« на головну 10.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

Наближається літо, тож профспілкові організації занепокоєні проблемами, з якими можуть стикнутися дитячі оздоровчі заклади (ДОЗ) влітку 2017 року. Найголовнішою з них є здійснення заходів, що могли б стримати ріст вар­тості дитячої оздоровчої путівки. Адже прогнозується, що вона зросте ще на 25–30% порівняно з цінами минулого року й стане фінансово недоступною для більшості батьків і профспілкових організацій через неспроможність оплатити її високу вартість.

О собливо болісна ця проблема для праців­ників бюджетних установ та організацій, котрі мають невисоку зарплату, а робото­давець не в змозі їм допомогти в оплаті дитячої оздоровчої путівки, бо бюджети цих установ не передбачають коштів на дитяче оздоровлення. Профспілкові внески бюджетників також є замали­ми, і профкоми мало чим можуть допомогти батькам – членам їхньої профспілки в оплаті дитячої путівки.

Вкрай наболілим є питання тендерних закупівель дитячих путівок, бо тендер виграє той, хто запропо­нує найнижчу ціну. А найнижчу ціну пропонують, як правило, дитячі табори, в яких не створено належних умов перебування для дітей, на що вони постійно на­рікають, а батьки пишуть скарги.

В рамках підготовки до дитячого оздоровчого се­зону влітку 2017 року 10 березня у Федерації профспі­лок України відбулася робоча нарада за участю член­ських організацій та представників департаменту оздоровлення і санаторно-курортного лікування Мі­ністерства соціальної політики України: заступника директора департаменту Віктора Древаля та голов­ного спеціаліста Ірини Зорі, а також фахівців апара­ту ФПУ. Головував на нараді заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

На нараді було розглянуто актуальні питання, які хвилюють членські організації ФПУ напередодні літнього оздоровчого сезону для дітей. Міністерство соціальної політики України прогнозує, що цьогоріч­ний оздоровчий сезон буде складним через зростан­ня вартості путівки внаслідок подорожчання енер­гоносіїв, води, продуктів харчування, медикаментів тощо. Тому міністерство радить використовувати можливості щодо відпочинку дітей у пришкільних оздоровчих таборах з тематичним спрямуванням (удосконалення іноземних мов чи інші уподобання), а також у наметових містечках, скаутських центрах.

Тим, хто й надалі хоче оздоровлювати дітей у ста­ціонарних дитячих оздоровчих закладах (ДОЗ), реко­мендовано запозичити досвід Полтавської області (голова профоб’єднання – Вернигора Л.М.) щодо спів­фінансування дитячого оздоровлення за рахунок міс­цевих бюджетів, профорганізацій і батьківської пла­ти. За цим методом обласна рада виділяє кошти в розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину з числа пільгових категорій і працівників бюджетної сфери на оздоровлення та відпочинок дітей у ДОЗ своєї області. Такі кошти виділяються районам за умови, що районна рада також виділяє аналогічну суму коштів на кожну дитину, що тут мешкає. Тому профорганізаціям слід терміново налагодити відпо­відну роботу з органами місцевої влади.

Публікуємо роз’яснення фахівців апарату Феде­рації профспілок України щодо питань, з якими звер­таються до ФПУ її членські організації.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ НА ЧАСТКОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ВИТРАТ НА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ

Для відновлення оздоровлення дітей застрахо­ваних осіб за рахунок часткового фінансування з коштів соцстраху було внесено низку законопроек­тів до Верховної Ради України, зокрема «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг)», реєстр. № 2245. Ще в червні 2015 року Комітет рекомендував Верхо­вній Раді України прийняти цей законопроект за основу. Проте через спротив урядової сторони ні цей, ні інші аналогічні законопроекти поки що не прийняті. Керівництво Мінсоцполітики запевни­ло, що вирішення цього питання можливе лише після завершення об’єднання фондів соцстраху. Термін завершення об’єднання фондів соцстраху – до 1 вересня 2017 року. Отже, сподіватися на допо­могу Фонду соціального страхування в літній оздо­ровчий період 2017 року не варто.

Позиція Мінсоцполітики полягає в тому, що ко­шти соціального страхування якщо й будуть повер­нуті на дитяче оздоровлення, то вони мають пряму­вати за дитиною, яка оздоровлюватиметься в тому чи іншому дитячому закладі, як часткова компен­сація за надану їй дитячу путівку, а не надходити напряму до дитячих закладів оздоровлення.

ПІЛЬГИ З ОПЛАТИ ПОДАТКІВ НА ЗЕМЛЮ ТА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Відповідно до норм Податкового кодексу України (Кодекс), плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та податку на нерухоме майно, належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кодексом. Так, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо вста­новлення ставок плати за землю та пільг щодо зе­мельного податку, що сплачується на відповідній території.

Відповідно до підпункту 266.5.1, ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомос­ті, що перебувають у власності фізичних та юридич­них осіб, встановлюються за рішенням сільської, се­лищної, міської ради або ради об’єднаних територі­альних громад, що створені згідно із законом та пер­спективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не пе­ревищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, вста­новленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Підпунктом 266.4.2 також визначено, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територі­альних громад, які створені згідно із законом та пер­спективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та/або не­житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних орга­нізацій України, статути (положення) яких зареє­стровані у встановленому законом порядку та вико­ристовуються для забезпечення діяльності, передба­ченої такими статутами (положеннями).

Таким чином, питання звільнення дитячих оздо­ровчих закладів від оподаткування земельним по­датком та податком на нерухоме майно може бути вирішене в межах чинного законодавства за рішен­нями органів місцевого самоврядування.

Крім того, з 1 січня 2017 року Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податко­вого кодексу України щодо покращення інвестицій­ного клімату в Україні» внесено:

– зміни до підпункту 282.1.5 Кодексу, якими пе­редбачено звільнення від сплати земельного подат­ку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, що перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і вне­сені контролюючим органом до Реєстру неприбутко­вих установ та організацій;

– доповнення підпункту 266.2.2 Кодексу під­пунктом «ї», яким передбачено звільнення від сплати податку на нерухоме майно об’єктів нежит­лової нерухомості дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку ді­тей, що перебувають на балансі підприємств, уста­нов та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У Генеральній угоді досягнуто узгодженої пози­ції сторін щодо вирішення всіх питань дитячого оздоровлення на рівні територіальних угод, тому профорганізації мали ініціювати їх внесення до та­ких угод, а також щодо встановлення нульових ста­вок земельного податку для ДОЗ усіх форм власнос­ті, а не тільки для неприбуткових організацій.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИХ НАПРАВЛЕНО ПРАЦЮВАТИ ДО ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

На нараді представник Профспілки працівників охорони здоров’я України запевнила колег, що уста­нови охорони здоров’я мають керуватися в своїй ді­яльності з питань організації дитячого оздоровлення нині чинною постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 14.04.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні». Пунктом 3 зазначеної постанови встанов­лено, що за місцем основної роботи працівникам, су­проводжуючим і відрядженим для роботи з дітьми в місця відпочинку й оздоровлення, зберігається се­редня зарплата, виплачуються добові та компенсу­ються інші витрати за нормами і в порядку, встанов­леному законодавством України.

На виконання зазначеної постанови Міністерство охорони здоров’я України 20.05.1997 видало наказ № 156, де пунктом 1.5 передбачено забезпечення медич­ного супроводження організованих колективів дітей під час їх переміщення до (від) місця відпочинку з розрахунку на 100 дітей – один лікар педіатр, дві мед­сестри; комплектацію медичним персоналом дитя­чих оздоровчих таборів – на 80–430 дітей – один лікар педіатр, 431 і більше – два лікаря; 80–280 дітей – одна медсестра, 281 і більше дітей – дві медсестри.

За особами, котрі супроводжують групу дітей на відпочинок та оздоровлення, зберігається середня зарплата за місцем їх основної роботи і здійснюють­ся виплата надбавок та інших витрат за нормами й у порядку, встановленому чинним законодавством для службових відряджень у межах України.

Разом з тим, практика останніх років засвідчи­ла, що дитячі заклади охорони здоров’я (дитячі по­ліклініки та лікарні) не виявляють бажання на­правляти лікарів-педіатрів для роботи в дитячих літніх таборах та оплачувати їм за основним міс­цем роботи зарплату. При цьому вони посилаються на вкрай обмежене фінансування їхніх закладів та наявність у їхніх статутах норм щодо медичного обслуговування лише мешканців певної території, яку обслуговує цей медичний заклад.

Тому учасники наради дійшли висновку про до­цільність ініціювання зацікавленими профорганіза­ціями та профоб’єднаннями відповідного розпоря­дження управління охорони здоров’я чи органу міс­цевої влади стосовно зобов’язань дитячих установ охорони здоров’я здійснювати такі відрядження ме­дичних працівників для роботи у ДОЗ, а також фі­нансового заохочення їх до такої роботи. Кожен ди­ректор дитячої оздоровниці має завчасно укласти відповідний договір із закладом охорони здоров’я.

За підсумками наради заступником Голови ФПУ дано доручення департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ підготувати низку звернень до господарюючих структур та органів центральної влади стосовно ви­рішення інших актуальних питань організації дитя­чого оздоровлення. Зокрема, до Укрзалізниці – щодо скасування плати за бронювання квитків для групи дітей, які виїжджають до дитячих оздоровниць, а та­кож встановлення прямого сполучення Донецької та Луганської областей з територіями, куди діти мо­жуть приїхати на відпочинок до моря. До Кабінету Міністрів України – щодо ініціювання внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» стосовно непоширення його дії на закупівлю путівок у дитячих закладах оздоровлення, якщо такі заклади пройшли відповідну державну атестацію (відміна тендерних закупівель). До підприємств-монополіс­тів, які здійснюють тепло- та водопостачання ДОЗ чи постачання електроенергії, – щодо зниження тари­фів, як до соціально відповідального бізнесу.

З представниками Міністерства соціальної по­літики України досягнуто домовленості про надан­ня Федерації профспілок України його методичних розробок з національно-патріотичного виховання дітей, проведення гри «Джура» та інших методик для дитячих оздоровниць, оскільки в ФПУ свого часу було ліквідовано відділ з гуманітарних пи­тань, а фахівців з дитячого оздоровлення скороче­но через брак коштів. Надані в електронному ви­гляді матеріали будуть доведені до відома член­ських організацій ФПУ, і фахівці на місцях змо­жуть скористатися ними в своїй роботі.

Учасники наради також дійшли спільної думки, що тривалість перебування в оздоровчому таборі має становити 18 днів, що є найбільш оптимальним тер­міном як для дитини, так і оздоровчого закладу.

Представник Профспілки авіабудівників України в своєму виступі констатував відсутність державної підтримки підприємств, які утримують на своєму балансі ДОЗ, що не сприяє проведенню дитячого оздоровлення на належному рівні.

Департамент профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання