« на головну 21.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата





Статті Внутрішнє життя

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ НА 2018–2021 РОКИ НА ХАРКІВЩИНІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ НА 2018–2021 РОКИ НА ХАРКІВЩИНІ

13 лютого до уваги голів профспілок Об’єднання профспілок Харківської області було представлено Стратегію інформаційної діяльності Федерації профспілок України на 2018–2021 роки, яку презентував її автор – керівник прес-центру ФПУ Юрій Работа.


С тратегія має на меті захист в інформа­ційному полі соці­ально-економічних і трудових прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ, а також об’єктивне висвітлення соціально-еко­номічного становища пра­цівників, діяльності Федера­ції профспілок України, її членських організацій, їх позиції, тактики дій і вимог, спрямованих на поліпшен­ня соціального захисту лю­дини праці. Вона пов’язана, насамперед, із створенням сучасної та зрозумілої проф­спілкової комунікації, під­вищенням прозорості, пе­редбачуваності, ефектив­ності та відкритості цього процесу.

Чому на сьогодні не вла­штовує існуюча система ін­формаційного забезпечення?

У сучасних умовах для по­вного та глибокого висвіт­лення діяльності ФПУ необ­хідні широкий інформацій­ний простір і тісна, якісна координація дій із профспіл­ками всіх рівнів. Ми ж маємо недостатню присутність ФПУ та її членських органі­зацій у національному ін­формаційному просторі та за кордоном. Часто інформація про роботу ФПУ, централь­них органів профспілок гу­биться на проміжних ланках профспілки. Організації профспілки не залучені до­статньою мірою до процесу поширення інформації.

Федерація та її членські організації у висвітленні своєї діяльності пови­нні використовувати існуючий потенці­ал. Маючи на сьогодні кадро­вий ресурс – прес-центр ФПУ та відпо­відальних за інформаційну роботу у член­ських організа­ціях, потрібно використовувати друковані засоби масової інформації: газету «Профспілкові ві­сті», галузеві багатотиражні регіональні видання, а та­кож інтернет-ресурси: офі­ційний веб-портал, галузеві та регіональні сайти, сайти акціонерних товариств, со­ціальні мережі та YouTube.

Першочерговими завдан­нями, які покликана вирі­шити стратегія, є формуван­ня експертного середовища блогерів, аналітичних цен­трів та інституцій громад­ського сектора, подача ін­формації в онлайн режимі, створення власної інформа­ційної продукції на регіо­нальному та місцевому рів­нях. Це збільшення накла­ду «Профспілкових вістей» і нарощування веб-сайтів регіональних організацій, активне просування проф­спілкових сайтів, підтрим­ка соціальних груп, соцме­реж для молоді, створення електронних версій друко­ваних ЗМІ. У телевізійному просторі – це створення власної профспілкової теле­програми, прес-центру і ві­деоконференц-залу у відбу­дованому Будинку профспі­лок. І, звичайно, збільшен­ня фінансування інформа­ційної роботи.

З втіленням у життя ін­формаційної стратегії очі­кується, по-перше, реаліза­ція доктрини впізнаванос­ті профспілок у мас-медіа та ідентифікація своїх чле­нів, забезпечення їм реаль­них переваг профспілково­го товариства. По-друге, суттєве підвищення рівня довіри до Фе­дерації профспі­лок України, її членських орга­нізацій, відсо­тка громадян, які вважають діяльність профспілок ефективною. І, нарешті, під­вищення ефек­тивності викорис­тання новітніх ін­формаційних техно­логій, оновлення вну­трішніх комунікації.

Юрій Работа відповів на запитання присутніх, які стосувалися реалізації стратегії, а також висловив впевненість, що з актив­ною допомогою регіональ­них та галузевих профспіл­кових організацій позитив­ні результати не змусять себе довго чекати.

Вл. інф. Об’єднання профспілок

Харківської області

 


ЗАСТРАХОВАНИМ – НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

На Дніпропетровщині з робочим візитом пере­бували керівники Фонду соціального страху­вання України – голова правління, заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко та директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

З а участю голови Дніпропетровського облпрофоб’єднання Віталія Дубіля у Будинку профспілок відбулася зустріч керівників Фонду з головою обласної ради Глібом Пригуновим, під час якої обговорювалися нагальні питання посилення взаємодії обласної влади, медичних закладів з робочими органами Фонду щодо захисту застрахованих осіб, на­самперед з питання реабілітації хворих після лікування в стаціонарі. Відбулася також робоча зустріч з керівни­ками регіональних відділень та працівниками апарату виконавчої дирекції Фонду. В обласній раді тривали кон­сультації за участю керівництва облдержадміністрації, обласної ради, профільних департаментів ОДА, облпрофоб’єднання та Фонду соціального страхування України. Досягнуто домовленостей щодо активізації спільних дій для вирішення зазначеного питання.

Віктор КОВРИГА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЧЕРНІГІВСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЗАГРОЗОЮ!

Про ситуацію, яка склалась у загальноосвітніх школах м. Чернігова в зв’язку із зменшенням над­бавки вчителям за престижність педагогічної праці, дізналися представники обкому профспілки пра­цівників освіти і науки. Було розпочато переговор­ний процес щодо незаконності видання наказів.

В иходячи із змісту статті 2 Закону України «Про оплату праці», надбавки, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним праців­никам закладів дошкільної, позашкільної, загальної се­редньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкуван­ня», входять до структури заробітної плати.

В ідповідно до статті 103 КЗпПУ, частини 2 статті 29 ЗУ «Про оплату праці» про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за 2 мі­сяці до їх запровадження або зміни.

В ідповідно до пункту 3 статті 247 КЗпПУ, пункту 3 статті 38 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» питання оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат вирішуються виборним органом первинної профорганізації разом з власником або уповноваженим ним органом.

Т аким чином, зменшення надбавки за престижність педа­гогічної праці можливе лише після узгодження цього пи­тання з виборним профспілковим органом і лише після по­відомлення працівників не пізніш як за 2 місяці.

Н акази про встановлення надбавок педагогічним праців­никам за престижність праці, видані без дотримання за­значених норм закону, підлягають негайному скасуванню.

Звертаємо увагу керівників, що Законом України № 77-VІІІ від 28.12.2014 посилено відповідальність за порушення зако­нодавства про працю. Так, за статтею 265 КЗпПУ відповідаль­ність за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці визначено в десятикратному розмірі мінімаль­ної зарплати, встановленої законом на момент виявлення по­рушення, за кожного працівника, щодо якого воно скоєно.

За підсумками переговорів керівництву управління освіти регіону запропоновано підписати спільний лист, яким ска­сувати накази, видані в січні.

Чернігівська обласна організація ППОіНУ

 

18.02.2018



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання