« на головну 26.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Стійкість до протимікробних препаратів: ризики на робочих місцях

Стійкість до протимікробних препаратів: ризики на робочих місцях

 23 квітня у відновленому Будинку профспілок за іні­ціативи Профспілки пра­цівників агропромислово­го комплексу України та ГС «Союз українського селян­ства» відбувся круглий стіл на тему: «Стійкість до проти­мікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях».

У заході взяли участь 30 учас­ників, які були представ­никами Державної служби України з питань праці, Фе­дерації профспілок Украї­ни, Національної академії аграрних наук України, Держпродспоживслуж­би, Національного університету біоре­сурсів і природокористування України, Української сторони Платформи грома­дянського суспільства «Україна – ЄС».

Під час роботи круглого столу заслу­хано та обговорено 2 відеоролики, 6 пре­зентацій та 4 доповідей і повідомлень, що охоплювали нагальні аспекти вико­ристання антибактеріальних препара­тів у свинарстві, скотарстві та птахівни­цтві, ризиків поширення антибіотико­резистентних штамів мікроорганізмів та заходи щодо профілактики їх потра­пляння в організм споживачів, викорис­тання продуктів харчування, побічної продукції тваринного походження, від­ходів, а також впливу на організм пра­цівників тваринництва, ветеринарної медицини та харчового ланцюжка.

Заступник директора Державного науково - дослідного контрольного ін­ституту ветпрепаратів і кормових доба­вок, Національний координатор світо­вої організації охорони тварин по вете­ринарних препаратах Юрій Косенко звернув увагу учасників круглого сто­лу, що стійкість до протимікробних лі­карських засобів для використання лю­диною та до протимікробних ветеринар­них лікарських засобів є великою про­блемою охорони здоров’я в ЄС й усьому світі. Враховуючи складність пробле­ми, її транскордонний вимір і високий економічний тягар, вона виходить за межі серйозних наслідків для здоров’я людини і тварин, набуває глобального значення для здоров’я населення, зачі­пає все суспільство і вимагає терміно­вих і скоординованих міжгалузевих дій відповідно до підходу «Єдине здоров’я».

Такі дії включають посилення обач­ного використання протимікробних за­собів, уникнення їх звичайного профі­лактичного і метафілактичного застосу­вання, заходи щодо обмеження застосу­вання тих протимікробних засобів для тварин, які мають особливо важливе значення для запобігання або лікування небезпечних для життя інфекцій у лю­дей і заохочення та стимулювання роз­витку нових протимікробних засобів.

Стійкість мікроорганізмів до про­тимікробних препаратів (AMR) – сер­йозний виклик здоров’ю людей. За да­ними ECDC (2018), 33 тис. осіб померли за рік у ЄС унаслідок інфекцій, викли­каних резистентними бактеріями. У світовому масштабі це може дорівню­вати більш як 700 тис. смертельних ви­падків, водночас 10 млн померлих за рік можна очікувати в світовому масш­табі уже в 2050 році, якщо проблему не вдасться подолати (O’Neill report, 2016).

Правила реклами ветеринарних протимікробних засобів повинні бути більш жорсткими, а реєстраційні ви­моги повинні враховувати ризики та переваги протимікробних ветеринар­них лікарських засобів.

Також науковцями було зосереджено увагу, що важливо враховувати міжна­родний вимір розвитку проблеми стійкос­ті до протимікробних засобів при оцінці співвідношення вигода - ризик деяких ве­теринарних протимікробних засобів у ЄС. Мікроорганізми, стійкі до протимікроб­них засобів, можуть поширюватися на людину та тварин у ЄС і третіх країнах шляхом споживання продуктів тварин­ного походження із ЄС або третіх країн, шляхом прямого контакту з тваринами або людьми або іншими шляхами.

Тому заходи, які обмежують застосу­вання ветеринарних протимікробних засобів у ЄС, повинні ґрунтуватися на наукових рекомендаціях і розглядатися у комплексі співпраці з третіми країна­ми та міжнародними організаціями. З цих причин слід також забезпечити в недискримінаційний і пропорційний спосіб, щоб оператори у третіх країнах дотримувалися певних базових умов стосовно стійкості до протимікробних засобів для тварин і продуктів тварин­ного походження, що експортуються до ЄС. Це має сприяти міжнародній бо­ротьбі із стійкістю до протимікробних засобів, зокрема Глобальному плану дій ВООЗ та Стратегії OIE щодо стійкості до протимікробних засобів і доцільного їх застосування (п. 49, L4/49).

Заступник директора Державного на­уково-дослідного інституту з лаборатор­ної діагностики та ветеринарно-санітар­ної експертизи Тетяна Гаркавенко викла­ла основні вимоги, передбачені Глобаль­ним планом дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів на 2016– 2020 роки (прийнятим на 68 - й сесії ВООЗ у травні 2015 року):

– Забезпечення інвестицій на проти­дію стійкості до протимікробних пре­паратів.

– Підвищення інформованості сус­пільства щодо стійкості до протимікроб­них препаратів.

– Оптимізація використання протимі­кробних препаратів.

– Зменшення кількості випадків зара­ження.

– Посилення епіднагляду і наукові до­слідження.

Державою на національному рівні розроблено та затверджено розпоряджен­ням Кабінету Міністрів України від 6 бе­резня 2019 року № 116 - р Національний план дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів.

Очікуваний результат від реалізації державної стратегії зі стримування роз­витку стійкості до протимікробних пре­паратів – забезпечення раціонального їх використання у сферах охорони здоров’я, ветеринарної медицини та харчової про­мисловості відповідно до кращих світо­вих та європейських практик; запрова­дження дієвої системи контролю антибі­отикорезистентності, як складової проти­епідемічного та протиепізоотичного на­гляду, та забезпечення її інтеграції в за­гальноєвропейську мережу; мінімізація ризиків формування та поширення вну­трішньолікарняних штамів мікроорга­нізмів, що виявляють стійкість до проти­мікробних препаратів.

Емоційною, з яскравими прикладами небезпечності застосування антибіотиків у птахівництві була презентація професо­ра кафедри гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька, доктора ве­теринарних наук професор Національно­го університету біотехнологій і природо­користування Лариси Шевченко.

За даними Державної служби статис­тики України, профзахворюваність пра­цівників в агропромисловому комплексі за минулий рік становить 9 осіб. За фак­том професійних захворювань набагато більше. Основні проблеми, фактори та причини такої статистики:

– Працівнику із села практично не­можливо довести, що його захворювання пов’язано з виробництвом. Не на всіх під­приємствах проводиться атестація робо­чих місць. Працівники не обізнані з умо­вами праці, не володіють інформацією про свої права, малоінформовані, куди звернутися і як правильно оформити своє профзахворювання.

– Якість медичного обслуговування. Не завжди від закладів охорони здоров’я до комісій із спеціального розслідування нещасних випадків надходять рішення про наявність або відсутність причино-наслідкового зв’язку з впливом на праців­ника небезпечних чи шкідливих виробни­чих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу. Це негативно позначається на проведенні розслідувань нещасних випадків та по­требує оперативного вирішення.

– Дослідження умов праці на виробни­цтві. У більшості випадків роботодавець домовляється з лабораторією, яка обсте­жує умови праці на робочому місці, про те, що умови на виробництві допустимі.

Результатом обговорення доповідей та презентацій щодо поширення антибі­отикорезистентних штамів мікроорганіз­мів на об’єктах ветеринарної медицини та тваринництва і прилеглих територій стала резолюція, ухвалена учасниками круглого столу, де одним з пунктів є іні­ціювання проведення слухань у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України з пи­тання «Стійкість до протимікробних пре­паратів (AMR): ризики невиправданого використання протимікробних препара­тів у тваринництві та птахівництві. Ситу­ація в Україні» із залученням представ­ників вищих органів виконавчої влади, які відповідальні за дотриманням базо­вих прав громадян і працівників на про­довольство, здорові і безпечні умови пра­ці та життєдіяльності.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АПК УКРАЇНИ

21.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання