« на головну 26.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

Мейнстрім – реабілітація

Мейнстрім – реабілітація

Санаторно-курортна сис­тема профспілок ніколи не залишалась осторонь від основних державних про­блем, які виникали внаслі­док природних, техноген­них катастроф або інших подій, що спричиняли масо­ві травмування та порушен­ня здоров’я людей. Тому від часів Євромайдану, анексії Криму та початку військових дій на сході України ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ви­ходячи з можливостей сана­торно-курортних закладів, допомагає постраждалим.

СТАБІЛЬНІСТЬ У РОБОТІ

Упродовж останніх років оздоровни­ці працюють в умовах фінансової кризи й повною мірою відчувають її наслідки. Зниження обсягів виробництва у про­мислових галузях економіки, безробіт­тя, зростання цін в цілому на товари та послуги, і, головне, життя держави в умовах військово - політичного проти­стояння – ось далеко не весь перелік при­чин, що негативно вплинули на купі­вельну спроможність як підприємств, так і населення, а також на попит на са­наторно - курортні послуги. Однак, і в та­ких умовах санаторно - курортні заклади працюють і створюють умови для ліку­вання та відпочинку.

Висока ефективність лікування, ре­абілітації і вторинної профілактики за­безпечується використанням лікуваль­них ресурсів саме в умовах санаторіїв. Важливим напрямом роботи курортів є медична реабілітація. Відновлювальне лікування в реабілітаційних відділен­нях є одним з головних розділів охоро­ни здоров’я, оскільки воно створює хво­рому можливості для повернення до праці і соціальної реабілітації, а врахо­вуючи те, що Фонд соціального страху­вання України різко знизив обсяги заку­півель санаторно - курортних послуг і закуповує путівки тільки в реабіліта­ційні відділення, організація таких від­ділень є необхідною також і для сана­торно-курортних закладів з метою за­безпечення стабільності в роботі.

Станом на 1 червня 2018 року мережа реабілітаційних відділень складає біль­ше 148 одиниць на 6354 ліжок за основни­ми напрямами захворювань, де щорічно проходять відновлювальне лікування понад 30 тис. хворих після гострого ін­фаркту міокарда, інсульту, оперативних втручань на органах шлунково-кишко­вого тракту, великих судинах та суди­нах серця, опіків, з патологією вагітнос­ті, захворюваннями органів дихання тощо. Це дає змогу скоротити терміни тимчасової непрацездатності, зменши­ти показник первинної інвалідності й, найголовніше, якнайшвидше відновити здоров’я людини.

МОДЕРНІЗАЦІЯ БЕЗ УПИНУ

У санаторно - курортних закладах То­вариства зміцнюється та модернізуєть­ся лікувально - діагностична база, існу­юча база постійно оновлюється та попо­внюється новітньою медичною апара­турою. Щороку оздоровниці закупову­ють медичної апаратури на суму близь­ко 2 млн грн.

Приміром, у Клінічному санаторії «Роща», з метою модернізації відділен­ня реабілітації для хворих з наслідками травм та захворювань органів опори та руху, а також у зв’язку з розширенням показань для лікування у відділенні ін­валідів - спинальників придбано сучасні тренажери для верхніх і нижніх кінці­вок, реабілітаційний комплекс РК - 1, тре­нажер-вертикалізатор, підйомник для занурювання хворих з обмеженими фі­зичними можливостями у басейн тощо.

У санаторії «Шаян» також багато уваги приділяють модернізації ліку­вально-діагностичної бази: придбано обладнання для підводного витягуван­ня хребта, сучасну бальнеологічну уста­новку «Купава».

На базі Клінічного санаторію ім. Пи­рогова відкрито відділення для лікуван­ня інвалідів - спинальників, для чого була реконструйована під потреби лю­дей з обмеженими фізичними можли­востями частина приміщень у водо-та грязелікарні, встановлено підйомник у басейні, зал лікувальної фізкультури об­ладнано тренажерами, коліноупорами, вертикалі заторами тощо.

Санаторій взяв на себе зобов’язання з оздоровлення інвалідів, забезпечив їх лі­куванням за аналогією з методами, що застосовувались у «Санаторії ім. Бурден­ка», який залишився на анексованій тери­торії АР Крим, введенням додатково но­вих технологій у комплексному лікуван­ні та створив їм відповідні комфортні умови перебування.

Проте, разом з упровадженням в оздо­ровницях дорогих сучасних технологій не відбувається «вимивання» дешевих і ефективних курортних послуг, таких як кліматотерапія, ароматерапія, лікуваль­на фізкультура тощо. В окремих санато­ріях ці методи розширюються і трансфор­муються у більш сучасні.

ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

Сьогодні тисячі наших співвітчизни­ків із зброєю в руках захищають цілісність нашої держави на сході країни. У ході бо­йових дій військові отримують поранення різного ступеня важкості й численні функ­ціональні порушення у вигляді психовеге­тативних розладів, у походженні яких про­відним є психогенний емоційно - стресовий чинник. Після стаціонарного лікування більшість з них потребують фізичної та психологічної реабілітації в умовах спеці­алізованих відділень.

Проаналізувавши Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи із забез­печення державної безпеки», ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» вийшло з пропозицією проведення реабілітації постраждалих учасників АТО, в тому числі соціально-психологічної, на базі санаторно-курорт­них закладів профспілок України. Наразі більше 20 оздоровниць Товариства міст­кістю близько 760 ліжок готові надавати послуги з медико - психологічної реабіліта­ції. Географія розташування відділень ре­абілітації свідчить про можливість надан­ня такої допомоги в усіх регіонах країни.

Санаторно - курортними закладами За­карпаття (санаторії «Карпати», «Сонячне Закарпаття», «Синяк»), Прикарпаття (СКК «Моршинкурорт»), Вінницької та Харків­ської областей («Хмільник», «Авангард», «Курорт «Бермінводи»), Одеської області (санаторій ім. Пирогова) надано благодій­ну допомогу 18 учасникам АТО шляхом безкоштовного виділення їм путівок.

ПРАГНЕННЯ ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЬ

У системі лікувально - оздоровчих за­кладів профспілок значна увага приділя­ється і питанням удосконалення кваліфі­кації кадрового потенціалу оздоровниць. Перевагою профспілкових санаторіїв був і, безумовно, залишається рівень медич­ного обслуговування, і насамперед реабі­літаційних відділень, в яких кваліфікова­ний персонал створює всі умови для від­новлення працездатності підопічних та повернення їх до повноцінного життя.

Ще одним напрямом діяльності сана­торно-курортних закладів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є організація ди­тячого оздоровлення та відпочинку. На базі оздоровниць «Курорт «Березівські мінеральні води», «Жовтень», «Україна», «Очаківське об’єднання санаторно - ку­рортних закладів», «Авангард» відкрито спеціалізовані дитячі відділення сана­торного типу, які готові приймати на оздоровлення та відпочинок маленьких гостей, забезпечивши при цьому якісне лікування та організацію дозвілля.

Завдяки креативному розвитку, прагненню постійно вдосконалюва­тись, спираючись на останні наукові, технічні та практичні досягнення в ку­рортології і медицині в цілому, санато­рії профспілок користуються незмін­ним попитом у громадян України та близького зарубіжжя, що свідчить про позитивний лікувальний імідж, а отже, надійну основу для майбутнього.

ОЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ П р АТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ – ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

 

До теми

МОВОЮ ЦИФР

• Найвищою оцінкою діяльності са­наторіїв є той факт, що 80% осіб пра­цездатного віку після перенесених захворювань серцево - судинної сис­теми, в тому числі інфаркту міокарда, повертаються до повноцінної праці, причому на 1–1,5 місяця раніше, втри­чі зменшено інвалідність, а показни­ки розвитку ускладнень і смертності при цій патології вдвічі нижчі.

• Реабілітація хворих на цукровий діабет сприяє компенсації захво­рювання, відновленню і збережен­ню працездатності. Ефективність лікування дітей з цією патологією сягає 90–100%.

• У результаті реабілітації в осіб, що перенесли операції на органах травлення, частота формування піз­ніх ускладнень після резекції шлун­ку скоротилась з 65 до 28%, а пер­винна інвалідність – з 23 до 12,4%.

•  Понад 150 тис. осіб щорічно оздоровлюються в профспілкових санаторно- курортних закладах.

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання