визначити перехідний пері­од протягом трьох років (2016– 2018 роки) для вирішення пи­тання оптимізації мережі за­кладів системи профтехосвіти.

 

07.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання