« на головну 06.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

САНАТОРІЙ «ХМІЛЬНИК» – ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДХОДОМ ДО КОЖНОГО ПАЦІЄНТА

САНАТОРІЙ «ХМІЛЬНИК» – ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДХОДОМ ДО КОЖНОГО ПАЦІЄНТА

У мальовничому куточку Вінниччини, де є все, що необхідно для лікування, реабілітації та відпочинку, – унікальні за своїм складом радонові мінеральні води, великі поклади цілю­щої торф’яної грязі, сприятливий клімат, чисте високоіонізоване повітря, близькість річки й великих лісових масивів, розташований найпотужніший санаторний заклад курорту Хмільник – санаторій «Хмільник». На сьогодні оснащеність новітньою медичною апарату­рою та обсяг лікувально-діагностичних можливостей профспілкового «Хмільника» відпо­відають рівню сучасного багатопрофільного клінічного стаціонару. Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» Олександр Галаченко значну увагу приділяє впрова­дженню в практику оздоровниці сучасних досягнень медичної науки і техніки.

В арто зазначити, що Хмільник – один з найвідоміших баль­неологічних курортів України та Європи, розташо­ваний у 67 км від м. Вінниці, у помірно - теплому м’якому, без різких коливань темпера­тури кліматі, – відповідає так званій «зоні комфорту».

Справжньою перлиною курорту вважається проф­спілковий санаторій «Хміль­ник», ошатні корпуси якого розмістилися осторонь міс­та, у правічному лісі, напоє­ному ароматом листя і хвої. Го­ловним ліку­вальним факто­ром санаторію є радоново - вугле­кислі води, що за своїм унікаль­ним складом не мають аналогів серед відомих мі­неральних вод. Загальні, камер­ні, вихрові радо­нові ванни, під­водне витягування хребта та гідрокінезотерапія у ліку­вальних басейнах з радоно­вою водою, підводний душ-масаж, гінекологічні, киш­кові та дентальні зрошуван­ня є потужними знаряддями боротьби із цілим комплек­сом серйозних недуг.

Серед цінних природних факторів, окрім радонотера­пії, активно використовуєть­ся місцева торф’яна ліку­вальна грязь Війтовецького родовища, озокеритові аплі­кації, питна мінеральна вода «Збручанська» (аналог «Трус­кавецької»), спелеокамера, змонтована із соляних блоків Солотвинських копалень.

У широкому спектрі ме­дичних процедур представ­лено всі види лікувального масажу, механотерапія та ЛФК, психотерапевтичні се­анси, а також інноваційні розробки в царині фізіотера­пії: високотонова біорезонансна те­рапія, мікрохви­льова (надчас­тотна), екстра­корпоральна ударно - хвильова, пневмопресинг-, кріо-, гідроколо­нотерапія, магні­толазерне ліку­вання, віднов­лення фізіологіч­ного ресурсу хребта за допомо­гою екстензійної вібрації та багато іншого. Поряд з тра­диційними методами у «Хмільнику» застосовують гірудотерапію, інформотера­пію, голкорефлексолікуван­ня, остеоперіостальну аку­пунктуру, гомеопатію.

Вигідною перевагою сана­торію «Хмільник» є потужні діагностичні можливості – су­часна клініко - біохімічна лабо­раторія, устаткування для проведення доплерографії, ду­плексного сканування судин, нейрофункціональної діагнос­тики, термографії, ультразву­кового дослідження, рентгено­графії, добового моніторуван­ня роботи серця тощо.

Окрім традиційних для радонових оздоровниць опо­рно - рухового і неврологічно­го профілів лікування, є та­кож успішний досвід засто­сування реабілітаційних програм для пацієнтів з ін­фарктом міокарда, церебро­васкулярною патологією та цукровим діабетом.

У санаторії «Хмільник» про ваше здоров’я професій­но піклуватимуться досвід­чені медпрацівники – 49 лі­карів різного фаху і 176 ме­дичних сестер.

З 2009 року і дотепер ДП «Клінічний санаторій «Хміль­ник» – під умілим керівни­цтвом головного лікаря Олек­сандра Галаченка, кандидата медичних наук, доцента, за­служеного лікаря України. Головний лікар оздоровниці нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, «Знаком пошани» Мі­ністерства праці та соціаль­ної політики, нагрудними знаками «Профспілкова від­знака» ФПУ, «Відзнака» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», по­чесною відзнакою «Народна довіра». За значний особис­тий внесок у розвиток вітчиз­няної системи охорони здоров’я, надання кваліфіко­ваної медичної допомоги та високу професійну майстер­ність нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та II ступенів.

Слід наголосити, що Олександр Галаченко є авто­ром 65 друкованих праць, співавтором семи моногра­фій та трьох навчально-ме­тодичних посібників, має два патенти на винахід.

Олександр Галаченко ак­тивно працює над модерніза­цією лікувально - діагностич­ної бази санаторію, систем­но здійснює заходи з покра­щення комфортності та сер­вісного обслуговування па­цієнтів, впровадження енер­гозберігаючих технологій, благоустрою території та ін.

 

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання