« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Григорій Осовий: «Профспілки готують доповідь стосовно забезпечення прав працівників і профспілок у контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС»

Григорій Осовий: «Профспілки готують доповідь стосовно забезпечення прав працівників і профспілок у контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС»

Актуальні питання розвитку та підви­щення ефективнос­ті співробітництва по лінії Україна – ЄС об­говорили 18 лютого учасники конферен­ції «Підсумки вико­нання Угоди про асо­ціацію між Україною та Європейським Со­юзом у 2018 році». На нараді було пре­зентовано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Украї­ною та ЄС у 2018 році.

У роботі конференції взяли участь: віце- прем’єр-міністр з питань європей­ської та євроатлан­тичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Посол, го­лова Представництва Європей­ського Союзу в Україні Х’юг Мін­гареллі, народний депутат Укра­їни, перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, народний депутат України, заступник голови Комі­тету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Марія Іонова, генеральний ди­ректор Урядового офісу коорди­нації європейської та євроатлан­тичної інтеграції України Ольга Стефанішина, керівник проекту Association4U Юрген Веллнер, заступники міністрів з питань європейської інтеграції.

«ПВ» звернулись за комента­рем про хід та значення конфе­ренції до Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспілок України Григорія Осового.

– Григорію Васильовичу, як можна оцінити значення конференції?

– Сьогодні відбулась конфе­ренція, на якій було презентова­но річний звіт Уряду, парламен­ту і громадянського суспільства про їх роль у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Безпере­чно, цей стратегічний напрям, який прийнято українським сус­пільством, відбувається під чин­ним патронатом влади і суспіль­ства. На конференції ми конста­тували, що ця робота йде, хоча йде не просто. Обсяг виконання завдань, визначених на 2018 рік, становить трохи більше полови­ни. Тут, зрозуміло, є низка об’єктивних причин. Сама підго­товча робота вимагає більше часу для того, щоб реформи були позитивно сприйняті суспіль­ством, щоб створити сприятливі умови для правового та демокра­тичного розвитку держави, а та­кож розвитку бізнесу.

– Чи була на конференції врахована позиція профспі­лок?

– Та частина Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС, в якій представлена Федера­ція профспілок України та її лі­дер, інші репрезентативні проф­спілкові об’єднання, подала від­повідний звіт, який було презен­товано на конференції. Це в чер­говий раз засвідчило, що цей май­данчик є дієвим. До речі, на цьо­му майданчику в минулому році було презентовано дві важливі роботи, що стосувалися питання ринку праці в Україні, міграцій­них процесів та шляхів захисту українських громадян, які при­йняли рішення працювати за кор­доном, а також гострої проблеми подолання бідності в Україні, зо­крема через такі інструменти, як реформування системи оплати праці, пенсійної системи та забез­печення соціальної підтримки малозабезпечених громадян.

– Як проходять ці обгово­рення?

– Це відбувається на засідан­нях Четвертої робочої групи УС ПГС, яку очолює голова Проф­спілки працівників будівни­цтва і промисловості будівель­них матеріалів України Василь Андреєв. Над цими питаннями ми також працюємо у Федера­ції профспілок України.

– А які плани на 2019 рік?

– Насамперед, ми будемо пра­цювати з оновленим складом Єв­ропейського соціально-еконо­мічного комітету. Перше таке за­сідання заплановано на початок квітня п. р. До цього засідання профспілки готують доповідь стосовно забезпечення прав пра­цівників і прав профспілок у контексті положень та базових принципів Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Як відомо, ця про­блема має місце в Україні. До неї привернуто увагу світового та європейського товариства. До речі, нещодавно в Україні пере­бувала Міжнародна моніторин­гова місія ЄС, яка відвідала Уряд, парламент, побувала в представництвах МВФ та ЄС в Україні. Зустрілися, зрозуміло, з представниками українських профспілок. Члени місії висло­вили своє занепокоєння пору­шенням законних прав та інтересів працівників та профспілок в Україні, низьким рівнем забез­печення соціальних стандартів. Хоча робота у цих напрямах три­ває. Але зробити треба ще дуже багато. Зокрема, потребують ви­рішення питання реформування системи оплати праці та забезпе­чення гідних її умов, системи со­ціального забезпечення, енерге­тичного сектора та інших акту­альних питань.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Досягнуто угоди про Європейський орган з питань праці

ЄКП закликає європейські інститути невідкладно схвалити угоду, досягнуту днями між Європейською комісією, парламентом і Радою щодо Положення про створення Європей­ського органу з питань праці.

Ц ей орган буде сприяти поси­ленню прав трудящих шля­хом надання допомоги націо­нальній владі у застосуванні й забезпеченні дотримання європейського трудового законодавства, а також в боротьбі зі зловживаннями в сфері мобільності робочої сили, соціального за­безпечення. Орган також покликаний по­ліпшити інформування працівників та ро­ботодавців про їхні права та обов’язки, ко­ординувати і підтримувати інспекції праці та сприяти співпраці між державами-члена­ми ЄС у застосуванні законодавства ЄС.

Ліна Карр, конфедеративний секретар ЄКП, підкреслила: «Створення Європейсько­го органу з питань праці є кроком уперед у боротьбі проти порушення прав трудящих. Воно також є прогресом у реалізації Європей­ської опори соціальних прав на практиці.

Цей орган повинен зіграти активну роль в боротьбі з фіктивною самозайнятістю і компаніями-поштовими скриньками».

Серед позитивних елементів досягнутої угоди: роботодавці і профспілки зможуть до­водити справи до відома Органу; Орган буде наділений повноваженнями в координації систем соціального забезпечення; гарантії автономії роботодавців і профспілок у пере­говорах щодо укладення колективних угод, а також проведення страйків профспілками.

ЄКП розчарована обмеженнями повнова­жень Органу в сфері міжнародних переве­зень, в якій, як відомо, відбуваються серйоз­ні порушення. ЄКП буде і далі активно дія­ти, щоб забезпечити належну участь проф­спілок і роботодавців в управлінні Органом, яке було покращено порівняно з початковою пропозицією.

 


Конвенція МОП № 151 щодо захисту інтересів держслужбовців чекає на ратифікацію

Реформування системи державної служ­би передбачає забезпечення приведен­ня українського законодавства у відпо­відність до міжнародних норм, зокрема стандартів Міжнародної організації праці.

П ід головуванням очільника Національного агент­ства України з питань державної служби Костян­тина Ващенка відбулася робоча нарада за участю представників центральних органів виконавчої влади, представника Міжнародної організації праці, СПО роботодавців та профспілкової сторони з питань ра­тифікації Конвенції Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151.

Від профспілок участь у нараді взяли голова Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук, завідува­чі відділів Валентина Гурневич та Оксана Шевченко.

У вступному слові Костянтин Ващенко наголосив, що розбу­дова публічної, професійної, ефективної, орієнтованої на гро­мадян, а головне – політично нейтральної державної служби, є пріоритетним завданням НАДС.

Голова Профспілки Юрій Піжук зазначив, що вже багато ро­ків поспіль Профспілка проводить роботу щодо ратифікації Конвенції МОП № 151 та акцентував увагу на тому, що на сьо­годні зазначену конвенцію ратифікували 55 країн світу, серед яких більшість країн – члени Європейського Союзу.

Під час обговорення питання прийнято рішення погодитися з пропозицією щодо ратифікації Конвенції Міжнародної орга­нізації праці про захист права на організацію та процедури ви­значення умов зайнятості на державній службі № 151 в повному обсязі без заяви та застереження.

За результатами наради голова НАДС Костянтин Ващенко, Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук і го­лова Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук підписали протокол робочої зустрічі.

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  • До теми

Конвенція Міжнародної організації праці про захист права на організацію та процедури визначення умов за­йнятості на державній службі № 151 була прийнята 27 червня 1978 року. Конвенція № 151 містить положен­ня, які мають вирішальне значення для запуску механіз­му захисту інтересів державних службовців та розви- тку соціального діалогу в галузі державного управління. Це, насамперед, положення щодо захисту права на ор­ганізацію, надання можливості для діяльності організаці­ям державних службовців, процедури участі представ­ників державних службовців у визначенні умов зайня­тості, переговорів між сторонами та процедур урегулю­вання спорів, громадянських та політичних прав дер­жавних службовців. У статті 9 цієї конвенції задекларо­вано, що державні службовці користуються рівними со­ціальними, громадянськими та політичними правами, як і інші працівники, що має велике значення для нормаль­ного здійснення ними права на свободу об’єднання.

 

Юрій Піжук, голова Профспілки працівників державних установ України:

«Ратифікація конвенції позитивно вплине на імідж держа­ви, зокрема підтвердить наші європейські прагнення, а також сприятиме додатковим гарантіям захисту інтересів державних службовців та визначенню умов зайнятості на державній службі».

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання