« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Олександр КЕЛЬЇН: «Соціальний профспілковий квиток – крок у майбутнє»

Олександр КЕЛЬЇН: «Соціальний профспілковий квиток – крок у майбутнє»


Вражен­нями від Соціаль­ного проф­спілкового квитка, ак­тивним ко­ристувачем якого він є, поділився голова первинної організа­ції Профспілки авіа­будівників України в ДАХК «Артем» Олек­сандр Кельїн.

«П роект Цен­тру соці­альних по­слуг і Феде­рації проф­спілок України «Соціальний профспілковий квиток» над­звичайно актуальний, він дуже потрібен членам профспі­лок і може відігравати важли­ву роль у мотивації профспіл­кового членства. Це сучасний, потрібний спілчанам інстру­мент здійснення соціального захисту.

У нашій первинній профор­ганізації вже є досвід співпра­ці із ЦСП. Ми протягом 3 років використовуємо цей проект у своїй роботі. Користуємося здебільшого юридичними кон­сультаціями, послугою «Адво­кат-24», дисконтними та інши­ми програмами.

Я, як ініціатор запроваджен­ня та активний користувач Со­ціального профспілкового квитка, постійно пропоную його усім спілчанам. Адже за­вдяки кваліфікованим спеціа­лістам ЦСП отримати змістов­ну допомогу можна дуже опе­ративно. Відповіді надаються не тільки в усній формі, а й надсилаються на електронну адресу з повним обґрунтуван­ням та посиланням на відпо­відні закони. За потреби вам можуть допомогти правильно скласти документ і надати від­повідні рекомендації не тільки у разі виникнення конфлік­тних ситуацій, а й з питань оздоровлення, захисту соціаль­но-економічних прав.

Завдяки таким проектам зростає імідж Федерації проф­спілок України та самого Цен­тру, а отже, збільшується моти­вація профчленства. У цьому за­цікавлені як ФПУ, так і наша профспілкова організація.

Проте в майбутньому хоті­лося б, щоб цей проект було розгорнуто в новій якості. Це має бути членський квиток члена профспілки, поєднаний із соціальною карткою ЦСП ФПУ.

Сьогодні членським органі­заціям не потрібно чекати, що такий проект зробить хтось за нас, а самим підключатися та разом із фахівцями ФПУ й Цен­тру рухати цей проект далі, розвивати його, удосконалюва­ти, вносячи свої пропозиції.

Маючи 3-річний досвід ви­користання соціальної картки ЦСП, президія профкому ПО ПАУ в ДАХК «Артем» ініціюва­ла пілотний проект із випуску зразка нового профспілкового квитка, поєднаного із соціаль­ною карткою ЦСП, на базі своєї первинки.

У червні, під час галузевої спартакіади відбудеться засі­дання президії Центрального комітету Профспілки авіабу­дівників України. Я виступив з ініціативою розглянути на пре­зидії дане питання та доручи­ти профорганізації ПАУ в ДАХК «Артем» розробити пі­лотний проект квитка члена профспілки, поєднаного з про­ектом соціальної картки ЦСП, і бачу в цьому питанні розу­міння та підтримку з боку го­лови ПАУ Яреми Жугаєвича. На цьому шляху в нас ще бага­то роботи.

Новий профспілковий кви­ток має надавати члену проф­спілки можливість отримання юридичних послуг, пільг на путівки на оздоровлення, дис­контних знижок у торговель­них мережах, на заправних станціях. І це буде потужною мотивацією до профспілкового членства, яке надає значні пе­реваги членам профспілок пе­ред тими, хто не є членом профспілки».


 

Соціальний профспілковий квиток відкриває нові можливості для профспілкової діяльності

13 червня на ДП «Національні інформаційні систе­ми» відбулися загальні збори трудових колекти­вів київських осередків Професійної спілки пра­цівників галузі інформаційного забезпечення.

Г оловою Профспілки Олексієм Ка­лошиним внесено на розгляд присутніх питання впроваджен­ня інноваційних IT-технологій у процеси діяльності профспілок, їх використання для більш ефективної ро­боти з інформацією та координації струк­турних елементів, підвищення рівня ма­теріального забезпечення працівників.

У зборах взяли участь представники ТОВ «Центр інформаційних технологій», які у взаємодії з Федерацією профспілок України реалізують проект «Соціальний профспілковий квиток». У своїй презен­тації вони розповіли про основні функції квитка, які наразі успішно реалізуються. А це і надання членам профспілок мож­ливості отримання онлайн-консультацій з юридичних питань та консультацій лі­карів, і залучення до великого переліку дисконтних програм у торговельних ме­режах й інших закладах, а також отри­мання суттєвих знижок на користування профспілковою інфраструктурою по всій Україні тощо.

Керівник Центру Дмитро Дорін наго­лосив на гострій необхідності впрова­дження інформаційних систем у діяль­ність профспілок, що визначатиме по­дальший розвиток громадянського сус­пільства та рух України у напрямі циві­лізованої, правової держави.

У ході дискусії присутні цікавилися можливостями соціального профспіл­кового квитка, а також висловлювали думки щодо подальшого розвитку IT- технологій у контексті самоорганіза­ції суспільства та боротьби за права працівників.

Представники трудових колективів дійшли висновку, що необхідно підтри­мувати всі починання в цьому напрямі, а також одноголосно виявили бажання долучитися до цієї справи як активні ко­ристувачі і як учасники його подальшої розробки.

Після зборів фахівці ТОВ «Центр ін­формаційних технологій» зустрілись із керівництвом ДП «НАІС» і обговорили ідею впровадження технології електро­нного цифрового підпису в межах проек­ту «Соціальний профспілковий квиток», що дозволить суттєво збільшити ефек­тивність комунікації всіх ланок функці­ональної структури ФПУ.

Професійна спілка працівників галузі інформаційного забезпечення буде та­кож працювати над розробкою пілотного проекту внутрішньої профспілкової ін­тернет-мережі у вигляді мобільного до­датку до смартфонів, яку можна буде ви­користовувати в діяльності первинних профспілкових організацій. З часом ре­зультати цього експерименту та висно­вки щодо його ефективності будуть нада­ні ТОВ «Центр інформаційних техноло­гій» і Федерації профспілок України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

25.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання