« на головну 30.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1076)
22
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Об’єднанню профспілок Вінниччини – 100 років

Об’єднанню профспілок Вінниччини – 100 років

17 жовтня у Будинку

профспілок м. Вінниці

відбулося урочисте за-

сідання ради Федерації

профспілок Вінниць-

кої області, присвяче-

не 100-річчю утворен-

ня профоб’єднання.

З асідання відкрив го-

лова Федерації проф-

спілок області Мико-

ла Колесник, який

привітав усіх присут-

ніх із 100-річним ювілеєм

профоб’єднання Вінниччини.

Профспілковий лідер області за-

значив, що об’єднання профспі-

лок пройшло непростий історич-

ний шлях свого розвитку в мінли-

вих суспільно-політичних та со-

ціально-економічних умовах. Не-

зважаючи на нелегкі часи і труд-

нощі, об’єднання змогло зберегти

свою організаційну структуру й

утвердитися як найчисельніша

громадська організація області,

що об’єднує 18 обласних організа-

цій галузевих профспілок та одну

обласну профспілку.

У засіданні взяв участь та висту-

пив заступник Голови Федерації

профспілок України Володимир Са-

єнко. Вітаючи учасників засідання,

він зазначив, що об’єднання проф-

спілок Вінницької області по праву

займає одне з провідних місць се-

ред територіальних профоб’єднань

в питаннях захисту спілчан, під-

креслив, що на сучасному етапі го-

ловне завдання профспілок – це бо-

ротьба за гідний рівень оплати пра-

ці, який би дав змогу самореалізації

в новому суспільстві кожному чле-

ну профспілкового об’єднання.

В урочистостях взяли участь

президент ПрАТ «Укрпрофтур»

Сергій Стрілець, голова Федерації

профспілок Хмельницької області

Геннадій Харьковський, Вінниць-

кий міський голова Сергій Моргу-

нов, заступник голови обласної

державної адміністрації Олек-

сандр Крученюк, заступник голо-

ви обласної ради Михайло Креме-

нюк, голова організації роботодав-

ців м. Вінниці, генеральний дирек-

тор групи компаній «Вінницький

агрегатний завод» Олександр За-

броцький, начальник управління

Держпраці у Вінницькій області

Володимир Марунько, начальник

Головного управління Пенсійного

фонду України у Вінницькій об-

ласті Олена Корчака, голова обл-

споживспілки Василь Подолян,

директор Вінницької дирекції АТ

«Укрпошта» Володимир Шаловін-

ський, начальник відділення На-

ціональної служби посередництва

і примирення у Вінницькій облас-

ті Богдан Мусієнко, заступник на-

чальника управління Фонду соці-

ального страхування України у Ві-

нницькій області Віталій Явор-

ський, в.о. начальника управління

культури і мистецтв облдержадмі-

ністрації Валентина Троян, а та-

кож керівники обласних організа-

цій галузевих профспілок, голови

районних координаційних рад го-

лів профкомітетів, профспілковий

актив області, ветерани профспіл-

кового руху, представники моло-

діжних рад членських організацій

ФПО, засобів масової інформації.

ФЕДЕРАЦ ІЯ

ПРОФСПІЛОК

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ __

ПРЯМА МОВА

Володимир

Саєнко,

заступник

Голови

Федерації

профспілок

України:

«Переконаний, що наша спіль-

на боротьба сприятиме єднос-

ті профспілкового руху, утвер-

дженню солідарності та спра-

ведливості, добра та поваги

до людини праці, становленню

сильної, соціальної, правової і

демократичної України.

Історія об’єднання профспілок

Вінниччини вкотре доводить

той факт, що сила – в єдності!

Зі святом, дорогі спілчани!».

 

Звіти і вибори

10 жовтня у м. Миргороді Полтавської області відбулося виїзне засідання президії ЦК Проф-

спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутово-

го обслуговування населення України.

В ідповідно до порядку

денного, на засідан-

ні було розглянуто

низку важливих і ак-

туальних питань, зо-

крема про затвердження Зведено-

го плану заходів з проведення

звітно-виборної кампанії у Проф-

спілці в 2019–2020 роках, про під-

биття підсумків роботи з оздоров-

лення та відпочинку дітей влітку

2019 року, а також про підсумки

роботи щодо громадського контролю

за дотриманням законодав-

ства про працю за I півріччя п. р.

Члени президії заслухали ін-

формацію голови Вінницького об-

кому Алли Рафал про практику ро-

боти Вінницької обласної організа-

ції профспілки щодо виконання ко-

лективних договорів на галузевих

підприємствах та доповідь голови

Рівненської обласної організації

профспілки Уляни Стрілець про ро-

боту обласної організації щодо збе-

реження та утворення нових профорганізацій

в умовах створення

об’єднаних територіальних громад.

Голова Запорізького обкому

Алла Малигіна звітувала про ро-

боту Запорізького обласного ко-

мітету профспілки щодо вико-

нання статутних вимог із фінан-

сових питань.

На засіданні президії ЦК було

обговорено нагальні та важливі

проблеми, насамперед стосовно

опалювального сезону та фінансо-

во-економічного стану підпри-

ємств, зокрема формування тари-

фів, погашення заборгованості із

заробітної плати, що утворилась

на деяких галузевих підприєм-

ствах унаслідок недолугої еконо-

мічної політики в державі, а також

шляхи вирішення цих проблем.

З усіх питань порядку денно-

го було прийнято відповідні по-

станови.

Напередодні засідання члени

президії ЦК завітали до Полтав-

ського обласного комітету проф-

спілки, в теплій дружній атмосфе-

рі обмінялись думками щодо

профспілкової роботи, ознайоми-

лися з експозицією музею проф-

спілкового руху Полтавщини, від-

відали первинну профспілкову ор-

ганізацію КП «Полтававодока-

нал». Зустріч виявилася плідною

та насиченою, учасники обговори-

ли найактуальніші питання, що

турбують колектив підприємства,

акцентувавши увагу на посиленні

соціального діалогу, підвищенні

ролі сторін у вирішенні проблем

людей праці. На завершення, на-

слідуючи традицію КП «Полтава-

водоканал», яку воно започаткува-

ло багато років тому, учасники зу-

стрічі висадили декілька дерев як

символ ефективної співпраці сто-

рін соціального діалогу.

Одночасно, в рамках виїзного

засідання, враховуючи, що одним

з основних напрямів роботи Проф-

спілки є організація відпочинку і

оздоровлення спілчан та членів

їхніх сімей, учасники заходу мали

змогу ознайомитись з роботою

профспілкового акціонерного то-

вариства «Миргородкурорт», який

очолює Олександр Гавловський.

Під час перебування на Пол-

тавщині члени президії ЦК Проф-

спілки також відвідали пам’ятні

місця цього чудов

31.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.10.2020 13:22

27.10.2020 13:21

27.10.2020 13:20

27.10.2020 13:18

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання