« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ – ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ – ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ

7 листопада 2017 року відбулася зустріч представників всеукра­їнських галузевих профспілок і профоб’єднань із Прем’єр- міністром України Володимиром Гройсманом. У зібранні взяв участь заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості Олександр Рябко, який у своєму виступі зупинився на проблемі збереження трудового потенціа­лу країни та шляхах її вирішення. Публікуємо його виступ.

«Ш ановний Прем’єр-міністре, шановні присутні! Зупи­нюся на проблемі збере­ження трудового потенці­алу країни або, як його справедливо назива­ють, людського капіталу – найбільш важли­вого елементу виробництва в сучасному світі.

Вважаю дане питання найпріоритетнішим у діяльності Уряду – це майбутнє України. Воно мало би бути предметом розгляду окре­мого засідання Кабінету Міністрів України.

З цього питання Профспілка неодноразово направляла відповідні звернення до владних структур, роботодавців, на що ми отримували відповідь: «Питання дуже актуальне, направ­лено на розгляд, чекайте відпо­віді».

Але ми не можемо чекати і спостерігати, як руйнується трудовий потенціал країни. Потрібно діяти!

На початку вересня п. р. со­ціологічною групою «Рейтинг» проведено дослідження «Мі­граційні настрої українців», висновки якого вражають:

– 44%, або майже кожен дру­гий опитаний, шукають можливості працевлаштування за кордоном; серед молоді та­ких – 68%, осіб середнього віку – 52%;

– 72% опитаних назвали основною мотива­цією українців працювати за кордоном ви­щий рівень зарплати.

На мою думку, всім нам, а насамперед вла­ді та бізнесу, є над чим замислитися!

Майже на кожному засіданні Уряду став­ляться конкретні завдання щодо створення сприятливого середовища для вітчизняного бізнесу. Профспілки не потрібно переконува­ти, що ефективний і соціально-відповідаль­ний бізнес є рушійною силою економічного зростання.

Але яке ставлення сформувалось у нашій країні до праці та людського капіталу? Зму­шений констатувати, що дотепер тут діє принцип «залишковості» – спочатку виріши­мо питання конкурентоспроможності, а лю­дина праці та її проблеми почекають до кра­щих часів.

Шановні, я вам нагадаю одну дуже про­сту істину: без кваліфікованого працівника ще нікому в світі не вдалося забезпечити конкурентоспроможність. Тому економічно розвинуті країни давно дійшли до розумін­ня, що найбільш ефективні інвестиції – це інвестиції, спрямовані на розвиток трудово­го потенціалу.

Дослідження Світового банку показує, що людський капітал є основним чинником зрос­тання валового внутрішнього продукту. На нього припадає 62% приросту ВВП, тоді як природні ресурси забезпечують 20% прирос­ту, а виробничі фонди – лише 16%.

Україна має найнижчий серед країн СНД рівень ВВП на душу населення (за офіційним курсом) – 2300 тис. дол. США, тоді як у Росії – 10 тис., Казахстані – 8 тис., Білорусі – 6 тис.

Стратегією сталого розвитку «Україна 2020» визначено, що ВВП (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, звертаю увагу присутніх, підвищиться до 16 тис. дол. США (сьогодні він складає біля 8 тис.). Тобто, за 2–3 роки цей показник має збільшитись удвічі.

Зробити це при щорічному зростанні ВВП на 2–3% і занепаді промисловості про­сто нереально!

Заробітна плата українців сьогодні є найнижчою в Європі. Оплата за абсолютно однакову працю в рази менша, ніж у су­сідніх країнах. Бізнесу вона «ко­штує» всього 7–8% загальних витрат.

Шановний Володимире Бори­совичу, я з великим інтересом спостерігаю за інфографікою з пи­тань оплати праці, яку Ви презен­туєте на засіданнях Уряду. Ми теж користуємось офіційною статистикою та аналізуємо її. Наші висновки відрізняються від тих оптимістичних, які подають Вам.

Так, середня зарплата по країні за вере­сень п. р. склала 7351 грн, але якщо взяти всі регіони країни без столиці, а для об’єктивності розрахунку слід робити саме так, то вона буде зовсім іншою – 5850 грн, тоб­то менше на півтори тисячі.

Розподіл працівників за розміром заробіт­ної плати, підкреслюю: на основі тих же офі­ційних даних, показує, що 9% працівників отримують зарплату до 3200 грн і ще 24% – від 3200 до 4000 грн.

Тобто, загалом зарплату розміром не вище фактичного прожиткового мінімуму отримують 33% працівників, а після сплати податків і внесків таких буде 46%. Це є свід­ченням того, що майже половина працівни­ків є бідними!

Думаю, ніхто з присутніх не сумнівається в тому, що бідний працівник не може бути основою процвітання держави, бо він потре­бує її допомоги. Тому профспілки пропону­ють зробити таку реформу оплати праці, за­вдяки якій зарплата стане джерелом інвес­тицій для розвитку країни. Цю роботу по­трібно розпочинати негайно!

Хочу навести ще один приклад стосовно гір­ничо-металургійного комплексу України, який є типовим для інших галузей промисловості.

Сьогодні додаткові досить вагомі джере­ла інвестицій бізнесу в людський капітал дозволяє забезпечити такий ефективний ін­струмент, як договірне регулювання трудо­вих відносин, через галузеві угоди і колек­тивні договори. Ним охоплено дуже важливі питання: підготовки кадрів, оплати праці, надання соціального пакета. Звертаю увагу, що це не бюджетні кошти.

Однак, останні переговори з укладення нової галузевої угоди показали, що робото­давці прагнуть значно мінімізувати гаранто­ваний рівень оплати праці та соціальний па­кет працівникам, що формувався протягом двох десятиліть. Бізнес вирішує свої пробле­ми насамперед за рахунок економії на потре­бах працівників і скорочення робочих місць.

Крім того, держава підтримує бізнес у його наступі на законні права працівників. Так, на догоду бізнесу обмежуються контрольні функції Держпраці, без належного об­ґрунтування, розрахунків можливих нега­тивних наслідків та врахування позицій со­ціальних партнерів було прийнято низку важливих рішень, зокрема поспішно і необ­ґрунтовано скорочено Списки № 1 і № 2, що дають право на дострокову пенсію.

Не повною мірою виконано Ваше доручен­ня, Володимире Борисовичу, з такого питан­ня: «розібратись по кожній професії, яку було виключено із Списків № 1 і № 2».

Разом з Міністерством соціальної полі­тики нам вдалося багато зробити для від­новлення прав працівників на дострокову пенсію, і ми Вам за це вдячні. Але залиши­лась ще низка актуальних позицій, по яких ми маємо віднайти справедливі рішення. Тому просимо Вас дати доручення продо­вжити цю роботу.

Загалом, дотримання конституційних прав громадян, зокрема щодо забезпечення гідної праці, є однією з найбільш актуальних проблем для країни. Ми є лідерами за кіль­кістю звернень громадян до Європейського суду з прав людини. Частка країни в загаль­ній кількості скарг, поданих до цієї інститу­ції, зросла з 6,5% у 2010 році до 24,4% у 2016- му. Основне питання, щодо якого звертають­ся українці, пов’язане з оплатою праці.

Профспілкова спільнота сподівається на розуміння щодо зазначених проблем та опе­ративне вироблення справедливих рішень, спрямованих на захист людини праці та збе­реження трудового потенціалу країни!».

 

ОХОРОНА ПРАЦІ – НА КОНТРОЛІ ПРОФСПІЛОК

15 листопада в актовій залі Федерації профспілок області від­бувся семінар з питань охо­рони праці, зо­крема щодо виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах облас­ті, особливостей проведення медичних оглядів працівників певних категорій та атестації робочих місць за умовами праці.

М одераторами семінару виступили пред­ставники управління Держпраці в Чер­каській області, обласних Фонду соціаль­ного страхування та Федерації профспілок.

Учасники, а це 60 відповідальних осіб за охорону праці підприємств, організацій області, отримали інформацію і про загальнонаціональний просвіт­ницький проект «Я маю право», який реалізується Головним управлінням юстиції в Черкаській облас­ті. Цього ж дня на обласному радіо «Рось» відбувся прямий ефір за участю голови ФПО Петра Шевчен­ка з питань охорони праці.

Вл. інф. ФПО

 

НАГОРОДЖЕНО КРАЩИХ ЗА ПІДСУМКАМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

На третьому засіданні Запорізької облас­ної ради профспілок було підбито підсум­ки літньої оздоровчої кампанії дітей і під­літків у Запорізькій області.

З авдяки результативній роботі профспілок, роботодавців, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування було оздоровле­но в позаміських оздоровчих закладах 35122 дитини, що на 10,5% більше, ніж минулого року. Найбільшу кількість дітей членів профспілок оздоровлено обласними організаціями металур­гійної і гірничодобувної промисловості, освіти і науки, агропромислового комплексу, енергетики та електротехнічної промисловості. За організа­ційно-фінансовою участю профспілок області в усіх закладах оздоровилися та відпочили 68,4 тис. дітей і підлітків, за межами області – 809 дітей, 569 дітей із соціально незахищених сімей оздоровлено профспілковими організаціями безкоштовно.

За кращу організацію оздоровлення та відпочин­ку дітей адміністрації, керівники міських і пер­винних профорганізацій підприємств і установ, директори дитячих закладів оздоровлення та від­починку були нагороджені Почесними грамота­ми Федерації профспілок України та Подяками Голови ФПУ.

За вл. інф. облпрофради

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання