« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – ОСНОВА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОФСПІЛОК

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – ОСНОВА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОФСПІЛОК

На численні прохання учасників дансько-україн­ського проекту останній семінар-тренінг був при­свячений стратегічному плануванню діяльності профспілок. Причому в ньому взяли участь не лише ресурсні особи Проекту, а й представники окремих членських організацій ФПУ.


С ьогодні, коли зовнішнє се­редовище змінюється ша­леними темпами, коли змінюються суспільство, люди, взаємовідносини, профспіл­кам вкрай важливо розуміти та ви­користовувати інструменти соці­альних перетворень, що дозволять їм вижити. Більш того, не лише ви­жити, а й відповідати очікуванням членів профспілок. Адже цілком зрозуміло, що сучасні профспілки далекі від того ідеалу, який існує в уяві рядових профспілковців.

Стратегічне планування та управ­ління орга­нізацією насправ­ді доволі проста річ. Голо­вне – ви­значити, де ми знахо­димося, куди хочемо потрапи­ти та яким чином бу­демо це робити. Алгоритм такий:

– визначення місії організації;

– аналіз навколишнього се­редовища;

– обґрунтування вибору голо­вних цілей;

– відбір конкурентних аль­тернативних стратегій;

– вибір найбільш доцільної стратегії;

– реалізація стратегії;

– контроль і оцінка реалізації стратегії.

Причому всі пункти важливі та мають виконуватись у зазна­ченому порядку.

Слово «місія» означає, насам­перед, призначення. Безцільне існування не тільки не дає мож­ливості розвитку, а й руйнує те, що вже є. Формулювання місії дає можливість уявити вищий сенс існування організації чи особистості. Ключовий момент у формулюванні місії: «заради чого?» і «чого ви хочете?». Місія прописується на довгий час, до її розробки слід підійти зваже­но та відверто. Місія не вклю­чає в себе конкретні цифри або визначення часових проміжків для її досягнення. Іншими сло­вами, місія – це причина існу­вання організації.

Стратегія – це домінуюча лі­нія, методи і способи досягнен­ня місії компанії. Цілком зро­зуміло, що поняття місії, цілей і стратегії в принципі непо­дільні, тісно пов’язані та ви­пливають одне з іншого. Тому не можна прописати страте­гію, не маючи місії, або розро­бити цілі, не розуміючи стра­тегічного напряму розвитку профспілок. Стратегічне пла­нування дозво­ляє визначити генераль­ний курс, сконцен­трувати зусилля на досяг­ненні за­планова­них резуль­татів. Роз­робка страте­гії стосується аб­солютно всіх аспек­тів, що впливають на життє­діяльність профспілок.

Стратегія повинна бути гра­нично простою та послідовною. Тоді ви не будете відволікатись на дрібниці, реагувати на дій­сно неважливі речі. Коли ви ви­значилися із стратегічним кур­сом, необхідно виписати цілі.

Цілі – це ваші бажані резуль­тати на певний термін і з певни­ми конкретними досягненнями. Цілі повинні мати чіткий опис у цифрах. Поставлена мета не повинна бути абстрактною, мати конкретний вимір, необ­хідні для цього ресурси та час реалізації.

Для зручності цілі варто роз­поділити на:

– короткострокові (1–2 роки)

– середньострокові (до 5 років)

– довгострокові (від 5 років).

Коли у профспілки є чітке усвідомлене розуміння свого призначення, цілей і стратегіч­ного напряму розвитку, то ви будете кожну можливість звіря­ти з цими орієнтирами, прийма­ючи рішення швидко, чітко і з упевненістю, що це рішення правильне.

Давно доведено, що цілі мо­тивують, що зовсім не гроші є основним мотиватором для більшості людей, а бажання ре­алізувати себе та відчути свою причетність до важливої за­гальної справи. Тому абсолют­но у ваших силах створити з членів профспілки ефективну команду, яка живе єдиною ме­тою, єдиним результатом. Тіль­ки таким чином можливе довге, ефективне та усвідомлене існу­вання профспілок у сучасному світі.

 

  • ТОЧКА ЗОРУ

Василь ЛЕВЧЕНКО, заступник голови Профспілки машино­будівників та приладобудівників України:

«Тема семінару - тренінгу була вкрай актуальною, оскільки стратегічне планування відносно мало застосовується в проф­спілках.Особисто я отримав багато нової та корисної інформа­ції, якою поділюся з профспілковим активом.

Надзвичайно цікавими були практичні зайняття та робота в групах з подальшим обговоренням напрацювань щодо формування стра­тегії розвитку профорганізацій. Особливі враження отримав від спілкуван­ня з учасниками семінару, які пройшли навчання в рамках дансько-україн­ського проекту. Більшість з них – це підготовлені профспілкові лідери з яскравою харизмою. Побільше б таких людей в Україні – і ми матимемо сильні профспілки, які відповідатимуть інтересам своїх членів».

Тетяна ПОБЕРЕЖНА,

учасниця дансько-українського проекту:

«Можна зазначити, що стратегічне планування стає дедалі більш актуальним для профспілок в умовах децентралізації влади та проведення реформ. Стратегія є надзвичайно важли­вою, адже вона визначає основні пріоритети та контрольні точки розвитку. Без стратегії розвиток може бути лише хао­тичним. Стратегія – це своєрідний дороговказ. Профспілка має визначити, куди їй рухатись, а члени профспілки – розуміти, у що вклада­ти ресурси.

Однак без якісного плану реалізації стратегія – це всього лише папір. Необ­хідно знайти конкретні проекти за кожним напрямом, і ці проекти мають бути інноваційними, а не для проїдання профспілкових внесків.

Добре розроблена стратегія є інструментом налагодження партнерських від­носин, через який у час невизначеності проведення реформ профспілки мо­жуть виважено та узгоджено діяти для досягнення спільної мети: захисту со­ціально-економічних інтересів та трудових прав.

На мій погляд, щоб стратегія була втілюваною та ефективною, вона має пе­редбачати кілька основних моментів: ґрунтуватися на реальному матеріалі; розроблятися разом із соціальними партнерами на рівні районів, міст, громад; відповідати на питання щодо пріоритетів та очікуваних результатів. А тому особливе місце в діяльності профспілок має займати стратегічне планування, що є однією з основних функцій управління і складає процес визначення ці­лей, а також шляхів їх досягнення».

Ганна ТАРГАЄВА, заступник голови Полтавської облпрофради:

«Днями мала нагоду бути учасником дуже корисного, змістов­ного і, даруйте за виправдану емоційність, навіть захоплюючо­го заходу: семінару - тренінгу «Стратегічне планування діяль­ності профспілок» в рамках дансько - українського проекту.

Винесені на наше обговорення актуальні як у теоретичному, так і практичному плані теми не могли залишити байдужими нікого з представників чи не всіх структурних ланок профспілок – від голови первинки до керівників галузевих спілок, облпрофрад та ФПУ, які взяли участь у навчанні. Адже сьогодні кожному з нас «болять» і не завжди пере­конлива мотивація профчленства, а відтак і загрозлива тенденція до ско­рочення наших лав, і надто примарна солідарність, коли на всеукраїнські акції підіймаються тисяча - дві спілчан, і відсутність чітких перспектив спіл­чанського руху в умовах децентралізації влади та управління, і фінансова неспроможність багатьох ланок, і т. ін.

Тренеру семінару Павлу Пруднікову вдалося блискуче провести дискусії і практичні заняття, сконцентрувати нашу увагу на пошуках шляхів поліпшення стратегії розвитку профспілкових організацій усіх рівнів. Слушними були по­ради й пропозиції, висловлені учасниками тренінгу. Обмін накопиченим до­свідом, власним баченням проблем і механізмів їх розв’язання під час нашого триденного спілкування, без сумніву, посприяє налагодженню ефективнішої роботи профспілок на теренах захисту прав та інтересів працюючої людини.

Окрема і щира вдячність керівнику дансько - українського проекту Вален­тині Шевченко. Вона, як завжди, бездоганно організувала і провела наше навчання. Додамо, що цього року проект виконав свою проголошену місію в Україні – ініціативна група готова надати пропозиції щодо стратегії, структурних змін і визначення цілей українського профспілкового руху».

 

НАВЧАННЯ ОБ’ЄДНУЄ ПРОФСПІЛЧАН

Що: семінар

Де: навчально-методичний центр Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

Коли: 5–6 грудня 2017 року

Хто: представники для резерву кадрів на виборні посади в Профспілці пра­цівників соціальної сфери України

Як: позитивно, енергійно, цікаво

Натхнення: дансько-український проект

Атмосфера: дружня, невимушена

Відчуття: позитивні, захоплюючі

С аме так у рамках дансько-україн­ського проекту пройшов семінар- тренінг у м. Чернігові, куди з’їхалися майже 20 учасників з різ­них областей нашої держави. Вони дізналися про нормативно-правову базу, особливості за­стосування законодавства, «підводні камені» та шляхи вирішення актуальних питань.

А ще на учасників чекали два тренінгові блоки з мотивації профспілкового членства та імі­джу профспілкової організації. Вони розроби­ли власні образи профспілок у трьох вимірах: вчора, сьогодні і завтра, розповіли про своє ба­чення минулого, сучасного та позитивного майбутнього.

Не менш цікавою була тема, присвячена інфор­маційній діяльності. Ми практикувалися в на­писанні статей у різних жанрах, пізнавали се­крети успішної інформаційної роботи профспі­лок, зокрема як покращити вже існуючі власні напрацювання у цьому напрямі.

Я також виступила в ролі тренера та розповіла про молодіжне лідерство, залучення молоді до активної діяльності. Учасники команди дава­ли спільне визначення поняттю «лідер», окрес­лювали його характерні риси, а також обирали комфортні ролі під час виконання спільного завдання. А ще пройшли тест Андрія Левши­нова «12 сторін долоні». Мені було легко пра­цювати тренером із такою активною, ініціа­тивною, творчою і небайдужою командою.

Такі заходи в рамках дансько-українського проекту дають змогу дізнатися багато нового, поспілкуватися на хвилюючі теми, обмінятися досвідом, подивитися по-іншому на різні жит­тєві ситуації, виробити стратегію дій з метою покращення життя спілчан.

Приємні і яскраві спогади залишив цей захід у пам’яті учасників семінару. А ще на згадку бу­дуть фотознімки і, звичайно, корисна інформа­ція для застосування в подальшій профспілко­вій діяльності, та й в особистому житті також.

Валентина ДАНИК,

учасниця першої групи

дансько-українського проекту

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання