« на головну 22.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата





Статті Внутрішнє життя

ПРЕЗИДІЯ ФПУ АКТУАЛІЗУВАЛА ПИТАННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ

ПРЕЗИДІЯ ФПУ АКТУАЛІЗУВАЛА ПИТАННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ

У Будинку профспілок у Києві відбулось засідання Президії ФПУ, на якому розглянули низку акту­альних питань.

Члени Президії постановою затвердили «Зведені статистич­ні дані всеукраїнських профспі­лок та територіальних профоб’єднань за 2022 рік». Під час обговорення цього питання зазначалося, що за даними Де­партаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ наразі до складу Федерації входять 71 членська організація, із них 46 всеукраїнських профспілок і 25 територіальних профоб’єднань. Минулого року до складу ФПУ прийнято Всеукраїнську проф­спілку спортсменів, працівни­ків сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного ви­ховання, чисельністю 11 тис. членів профспілки.

Серед членів профспілок, що входять до ФПУ, станом на 1 січ­ня 2023 року майже 70% від за­гальної чисельності – працюючі члени профспілок. Робітнича, студентська та учнівська мо­лодь складає 34,3%, непрацюючі пенсіонери, які перебувають на профспілковому обліку, – 6,84%, жінки становлять 57,16% від за­гальної чисельності. Організа­ційна структура всеукраїнських профспілок складається з май­же 34 тис. первинних профорга­нізацій, 540 об’єднаних організа­цій, 374 міських організацій (крім м. Києва), 773 районних, 43 територіальних, 459 обласних організацій.

За підсумками 2022 року, в умовах повномасштабного втор­гнення російської федерації на територію чисельність членів профспілок у порівнянні з 2021 роком зменшилася на 15,4%. Го­ловною причиною скорочення профспілкового членства стало ведення активних бойових дій на частині території країни, оку­пація Луганської, а також час­тини Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Також значний вплив на падіння проф­спілкового членства мало при­скорення міграційних процесів, як всередині країни, так і виїзд громадян за кордон.

У подальшому ФПУ проана­лізує статистичні данні та під­готовить аналітичні матеріали щодо стану та проблем проф­спілкового руху країни. На осно­ві цього будуть напрацьовані пропозиції щодо зміцнення по­тенціалу профспілок, інститу­ційного розвитку ФПУ та її членських організацій з ураху­ванням вимог членства в МКП, ЄКП, глобальних профспілках та кращих практик профспілко­вої діяльності в країнах ЄС, а та­кож завдань, визначених VIII З’їздом ФПУ у Стратегії діяль­ності на 2021-2026 рр. «Час дій та якісних змін». Також запланова­но проведення профспілкової дискусії на рівні виборних орга­нів та в первинних профспілко­вих організаціях щодо бачення трансформаційних змін в орга­нізаціях профспілок усіх рівнів та мотивації профспілкового членства.

Були також розглянуті май­нові питання: про проведення дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» та загальних зборів ПрАТ «Укрпрофтур», з яких Президія ухвалила відповідні рішення.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ФПУ ОТРИМАЛА ЧЕРГОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ВАНТАЖ ВІД ІТАЛІЙСЬКОЇ ЗАГАЛЬНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРАЦІ

В Одесі ФПУ отримала черговий гуманітарний вантаж від Італійської за­гальної конфедерації пра­ці. Цього разу італійські колеги – Серджіо Бассолі (міжнародний департа­мент ІЗКП), Федеріко Лі­бертіно (організаційний департамент ІЗКП) і Кар­ло Руджієро (журналіст ІЗКП) – передали 5 гене­раторів для потреб укра­їнських профспілок, що постраждали внаслідок війни, у тому числі для підтримки ВПО у центрах прийому переміщених осіб, якими опікуються профспілки.

Урочиста церемонія передачі ге­нераторів відбулася на Куликовому полі за участі заступника голови ФПУ Євгена Драп’ятого, голови Федерації профспілок Одеської області В'ячеслава Буратинського та близько сотні представників громадських ор­ганізацій. Під час імпровізованого мі­тингу Євген Драп’ятий висловив вдячність народу Італії за незмінну всебічну підтримку України, проф­спілкам Італії за солідарність з укра­їнськими працівниками, та наголосив на неминучості перемоги України над окупантом.

У рамках перебування в Україні відбулася зустріч делегації Італій­ської загальної конфедерації праці з профактивом Федерації профспілок Одеської області, під час якої було презентовано діяльність профспілок Одещини в умовах воєнного стану, наслідки війни для працівників, зо­крема в сфері освіти та державної служби.

На високому професійному рівні пройшла зустріч у Профспілці робіт­ників морського транспорту України. Перший заступник Голови ПРМТУ Ми­хайло Кірєєв детально ознайомив представників ІЗКП з роботою проф­спілки, зокрема з підсумками гумані­тарної, соціальної, правової допомо­ги, що надавалася членам профспіл­ки з самого початку російської агре­сії. Італійські гості відзначили висо­кий рівень проведеної роботи, а та­кож професіоналізм підготовлених інформаційних та відеоматеріалів.

Під час інтенсивних двосторонніх перемовин досягнуто домовленос­тей щодо напрямків подальшої співп­раці між ФПУ та ІЗКП з метою набли­ження Перемоги та підтримки укра­їнських працівників.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ, ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ДОВІДКОВО:

Італійська загальна конфедерація праці (італ. Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) – національний профспілковий центр Італії, найважливіше італійське профоб’єднання з моменту свого створення у 1944 році. До складу ІЗКП входить 12 галузевих профспілок, що об’єднують понад 5,5 мільйонів членів. Наразі ІЗКП є другим за чисельністю профоб’єднанням в Європі після Об'єднання профспілок Німеччини.

З перших днів повномасштабної війни ІЗКП засудила агресію росії проти України. Спільно з іншими італійськими профоб’єднаннями у Римі декілька разів провели багатотисячні демонстрації про­ти війни. Профспілка постійно надає гуманітарну допомогу ко­легам і працівникам в Україні.

 

ОБРАЛИ НОВОГО ГОЛОВУ ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

У зв’язку з виходом на заслу­жений відпочинок голови Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віта­лія Дубіля на засіданні (пле­нумі) Міжгалузевої ради облпрофцентру відбулися вибори нового керівника.

На цю посаду претендували в.о. голови облпрофоб’єднання, голо­ва обкому Профспілки працівни­ків культури Анатолій Яловий та голова обкому працівників харчо­вої промисловості Профспілки працівників АПК Світлана Ті­ницька, які презентували свої пе­редвиборні програми.

В результаті голосування новим головою облпрофоб’єднання було обрано А. Ялового. Анатолій Воло­димирович подякував за довіру та запевнив, що зробить все можливе для продовження славних тради­цій профспілок Дніпропетровщи­ни. Буде продовжено курс на за­безпечення стабільної роботи профцентру та його членських ор­ганізацій в нинішніх надзвичай­них умовах, розвиток соціального партнерства, посилення соціаль­ного захисту працюючих, надання всебічної підтримки Збройним си­лам України, сім’ям мобілізова­них та вимушено переміщеним громадянам.

У роботі пленуму взяв участь і ви­ступив Голова ФПУ Григорій Осо­вий. Привітавши нового лідера профспілок області, він розповів про сьогоднішню багатогранну ді­яльність ФПУ у воєнних умовах, зокрема участь у законотворчій діяльності, відстоюванні майно­вих прав профспілок, вирішенні складних питань забезпечення життєдіяльності профорганіза­цій, про допомогу армії та по­страждалим у ході ворожої агре­сії.

До речі, тільки останнім часом Фе­дерація надіслала для вимушено переміщених осіб, яких прийняла Дніпропетровщина, кілька ванта­жів. Ось і цього разу Голова ФПУ привіз від Гуманітарного штабу Федерації партію побутової елек­троніки (мікрохвильові печі, елек­трообігрівачі, скороварки, праль­ну машину) для біженців з Донба­су, які мешкають у Навчальному центрі облпрофоб’єднання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПОДЯКА З ТОРЕЦЬКА

Торецька територіальна ор­ганізація Профспілки пра­цівників вугільної промис­ловості України від імені гірників м. Торецька Доне­цької області висловила по­дяку Штабу ФПУ з гумані­тарної допомоги.

«В цей тяжкий час нам як ніколи важлива ваша підтримка та до­помога», – йдеться у листі Голо­ви Торецької територіальної ор­ганізації ППВПУ Василя Щербаня до Голови ФПУ Григорія Осового.

«Шановний Григорію Васильови­чу!

Торецька територіальна органі­зація Профспілки працівників ву­гільної промисловості України від імені всіх гірників м.Торецька Донецької області висловлює Вам і всьому колективу Федера­ції профспілок України велику подяку за надання гуманітарної допомоги (продовольчих та гос­подарських товарів) для людей, які змушені залишатись у місті в зоні бойових дій та працювати задля підтримки шахт.

Сподіваємось на подальшу плід­ну співпрацю з Вами!

У єдності наша сила!»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

02.05.2023



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання