« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

«ОСВІТА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»

«ОСВІТА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»

9 грудня в м. Ужгороді

було офіційно відкрито

новий освітній простір

для внутрішньо перемі-

щених вчителів, викла-

дачів та студентів «Осві-

та без обмежень».

Організатори проєкту

– ГО «Інститут громад-

ської освіти та праці» у

партнерстві з Профспіл-

кою працівників освіти і

науки України, що реалі-

зується за сприяння Про-

грами розвитку Організа-

ції Об’єднаних Націй

(ПРООН) в Україні та фі-

нансування Європейсько-

го Союзу. Організатором

відкриття освітнього про-

стору в м. Ужгороді стала

Закарпатська обласна ор-

ганізація профспілки пра-

цівників освіти і науки,

яка доклала чималих зу-

силь до повноцінного

його функціонування на

базі обласного будинку

культури профспілок.

«Ми розуміємо, наскільки

важливою є робота такого

хабу, адже кількість осві-

тян, які потребують під-

тримки й уваги, в нашій

області доволі багато. На

відкритті присутні освітя-

ни з Донеччини, й ми спо-

діваємося, що вони тут

зможуть підготуватися та

провести свої уроки», – на-

голосила під час відкрит-

тя очільник Закарпат-

ського обкому профспіл-

ки Тетяна Повханич.

Відкриваючи освітній

хаб, заступник голови

Профспілки працівників

освіти і науки України

Ольга Чабанюк розповіла

про ідею створення освіт-

нього простору для пересе-

лених педагогів, які про-

водитимуть уроки з ді-

тьми зі шкіл східних об-

ластей, не втрачаючи

зв’язку. На важливості

освіти наголосив і голова

Ужгородської РДА Юрій

Гузинець, який завітав на

відкриття хабу: «Освіта –

це основне для наших ді-

тей, молоді та нашої дер-

жави, і ми докладатиме-

мо максимальних зусиль,

щоб учителі тут знаходи-

ти світло, тепло і зв’язок

зі своїми учнями».

Мета діяльності освіт-

нього хабу – це організа-

ційна та технічна допомо-

га внутрішньо переміще-

ним освітянам, молоді,

яка здобуває освіту, в до-

ступі до мережі інтернет,

а також робоче місце для

підготовки до роботи з

можливістю дистанційно

працювати в своєму на-

вчальному закладі. «Cвіт–

ла немає, а потрібно від-

працьовувати уроки, діти

не можуть залишитися без

навчання, тому цей хаб

для мене – вихід із ситуа-

ції, яка наразі склалася.

Та й наші дітки, хоч

онлайн, але хочуть зали-

шитися в своїй рідній

школі зі своїми вчителя-

ми. Нашим дітям потріб-

но давати знання», – зазна-

чила під час відкриття

вчителька математики з

Краматорська Маргарита

Дяченко, яка нині прожи-

ває в м. Ужгороді. На базі

освітнього хабу для пере-

міщених педагогів та сту-

дентів також планується

реалізація майстер-кла-

сів, тренінгів, воркшопів

тощо. У межах проєкту

такі освітні простори ство-

рено також у мм. Львові

та Трускавці.

Урочистості церемонії

відкриття надав Акаде-

мічний камерний хор

«Кантус», який заспівав

«Молитву за Україну», а

зразковий дитячий ан-

самбль танцю «Веселка»

обласного Будинку куль-

тури профспілок (худож-

ній керівник, заслужений

працівник культури Укра-

їни Людмила Петрицька)

для усіх гостей виконали

хореографічну компози-

цію «Ми живемо в Украї-

ні».

Бажаємо освітянам

плідної праці, а усім нам

– перемоги!

ПРЕС-СЛУЖБА

ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І

НАУКИ УКРАЇНИ.

ФОТО

ІННИ МИХАЛЬЧЕНКО

 

Ольга Чабанюк

Разом з партнерами ми розробили цей про-

єкт із створення освітніх хабів, тому що розу-

міли, що за освітою – майбутнє. Ми проаналі-

зували всі західні області, й там, де було най-

більше внутрішньо переміщених осіб, було

прийнято рішення створити простори для

роботи. І це були Львівська й Закарпатська

області. Профспілка освітян як ніхто розуміє

важливість зв’язку учителів та учнів, збере-

ження мікроклімату в колективі, тобто свої вчителі мають виходити

на уроки до своїх учнів. Сюди щодня можуть приходити освітяни,

молодь, студенти, учні та працювати в цьому хабі.

заступник голови Профспілки працівників освіти і науки

України

 

ПРОФСПІЛКА – ЦЕ МИ

У первинної організації Профспілки мета-

лургів і гірників України, що діє на Північно-

му гірничо-збагачувальному комбінаті, є

власний, неповторний стиль роботи. Він ви-

різняється продуманим стратегічним пла-

нуванням і безперервним пошуком нових,

креативних підходів.

Ось що розповідає про

стан справ у первинці

профлідер гірників Ната-

лія Шамрицька: «Одразу

після початку повно-

масштабної війни ми в

профкомі вирішили: не-

обхідно розібратися в си-

туації та узгодити по-

дальші дії. Реалізували

кілька термінових ініціа-

тив – допомогли ВПО в

придбанні речей першої

необхідності, розпочали

виплати пораненим та ро-

динам загиблих, праців-

ники апарату передали

свій одноденний заробі-

ток на потреби зміцнення

обороноздатності Тернів-

ського району. А загалом

десь місяць вели лише по-

точну роботу з основних

напрямів профспілкової

діяльності. За цей час по-

рахували фінанси, оціни-

ли перспективи підпри-

ємства і наші можливос-

ті. Відповідно, розробили

кілька цільових програм

підтримки, орієнтованих

на різні категорії праців-

ників: мобілізованих, по-

ранених, членів родин на-

ших захисників. Також

згенерували ідеї кількох

акцій, спрямованих на

підтримання бойового

духу в колективі. Прин-

ципово будували плани в

межах конкретного тер-

міну – до кінця року, щоб

раціонально розподілити

ресурси і нікого не підвес-

ти. До виконання програм

намагалися підходити

максимально системно.

Тут багато чого залежить

від голів цехових коміте-

тів. Вони ведуть облік

осіб, що потребують допо-

моги, налагоджують з

ними комунікацію, під-

тримують постійний

зв’язок. Завдяки цьому

ми знаємо всі потреби та-

ких людей, і члени ПМГУ

в курсі, що ними опіку-

ється саме профспілкова

організація. До 1 вересня

ми успішно закупили й

роздали сертифікати

батькам першокласників.

Оголосили, зібрали робо-

ти, підбили підсумки та

нагородили переможців

двох конкурсів дитячого

малюнка (подивитись на

творчий доробок дітей

гірників можна на нашій

сторінці у соцмережі

Facebook, а його паперові

версії поїхали до наших

бійців). Наразі готуємось

до новорічних свят: по-

при всі складнощі малю-

ки не залишаться без со-

лодких подарунків. Звіс-

но, у фоновому режимі

триває звична «невиди-

ма» діяльність профкому.

Відбувається постійний

моніторинг законодавчих

змін, надаються правові

консультації, здійснюєть-

ся контроль охорони пра-

ці. Задля найкращого ре-

зультату працюємо «точ-

ково»: детально розбирає-

мось у кожному звернен-

ні, якого б питання воно

не стосувалося (найчасті-

ше йдеться про нюанси

виходу на роботу в період

простою, надання відпус-

ток та застосування норм

Закону «Про організацію

трудових відносин в умо-

вах воєнного стану»). Од-

ним словом, робимо свою

справу й не втрачаємо

оптимізму».

ПРЕС-СЛУЖБА

ПРОФСПІЛКИ

МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ

УКРАЇНИ

 

ВШАНУВАЛИ СВОЇХ СПІЛЧАН – УЧАСНИКІВ

БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Профспілка працівників культури

Закарпаття багатогалузева.

Тож коли розпочалася повномасштабне російське

вторгнення в Україну, з культурного фронту на бойовий

пішли захищати рідну країну актори театрів, художни-

ки, викладачі музичних шкіл, навчальних закладів

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання