« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ЛІДЕР У ПРОФСПІЛКОВОМУ РУСІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ЛІДЕР У ПРОФСПІЛКОВОМУ РУСІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Роль профспілкового лідера в сучасних умовах при нестабіль­ності нинішньої ситуації в громадянському суспільстві й наявних викликах має першорядне значення у діяльності профспілкових організацій та об’єднань України. Насамперед, це стосується профспілок вугільної галузі, яка на сьогодні перебуває у вкрай складній виробничій і соціально-економічній ситуації. Саме тому у жовтні в Чернігівському навчально-методичному центрі відбувся семінар-практикум для голів територіальних і первин­них організацій Профспілки працівників вугільної промисло­вості України за підтримки дансько-українського проекту.


СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

У часники семінару В. Щербань, О. Тур­чин, В. Іванішин, В. Лащенко, В. Ба­біч та інші, зокрема, зазначали, що протягом останніх років фактично ігноруються потреби галузі та системно змен­шуються обсяги видатків на вугільну промис­ловість, практично не виділялися кошти за державними програмами з охорони праці та підвищення техніки безпеки, на відновлення виробничих потужностей, їх технічне переоснащення та модернізацію виробництва. По­над 95% шахт державного сектору працюють без реконструкції, рівень зносу активної час­тини виробничих фондів набув критичних по­казників, більше двох третин основного ста­ціонарного устаткування шахт потребує не­гайної заміни. Недостатність бюджетної під­тримки та фінансова незбалансованість на підприємствах вугільної промисловості при­звели до стійкого зростання заборгованості із заробітної плати працівникам, суттєвого збільшення кредиторської заборгованості під­приємств та підвищення їх збитковості.

Як наслідок таких дій, станом на 5 жовтня п. р. зарплатні борги становлять 357,7 млн грн, в тому числі 68,2 млн грн за 2015 рік і 50,4 млн грн – 2016 рік. Тобто до кінця року на своєчасну виплату заробітної плати і погашення боргів необхідні ще додатково понад 500 млн грн. На­разі можна зробити висновок, що Міненерго­вугілля та Уряд намагаються створити умови для самознищення державного вугледобувно­го комплексу і залишення понад 52 тис. пра­цівників вугільної галузі без коштів на існу­вання. Адже нічим іншим не можна пояснити факт вкрай обмеженого фінансування галузі в 2017 році та відсутність видатків за низкою таких основоположних бюджетних програм, як покриття витрат із собівартості вугільної продукції, технічного переоснащення шахт та ін. у поданому на розгляд до Верховної Ради проекті Державного бюджету на 2018 рік.

У цих умовах, як наголосив голова Укрву­глепрофспілки Віктор Турманов, лише скон­центровані, цілеспрямовані, професійно під­готовлені та глибоко виважені спільні дії профорганізацій та їх профоб’єднань мо­жуть привести до реальних результатів у підвищенні ефективності виробництва, а та­кож належного соціального і правового за­хисту працівників галузі та всіх спілчан.

Як зазначалося під час проведення семі­нарських занять та відповідної ділової гри, запорукою успіху в нинішніх складних умо­вах має бути створення сильної профспілко­вої команди на чолі з ініціативним, творчим, високопідготовленим профспілковим ліде­ром, який вміє визначати, організовувати та здійснювати профспілкову роботу з конкрет­них напрямів діяльності. Важлива роль на­лежить забезпеченню виконання визначених норм і чинних Генеральної та Галузевої угод, колективних договорів, а також положень відповідних конвенцій МОП, міжнародних договорів та угод, підписаних Україною.

У своєму виступі на семінарі перший за­ступник голови Укрвуглепрофспілки Вале­рій Мамченко наголосив на тому, що Проф­спілка працівників вугільної промисловості України постійно, практично безперервно і на різних рівнях проводить соціальний діа­лог з урядовцями та роботодавцями, застосо­вуючи всі форми переговорного процесу і спілкування. На жаль, ця взаємодія не за­вжди приводить до порозуміння та ефектив­них результатів на користь держави, суспіль­ства та працівників галузі. І тоді необхідно повною мірою використовувати такий ва­жіль, як протестні акції і залучення міжна­родних організацій для підтримки конкрет­них дій Профспілки у напрямку забезпечен­ня прав профспілок, соціальних гарантій та належного соціального захисту шахтарів.

З великою зацікавленістю й активним об­говоренням було сприйнято виступ завідува­ча відділу правової роботи ЦК Профспілки Надії Марченко «Аналіз актуальних змін до законодавчих і нормативно-правових актів у сфері захисту прав і свобод трудящих та щодо діяльності профспілок».

Після змістовного навчально-тренінгово­го блоку викладачів Світлани Задорожної, Ірини Глушко і Віталія Копиша з тем «Модер­нізація і підвищення мотивації профспілко­вого членства», «Психологія міжособистісно­го та колективного спілкування» та «Роль лі­дера і команди у прийнятті рішень в проф­спілці» на семінарі виступив учасник дан­сько-українського проекту, голова Добро­пільської територіальної організації Укрву­глепрофспілки Петро Древаль з доповіддю «Практичне використання розробок і пропо­зицій навчання в рамках дансько-українсько­го проекту в роботі територіальних і первин­них організацій профспілки». Провівши ана­ліз наявної структури профспілок та взаємозв’язків їх ланок, рівня внутрішньо­профспілкової та міжгалузевої в рамках ФПУ дисципліни, він зробив наступні висновки:

– сьогодні структура профспілки та Феде­рації не відповідає вимогам часу через зна­чну роздробленість та велику кількість різ­них профспілок в одній галузі;

– рівень організаційної роботи профспілок є низьким. Необхідно зміцнювати їх кадро­вий потенціал шляхом підвищення рівня на­вчання та фінансового забезпечення. На дум­ку учасників семінару, Федерації профспілок України та ЦК Профспілки необхідно акуму­лювати не менше 20% всіх профспілкових ко­штів. Фінансове зміцнення профспілок також має здійснюватися шляхом більш ефектив­ного використання наявного майна і коштів;

– профспілкам необхідно підвищувати рі­вень виконавчої дисципліни і персональної відповідальності профспілкових лідерів;

– з використанням напрацьованих у рам­ках дансько-українського проекту техноло­гій необхідно створити в профспілці сучасну систему агітаційно-інформаційної роботи.

Під час активного обговорення теми ви­ступили та поділилися своїми враженнями щодо організації даного семінару всі без ви­нятку його учасники.

Дебати і палкі дискусії тривали навіть після закінчення лекцій. Більш досвідчені голови ділилися практичним досвідом, так би мовити, життєвим. Новообрані профспіл­кові лідери пропонували свої напрацювання, голови профорганізацій від компанії ДТЕК розповіли, як економічно і соціально захи­щені їхні члени профспілки.

Хочеться щиро подякувати організато­рам і спонсорам семінару-практикуму! Особисто отримав багато корисної інфор­мації, мав змогу ближче поспілкуватися не тільки з очільниками територіальних ор­ганізацій Укрвуглепрофспілки, а й голова­ми первинних організацій практично всіх вугільних підприємств України.

Валерій МАМЧЕНКО,

заступник голови Профспілки працівників

вугільної промисловості України


ІЗ ВИСТУПІВ

Юрій САВКІН, голова профкому шахти «Дніпровська»:

«Завдяки семінару я отримав корисний досвід про передові напрацювання як нашої профспілки, так і профспілок Данії. Нам розповіли про техніку ведення переговорів, навчили методикам вирішення конфліктних ситуацій. Ці знання я маю намір передати своїм колегам, впровадити в практику профспілкової організації шахти. Дуже цікаво побудоване навчання. Семінарські заняття та тренінги допомогли нам опанувати нові навички колективної взаємодії, вирішення конфліктних ситуацій, ведення переговорів, регулювання трудових відносин».

Роман ЧЕРНОБРОВ, голова первинної профспілкової ор­ганізації «Павлоградського енергопідприємства»:

«Роль профспілок набуває важливого значення в умовах ста­новлення демократії в нашій країні. Тому створення потуж­них впливових профспілок, здатних ефективно відстоювати інтереси працівників, – невід’ємний атрибут цивілізованої держави».

Володимир ОСТРОГЛЯД, технічний інспектор Дніпропе­тровської територіальної організації профспілки:

«Багато відкрив для себе нового, отримав уявлення про профспілки в Данії. У порівнянні з Україною, там профспіл­ки підтримують на державному рівні. На конкретних при­кладах нам розповіли, як профспілкові лідери Данії відсто­юють і представляють права трудящих. Це дає розуміння того, що можна застосувати в наших реаліях. Взаємини профспілок і роботодавців у Данії побудовані на взаємопо­вазі інтересів, тож хотілося б, аби подібний досвід спілку­вання можна було застосувати і в нашій державі».

Олег ТУРЧИН, голова Львівської територіальної організа­ції профспілки та Степан ЯРЕМА, голова первинної проф­спілкової організації шахти «Степова» ДП «Львіввугілля»:

«Вважаємо, що питання семінару-практикуму були акту­альними, змістовними і професійними. Почули дуже багато цікавого і надзвичайно потрібного в роботі. Семінар прой­шов у жвавій атмосфері, учасники мали змогу обговорити питання діяльності профспілки, обмінятися досвідом. Ви­словлюємо щиру вдячність організаторам даного семінару, його викладачам і тренерам, а також представникам дан­сько-українського проекту за надану нам можливість взяти участь у заході та поповнити наші знання, які ми надалі ак­тивно використовуватимемо в нашій практичній діяльності. Дякуємо. Успіхів у всіх починаннях!».

Володимир БАБІЧ, голова Селидівської територіальної організації профспілки:

«У вік нових технологій кожен новий день вносить зміни в повсякденне життя. Ті, хто пов’язаний з профспілковою ро­ботою, особливо голови всіх рівнів, щодня стикаються з безліччю найрізноманітніших питань і проблем. Щоб воло­діти ситуацією, необхідно постійно вдосконалюватися. А коли в країні відбуваються реформи, змінюється законо­давча база, то профспілковим лідерам життєво необхідно мати певний запас навичок і знань для захисту прав та ін­тересів трудящих».

Подібні семінари-практикуми – дуже велика підмога як для голови пер­винної, так і територіальної профспілкової організації. Особливо такі за­ходи корисні й пізнавальні для новообраних, так би мовити, молодих ке­рівників організацій. Учасники семінару мали змогу не лише послухати лекції та поставити запитання, а й змоделювати конкретну ситуацію, отримати консультацію кваліфікованого і практикуючого фахівця.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання