« на головну 19.02.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (987)
31
Січень
 
Інтерв’ю
 
Це особливе явище – театр малого міста

Це особливе явище – театр малого міста


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

НОВІ НАПРЯМИ УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ

НОВІ НАПРЯМИ УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ

20 лютого у Федерації проф­спілок України відбулась ро­боча зустріч з представниками місії експертів Міжнародної організації праці (МОП) та ор­ганізацій профспілок Данії з метою обговорення актуальних питань, пов’язаних з відкрит­тям нового проекту МОП за фі­нансування Уряду Данії, спря­мованого на вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних навичок його учасників, зміц­нення соціального діалогу та процесу ведення колективних переговорів.

З устріч відкрив в.о. Голови ФПУ Володимир Саєнко, який під­креслив важливість зазначених проблем для нашої держави, що одночасно має стратегічне значення для профспілок, як захисників прав працівників.

Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук у своїй промові окреслив цілі проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», що реалізується в рамках Данської програми сусідства (DANEP) на 2017–2021 роки та Данської програми підтримки для України. Це розвиток інституцій ринку праці, зо­крема Служби зайнятості, усунення не­відповідності попиту та пропозицій фа­хової підготовки і професійних нави­чок працівників на ринку праці Украї­ни, запровадження нових підходів до ведення колективних переговорів, со­ціального діалогу як на національно­му, так і регіональному та галузевому рівнях, розширення зайнятості та бо­ротьба з безробіттям через розширення повноважень місцевих громад, а також подальший розвиток інституційних можливостей соціальних партнерів – профспілок і роботодавців.

Відбувся обмін думками щодо пріо­ритетів у досягненні цілей проекту для спільного бачення його реалізації укра­їнською стороною та представниками профспілок Данії, що ляже в основу Ме­морандуму про взаєморозуміння, який має бути підписаний між партнерами.

Власним баченням можливих напря­мів співпраці поділилися заступники Голови ФПУ Олександр Шубін та Євген Драп’ятий, керівники галузевих проф­спілок, представники адміністрації Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ.

Від гостей виступили: завідувач сек­тору Європи Бюро МБП з питань діяль­ності трудящих Сергіус Гловацкас, старший спеціаліст з питань діяльнос­ті трудящих регіонального офісу МОП, Будапешт, Магнус Берг, радник з між­народних питань Конфедерації проф­спілок Данії Єнс Ерік Орт, радник з міжнародних питань Конфедерації профспілок Данії (LO) Расмус Раяберг Нільсен, керівник управління страте­гічного та навчального розвитку Ради Конфедерації профспілок Данії/Конфе­дерації професіоналів Данії Філіп Нор­дентофт, радник з міжнародних питань Об’єднаної федерації робітників Данії Йонас Девантьєр.

Прес-центр ФПУ

 

РОЗГЛЯНУТО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФПУ ЗА МИНУЛИЙ РІК

15 лютого у м. Києві відбулося засідання постійної комісії Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бю­джету, на якому розглянуто низку актуальних питань у рамках підготовки до засідання Ради ФПУ, за­планованого на 29 березня ц.р.

У роботі комісії взяли участь заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко та Євген Драп’ятий. Вів засідання голова постійної комісії, голова Тернопільської об­ласної ради профспілок Андрій Присяжний.

У контексті виконання рішень VII з’їзду ФПУ щодо організа­ційного і фінансового зміцнення Федерації профспілок Укра­їни та її членських організацій задля посилення ефективнос­ті дій на захист прав членів профспілок, комісією розглянуто підсумки виконання бюджету ФПУ за 2017 рік, а також обго­ворено основні підходи формування проекту бюджету ФПУ на 2018 рік.

Оскільки одним з важливих завдань для ФПУ, її членських організацій в умовах змін, що відбуваються в процесі прове­дення реформ та соціально-економічної трансформації сус­пільства, є організаційне та фінансове зміцнення організації, Президія ФПУ на своєму грудневому засіданні рекомендува­ла широко обговорити зазначені питання у профспілковому середовищі та надати свої пропозиції на розгляд Ради. Комі­сією з питань фінансової роботи та бюджету проаналізовано пропозиції членських організацій щодо формування фінан­сової політики і вдосконалення діяльності Федерації у цій сфері, що стосуються: розмірів внесків для членських органі­зацій ФПУ (критеріїв їх визначення та порядку сплати); прин­ципів формування бюджетів профорганізацій та розподілу фінансових ресурсів на забезпечення їхньої діяльності; зміц­нення фінансового стану профспілок та напрацювання єди­ної фінансової політики тощо.

Після обговорення інформацію Управління фінансів, бухгал­терського обліку апарату ФПУ щодо виконання минулорічно­го бюджету ФПУ взято до відома. Управлінню доручено пода­ти на розгляд Ради ФПУ звіт про його виконання, а також під­готувати і представити на розгляд комісії, наступне засідан­ня якої відбудеться напередодні засідання Ради, проект бю­джету ФПУ на 2018 рік.

Прес-центр ФПУ

 

СИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

15 лютого провела своє засідання по­стійна комісія Ради ФПУ з питань орга­нізаційної роботи та розвитку проф­спілкового руху, обговоривши заходи з реалізації розділу «Сильні профспілки – ефективний захист» Стратегії діяль­ності ФПУ на 2016–2021 роки «Євро­пейський вибір» та проект постанови Ради ФПУ «Про виконання рішень VII з’їзду ФПУ щодо організаційного зміц­нення ФПУ та її членських організацій».

В ів засідання голова постійної комісії, голова Профспілки працівників авто­мобільного та сільськогосподарського машинобудування України Василь Дудник. У роботі засідання взяли участь за­ступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий та Во­лодимир Саєнко.

У ході обговорення зазначалось, що прийнята VII з’їздом ФПУ Стратегія діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський вибір» визначила основні пріоритети в боротьбі за європейський рівень життя громадян України, зокрема в роз­ділі «Сильні профспілки – ефективний захист».

В умовах сьогодення перед ФПУ, її членськи­ми організаціями постає важливе завдання: пошук нових шляхів посилення ефективності дій профспілок, спрямованих на захист прав членів профспілок, консолідацію профспілко­вого руху та збереження його єдності. Це вима­гає об’єднання організаційного і фінансового потенціалу профспілок усіх рівнів, консоліда­ції і координації їхніх дій, використання як традиційних методів у роботі, так і запрова­дження нових, неординарних заходів. На до­сягнення зазначених цілей спрямована поста­нова Ради ФПУ, яку комісією рекомендовано внести на її березневе засідання.

У проекті документа окреслено цілу низку захо­дів з координації дій профспілкових органів на досягнення таких цілей, як формування усвідом­леного профспілкового членства, проведення на­вчання профспілкових кадрів і підвищення про­фесіоналізації профспілкової діяльності, а також подальша популяризація діяльності профспілок з метою доведення до більш широких верств на­селення переваг профспілкового членства.

Члени комісії також розглянути та внесли про­позиції до проектів положень про профспілко­вого представника та координаційну раду го­лів профкомів організацій профспілок в об’єднаній територіальній громаді.

Прес-центр ФПУ

27.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:56

06.02.2019 00:22

06.02.2019 00:20

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання