« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ФПУ – ФРУ: співробітництво задля економічного розвитку країни та добробуту людей

ФПУ – ФРУ: співробітництво задля економічного розвитку країни та добробуту людей

20 листопада представники Фе­дерації профспілок України та Федерації роботодавців Укра­їни провели робочу зустріч, на якій обговорили сучасний стан економічного розвитку Укра­їни. У результаті переговорів було підписано Меморандум про співробітництво, підписи під яким поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та Голова ФРУ Дмитро Олійник.

П еред підписанням цього важливо­го документа Григорій Осовий та Дмитро Олійник, представники профспілкових організацій і об’єднань роботодавців вислови­ли свої думки щодо сучасного стану еконо­мічного розвитку і трудового потенціалу України, захисту соціально-трудових прав працівників, а також пропозиції щодо консо­лідації зусиль сторін соціального діалогу.

У ході зустрічі сторона профспілок довела до сторони роботодавців зміст Вимог до Вер­ховної Ради України, Кабінету Міністрів Укра­їни і роботодавців, ухвалених на Всеукраїн­ській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року. Сторона роботодавців презентувала стороні профспілок основні положення Мані­фесту роботодавців України.

Сторони підтвердили взаємні прагнення щодо необхідності прискорення темпів і якості економічного розвитку, надали оцінку ситуа­ції на ринку праці України та забезпеченню прав працівників, визначили основні пробле­ми, на вирішенні яких необхідно зосередити спільні зусилля соціальних партнерів, а саме:

– низькі темпи економічного розвитку України, фактична її деіндустріалізація;

– відсутність стратегії і програми розвитку промисловості та економіки в цілому;

– низький рівень заробітних плат, та, як на­слідок, високий рівень трудової міграції з країни, відтік висококваліфікованих робітни­чих кадрів за кордон;

– недостатній рівень захисту прав власності;

– несприятливий інвестиційний клімат;

– відсутність стратегії відновлення і розви­тку трудового потенціалу України;

– низька ефективність інституцій соціаль­ного діалогу та інструментів колективно-дого­вірного регулювання тощо.

Було висловлено взаємну зацікавленість у створенні сприятливих умов для вирішення економічних та соціальних проблем у державі, керуючись принципами соціального діалогу і партнерства.

Також вирішено докладати спільних зу­силь, зокрема, у сфері забезпечення соціально- трудових прав працівників, спрямованих на:

– подальше реформування оплати праці за­для зростання заробітної плати як стимулу розвитку економіки, дієвого способу запобіган­ня бідності, протидії масовій трудовій міграції українців;

– розгляд на урядовому рівні питання збере­ження та розвитку трудового потенціалу, від­повідно до рішень засідання НТСЕР від 5 квіт­ня 2018 року;

– продовження роботи з легалізації ринку праці, сприяння детінізації трудових відносин;

– розвиток системи професійної орієнтації та безперервної професійної освіти громадян, продовження роботи з розвитку національної системи кваліфікацій, оновлення змісту про­фесійної (професійно-технічної) освіти шля­хом розроблення професійних та освітніх стан­дартів і програм на основі компетентнісного підходу, впровадження в освітній процес ду­альної форми навчання;

– спільну підготовку пропозицій щодо вдо­сконалення державної політики нормативно­го забезпечення у сфері безпеки та гігієни пра­ці, ратифікації Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, зміцненню наукового потенціалу держави у цій сфері;

– вжиття спільних заходів, спрямованих на підвищення здоров’я працівників шляхом забезпечення медичного страхування та са­наторно-курортного лікування, в тому числі за рахунок спрямування через систему ко­лективних договорів;

– законодавче удосконалення управління фондами загальнообов’язкового державного со­ціального страхування;

– завершення переговорів та затвердження узгоджених пропозицій до розділу «Оплата праці» проекту Генугоди на новий строк.

Сторони наголосили, що вони неухильно за­безпечуватимуть втілення спільно напрацьова­них та задекларованих у меморандумі завдань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«На державу надійся, а сам до роботи бе­рися! Саме таким був лейтмотив дискусій на спільному заході двох найбільших громадських об’єднань країни – Федера­ції профспілок і Федерації роботодавців, які представляють інтереси роботодавців і найманих працівників в усіх галузях економіки. Чи можливе поєднання зусиль і дій для розвитку економіки, створення нових високопродуктивних робочих місць, гідних умов праці та конкурентної зарплати? Так, у цьому позиція дискутан­тів була однозначною. Наступ транснаці­онального капіталу, поглинання націо­нальної економіки і виробництв, масова трудова еміграція та інші виклики сього­дення спонукають соціальних партнерів до тісної прагматичної взаємодії.

Підписано меморандум, який стане до­рожньою картою для спільної тривалої і непростої роботи. Найближче завдання – конструктивно завершити перегово­ри з укладення нової Генеральної угоди на трирічний період і тим самим ство­рити перспективу для економічного й соціального розвитку».

До теми

Сторони узгодили принципи та пріоритети:

– зупинення депопуляції та міграції;

– підвищення темпів зростання економіки та продуктивності праці, поступове збіль­шення частки переробної промисловості до 25% у 2030 році;

– підвищення рівня оплати праці та її частки в собівартості виробленої продукції з метою їх наближення до європейських стандартів;

– розвиток внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг вітчизняних виробників;

– щорічне збільшення експорту товарів на рівні не нижче 10%;

– збереження та розвиток трудового потенціалу;

– підвищення рівня зайнятості населення

 


НСПП – потужна сила, що має вагомий вплив на розвиток соціального діалогу

«Аналіз роботи Національної служ­би посередництва та примирення за 1998–2018 роки» – під такою назвою відбувся семінар-нарада, присвяче­ний 20-річчю НСПП. На святкуванні йшла ділова, конструктивна й дуже плідна розмова про те, як підвищити якість та ефективність однієї з найпо­важніших організацій у нашій країні.

З доповіддю виступив голова НСПП Олександр Окіс. Він привітав присутніх з ювілеєм, поба­жав успіхів та нових звершень, проаналізу­вав досягнення і проблеми. Олександр Окіс нагадав, що Національна служба посередни­цтва і примирення була утворена 17 листопада 1998 року Указом Президента як постійно діючий державний ор­ган, покликаний забезпечувати переговорний процес і процедуру вирішення колективних трудових спорів.

Потреба в даній інституції стала очевидною саме у 90-х роках, коли під впливом економічних негараз­дів відбувалися масштабні акції соціального протес­ту. Під час створення НСПП врахували рекомендації Міжнародної організації праці та досвід інших країн, де аналогічні служби існують понад століття і фор­мувалися разом із становленням економіки.

З привітальним словом виступили Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, президент УСПП Анатолій Кінах, інші керівники профспілок та організацій роботодавців.

Звертаючись до присутніх, Григорій Осовий, зокре­ма, зазначив, що в державі багато потрібних і непотріб­них органів. НСПП виділяється на цьому фоні професій­ністю, корисністю і людяністю. А це так необхідно в су­часному світі жорсткого буття. Історія створення і ста­новлення НСПП тісно пов’язана з процесами державот­ворення в незалежній Україні та формуванням грома­дянського суспільства. За цей час Національна служба посередництва і примирення перетворилася на потужну силу, що має вагомий вплив на розвиток соціального діалогу і врегулювання конфліктних ситуацій між сто­ронами соціально-трудових відносин. Профспілки Укра­їни є активними учасниками соціального діалогу, спря­мовують зусилля на захист прав людей на працю, її без­пеку та гідну оплату. «Переконаний, що наші спільні зусилля сприятимуть розбудові в Україні соціально-пра­вової держави, реформуванню трудового законодавства, зокрема порядку вирішення колективних трудових спо­рів і запобігання їх виникненню, з урахуванням європей­ських стандартів, задля забезпечення гідного життя лю­дини праці», – наголосив профспілковий лідер.

Григорій Осовий привітав з ювілеєм керівників та працівників НСПП, громадських активістів посеред­ників і примирників, соціальних партнерів, усіх, хто користується її послугами і допомогою в урегулюван­ні трудових конфліктів.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ «ПВ»

02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання