« на головну 31.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Профспілкова армія має мобілізуватись

Профспілкова армія має мобілізуватись

Конференція «Про роль профспілок у захисті лю­дини праці. Дотримання прав і гарантій діяльнос­ті профспілок у сучасних умовах», що відбулась 14 лютого у м. Києві, по­рушила проблеми, які сьогодні є найбільш ак­туальними для проф­спілок та всього україн­ського суспільства.

У заході взяли участь на­родні депутати Украї­ни, науковці, провідні експерти, профактивіс­ти, голови первинок, керівники членських організацій Федерації профспілок України тощо. Учасники були одностайними в дум­ці, що в умовах глибинних соціаль­но - економічних трансформацій, які переживає наразі Україна, проф­спілки є тією силою, що здатна за­хистити людей праці та соціально вразливі верстви населення.

У ході конструктивної дискусії ішов пошук відповідей на виклики, що постали сьогодні перед україн­ським суспільством і профспілками: як повернути українцям віру в май­бутнє нашої держави? Зупинити тру­дову міграцію, забезпечити гідний рівень життя і заробітків для найма­них працівників? Ці та багато інших проблем, які потребують термінового вирішення, на думку учасників кон­ференції, спроможні подолати саме профспілки, оскільки вони є тим со­ціальним інститутом, до якого не втратили довіру громадяни і який здатен мобілізувати суспільство, спираючись на молодь у поєднанні з досвідом старшого покоління.

Справжню боєздатність проде­монструвала ФПУ під час проведен­ня всеукраїнської акції «Хвиля гні­ву» проти урядового законопроєкту про працю і антинародного законо­проєкту про профспілки. Присутнє на конференції науково-експертне середовище підтвердило недолу­гість цих законопроєктів.

Тому, як зазначили учасники конференції, «свою армію потрібно мобілізовувати на дії та демонстру­вати силу». Одним з таких методів, наявних в арсеналі наймасовішої громадської організації країни, є страйк. Але це найбільш радикаль­ний метод дій. Проте, в цивілізова­ному світі існує такий інструмент вирішення назрілих проблем та упе­редження будь - яких конфліктів, як соціальний діалог.

Учасники конференції у при­йнятих Рекомендаціях звернулись до Президента і Прем’єр - міністра України із закликом відновити со­ціальний діалог та враховувати позиції профспілок і роботодавців у процесі трансформації трудового законодавства.

Профспілки – за справедливу трудову реформу!

  • ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«На сьогодні ми маємо ре­зультат нашої боротьби: нам вдалося призупинити процес прийняття Закону про працю у «турборежимі» і повернути роботу над ним у тристорон­ній формат: за участю проф­спілок, урядовців і робото­давців. Це відбулося завдяки нашій консолідації».

 

До теми

Зокрема, учасники конференції рекомендували

Федерації профспілок України:


l Звернутися до Президента України Володи­мира Зеленського, Голови Верховної Ради Украї­ни Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо:

– негайного припинення процесів законодав­чого руйнування представниками провладної політичної сили трудового законодавства і трудових прав (законопроєкти № 2708 і № 2584), законодавства про гарантії діяльнос­ті професійних спілок (законопроєкт № 2681) і дієздатної системи загальнообов’язкового державного соціального страхування євро­пейського зразка (законопроєкт № 2275);

– відкликання з Верховної Ради проєктів за­конів України «Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. № 2584) та «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681).

l Звернутися до Верховної Ради щодо необ­хідності діяти в інтересах людей, прозоро, від­крито, із залученням інститутів громадянського суспільства у процесі законотворення. Ухвали­ти відповідні закони про народовладдя, зокре­ма щодо надання права законодавчої ініціативи громадянам, їх об’єднанням.

l Внести суб’єктам законодавчої ініціативи пропозиції щодо необхідності створення тру­дових судів як спеціалізованої гілки судової влади, запровадження трудової медіації.

l Ініціювати проведення:

– парламентських слухань з питань розвитку тру­дового потенціалу та вітчизняного виробництва;

– круглого столу спільно з органами влади щодо використання майна профспілок в інтересах громадян України, яке за рішеннями судів було вилучено у державну власність.

l Звернутися до уповноважених органів держа­ви щодо напрацювання комплексу заходів, ви­роблення чітких критеріїв віднесення громад­ських організацій до категорії профспілок.

l Створити в рамках ФПУ фонд добровільно­го пенсійного страхування та профспілкову страхову компанію із страхування життя, здоров’я, ризиків.

Всеукраїнським профспілкам, їх організаціям та територіальним профспілковим об’єднанням:

l Акцентувати увагу на першочергових завдан­нях щодо правового захисту членів профспілок шляхом посилення служб правового захисту в органах всеукраїнських профспілок, а також створення та забезпечення функціонування міжгалузевих центрів правової допомоги й адво­кації на рівні великих міст та обласних центрів.

l З метою забезпечення гідної винагороди за працю та своєчасної її виплати, зростання розмі­рів державних соціальних стандартів і гарантій, наближення їх до європейського рівня:

– активізувати участь у формуванні проєктів Бю­джетної декларації та Державного бюджету України, підготовці й розгляді місцевих бюджетів;

– організувати роботу з народними депутатами щодо підтримки профспілкових пропозицій, за­конопроєктів, розроблених за ініціативи ФПУ, з питань підвищення соціальних стандартів і га­рантій, зайнятості, оплати, охорони праці, соці­ального страхування працівників та колектив­но-трудових відносин.

l Визначити пріоритетом організаційної діяль­ності профспілок формування у працівників, студентської та учнівської молоді усвідомленого профспілкового членства шляхом проведення інформаційних кампаній від первинної проф­спілкової організації до загальнонаціонального рівня, навчання членів профспілок й поширення позитивних практик профспілкової діяльності щодо захисту прав та інтересів працівників, тру­дових колективів.

l Ширше запроваджувати гнучкі форми проф­спілкових структур, зокрема інститут профспілко­вого представника. Посилити сервісну складову роботи профспілок, де працівник, як член проф­спілки, отримує додатковий правовий захист та низку переваг і послуг, зокрема через мобільний додаток та Соціальну картку члена профспілки.

l Залучати молодь до активної реалізації проєк­тів, впровадження сучасних інформаційних тех­нологій у діяльність профспілок, використання інноваційних методів мотивації профспілкового членства та модернізації профспілкового руху.

l Враховуючи процеси децентралізації та за­вершення формування об’єднаних територіаль­них громад профспілковим організаціям, їх об’єднанням розпочати підготовчу роботу та взяти активну участь у виборах до місцевих рад у жовтні 2020 року.

 

Позиція ФПУ: потрібно створити робочу групу з доопрацювання законопроєкту про профспілки

19 лютого у Комітеті Верховної Ради України з питань соці­альної політики та захисту прав ветера­нів відбулися слухання щодо сучасного стану українських профспі­лок, необхідності у перезавантаженні соціального/публічного діалогу.

У часть у заході взяли ке­рівники та фахівці Феде­рації профспілок Украї­ни, всеукраїнських профспілок, первинок.

У проєкті Рекомендацій слухань було зазначено про необхідність прискорення підготовки та розгляду в парламенті законопроєктів про профспілки та про страйки. Проте Голова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий запропонував інше: створити робочу групу для до­опрацювання законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України (щодо окре­мих питань діяльності професійних спілок)» за участю профспілок й з урахуванням їх пропозицій, щоб цей законопроєкт набув підтримки тих, кого він стосується.

Коментуючи підсумки слухань, Григорій Осовий зазначив, що інтерес до них був надзвичайно висо­ким, і абсолютна більшість учасни­ків, серед яких експерти, науковці, представники інших профспілок, висловились за те, що в такому ви­гляді, як зараз, законопроєкт про профспілки не може бути прийня­тим та потребує доопрацювання.

Голова комітету Галина Третья­кова підтримала таку позицію.

«Сподіваємось, що це буде зазна­чено у Рекомендаціях слухань. ФПУ підготує свої письмові пропозиції до законопроєкту про профспілки», – наголосив Голова ФПУ. Григорій Осовий вважає, що подібні дискусії мають бути продовжено, й голос профспілок має бути почуто.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання