« на головну 31.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

«Першочерговим завданням для роботодавців і профспілок є забезпечення працівників засобами захисту»

«Першочерговим завданням для роботодавців і профспілок є забезпечення працівників засобами захисту»

Юрій ПІЖУК, голова Профспілки працівників державних установ України:

«Сьогодення піднесло нам черговий по­тужний виклик, такий як коронавірус COVID-19, що, по суті, є виміром здатності Української держави, усіх гілок її влади, профспілок, роботодавців і населення спіль­ними зусиллями реагувати на загрозу, яка поширюється усім світом.

Профспілка працівників державних уста­нов України в умовах карантину продовжує працювати, організовуючи свою роботу з ура­хуванням прийнятих законів, рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охо­рони здоров’я щодо запобігання поширенню пандемії, спричиненої коронавірусом.

Зважаючи на те, що державні службовці, працівники органів місцевого самовряду­вання наразі продовжують працювати, як дистанційно, так і безпосередньо на робочих місцях, виконуючи всі свої функції, нада­ють першочергові адміністративні послуги, піклуються про діяльність багатьох сфер економіки держави, вирішують невідкладні завдання, у тому числі ті, що пов’язані з по­ширенням зазначеної хвороби, ризикуючи своїм здоров’ям і безпекою задля протидії поширенню вірусу і допомоги захворілим, сьогоднішнім першочерговим завданням для роботодавців і профспілок є забезпечен­ня цих працівників засобами захисту.

У багатьох областях організації Проф­спілки долучились до роботи щодо протидії пандемії, зокрема вишуковують можливос­ті забезпечення працівників захисними ме­дичними масками, засобами дезінфекції, необхідним обладнанням для санітарної об­робки приміщень тощо. Водночас, коштів для цих потреб є вкрай недостатньо.

Шановні наші соціальні партнери! Беру­чи до уваги масштабний комплекс заходів, який здійснюється вами щодо протидії по­ширенню коронавірусу, враховуючи широкі повноваження обласних державних адміні­страцій та обласних рад у питаннях здій­снення на відповідних територіях держав­ного контролю за додержанням законодав­ства з питань охорони здоров’я, охорони пра­ці та санітарних правил, надані статтями 13, 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Національного плану проти­епідемічних заходів щодо запобігання зане­сенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 року № 93-р «Про заходи щодо запобі­гання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2», звертаюсь до вас із невідклад­ним, надважливим проханням вишукати можливість у забезпеченні працівників міс­цевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування захисними ме­дичними масками у необхідних кількостях та іншими першочерговими засобами для захисту здоров’я працівників.

Керівники організацій Профспілки усіх рівнів проведуть всебічне інформування спіл­чан щодо їх зобов’язання дотримуватися вста­новлених процедур безпеки і гігієни праці.

Сподіваємось, що разом нам вдасться ефективно протистояти цьому виклику».

 

Профспілка працівників культури України не припиняє роботи в умовах карантину

Центральний комітет Проф­спілки працівників культу­ри України спільно з Мініс­терством культури, молоді та спорту підписали Звернення з рекомендаціями про умови ро­боти закладів культури та за­кладів освіти в сфері культури в умовах карантину.


К ерівникам структурних підрозділів у сфе­рі культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів культури органів місцевої влади та органів місцевого само­врядування, а також керівникам підприємств, уста­нов та організацій, що належать до сфери управлін­ня МКМС, рекомендовано:

l забезпечити профілактичні заходи, що запобіга­тимуть масовому поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих рес­піраторних інфекцій;

l інформувати співробітників щодо того, як запо­бігти поширенню хвороби та діяти у випадку захво­рювання;

l відмовитись від проведення та участі у масових заходах у приміщеннях і на території підприємств, установ та організацій;

l відтермінувати проведення засідань, нарад та ін­ших колективних заходів до стабілізації ситуації, за потреби забезпечувати їх проведення в онлайн режимі;

l обмежити/відтермінувати проведення заплано­ваних заходів, у тому числі засідань атестаційних комісій для проведення атестації педагогічних пра­цівників закладів спеціалізованої мистецької освіти, які атестуються в порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію педагогічних працівни­ків, затвердженим наказом Міністерства освіти і на­уки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами), до нор­малізації епідемічної ситуації;

l забезпечити часткове/повне переведення праців­ників на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі;

l не проводити заходів з перевірки закладів мис­тецької освіти та дистанційної роботи їх працівни­ків, у тому числі педагогічних працівників мистець­ких шкіл, надавати їм організаційну, інформаційну та методичну допомогу в провадженні дистанційно­го навчання;

l здійснювати оплату праці педагогічних праців­ників закладів мистецької освіти, в тому числі суміс­ників, які працюють дистанційно, в повному обсязі;

l звернути увагу на те, що форми звітування виконан­ня роботи педагогічними, науково-педагогічними пра­цівниками закладів мистецької освіти у дистанційно­му режимі затверджуються, а контроль за виконанням такої роботи здійснюється виключно керівниками цих закладів, що становить автономію закладів мистецької освіти, гарантовану Законом України «Про освіту»;

l не допускати вивільнення працівників з підпри­ємств, які тимчасово скоротили/призупинили діяль­ність та надання послуг;

l не допускати примусового відправлення праців­ників у відпустки, зокрема без збереження заробіт­ної плати на період карантину;

l зберігати за працівниками на період карантину середню заробітну плату, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;

l вважати працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм (за винятком праців­ників закладів мистецької освіти, які працюють дис­танційно й оплата праці яких здійснюється в повно­му обсязі) та зберігати за ними середній заробіток за час простою, коли виникла виробнича ситуація, не­безпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природ­ного середовища не з його вини, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 

Профспілки Львівщини виділили кошти на боротьбу з коронавірусом


Об’єднання профспі­лок Львівщини створи­ло спеціальний фонд для придбання засобів індивідуального захис­ту працівникам медус­танов з метою протидії поширенню COVID - 19.

В ідповідне рішення прийняв виконавчий комітет профспілок Львівщини. Постано­ва передбачає акуму­лювання коштів ОПЛ та член­ських організацій від зібраних профспілкових внесків на бо­ротьбу з коронавірусом.

Львівські обласні організа­ції профспілок уже перерахува­ли на рахунок фонду більше 13 тис. грн. Зокрема, працівників культури – 5 тис. грн, ЖКГ – 4 тис. грн, лісового господарства – 1 тис. грн, соціальної сфери – 1 тис. грн, автомобільного та шляхового господарства – 1 тис. грн, а також «Сокальський районний комітет профспілки освіти» – ще 1,5 тис. грн. За ці кошти закуплено марлеву тка­нину для пошиття масок меди­кам. Окрім цього, ЛООПП агро­промислового комплексу виді­лила ще 13776 грн на закупівлю масок та халатів, які передано Львівській обласній інфекцій­ній лікарні.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ


06.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання