« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

РАДА ФПУ ПІДБИЛА ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧИЛА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ

РАДА ФПУ ПІДБИЛА ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧИЛА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ

30 червня у Будинку профспілок відбулось засідання Ради ФПУ, на якому було обговорено та прийнято низку важ­ливих рішень, що визна­чають особливості ро­боти профспілок в умо­вах воєнного стану.

Відкриваючи засідання, Голова ФПУ Григорій Осо­вий від імені всіх спілчан висловив вдячність та шану мужнім воїнам Збройних Сил України, територіаль­ної оборони ЗСУ – захисни­кам держави, які міцно три­мають оборону і чинять спротив російським окупан­там. Члени Ради вшанували світлу пам’ять загиблих у цій варварській війні хви­линою мовчання.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий, зо­крема, зазначив, що з пер­ших днів повномасштабно­го російського вторгнення на нашу територію зусилля і ресурси профспілок були спрямовані насамперед на захист територіальної ціліс­ності держави, підтримку ЗСУ та територіальної обо­рони. Як повідомив проф­спілковий лідер, до честі профспілок всі організації відгукнулися на цю нагаль­ну потребу: «У нас понад 40 тис. первинних профоргані­зацій, десятки потужних профоб’єднань, тому список усіх, хто допомагає, надзви­чайно розлогий. Це підтвер­джує факт неймовірної со­лідарності і патріотизму на­ших членів профспілок».

Попри те, що з початком повномасштабної війни проти України до 50% ві­тчизняних підприємств зу­пинили свою діяльність, втрачено 4,8 млн робочих місць, а понад 10 млн осіб стали вимушеними пересе­ленцями як у межах країни, так і біженцями, це не зла­мало наш народ, який за та­ких умов виявив здатність консолідуватися й об’єд- нати зусилля для порятун­ку країни та своїх сімей.

Важливим пріоритетом для ФПУ стала гуманітарна робота. З перших днів війни у ФПУ створено Штаб з гу­манітарної допомоги, залу­чено донорські кошти від міжнародних профспілко­вих і благодійних організа­цій для перебування вну­трішньо переміщених осіб, відкрито санаторії та турис­тичні об’єкти, гуртожитки, навчальні центри. За цей час понад 400 тис. людей отримали притулок на профспілкових об’єктах, а 6 тис. особливо нужденних громадян, які втратили житло і дохід, на умовах безоплатності проживають і харчуються там і дотепер.

У протидії викликам і за­грозам суспільство органі­зувалося за підтримки дер­жави та міжнародної спіль­ноти. Профспілки спільно з організаціями роботодавців та державними органами взяли на себе відповідаль­ність за долю країни й орга­нізували трудовий фронт. На сьогодні одним з най­важливіших завдань для со­ціальних партнерів є збере­ження трудового потенціа­лу й забезпечення прав та соціальних гарантій трудів­ників в Україні.

Щодо надання Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС, було підкреслено, що це також є безперечним досягненням усього україн­ського суспільства, в яке свій помітний внесок зроби­ли й профспілки. ФПУ про­водить велику роботу на міжнародній арені щодо по­літичної підтримки Украї­ни та засудження росій­ської агресії, визнання ві­йни як несправедливої, а ро­сії – державою-терористом.

На засіданні ЄКП 22 черв­ня представниками делега­ції українських профспілок було зроблено заяву про вступ ФПУ до сім’ї європей­ських профспілок, у чому їй було надано потужну під­тримку, і вже у жовтні ц.р. планується прийняття від­повідного рішення.

Голова ФПУ нагадав, що наразі влада працює над планом відновлення Украї­ни в повоєнний період, а та­кож висловив своє переко­нання, що подібні плани ма­ють втілюватись у життя за участю працівників і робо­тодавців. «У такому єднанні Україна набуде реального змісту як країна з верховен­ством права, народовладдя і добробуту для всіх», – за­значив профспілковий лі­дер. Його підтримали у сво­їх промовах голова УСПП, голова Національної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради Анатолій Кінах та генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, які брали участь у засіданні Ради ФПУ.

Після обговорення висту­пів та ситуації із забезпе­ченням в Україні трудових і соціально-економічних прав працівників в умовах воєнного стану було визна­но, що цей напрям роботи для профспілок є вкрай важ­ливим і його необхідно реалізовувати щоденною ро­ботою. У постанові з питан­ня «Про виклики і завдання ФПУ, її членських організа­цій щодо забезпечення тру­дових і соціально-економіч­них прав працівників в умо­вах воєнного стану в Украї­ні», з якого доповідав за­ступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, Президії дору­чено опрацювати Стратегію відновлення України в по­воєнний період, ініційовану Урядом і Президентом України. Для цього необхід­но налагодження взаємодії профспілок з представника­ми робочих груп, зокрема у напрямах соціально-еконо­мічного розвитку та поси­лення ролі громадянського суспільства в модернізації країни, просування проф­спілкових пропозицій із за­безпечення прав і гарантій працюючої людини, збере­ження та створення нових високопродуктивних робо­чих місць, зростання дер­жавних соціальних стан­дартів та гарантій, удоско­налення податкової політи­ки задля відновлення та розвитку економіки, зрос­тання добробуту громадян України і повернення їх на Батьківщину.

Особливу увагу було зо­середжено на тому, що ко­жен член Ради і Президії, кожна профорганізація по­винні розробити власний план дій з виконання визна­чених у постанові пріори­тетних завдань, адже після перемоги нам потрібно буде працювати над створенням профспілкових організацій на нових підприємствах або їх відновленням на пошко­джених чи знищених.

На засіданні також було розглянуто стан профспіл­кового руху, діяльність і можливості всеукраїнських профспілок і територіаль­них профоб’єднань в умовах воєнного стану. Рада при­йняла постанову щодо за­твердження звіту про вико­нання бюджету ФПУ і спла­ту членських внесків за 2021 рік, а також затвердила бю­джет організації на поточ­ний рік.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВИКЛИКИ І ЗАВДАННЯ ФПУ ОБГОВОРИЛИ НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ

27 червня, напередодні проведення Ради Федерації профспілок України, Президія ФПУ обговорила питання проєкту порядку денного Ради, запро­поновані на розгляд її засідання.

В ів засідання Голова ФПУ Григорій Осовий.

З основного питання, що було внесено на роз­гляд Ради ФПУ й обговорювалось на засіданні Президії ФПУ, а саме «Про виклики і завдання ФПУ, її членських організацій щодо забезпе­чення трудових і соціально-економічних прав працівників в умовах воєнного стану в Україні», доповідав заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. Чле­ни Президії, ознайомившись із інформацією з цього пи­тання і обмінявшись думками, одноголосно підтримали внесені проєкти документів.

Важливою була дискусія з іншого питання порядку денно­го Ради ФПУ «Про затвердження звіту про виконання бюд­жету Федерації профспілок України за 2021 рік та бюджету ФПУ на 2022 рік», яку провів Голова ФПУ. За пропозицією членів Президії, це питання було розділено на два окре­мих. Опрацьовано алгоритм дій щодо наповнення бюдже­ту ФПУ з урахуванням викликів воєнного стану.

Члени Президії ознайомились з інформаціями про сучас­ний стан членських організацій ФПУ та про зведені статистичні дані членських організацій ФПУ на 2021 рік. Підтримали проєкт порядку денного й регламент прове­дення засідання Ради ФПУ. З цього питання доповідав за­ступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

Члени Президії більшістю голосів підтримали кандидату­ру Луки Вісентіні на посаду генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок та обговорили склад делегації ФПУ на 5-й Всесвітній конгрес МКП.

Президія надала членство ФПУ Всеукраїнській профспілці спортсменів, працівників сфер фізичної куль­тури і спорту, молодіжної політики та національно- патріотичного виховання.

З актуальних питань майнового комплексу ФПУ виступив заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Голова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий та Олександр Шубін поінформували членів Президії про свою участь у міжнародних заходах, які проходили останнім часом.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

06.08.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання