« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

У фокусі – посилення потенціалу профспілок у правозахисній роботі

У фокусі – посилення потенціалу профспілок у правозахисній роботі

8 листопада у Федерації профспілок України від­булася робоча зустріч керівництва ФПУ з пред­ставниками місії дан­ських профспілок. Пере­мовини були проведені за ініціативи данської сторони та мали консуль­тативний характер задля визначення напрямів по­дальшої співпраці ФПУ, Конфедерації профспі­лок Данії, Об’єднання ро­бітників Данії і Данської профспілки 3F у рамках реалізації проекту МОП, одним з компонентів яко­го є розбудова соціаль­ного діалогу в Україні.


Д анські колеги відзна­чили високий інте­лектуальний та орга­нізаційний потенці­ал ФПУ, зокрема ви­явлений у ході співробітництва в рамках реалізації попередніх спільних проектів. За їх оцінкою, ФПУ має змогу брати дієву участь у впровадженні наступ­них міжнародних проектів у сфе­рі праці. Для цього шляхом про­ведення опитування серед спіл­чан буде визначено найбільш ак­туальні питання, що потребують вирішення, на основі чого місія сформує перелік рекомендацій, які в разі їх затвердження МОП знайдуть своє практичне втілен­ня у реалізації спільних міжна­родних проектів.

Під час обміну думками з укра­їнської сторони наголошувалось на необхідності посилення інститу­ційних спроможностей профспілок та переходу від їх «сервісної» функ­ції до правозахисної.

«Ефективний захист людини праці та підвищення обізнаності спілчан щодо своїх трудових прав на сьогодні стають пріоритет­ними, – наголосив заступник Голо­ви ФПУ Євген Драп’ятий. – Нам по­трібна підготовка правових і тех­нічних інспекторів, збільшення їх чисельності, підготовка профспіл­кових адвокатів, які б захищали ін­тереси членів профспілок у судах. Також існує потреба в інтенсифіка­ції інформаційної роботи, створен­ні додаткових майданчиків для ін­формування спілчан про свої тру­дові права, що сприятиме збіль­шенню профспілкового членства, підвищить його мотивацію».

«Для нас сьогодні є надважли­вим підвищення рівня проведення правозахисної роботи та спряму­вання її на конкретних членів профспілок, – зазначив Голова ФПУ Григорій Осовий. – Назріла необхідність створення в регіонах при об’єднаннях профспілок цен­трів правової допомоги, де люди могли б отримати консультацію, правову допомогу, в тому числі ад­вокатський захист. Якщо існує та­кий досвід у наших побратимів за кордоном, нам було б дуже корисно вивчити його та застосовувати ці інновації у своїй роботі. Співпраця українських і данських профспілок має принести максимальну ко­ристь спілчанам».

Пропозиції ФПУ буде сформу­льовано та передано на розгляд учасників тематичного семінару, який заплановано провести в грудні ц. р.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Новітні інформаційні технології – на озброєння профспілок

У ФПУ відбулась консультатив­на зустріч редакторів та жур­налістів профспілкових ЗМІ з представником профспілок Да­нії LO/FTF Філіпом Нордентоф­том, який перебував у Києві в рамках проекту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення ро­бочих місць в Україні».

Н а початку зустрічі Філіп Норден­тофт зазначив, що на його переко­нання, для кожної профспілки є важливою інформаційна складова та той потенціал, який має органі­зація у проведенні комунікаційної діяльнос­ті. Тому представників місії МОП цікавлять принципи в підходах до проведення ФПУ ін­формаційної роботи, інструментарій, яким володіють профспілки для донесення своєї позиції до широкої аудиторії, імідж профспі­лок в українському суспільстві, а також співпраця профспілкових ЗМІ з державними та приватними засобами масової інформації.

На зазначені питання в ході зустрічі відпо­вів керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, який підкреслив, що інформаційна політика в ФПУ проводиться системно та здійснюється відповідно до програмних засад діяльності Фе­дерації, в контексті заходів з реалізації Стра­тегії інформаційної діяльності на 2018–2021 роки, ухваленої Радою ФПУ.

Юрій Работа також повідомив, що практич­но в усіх членських організаціях ФПУ, як тери­торіальних, так і галузевих, є працівники, від­повідальні за інформаційну роботу. Працюють Офіційний веб-портал ФПУ, 18 сайтів галузевих членських організацій та 15 територіальних, також створено сайти акціонерних підпри­ємств та навчальних закладів ФПУ. Виходять 66 друкованих ЗМІ, а центральною профспілко­вою газетою є щотижневик «Профспілкові ві­сті». ФПУ активно співпрацює із загальнодер­жавними друкованими ЗМІ та телеканалами, суспільним радіо і телебаченням, проводить публічні заходи, брифінги та прес-конференції, інформаційні кампанії. Велика увага приділя­ється використанню в інформаційній роботі новітніх технологічних інструментів.

Філіп Нордентофт високо оцінив інформа­ційний потенціал ФПУ, зокрема такий сегмент, як видання поліграфічної продукції. На думку данського колеги, газета або інформаційний бю­летень є готовим інформаційним продуктом, що ефективно виконує функцію цільового ін­формування читача. За його словами, в Данії кожен член профспілки неодмінно отримує профспілкову газету, вартість якої вже врахова­но в розмірі членського внеску. Однак, з огляду на розвиток новітніх технологій, для більш ши­рокого охоплення аудиторії профспілковою те­матикою потрібно активно використовувати можливості інтернет-контенту, що стає вимо­гою часу. Тому серед можливих напрямів спів­робітництва було названо методичну та органі­заційну підтримку з боку МОП у навчанні проф­спілкових інформаційників та підготовці бло­герів, створення сучасного інформаційного про­дукту та технічного забезпечення цієї роботи.

«На основі узагальненої інформації ми на­працюємо рекомендації стосовно того, що може зробити МОП у найближчі 4 роки для під­тримки ФПУ, зокрема в напрямку інформацій­ної діяльності», – запевнив данський колега.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

«Львівщина – хаб можливостей»

Під таким гаслом XVIII Міжна­родний економічний форум зібрав у м. Львові понад 1500 учасників та став потужною дискусійною платформою для фахівців у сферах еко­номіки, бізнесу, державного управління, міжнародних ди­пломатів та представників со­ціальної інфраструктури.

«У країна є країною номер один, яка сьогодні стає транзитним хабом між Європою і Азією, а та­кож для Світової органі­зації торгівлі. А Львів є епіцентром форму­вання цього транзиту, впровадження прак­тичної науки, інноваційності. Львівщина з 2015 року займає перше місце в Україні за кількістю інвестицій, створенням робочих місць, відкриттям заводів та формуванням малого і середнього бізнесу», – зазначив під час відкриття економічного форуму перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

У рамках XVIII Міжнародного економіч­ного форуму близько 100 підприємців з До­неччини та Луганщини презентували свої бізнеси на виставці «Cхід-Eкспо – 2018», які, незважаючи на економічні та політичні труднощі, успішно функціонують та постій­но розвиваються.

Також у рамках XVIII Міжнародного еко­номічного форуму на території колишнього Яворівського хімзаводу відкрили першу чергу сонячної електростанції «Яворів-1», що є складовою найпотужнішого комплек­су сонячних електростанцій на території Західної України.

2 листопада учасників форуму приймав концерн «Електрон». Перед відкриттям дис­кусійної панелі «Промислова політика: тренди конкурентоздатності» учасники фо­руму ознайомились із продукцією заводів, що виготовляють громадський транспорт марки «Електрон». Екскурсію підприєм­ством провів президент концерну Юрій Бу­бес. Як один із спікерів форуму, він зупи­нився на актуальних проблемах україн­ської промисловості. Зокрема, щодо підго­товки кадрів, відірваності фінансового сек­тору від реального виробництва, недоскона­лості тендерних процедур, орієнтованих лише на найнижчу ціну. При цьому не вра­ховуються аспекти життєвого циклу висо­котехнологічної продукції, створення но­вих робочих місць, підприємств сервісу, і нарешті, сплати податків до держбюджету.

Економічний форум, безперечно, є гарною платформою для обміну думками та пропо­зиціями. Тож промисловці не полишають на­дії на те, що дискусії про промислову політи­ку, точніше її відсутність, врешті-решт, закін­чаться і приведуть до її народження.

АННА ГЛУШКО, «ПВ»


 

 

19.11.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання