« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: БАЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: БАЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК

«Тільки консолідовані ресурси і зусилля, активні дії та участь у виконанні прийнятих спільних рішень і рекоменда­цій є запорукою успіху із захисту прав людей праці та збереження профспілкових організацій в умовах сектораль­них реформ, децентралізації влади й утворення об’єднаних територіальних громад», – про це заявив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий у виступі на Всеукраїнській науко­во-практичній конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науков­ців, профспілок та громадськості», що відбулась 8 грудня в Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ.

О рганізатори заходу – Все­українська асоціація ор­ганів місцевого самовря­дування «Асоціація міст України» та АПСВТ ФПУ. Партнер конференції – Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політи­ки та місцевого самоврядування.

У роботі конференції взяли участь близько 100 представників органів державної влади й органів місцевого самоврядування, науков­ців, громадських активістів. Серед них – народні депутати України, представники вищих навчальних за­кладів та наукових установ мм. Ки­єва, Харкова, Дніпра, Кременчука.

Відкриваючи захід, ректор АПСВТ Вікторія Буяшенко наголо­сила на актуальності та важливос­ті теми як для розвитку нашої дер­жави, так і для молоді – тих, кому будувати майбутнє України. Зокре­ма й для тих, хто зараз навчається в профспілковій Академії.

Перед учасниками конференції виступили виконавчий директор «Асоціації міст України» Олек­сандр Слобожан, президент Націо­нальної академії державного управ­ління при Президентові України Ва­силь Куйбіда, перший заступник мі­ністра освіти і науки України Воло­димир Ковтунець та ін.

У своєму виступі Григорій Осо­вий насамперед привітав учасників конференції з Днем місцевого само­врядування, що відзначався в Укра­їні 7 грудня. Як зазначив профспіл­ковий лідер, про актуальність та на­уково-практичне значення теми де­централізації влади в контексті єв­роінтеграції України свідчить та увага, яку приділяє сьогодні націо­нальний профспілковий рух пере­творенням, що відбуваються на міс­цевому та регіональному рівні. Гри­горій Осовий нагадав, що VII з’їзд Федерації прийняв Стратегію діяль­ності Федерації профспілок Украї­ни на 2016–2021 роки «Європейський вибір», визначив пріоритетні напря­ми та затвердив план заходів щодо її реалізації. Профспілки входять до складу Української сторони Плат­форми громадянського суспільства Україна – ЄС, докладаючи зусиль у цій інституції до успішного вико­нання Угоди про асоціацію, імпле­ментації національного законодав­ства та наближення до європей­ських стандартів життя.

Щоб забезпечити соціальний ха­рактер реформи місцевого само­врядування та децентралізації вла­ди в правовому полі, підкреслив Голова ФПУ, слід чітко визначити­ся щодо шляхів її проведення, ме­ханізмів і ресурсів, які потрібні для цього. При цьому він окреслив основні завдання, що постають пе­ред профспілками усіх рівнів при проведенні реформи, зупинившись власне на децентралізації влади й утворенні об’єднаних територіаль­них громад, діяльності профспіл­кових організацій і їх проблемах у цих умовах, завданнях Федерації профспілок України, всеукраїн­ських профспілок, територіальних профоб’єднань і профспілкових ор­ганізацій, які діють у регіонах і на території об’єднаних громад.

Григорій Осовий подякував профспілковим працівникам усіх рівнів, органам виконавчої влади й об’єднаних територіальних громад, які з перших днів реформ спільно шукають шляхи вирішення назрі­лих проблем, порозуміння і єдино­го бачення майбутнього для своїх трудових колективів і громад.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Кожна справа, за яку ми беремося, має свої особливості, і ми в цьому ще раз пересвідчилися на прикладах діяльності проф­спілкових організацій в умовах децентралізації влади і створен­ня об’єднаних територіальних громад. У цих процесах для нас важливо дотримання і забезпечення основних конституційних прав і гарантій наших спілчан, і питання діяльності профспілкових організацій.

Реформа місцевого самоврядування, децентралізації влади й утворення об’єднаних територіальних громад, безумовно, назріла. Вирішувати всі про­блеми людей з центру неможливо. У цьому нас переконує соціальна незахи­щеність, постійне підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, зростання цін на продукти першої необхідності, відсутність доступної та якісної медици­ни та освіти, житла, роботи тощо.

Це потребує самодостатніх територіальних громад, які б володіли відповідни­ми матеріальними і фінансовими ресурсами, інфраструктурою та підготовле­ними кадрами, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань, функцій і повноважень.

Питання збереження і використання трудового потенціалу, забезпечення соці­ального захисту змушує нас, відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», бути активними учасниками реформи. Важливо, щоб позитивні тенденції об’єднання і зміцнення спроможності гро­мад реально відбивалися на рівні життя громадян, а не принесли згодом чер­гове розчарування. А реформи не виявилися прихованими намірами створення об’єднаних адміністративно керованих виборчих округів чи компактних з гос­пітальними і освітніми округами територій впливу окремих політичних сил.

Реформа місцевого самоврядування – це відкрите вікно можливостей для гро­мади і шанс стати реальним господарем на своїй землі, розпорядником свого життя, або залишатися заручником ситуації.

Хочу сказати, що в країні є позитивні приклади створення об’єднаних громад на базі районних або сільських (селищних) рад, де у нових умовах таким гро­мадам вдалося зберегти установи освіти, охорони здоров’я, культури, цілісні структури територіальних центрів із соціального обслуговування населення та їх працівників. Тут не виникає й проблем щодо захисної діяльності профспіл­кових організацій у вирішенні галузевих і місцевих питань спілчан.

Водночас є і негативний досвід. Він, насамперед, стосується відмови окремих територіальних громад фінансувати бібліотеки, музичні школи чи територіаль­ні центри соціального обслуговування, що призводить до їх ліквідації і втрати роботи працівниками, ненадання важливих соціальних послуг населенню, ска­сування державних соціальних стандартів.

Є непоодинокі факти, коли керівники новостворених громад заявляють про наміри ліквідувати профспілкові організації. Це слід розцінювати як недалеко­глядні провокації і вчасно давати правову оцінку й належну відповідь...

Вважаю за важливе наголосити, що тільки формування єдиного бачення на­прямів муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принци­пів і стандартів, консолідація ресурсів і зусиль, активні дії і участь у виконанні прийнятих спільних рішень з порушених питань є запорукою нашого успіху із захисту прав людей праці та збереження профспілкових організацій в умовах секторальних реформ, децентралізації влади й утворення об’єднаних терито­ріальних громад».

 

 

 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: БАЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК

Виступ Голови ФПУ

Григорія Осового

Шановні учасники Конференції!

 

Перш за все, я хочу привітати учасників Конференції, народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, науковці, наших колег профспілковців з святом – Днем місцевого самоврядування.

Подякувати організаторам цього заходу – Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування   “Асоціації міст України ”, Академії праці, соціальних відносин і туризму, які за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, які поставили на сьогоднішнє обговорення таку важливу суспільнозначиму тему.

Одним словом, тут зібралися всі ті для кого небайдуже майбутнє Української держави і її євроінтеграцйний вектор розвитку.

Я вважаю, що це символічно, що Конференція проводиться в період відзначення Дня місцевого самоврядування, а її метою є формування єдиного бачення напрямів муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів на основі співставлення позицій з цього питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, профспілок.

Щоб забезпечити соціальний характер проведення реформи децентралізації в правовому полі нам слід чітко визначитися щодо шляхів її проведення, механізмів і ресурсів, які потрібні для цього. Я б сказав, що сьогодні ми є учнями у цьому процесі.

Про актуальність та науково-практичне значення теми Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України, свідчить та увага, яку приділяє національний профспілковий рух перетворенням, що відбуваються на місцевому та регіональному рівні.

а) Зокрема, Федерація профспілок України з самого початку надала підтримку громадському рухові та учасникам Революції гідності, які відстоювали право громадян на європейське майбутнє.

б) У 2016 році 7-й З’їзд Федерації прийняв Стратегію діяльності Федерації профспілок України «Європейський вибір» та визначив пріоритетні напрями модернізації профспілок в умовах трансформації країни і суспільства.

в) Профспілки входять до складу Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС». Протягом року я був Головою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, докладаючи зусилля в цій інституції до успішного виконання Угоди про асоціацію, імплементації національного законодавства та наближення до європейських стандартів життя.

Кожна справа за яку ми беремося має свої особливості, і ми в цьому ще раз пересвідчилися на прикладах діяльності профспілкових організацій   в   умовах децентралізації влади і створення об’єднаних територіальних громад.

У цих процесах для нас важливо дотримання і забезпечення основних конституційних прав і гарантій наших спілчан і питання діяльності профспілкових організацій.

Висловлю деякі міркування в цьому плані.

Реформа децентралізації влади й утворення об’єднаних територіальних громад

Безумовно вона назріла. Вирішувати усі проблеми людей з центру неможливо. У цьому нас переконує соціальна незахищеність, постійне підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, зростання цін на продукти першої необхідності, відсутність доступної та якісної медицини та освіти, житла, роботи тощо.

Це потребує самодостатніх територіальних громад, які б володіли відповідними   матеріальними і фінансовими ресурсами, інфраструктурою та підготовленими кадрами, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань,   функцій і повноважень.

Такі питання як екологія, збереження і використання природних ресурсів, трудового потенціалу, забезпечення соціального захисту спонукає профспілки бути активними учасниками цих реформ.

У 2015–2017 роках, за цей період створено 616 об’єднаних територіальних громад, з них 203 в ЦВК очікують дати призначення виборів. Дані, розміщені на сайті «Децентралізація», свідчать, що процес об’єднання   відбувся у 2888   громад з 11 215 рад   що становить 25 % і є позитивні зрушення у фінансовому та ресурсному забезпечення.

І водночас, потрібно критично відзначити, що на коррахунках місцевої влади зараз накопичено чималі суми, які не використовуються через   відсутність сучасного муніципального менеджменту та досвіду у керівництва. А ці кошти повинні вкладатися в розвиток на місцевому і регіональному рівні.

Для нас важливо, щоб позитивні тенденції об єднання і зміцнення спроможності громад реально відбивалися на рівні життя громадян , а не принесли згодом чергове розчарування, а реформи не виявилися прихованими намірами створення об єднаних адміністративно керованих виборчих округів, чи стали компактними з госпітальними і освітніми округами територіями впливу окремих політичних сил.

Діяльні c ть профспілкових організацій і їх проблемах в умовах децентралізації.

Зразу хочу сказати, що в країні є позитивні приклади створення об’єднаних громад на базі районних або сільських/селищних рад, де у нових умовах таких громадах вдалося зберегти установи освіти, охорони здоров’я, культури, цілісні структури територіальних центрів із соціального обслуговування населення і їх працівників. Тут не виникає й проблем щодо захисної діяльності профспілкових організацій у вирішенні галузевих і місцевих питань спілчан. Водночас є і негативний досвід.

 Він, насамперед, стосується відмови окремих територіальних громад фінансувати бібліотеки, музичні школи чи територіальні центри соціального обслуговування, що призводить до їх ліквідації і втрати роботи працівниками, ненадання важливих соціальних послуг населенню, скасування державних соціальних стандартів.

Виникають проблеми   працевлаштування за фахом працівників бюджетних установ та органів місцевого самоврядування, вивільнених у ході об’єднання територіальних громад, проблеми оплати праці і розрахунків при переведеннях чи скороченні.

 Всі ці негаразди впливають на   матеріальний і моральний стан людей і вимагають від профспілок відповідних дій і захисту своїх членів.

Непоодинокими є повідомлення з місць щодо намірів окремих керівників громади створити підконтрольну чи нову профспілку громади, об’єднавши в ній працівників виконавчих органів територіальної громади та працівників установ і організацій, які діють на цій території. Не розуміючи що   вони належать до різних всеукраїнських профспілок, і мають свої галузеві особливості.

Непоодинокі факти, коли керівники новостворених громад заявляють про наміри ліквідувати профспілкові організації. Це слід розцінювати як недалекоглядні провокації і вчасно   давати правову оцінку і належну відповідь.

Зазначені   негативні приклади суперечать нормам Закону України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  потребують роз’яснювальної і предметної роботи профспілок усіх рівнів з керівниками органів влади і громад на упередження цих проявів.

На жаль, законодавством не визначено питання соціального діалогу та укладання угоди в об’єднаній територіальній громаді, участі у колективних трудових спорах і конфліктах, механізму здійснення контролю за з питань охорони і безпеки праці, що потребує негайного внесення змін до низки законів.

Поряд з озвученими проблемами є об’єктивні причини неможливості реалізації об’єднаними громадами їх повноважень.

Це і недофінансування Урядом окремих сфер і галузей з Державного бюджету, не забезпечення коштами делегованих   повноважень, блокування і не прийняття  Верховною Радою України законів, що стосуються матеріальної і фінансової спроможності громад.

Наголошую, тут ми повинні бути єдині профспілки, місцева влада регіонів, територій та громад у діях   і вимогах до Верховної Ради і Уряду України інших центральних органів влади щодо негайного прийняття відповідних законів і постанов, належного їх ресурсного забезпечення, обумовлення відповідальності за прийняті рішення і за їх виконання.

Федерація профспілок активно включилася в роботу по реалізації Реформи децентралізації як в центрі, так і на місцях . І не можу не  подякувати профспілковим працівникам усіх рівнів, та органів виконавчої влади і об’єднаних територіальних громад які з перших днів   реформ розпочали спільні дії на вирішення проблем які назрівали,   знайшли і знаходять шляхи їх вирішення, шукають ресурси, порозуміння і бачення спільного майбутнього для людей своїх трудових колективів і громад.

1.      Проблемні питання пов’язані з реалізацією Реформи розглянуто на засіданні комісії Ради   ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху у Рівненській області.

2.       Президією ФПУ прийнято відповідну Постанову і затверджено Рекомендації щодо особливостей діяльності профспілкових організацій при створенні об’єднаних територіальних громад.

3.      Для   профспілкових керівників підготовлено правові Рекомендації щодо вирішення окремих питань у сфері праці   в умовах децентралізації.

4.      Проведено низку нарад, круглих столів, консультацій   пов’язані з процесами утворення територіальних громад і проблемами які виникають у профспілковому середовищі за участю представників міністерств, регіональних органів влади, місцевого самоврядування відповідних центрів і офісів реформ.

Ці питання обговорювалось на пленумах, президіях, семінарах окремих всеукраїнських профспілок і їх організаціях та територіальних профоб’єднань.

Особливо хочу відмітити працю в цьому напрямку профспілки освітян, культури, держустанов, соціальної сфери, охорони здоров’я,   житлово-комунального господарства, АПК, а також   профорганізацій і об’єднань Житомирської, Закарпатської, Дніпропетровської, Кіровоградської,   Тернопільської, Рівненської, Чернівецької   і Чернігівської,   ті інших областей які активно проводять цю роботу. Значна робота проведена Федерацією професійних спілок Рівненської області позитивний   досвід   якої схвалено Президією ФПУ і надіслано для роботи.

 На окрему увагу заслуговує робота Дансько – Українського проекту який провів окрему з цих питань Конференцію.

  Підсумовуючи, вважаю за важливе наголосити, що тільки формування єдиного бачення напрямів муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів, консолідація ресурсів і зусиль, активні дії і участь у виконанні прийнятих спільних рішень з порушених питань є запорукою нашого успіху із захисту прав людей праці та збереження профспілкових організацій в умовах секторальних реформ, децентралізації влади й утворення об’єднаних територіальних громад.

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ – ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, ПРАЦІВНИКА

На цьому наголосив Голова Федера­ції профспілок України Григорій Осовий, виступаючи 5 грудня на На­ціональному форумі «План транс­формації України – об’єднавчий по­рядок денний для країни», що від­бувся у Міжнародному конгрес- центрі «Український дім».

Ц е вже шосте засідання форуму, в якому взяли участь представники громадських організацій, народні депутати України, представники КМУ та бізнесу, закордонні експерти та по­сли, високопоставлені особи українського духовенства, відомі громадські діячі.

Відкрив зібрання Патріарх Філарет – Пред­стоятель Української православної церкви Київського патріархату, який є членом На­глядової ради Національного форуму «Трансформація України». Він наголосив на загальнолюдських цінностях, що мають бути притаманними тим, хто взяв на себе велику та почесну місію бути представни­ком влади та служити своєму народові, тож має спрямовувати зусилля на побудову су­часної, соціально справедливої держави.

Метою форуму є напрацювання Національ­ної стратегії трансформації України (НСТУ), яка б містила у собі механізми вдо­сконалення суспільного діалогу, координу­вала зусилля громадських організацій, вла­ди та міжнародних партнерів для розв’язання кризової ситуації, що склалася в нашій країні. Учасники засідання прийня­ли рекомендації до зазначеного програмно­го документа і резолюцію, в якій, зокрема, зазначено, що НСТУ має забезпечити ство­рення сучасної європейської держави завдя­ки використанню найкращого досвіду ін­ших європейських країн, які вже пройшли подібний шлях.

Від профспілок пропозиції до Стратегії ви­словив Голова ФПУ Григорій Осовий. Він привернув увагу до необхідності повернен­ня в суспільстві поваги до людини праці, до її гідності та належного рівня життя. Оскільки багато співвітчизників зневіри­лись у цьому, останнім часом чимало з них намагаються знайти застосування своїм трудовим навичкам за межами України. Це наслідок багаторічної політики дешевої ро­бочої сили та несе в собі великі загрози для майбутнього нашої держави, наголосив профспілковий лідер.

Прес-центр ФПУ

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання