« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ЗАВДЯКИ ФПУ БЛИЗЬКО 50 МЛН ГРН ЗАЛУЧЕНО НА ДОПОМОГУ ВПО

ЗАВДЯКИ ФПУ БЛИЗЬКО 50 МЛН ГРН ЗАЛУЧЕНО НА ДОПОМОГУ ВПО

19 квітня в онлайн режимі відбулося засідання Президії Федерації профспілок України, яке провів Голова ФПУ Григорій Осовий. Учас­ники зібрання розглянули пи­тання про роботу ФПУ, членських організацій в умо­вах воєнного стану та спри­яння захисту країни і грома­дян від російської агресії.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий підкреслив, що на по­стійній основі ФПУ, членські організації на­дають організаційно-правову і гу­манітарну допомогу членам проф­спілок, зокрема в регіонах, де три­вають активні бойові дії, а також на профспілкових об’єктах, де пе­ребувають внутрішньо переміще­ні особи. Активно працює Штаб ФПУ з гуманітарної допомоги чле­нам профспілок, профспілковим організаціям та внутрішньо пере­міщеним особам. Фінансову й гу­манітарну допомогу профспілкам також надають міжнародні орга­нізації та національні профцен­три, з якими вони співпрацюють у забезпеченні потреб вимушених переселенців.

Профспілковий лідер зазначив, що ФПУ, членські організації ра­зом з Урядом України та робото­давцями працюють над збережен­ням виробничого потенціалу вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану, переміщенням ви­робничих потужностей.

Григорій Осовий поінформував членів Президії, що ФПУ уклала дві масштабні грантові угоди, за­вдяки яким залучено понад 45 млн грн, а з урахуванням інших доно­рів надходження становлять близько 50 млн грн благодійної до­помоги на надання безкоштовно­го проживання і харчування най­більш нужденним людям, яких розміщено в профспілкових сана­торіях, туристичних та інших об’єктах на час воєнного стану. Так, за період з 24 лютого п.р. при­хисток отримали понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб.

ФПУ оперативно інформує між­народний профспілковий рух про події в Україні й отримує числен­ні листи та заяви про солідарну підтримку народу України від міжнародних організацій.

На інформаційних ресурсах ФПУ оперативно розміщується ін­формація про роботу організацій профспілок в умовах воєнного ста­ну, їх фінансову допомогу ЗСУ, а також роз’яснення норм трудово­го законодавства у період воєнно­го стану.

Григорій Осовий приділив осо­бливу увагу стану справ територі­альних профоб’єднань найбільш постраждалих областей.

Президія ФПУ взяла до відома Інформацію про роботу ФПУ, все­українських профспілок та тери­торіальних профоб’єднань в умо­вах воєнного стану в Україні та за­пропонувала направити її соці­альним партнерам. Зважаючи на виклики, пов’язані з російською агресією, Президія визначила пер­шочерговими завданнями для ФПУ, членських організацій на­дання фінансової, технічної та ін­шої допомоги Збройним Силам України та силам територіальної оборони ЗСУ, сприяння організа­ції роботи трудових колективів, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, відновленню промислового виробництва, а та­кож роботи бюджетних установ, підприємств та організацій соці­альної і гуманітарної сфери.

Президія ФПУ, зокрема, прийняла рішення:

• Продовжити конструктивну співпрацю із сторонами соціаль­ного діалогу на всіх рівнях, осо­бливо на локальному. Звернутися до соціальних партнерів та МОП щодо підготовки нової Програми гідної праці для України, орієнто­ваної на відбудову економіки кра­їни і регулювання соціально-тру­дових відносин, з урахуванням міжнародного досвіду, у повоєн­ний період.

• Продовжити інформування міжнародних профспілкових ор­ганізацій щодо жахливих для дер­жави і громадян наслідків війни, яку розпочала Росія на території України, з метою її міжнародної ізоляції.

• Передбачити в кошторисах на забезпечення статутної діяльнос­ті у 2022 році надання солідарної фінансової допомоги профспілко­вим організаціям і членам проф­спілок на територіях, які особливо постраждали від збройної агресії Росії.

• Посилити інформаційно- роз’яснювальну роботу з питань діяльності профспілок в умовах воєнного часу, а також щодо прав і гарантій працівників.

• Членським організаціям ФПУ постійно інформувати членів профспілок про роботу, яку прово­дять виборні профспілкові органи на державному, галузевому та те­риторіальному рівнях і профспіл­кові організації на місцях в умо­вах воєнного стану. Оперативно реагувати на їх запити та пропози­ції щодо покращення цієї роботи. Надавати практичну допомогу профспілковим організаціям щодо збереження і зміцнення ор­ганізацій, переорієнтації їх робо­ти в умовах воєнного стану, зокре­ма матеріальну підтримку членів профспілок та їх сімей, які по­страждали під час війни. Не до­пускати порушення роботодавця­ми трудових прав працівників під час реалізації норм Закону Украї­ни «Про організацію трудових від­носин в умовах воєнного стану», особливо на підприємствах, в ор­ганізаціях і установах, які продо­вжують працювати в безпечних місцях розташування.

• Підготувати антикризовий бюджет ФПУ на травень – грудень 2022 року.

• Штабу ФПУ з гуманітарної до­помоги, керівництву ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», членським організаці­ям, які мають власну матеріальну базу, продовжувати розміщення внутрішньо переміщених осіб на базі профспілкових об’єктів, ство­рюючи відповідні умови й забез­печуючи безоплатне перебування осіб, які підпадають під грантову гуманітарну допомогу, залучену ФПУ від організацій донорів. Чле­нам Президії у складі наглядових рад, ревізійних комісій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» забезпечити контроль за цільовим використанням гран­тових коштів суб’єктами господа­рювання й щомісячне надання фі­нансових звітів.

• Для забезпечення системного випуску профспілкових видань, що виконують важливу суспільну місію регулярного інформування про діяльність ФПУ, всеукраїн­ських профспілок і територіаль­них профоб’єднань, роботи гума­нітарного Штабу та майнового комплексу ФПУ, випуску тема­тичних листівок, консультацій фахівців, дайджестів з актуаль­них питань праці і прав працівни­ків в умовах воєнного стану, що потребуватиме додаткових ви­трат на їх підготовку та оприлюд­нення, а також виконання Підпри­ємством договірних зобов’язань перед передплатниками та засно­вником, Президія ФПУ прийняла рішення надати безповоротну фі­нансову допомогу Підприємству «Профінформ» ФПУ за рахунок ко­штів фінансової допомоги від міжнародних організацій.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ МОЛОДІ З ПАР­ЛАМЕНТАРЯМИ ШВЕЦІЇ

Шведські парламентарі 6 квітня запросили представників україн­ської профспілкової мо­лоді до дискусії щодо ситуації в Україні та програм підтримки українських профспілок у розвитку демократич­ного й справедливого суспільства.

З української сторони, за координа­ції голови Молодіжної ради ФПУ Іванни Храпко, у зустрічі взяли участь Алла Со­боль з Профспілки держустанов, Павло Олещук з Атомпрофспілки, Денис Пан­кратов з Львівської профспілки кранів­ників. На запрошення Шведської проф­спілки державних службовців ST до дискусії долучилися Оксана Гуз (пере­буває у Швеції), а шведських профспілок електриків – заступник Голови ФПУ, го­лова Профспілки будівельників України Василь Андреєв.

Учасники з України емоційно розпо­віли про розвиток бойових дій на сході і півдні України, висловились щодо не­безпеки для українських громадян, си­туації з біженцями, руйнуваннями, за­вданими війною. Так, Іванна Храпко роз­повіла про гуманітарну «Лінію життя», що допомагає сотням українців у склад­них обставинах війни, закликала до за­криття неба над Україною. Алла Соболь описала життя в Харкові, що перебуває під тотальними постійними обстрілами та бомбардуваннями. Павло Олещук по­інформував про героїчну роботу праців­ників атомної енергетики на двох елек­тростанціях, захоплених ворожими сол­датами, та атомну небезпеку для всієї Європи. Денис Панкратов повідомив про зміни в житті та роботі львівських про­фесіоналів будівельної галузі, мобіліза­цію товаришів із профспілки та допомо­гу їм, а також про гуманітарні потреби біженців, яким допомагають члени профспілки.

Шведські парламентарі заслухали представників шведського Агентства міжнародної допомоги розвитку та під­твердили неухильну підтримку Україні та її народу .

 

 

 

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання