« на головну 22.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Профспілки уклали угоду з омбудсменом

Профспілки уклали угоду з омбудсменом

Федерація профспілок України та парламентський омбудсмен підпи­сали Меморандум про співпрацю.

У Федерації профспілок України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільна мета – надійно та ефективно захи­щати права людей. Тому зрозуміло та логічно, що вони мають об’єднати свої зусил­ля для досягнення цієї мети.

Таким був лейтмотив виступів Голови Феде­рації профспілок України Григорія Осового та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової під час підписання Меморандуму про співпрацю між ФПУ та парла­ментським омбудсменом, що відбулось 24 липня.

У заході взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий та Володимир Саєнко, го­лова Профспілки працівників державних уста­нов України Юрій Піжук, голова Федерації проф­спілок Кіровоградської області Максим Баланен­ко, керівник Департаменту правового захисту ФПУ Дмитро Лях.

У документі, зокрема, зазначено: «Метою Ме­морандуму є консолідація зусиль сторін, спрямо­ваних на співпрацю в частині попередження, вияв­лення, недопущення порушень соціально-еконо­мічних і трудових прав та свобод членів професій­них спілок, інших працівників, а також сприяння дотриманню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими і службовими особами органів держав­ної влади та місцевого самоврядування».

Людмила Денісова та Григорій Осовий домо­вилися про розроблення узгоджених пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно - правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних догово­рів, зокрема з питань трудових, соціально-еко­номічних прав, свободи колективних перегово­рів, конституційного права на страйк тощо.

У Меморандумі йдеться про необхідність залучення ФПУ, її членських організацій до ви­вчення стану дотримання та захисту прав і сво­бод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого.

Меморандум передбачає проведення аналізу причин системних порушень трудових і соціаль­но - економічних прав громадян, їх наслідків, під­готовку узгоджених пропозицій органам держав­ної влади та місцевого самоврядування щодо усунення та запобігання таким порушенням.

Уповноважений та Голова ФПУ домовилися також про проведення спеціальних консульта­цій з метою вироблення узгодженої позиції сто­рін щодо розв’язання найбільш гострих та ак­туальних проблем у сфері захисту прав та сво­бод працівників.

Також передбачаються ведення спільного моніторингу стану забезпечення прав і свобод працівників, вивчення та узагальнення фактів порушень їхніх прав і свобод та оцінка ефектив­ності вжитих заходів щодо усунення таких по­рушень, а також сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян щодо реалі­зації та захисту їхніх прав та свобод.

Отже, Меморандум підписано. Справа – за його реалізацією.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Сергій Каплін запропонував запровадити щотижневе обговорення профспілкових законопроектів у парламентському комітеті

26 липня відбулась робоча зустріч Голови Феде­рації профспілок України Григорія Осового з пер­шим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятос­ті та пенсійного забезпечення Сергієм Капліним з питань пріоритетних для профспілок законопро­ектів, що зареєстровані у Верховній Раді України.

П ід час робочої зустрічі було обговорено план подальших спільних дій з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на період дев’ятої сесії Верховної Ради України у просуван­ні та популяризації законопроектів, що були ініційовані й підтримуються профспілками та безпосередньо спрямовані на посилен­ня захисту соціально - економічних і трудових прав громадян України.

Окрему увагу Григорій Осовий приділив питанню наступу органів влади на майнові права профспілок та законодавчому врегулюванню цієї проблеми.

Сергій Каплін запропонував з початком сесії запровадити практику щотижневого суспільного обговорення у комітеті профспілкових зако­нопроектів за участю народних депутатів України, сторін соціального партнерства, представників правозахисних організацій, а також прове­дення восени комітетського слухання, присвяченого питанню систем­них порушень органами влади та судами майнових прав профспілок.

Також обговорювалися коментарі, надані Міжнародною конфедера­цією профспілок до окремих статей проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658 дооп.), та необхідність проведення суспільного діалогу із залученням міжнародних експертів щодо прогресивних та негативних його положень.

У зв’язку з цим Григорій Осовий запропонував 7 жовтня п. р. обговори­ти зазначене питання за участю парламентського комітету, міжнародних експертів, сторін соціального партнерства у форматі круглого столу, при­свяченого Всесвітньому дню дій профспілок за гідну працю і Міжнарод­ному дню боротьби з бідністю.

У робочій зустрічі також взяли участь радник Голови ФПУ Павло Кон­дик, керівник департаменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях та представники Секретаріату Комітету Верховної Ради України.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФПУ

 

Позиція профспілок: доходи, отримані за рахунок підвищення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, мають бути спрямовані на збільшення фонду оплати праці

Підтримати пропозиції ПАТ «Укрпошта» стосовно перегляду Граничних тари­фів на універсальні послуги поштово­го зв’язку, надіслані листом НКРЗІ від 24 липня 2018 року, за певних умов, при цьому доходи, отримані за рахунок та­кого підвищення мають бути спрямова­ні на збільшення фонду оплати праці та справедливий його розподіл між праців­никами апарату управління та праців­никами основної професії, – таке рішен­ня прийнято 30 липня на засіданні СПО об’єднань профспілок після обговорен­ня питання «Про звернення НКРЗІ щодо перегляду Граничних тарифів на універ­сальні послуги поштового зв’язку».

В ів засідання Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий.

Під час обговорення цього питання зазна­чалось, що у червні п.р. ПАТ «Укрпошта» звернулось до НКРЗІ з пропозицією переглянути гра­ничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку. Уповноважені представники профспілкової сторони 20 липня взяли участь у засіданні Робочої гру­пи з розробки граничних тарифів на універсальні по­слуги поштового зв’язку в НКРЗІ, у ході якого розгляну­то пропозиції ПАТ «Укрпошта» щодо цього питання.

А нині на розгляд СПО об’єднань профспілок надій­шло звернення НКРЗІ щодо пропозицій ПАТ «Укрпо­шта» стосовно перегляду граничних тарифів. Пропози­ція ПАТ «Укрпошта» містить намір щодо поетапного перегляду граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку на 2018–2019 роки в межах України. Таким чином, планується підвищення тарифів у серед­ньому на 60% у порівнянні з діючими. Також одним з найбільших застережень профспілкової сторони на да­ному етапі розвитку підприємства є заплановане скоро­чення загальної чисельності працівників у 2019 році на 4 % у порівнянні із 2017 - м, зокрема листонош – на 9,2 %.

Зважаючи на соціальне значення універсальних послуг поштового зв’язку, збільшення граничних тарифів неодмінно призведе до додаткового наванта­ження на бюджети усіх рівнів та домогосподарства. Слід зауважити, що постійний перегляд тарифів у бік збільшення може негативно вплинути на імідж ПАТ «Укрпошта», змусивши користувачів до пошуку аль­тернативи цим послугам, та призвести до втрати до­ходів підприємства.

Додамо, що під час засідання Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо зміни діючих тарифів (цін) для населення більшість присутніх висловилися проти підвищення Гранич­них тарифів.

На засіданні СПО об’єднань профспілок було та­кож розглянуто інші важливі питання, зокрема «Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної програми».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

05.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання