« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Шляхи розвитку профспілкового руху в умовах реформ

Шляхи розвитку профспілкового руху в умовах реформ

Сучасні суспільні про­цеси вимагають, без­умовно, зміни як ролі профспілок, так і якості лідерських рис у їх очіль­ників. Це гасло в сво­їй повсякденній робо­ті впроваджує в життя Харківська обласна рада профспілки працівників соціальної сфери.

Ф орми і напрямки її роботи все більше урізноманіт­нюються, оскільки під­ґрунтям свідомої, ціле­спрямованої та результа­тивної роботи профспілкового лідера, а це, насамперед, голови профспілко­вих комітетів, профгрупорги, є гли­бинні знання історії України, розви­тку профспілкового руху в державі.

Тому 7 вересня п.р., згідно з планом роботи обласної організації профспіл­ки, для членів виборних органів усіх рівнів було проведено одноденний ви­їзний семінар у м. Києві з порядком денним «Про діяльність членів вибор­них профспілкових органів щодо орга­нізації проведення культурно-масо­вих заходів для поглиблення знань з історії України, розвитку профспілко­вого руху в державі».

На семінарі йшлося про розуміння тих процесів, які відбуваються в су­часному профспілковому русі. На жаль, має місце зменшення членства в профспілках, зникає його мотивація через втрату частини позицій, важко підтримувати ефективний соціаль­ний діалог на рівні певної частини мо­лодих керівників підприємств, уста­нов та організацій, які профспілкову організацію сприймають як перешко­ду власному керівництву, а отже, власному авторитету. Така позиція вимагає перегляду, системної роботи із залучення рядових членів проф­спілки, формування позитивного імі­джу лідерів первинних організацій профспілки, які крок за кроком на практиці доводять її можливості, та підтримки керівника в боротьбі за права й інтереси працюючих.

На семінарі за участю керівників центральних профспілкових органів йшлося про пошук шляхів розвитку профспілкового руху в системі підпри­ємств, установ та організацій соціаль­ного захисту, який сьогодні перебуває в стані реформування. Створюються об’єднані територіальні громади, які вимагають іншого бачення організа­ційної діяльності профспілкових орга­нів, обрання їх очільників, у тому числі забезпечення участі їх представників на рівні територіальних та централь­них органів.

Разом з тим, важливість зазначе­них завдань, як підкреслювали учас­ники семінару, вимагає суттєвого підвищення уваги до духовного рівня життя спілчан через систему куль­турно-масових заходів, для відтво­рення їх творчого, інтелектуального потенціалу, що сприятиме погли­бленню знань з історії, розширенню їх світогляду, формуванню більш ви­важеного та глибинного сприйняття сьогодення.

Практична частина семінару пе­редбачала відвідання Національного парку «Межигір’я». Було цікаво огля­нути житловий будинок, збудований з екологічно чистої деревини, май­стерно виконаною підлогою, осяяною світлом коштовних люстр. На терито­рії майже в 140 га є штучне озеро, яке живиться водою десяти артезіан­ських свердловин, тут можна побачи­ти мешканців зоопарку: яскравих па­вичів, довірливих страусів, веселих кіз та ін.

Надзвичайна краса парку, що є ви­твором людських рук, підкорила сер­ця учасників семінару, які були захо­плені історією «Межигір’я», де було розташовано урядові резиденції.

ЛЮДМИЛА ПЛАСТУН,

ГОЛОВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 


Курс на омолодження кадрів

15 листопада у приміщенні Будинку зв’язку відбулося засідання Моло­діжної ради Профспілки працівни­ків зв’язку України.

У часть у засіданні взяв голова Профспілки Ми­кола Стародуб, який поінформував молодих профспілковців про стан розвитку підпри­ємств галузі зв’язку та проблеми, що виника­ють з упровадженням на них нових техноло­гій. Голова зазначив, що Профспілка працівників зв’язку України підтримує курс на омолодження кадрів, а тому чекає від молодих зв’язківців більш продуктивної, ефек­тивної роботи, адже молодь – це велика сила, і саме від неї багато в чому залежить майбутнє наших підприємств та профспілкового руху в цілому.

Також Микола Стародуб привітав присутніх з про­фесійним святом – Днем працівників радіо, телебачен­ня та зв’язку і побажав молоді гарного настрою, реалі­зації планів, здоров’я і благополуччя.

Відповідно до порядку денного засідання Молодіжна рада обрала нового голову – начальника служби охорони праці Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Євгена Беженара, заступника голови – старшого інженера від­ділу експлуатації мережі Запорізької філії ПАТ «Укрте­леком» Дмитра Домашенка та секретаря – заступника завідувача відділу організаційно-правової роботи Проф­спілки працівників зв’язку України Тетяну Бувайлик.

На засіданні було прийнято рішення про внесення змін до Положення про Молодіжну раду, зокрема щодо підвищення вікового цензу для її членів до 40 років, не­обхідності перегляду періодичності проведення її засі­дань. Було ухвалене рішення про порушення клопотан­ня перед ЦК Профспілки щодо включення голови, за­ступника голови та секретаря Молодіжної ради до скла­ду виборних органів Профспілки.

Після розгляду всіх питань порядку денного, обміну думками щодо проблем профспілкового руху та планів подальшої роботи Молодіжної ради для її членів було проведено навчальний семінар на тему «Активні прак­тики захисту прав молодих працівників». Модератором заходу виступила заступник керівника департаменту правового захисту – заступник головного правового ін­спектора праці апарату Федерації профспілок України Ірина Сидоряк, яка ознайомила учасників семінару із структурою ФПУ, основними трудовими правами моло­дих працівників та діями профспілкових комітетів щодо їх захисту, поінформувала про негативні наслід­ки незадекларованої праці та необхідність її подолання в Україні. Під час практичного тренінгу члени Моло­діжної ради розглядали різні приклади порушень прав працівників, давали оцінку ситуації та діям керівни­цтва підприємства, обговорювали шляхи захисту спіл­чан профспілковими органами всіх рівнів.

ЄВГЕН БЕЖЕНАР,

ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання