« на головну 29.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

Канікули – час оздоровлювати дітей

Канікули – час оздоровлювати дітей

Важливим мотивацій­ним чинником проф­спілкового членства є надання профкома­ми соціальних послуг із оздоровлення дітей спілчан, які працюють на підприємствах, в установах, організаці­ях України.

Н е секрет, що останніми роками ця робота ускладнилася через скасування витрат на дитяче оздоровлення Фондом соціального страхування, зростання податків та зборів на землю, нерухоме майно, високу вартість комунальних послуг, енергоносіїв і продуктів харчуван­ня. Великих затрат вимагають нині і заходи із забезпечення належної протипожежної безпеки дітей. Се­ред інших проблем у низці регіонів – неможливість укомплектувати дитячі оздоровчі табори в літній період кваліфікованими медични­ми кадрами через незацікавленість у цьому закладів охорони здоров’я.

Профспілкова статистика свід­чить, що в 2017 році профспілкові організації в областях змогли оздо­ровити понад 263 тис. дітей спіл­чан, хоча це майже на 100 тис. мен­ше, ніж у 2014 році, коли Фондом соціального страхування здійсню­валось часткове фінансування ди­тячого оздоровлення.

Нині дитяче оздоровлення до­ступне лише для забезпечених бать­ків, які працюють на успішних під­приємствах, де і господарники, і профкоми спроможні вкладати в цю роботу значні кошти. У багатьох галузях господарства профспілкові організації майже припинили робо­ту з оздоровлення дітей через не­спроможність батьків оплатити за­високу для них вартість дитячої пу­тівки (текстильна промисловість, лісові галузі, автомобілісти, геоло­ги, будівельники, працівники річко­вого транспорту, газових госпо­дарств та ін.). Так, через високу вар­тість дитячої путівки лише 28% ді­тей змогли оздоровитися влітку ми­нулого року повноцінно протягом 21 дня, а 42% відпочивали протягом 14 днів або ще менше.

Усі ці питання стали предметом обговорення 19 квітня на засіданні Центрального міжвідомчого штабу з координування організації і про­ведення оздоровлення та відпочин­ку дітей у 2018 році при Міністер­стві соціальної політики України. До складу ЦМШ входять представ­ники зацікавлених міністерств і ві­домств, а також Федерації профспі­лок України. Профспілкові пропо­зиції, що мають покращити ситуа­цію з дитячим оздоровленням, ви­клав у своєму виступі на засіданні заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Він зазначив, зокрема, що нині вкрай вважливо повернути частину коштів соціального стра­хування для оздоровлення дітей за­страхованих осіб і надати держав­ну підтримку тим підприємствам, які утримують на своєму балансі установи соціальної сфери, в тому числі дитячі оздоровчі табори, шляхом податкових преференцій.

У період підготовки профспілко­вих дитячих оздоровчих таборів до відкриття сезону гострою пробле­мою є пошук коштів на встановлен­ня пожежної сигналізації та обробки протипожежними матеріалами дерев’яних будівель дитячих оздо­ровниць. Зважаючи на страшні на­слідки минулорічної пожежі в Одеському дитячому оздоровчому закладі «Вікторія» та пожежі в тор­гово-розважальному комплексі в м. Кемерово (Росія), під час яких за­гинули діти, Уряд України скасував мораторій на перевірки дитячих за­кладів державними службами з над­звичайних ситуацій та з питань пра­ці, а також Держпродспоживслуж­бою (колишньою СЕС) щодо визна­чення готовності закладів до почат­ку оздоровчої кампанії та здійснен­ня перевірок перед початком кожної зміни. Тому ФПУ внесла пропозицію до рішення ЦМШ щодо створення в регіонах комплексних комісій з пе­ревірки готовності таборів до від­криття, замість того, аби здійснюва­ти такі перевірки кожною контролю­ючою структурою окремо.

Внесено пропозицію і Міністер­ству охорони здоров’я України щодо врегулювання належним чи­ном ситуації із забезпеченням се­зонних літніх дитячих оздоровчих закладів висококваліфікованим медичним персоналом, осучаснен­ня наборів медикаментів для мед­пунктів цих закладів і наявності в них антидотів та протиотрути. Адже на минулорічний запит Феде­рація профспілок України отрима­ла від міністерства відписку про те, що в штаті таборів передбачено посади лікаря та медсестри. Рані­ше заклади охорони здоров’я чітко дотримувались наказу міністер­ства № 156 від 20 травня 1997 року, згідно з яким медичних працівни­ків влітку відряджали в сезонні ди­тячі оздоровчі заклади, зберігаючи їм зарплату за основним місцем ро­боти. При цьому оздоровчий за­клад теж сплачував лікарю, як пра­вило, додаткову зарплату в розмірі 0,5 ставки з урахуванням того, що він зможе за потреби надавати ме­дичну допомогу дітям цілодобово.

Якими ж нормами користувати­ся нині, відповіді від міністерства немає.

На засіданні ЦМШ прийнято низку важливих рішень, спрямова­них на покращення дитячого оздо­ровлення. Зокрема, готується дору­чення Прем’єр-міністра України головам обласних і Київської місь­кої держадміністрацій щодо вжиття ними заходів для збереження мере­жі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, недопущення їх пе­репрофілювання та закриття, під­тримки їх шляхом звільнення від сплати податку на землю та нерухо­ме майно, а також налагодження системи обліку та контролю щодо перебування в регіоні організованих груп дітей (у готелях, на базах відпо­чинку, в наметових містечках тощо), інформування організатора­ми відпочинку уповноважених міс­цевих органів виконавчої влади не пізніше, ніж за 10 днів до початку їх роботи.

24 квітня у Федерації профспілок України відбулася робоча нарада представників її членських органі­зацій за участю заступника керівни­ка департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соці­альної політики України Віктора Древаля, котрий відповів на низку запитань директорів дитячих табо­рів київських підприємств та інших організаторів дитячого оздоровлен­ня. Найбільше гострих запитань щодо роботи профспілкових таборів в області поставив голова Донецької облпрофради.

На нараді прийнято рішення звернутися від імені Федерації профспілок України до Кабінету Мі­ністрів України щодо надання дору­чень керівникам обласних держав­них адміністрацій стосовно сприян­ня дитячому оздоровленню, виді­лення належного фінансування на здешевлення вартості дитячої пу­тівки та вирішення інших актуаль­них питань.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА

ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

АПАРАТУ ФПУ

 

Зміни законодавства з питань дитячого оздоровлення


Законом України від 6 червня 2017 року № 2081 «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів щодо органі­зації оздоровлення та відпочинку ді­тей» внесено зміни до базового закону стосовно створення Державного реє­стру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей з метою запобі­гання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням таких об’єктів, а та­кож забезпечення доступності та від­критості інформації про дитячі закла­ди оздоровлення та відпочинку, по­слуги, які вони надають. Нині в Мініс­терстві соціальної політики України цей реєстр доопрацьовується, невдовзі туди можна буде вносити дані про ди­тячі оздоровчі заклади всіх форм влас­ності та підпорядкування. На місцях слід підтримувати зв’язок із структур­ними підрозділами соціального захис­ту населення для подання до Мінсоц­політики документів для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку. Цим підрозділам нині передано по­вноваження з питань організації оздо­ровлення та відпочинку дітей у тих регіонах, де координацію до цього часу здійснювали департаменти та управління, підпорядковані МОНу та Мінмолодьспорту відповідно до по­станови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 241 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, пе­редбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпо­чинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих цен­трах «Артек» та «Молода гвардія».

Податковим кодексом України вста­новлено пільги з оподаткування дитя­чих оздоровчих закладів. Згідно з пунк­том 266.2.2 статті 266 «Податок на неру­хоме майно» не оподатковуються:

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у влас­ності органів державної влади, орга­нів місцевого самоврядування, а та­кож організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно­го державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та за­кладів оздоровлення та відпочинку дітей, що перебувають на балансі під­приємств, установ, організацій, які є неприбутковими і внесені контролю­ючим органом до Реєстру неприбут­кових установ та організацій.

Пунктом 282.1.5 статті 269 «Плат­ники земельного податку» від сплати земельного податку звільняються державні та комунальні дитячі сана­торно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздо­ровчі заклади України, що перебува­ють на балансі підприємств, установ, організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та ор­ганізацій. При цьому слід узяти до уваги, що саме місцевим органам влади надано повноваження стосов­но встановлення ставок податку на землю та нерухоме майно, а також плати за електроенергію та кому­нальні послуги. Тому обласним профоб’єднанням та профспілковим організаціям слід предметно працю­вати з органами місцевого самовря­дування, а не тільки сподіватися на вирішення цього питання на рівні центральних органів.

За наполяганням профспілкової сторони, народними депутатами України також внесено пропозиції щодо змін до законодавства, зокрема:

– законопроект № 2245 від 26.02.2015 «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України (щодо надання соціальних послуг)», яким передбаче­но відновлення фінансування оздо­ровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду со­ціального страхування України;

– законопроект № 7382 від 08.12.2017 «Про внесення змін до Податкового ко­дексу України щодо підтримки дитячих санаторно-курортних та оздоровчих за­кладів», де пропонується внести зміни до статей 266 та 282 Податкового кодексу України і звільнити від плати за землю дитячі санаторно-курортні заклади, які мають ліцензію на провадження госпо­дарської діяльності з медичної практи­ки на надання послуги із санаторно-ку­рортного лікування, а також дитячі за­клади оздоровлення та відпочинку, які внесено до Державного реєстру і які про­йшли державну атестацію.

На жаль, зазначені законопроекти поки не внесено на розгляд Верховної Ради України.

Федерація профспілок України внесла пропозиції ЦМШ:

– забезпечити публічність про­цесу оздоровлення дітей, розміс­тивши на сайтах міністерства і сво­їх структурних підрозділів у регіо­нах результати перевірок дитячих оздоровчих закладів щодо безпеч­ного перебування у них;

– разом із Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіж­ної політики, спорту та туризму опра­цювати питання щодо можливості внесення змін до пункту 3 статті 2 За­кону України «Про публічні закупів­лі» стосовно непоширення його дії на дитячі оздоровчі заклади, які про­йшли державну атестацію, надавши їм можливість здійснювати продаж путівок шляхом конкурсу, а не тен­дерних процедур.

 

ДОСВІД

З огляду на проблеми, з якими стикаються дитячі оздоровчі за­клади та організатори дитячого оздоровлення у зв’язку з реаліза­цією дитячих путівок шляхом тен­дерних закупівель, доцільно запо­зичити досвід Федерації профспі­лок Рівненської області. Шукаючи можливості для здешевлення вартості путівок, ФПО наполегли­во зверталася до обласної, ра­йонних державних адміністрацій, обласної та районних рад, викон­комів міст обласного значення з проханням передбачити в місце­вих бюджетах кошти на дольову участь в придбанні путівок для оздоровлення дітей в оздоровчих закладах області.

За ініціативи обласного профоб’єднання схвалено зміни до обласної програми відпочин­ку й оздоровлення дітей шляхом перерахування коштів з облас­ного (районного) бюджету тим дитячим оздоровницям, які обра­ли батьки дітей. Це дозволяє уникнути тендерних процедур та дотримувати принцип «гроші хо­дять за дітьми». При цьому бать­ки мають змогу обрати для своєї дитини найкращий оздоровчий заклад, на відміну від тендерної процедури, де виграють ті, хто пропонує найнижчу ціну, не дба­ючи при цьому про належні умо­ви перебування дітей.

Завдяки такій системі влітку 2017 року оздоровлено в стаціонарних дитячих закладах області 2,3 тис. дітей спілчан. Половину вартості дитячої путівки було покрито за рахунок коштів профспілкових структур, батьківська доплата ста­новила 25% її вартості (2,1 тис. грн).

 

Скоро літо…

Організація дитячого оздоровлення та відпочинку є одним з головних напрямів роботи виборних органів Профспілки працівників житлово-комунального гос­подарства, місцевої промисловості, побутового обслу­говування населення України.

У 2017 році у відомчих та інших оздоровчих закла­дах профспілкові органі­зації разом з господарни­ками забезпечили відпо­чинок понад 20,5 тис. дітей, на що було спрямовано з різних джерел 88,6 млн грн. Проте, останніми рока­ми кількість оздоровлених дітей по­стійно зменшується.

Основною причиною цього стало скасування Урядом України у 2014 році фінансування санаторно-курорт­ного лікування і оздоровлення дітей коштами Фонду соціального страху­вання, а також зростання вартості енергоносіїв, продуктів харчування, сплата податків на землю та нерухо­ме майно для дитячих оздоровчих за­кладів. Ці та інші чинники, а також низький рівень зарплати не дозволя­ють багатьом сім’ям придбати своїм дітям путівки в оздоровниці.

У таких умовах окремі профспіл­кові організації взяли на себе осно­вні турботи щодо організації оздо­ровлення дітей. І цей напрям сьогод­ні є одним з важливих мотивацій­них чинників профспілкового член­ства.

Провідне місце в цій нелегкій справі займає Дніпропетровський обком Профспілки, який очолює профспілковий лідер Анастасія Де­мідова. Відповідно до постанови президії обкому, нею разом із соці­альними партнерами протягом квіт­ня проведено наради в кожному за­кладі оздоровлення та відпочинку («Комунарець», «Орльонок», «Вели­кий Луг», «Евріка») щодо стану їх підготовки до відпочинку дітей.

Станом на кінець квітня цього року виконано значний обсяг підго­товчих робіт з ремонту зазначених оздоровчих закладів завдяки, насам­перед, керівникам і профкомам галу­зевих підприємств області при спри­янні Криворізького, Кам’янського, Новомосковського, Нікопольського міськкомів Профспілки та Департа­менту житлово-комунального госпо­дарства та будівництва облдержад­міністрації.

Активно долучилися до надання благодійної допомоги при підготов­ці дитячих оздоровниць такі підпри­ємства галузі, як КП «Кріворіжте­пломережа», КП «Теплоенерго», під­приємства «Тепломережа», «Трам­вай», «Водоканал» м. Кам’янське, «Аульський водовід», УПП «Луч» УТОС та ін.

Проте, незважаючи на всі зусилля, які докладають профорганізації для забезпечення належного дитячого оздоровлення, є нагальні проблеми, які потребують невідкладного вирі­шення державними органами. Так, голова обласної організації Проф­спілки Анастасія Демідова вважає, що держава повинна першочергово підтримати власників підприємств і профспілкові організації, які мають на балансі дитячі оздоровчі заклади та несуть витрати на їх утримання протягом усього року, передбачивши їм податкові преференції, встанов­лення пільгових тарифів на енергоно­сії задля збереження існуючої мережі цих закладів та недопущення їх ско­рочення. Крім того, державні органи повинні забезпечити дитячі оздоров­чі заклади в період їх функціонуван­ня медичними працівниками та охо­роною, адже здоров’я та безпека на­ших дітей – індикатори здоров’я та безпеки нації.

Важливим є також створення при ФПУ солідарного фонду підтримки дитячих оздоровчих закладів, які перебувають на балансі виборних профспілкових органів і оздоровлю­ють за помірною ціною дітей членів галузевих профспілок, які входять до складу ФПУ.

ЦК Профспілки звернувся до ФПУ, і ми сподіваємося на допомогу у вирі­шенні питання дотримання Націо­нальною комісією, що здійснює дер­жавне регулювання у сферах енерге­тики та комунальних послуг, чинного законодавства, зокрема про обов’язкове включення до складу ви­трат при формуванні тарифів на по­слуги теплопостачання, централізо­ваного водопостачання та водовідве­дення коштів, які відраховуються ро­ботодавцями первинним профоргані­заціям на культурно-масову, фізкуль­турну й оздоровчу роботу, як це пе­редбачено Законом України «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Кодексом законів про працю України. Житлово-комуналь­на наразі єдина галузь, де існують протиріччя між законодавчими та нормативними актами з цих питань. І це потрібно виправляти.

АНАТОЛІЙ КУЛЕША,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МП, ПОН УКРАЇНИ

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання