« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Зміни та доповнення до галузевої угоди на 2016–2020 роки внесено!

Зміни та доповнення до галузевої угоди на 2016–2020 роки внесено!

Стан виконання зобов’язань сторонами соціального діало­гу за Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки пра­цівників освіти і науки України на 2016–2020 роки став пред­метом розгляду V пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, що відбувся 19 квітня у м. Києві.

У часть у роботі заходу взяли голова Профспілки Георгій Труханов, Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий, заступник міні­стра освіти і науки України Павло Хоб­зей, члени ЦК Профспілки.

Відкриваючи засідання пленуму, Георгій Труханов наголосив, що соці­альний діалог сьогодні – це важливий інструмент реалізації соціальної по­літики держави, ефективний засіб по­передження та розв’язання соціаль­них конфліктів.

Георгій Труханов підкреслив, що на галузевому рівні – між Профспілкою та міністерством – відбувається постій­ний діалог, проводяться відповідні консультації та погодження докумен­тів. І після слів подяки за конструктив­ну співпрацю вручив заступнику міні­стра освіти і науки України Павлу Хоб­зею Почесний знак ЦК Профспілки «За соціальне партнерство».

Заступник голови Профспілки Сер­гій Романюк, виступаючи на пленумі, нагадав, що між Міністерством осві­ти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України укладено Галузеву угоду на 2016–2020 роки, яку підписано 23 листопада 2016 року та схвалено постановою плену­му ЦК Профспілки. На спільне звер­нення міністерства та ЦК Профспіл­ки Міністерством соціальної політи­ки України 15 грудня 2016 року здій­снено її повідомну реєстрацію. Він також зазначив, що сторони Галузе­вої угоди засвідчили домовленості за­безпечувати контроль за виконанням положень документа. Сторонами уго­ди упорядковано низку неврегульова­них законодавством трудових та ін­ших проблемних питань, в тому числі робочого часу, умов праці, додаткової оплати за роботу вчителів, виховате­лів та інших педагогів у певних умо­вах, викликаних вимогами часу.

Разом з тим, в освітньому законодав­стві відбулися зміни, що потребують відповідного відображення в Галузевій угоді. Це стосується змін, які виплива­ють з норм Закону України «Про осві­ту», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про вищу освіту», змін до Бюджетного кодексу України тощо.

Сергій Романюк поінформував, що у квітні п. р. відбулося засідання спільної комісії міністерства та ЦК Профспілки для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди на 2016–2020 роки.

Сторони конструктивно підійшли до обговорення, працювали над змі­нами та доповненнями, і внесли на пленум фінальний документ, який га­рантує соціально-економічний захист освітян в умовах реформування освіт­ньої галузі на всіх її рівнях.

Павло Хобзей зазначив, що Мініс­терство освіти і науки України пого­джується з аналізом виконання зобов’язань за Галузевою угодою і підтримує зміни і доповнення, напра­цьовані спільною робочою комісією.

«Цілі в нас однакові, і нам дуже важливе партнерство з Профспілкою. Сподіваємося, що співпраця міністер­ства та Профспілки триватиме й нада­лі», – підсумував заступник міністра.

Григорій Осовий високо оцінив ді­яльність Профспілки щодо забезпе­чення для працівників галузі гідних умов праці та її оплати. При цьому за­значив: у цих питаннях ще багато проблем, які вимагають більш актив­ного та ефективного рішення. Також у своєму слові Голова ФПУ приділив увагу актуальній проблемі незакон­ного зазіхання на профспілкову влас­ність, шо неодноразово розглядалася й обговорювалася на засіданнях Пре­зидії та Ради ФПУ.

Після виступів та відповідей на запи­тання пленум схвалив проект змін до Галузевої угоди між міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і на­уки України на 2016–2020 роки, підготов­лений та узгоджений Спільною комісі­єю, та доручив голові ЦК Профспілки Георгію Труханову підписати зміни до Угоди від профспілкової сторони.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Георгій ТРУХАНОВ, голова Профспілки працівників освіти і науки України:

«У час економічних потрясінь, які ми сьогодні переживаємо, соціаль­ний діалог уже довів свою ефек­тивність та може допомогти впро­ваджувати зміни і реформи, до­тримуючись принципів справедли­вості та рівності, а також забезпе­чувати ефективну взаємодію соці­альних партнерів з урахуванням їхніх інтересів».

 

Прозвітували про виконання Територіальної угоди

Днями на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради було підбито підсумки виконання в 2017 році Територіальної угоди між Рів­ненською облдержадміністрацією, обласною радою, об’єднанням робо­тодавців Рівненщини та Федерацією профспілок області.

Д ія цього важливого документа вже за­вершилася. Проект нової Територіаль­ної угоди на 2018–2020 роки був обгово­рений сторонами на засіданнях коле­гіальних органів. До нього, за повідо­мленнями в.о. директора департаменту соціаль­ного захисту населення ОДА Олексія Шамака, були внесені зміни і пропозиції сторін. Ці зобов’язання в угоді затверджені на 17-й сесії Рів­ненської обласної ради.

Звіт про виконання зобов’язань ОДА предста­вив Олексій Шамак. У ньому пролунав повний аналіз з цифрами і фактами, тож у виступі пе­ред членами ТСЕР заступник голови облради Олексій Бучинський висловив пропозицію, аби до підготовки питань щодо виконання угоди ак­тивніше долучалися її депутати – члени про­фільних комісій.

Про питання, пов’язані з підвищенням соціаль­них стандартів, утвердженням права, розвитком громадянського суспільства, захистом прав та ін­тересів спілчан, ішлося в звіті голови ФПО Мико­ли Шершуна. У своїй доповіді профспілковий лі­дер торкнувся, зокрема, болючої проблеми відто­ку кваліфікованих кадрів з України через мігра­ційні процеси та глибоко проаналізував виконан­ня профспілковою стороною зобов’язань з упрова­дження децентралізації, створення нових, активі­зації роботи в існуючих профспілкових організа­ціях та ведення соціального діалогу. Прозвітував він і про виконання профспілкових зобов’язань із правового захисту, оздоровлення, вдосконалення інформаційної роботи тощо.

Заступник голови Об’єднання роботодавців Рівненської області Валерій Ройко зазначив, що у 2017 році у сфері економічних і виробничих від­носин роботодавці досягли певних позитивних результатів.

Свої пропозиції до рішення з обговорюваного питання внесли голова обласної організації проф­спілки працівників культури Петро Давидюк, го­лова обласної організації профспілки працівників освіти і науки Юрій Кравець, голова обласної ор­ганізації профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Боровець і директор обласного Центру зайнятості Іван Ткачук.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ФПО

Микола ШЕРШУН, голова Федерації профспілок Рівненської області:

«Виконуючи свою основну місію із захисту прав та інтересів спілчан, профспілки Рівнен­щини ведуть відвертий і конструктивний соці­альний діалог із владою та роботодавцями щодо відродження вітчизняного виробництва, справедливого розподілу результатів праці та її оплати, збереження і створення робочих місць за рахунок потенціалу, який має регіон, та належних умов для самореалізації молоді».

27.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання