« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

СВІТОВИЙ ДОСВІД – ОСВІТЯНАМ КІРОВОГРАДЩИНИ

СВІТОВИЙ ДОСВІД – ОСВІТЯНАМ КІРОВОГРАДЩИНИ

У м. Світловодську Кіровоградської області, в рамках дансько- українського проекту відбулося спільне навчання активу облас­ної організації профспілки працівників освіти і науки й Інституту профспілкового розвитку.


РІК ПЕРВИНКИ

Першу частину семінару було присвячено відзначенню Року первинної профспілкової ор­ганізації, проголошеного ФПУ. Семінар був не­звичним і за насиченістю, і за формою, і за гео­графічними рамками. Обговорення теми «Роль і завдання первинних профорганізацій у про­цесі децентралізації в рамках оголошеного Фе­дерацією профспілок України Року первинної профспілкової організації» розпочалося з Гри­горівської загальноосвітньої школи Світловод­ського району.

Директор школи Руслан Ткаченко ознайо­мив присутніх із змістом та формами роботи педколективу, його здобутками та ініціатива­ми. У канву навчально-виховної роботи гармо­нійно вписується профспілкова діяльність. Го­лові профкому Наталії Осиці легко співпра­цювати з керівником закладу, домагатися виконання колективного договору, адже Руслан Ткаченко раніше очолював профком, який дав йому поштовх до кар’єрного зростання. Профкому вдається зберігати стовідсоткове профспілкове членство, всі здо­бутки попередника у вирішенні соціальних питань, культмасовій і спортивній роботі.

Микільська ЗОШ теж предста­вила свої родзинки: сучасні кабі­нети, в яких створені всі умови для продуктивної праці вчителя і для того, щоб учні здобували міцні зна­ння. І вони підтверджуються добри­ми показниками, запевнила директор школи Валентина Томєва.

Про роботу первинної профорганізації щодо згуртування колективу, створення спри­ятливого мікроклімату, турботу про кожного спілчанина з великим захопленням розповіла голова профкому Людмила Зоріна. Гарантії та пільги працівників зафіксовані в колдоговорі, в якому знайшли місце питання оплати й охо­рони праці, трудові відносини. Кожен праців­ник школи – це творча особистість.

У Микільській школі працюють багато мо­лодих учителів. До речі, райком профспілки, який очолює Ніна Рябчун, упродовж багатьох років переймається молодими кадрами. З її іні­ціативи і керівництво райдержадміністрації робить усе, аби педагогічна молодь затримува­лася в освітніх закладах району. Зокрема, їм доплачують 50% до зарплати, для них працює клуб молодого вчителя.

Не менше вразила і спеціалізована ЗОШ №7 Світловодської міськради, яка є однією із 100 визначених Міносвіти шкіл з упровадження проекту нової української школи. Директор школи Анжеліка Колесник провела відеопре­зентацію закладу, в якому створено модель су­часного освітнього середовища, реалізуються чимало проектів, спрямованих на підвищення якості знань. І це спрацьовує: школа є лідером ІІ та ІІІ етапів всеукраїнських олімпіад з базо­вих дисциплін.

У тісному тандемі з дирекцією школи пра­цює профком, який очолює Ірина Пісаревських. У колективі панує атмосфера творчого пошуку, а тому немає конфліктів, з порозумінням вирі­шуються соціально-економічні питання, ство­рено всі умови як для розвитку особистості вчи­теля, так і задоволення його духовних запитів.

Перебуваючи в такій творчій атмосфері школи, учасники семінару не могли не долу­читися до цікавих квестів. Не менш захопли­вим був і захист учасниками семінару колек­тивних квестових робіт, тренінги, а також за­кладення алеї пам’яті на території школи.

МАЙБУТНЄ СФЕРИ ПРАЦІ

У другій частині семінару обговорювалася тема «Роль молоді у профспілці та майбутнє сфери праці», яку розкрив запрошений на на­вчання голова об’єднаної первинної профорга­нізації викладачів та студентів Корсунь-Шев­ченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка Черкаської області Олександр Сизо­ненко, який брав участь у міжнародному моло­діжному профспілковому форумі «ТЕМП– 2017» у Білорусі. Він продемонстрував цікавий кіносюжет про молодіжний профспілковий рух Білорусі, що викликав жваве обговорення учасників семінару.

ПРАКТИКА РОБОТИ ПРОФСПІЛОК ДАНІЇ

Та найбільше зацікавлення викликала третя складова семінару, насичена матеріа­лами і досвідом з практики роботи профспі­лок Данії, що запропонували свою допомогу, в тому числі фінансову, на навчання профак­тиву України. У роботі семінару взяли участь учасниці дансько-українського про­екту Ольга Курінько та Євгенія Бєжан.

Своє бачення ролі і завдання профспілкових організацій у процесі децентралізації обґрун­тувала Ольга Курінько, не тільки учасниця, а й тренер дансько-українського проекту, голо­ва Полтавської обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисло­вості. Проект стартував у 2015 році з метою посилення внеску проф­спілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівни­ків та демократизації в Украї­ні. Він спрямований на забез­печення змін у профспілково­му русі, адаптації його до су­часних умов. Данські проф­спілки домоглися зміцнення авторитету в суспільстві, здій­снили багато своїх прагнень, наприклад щодо 37-годинного робочого тижня, і воліють допо­могти Україні, для чого створили спеціальний фонд і уклали договір з ФПУ. А вдається їм усе тому, що в краї­ні є відповідальність і працюють закони. В Україні з цим поки що складно, зазначає Ольга Анатоліївна. Наприклад, працюючи в ко­місії з тарифів від ФПУ при Уряді України, пе­реконує: «Вплинути на їх формування немож­ливо. Інвентаризація підприємств – надавачів послуг не проводиться, аргументації немає. Наші пропозиції лягають мертвим багажем. Є стурбованість, що у зв’язку з децентралізацією тарифи «перекинуть» на місця, де підрахують свої можливості і визначать захмарну ціну. Якщо ми будемо сильними, по-новому прочи­таємо поняття громадського контролю, напо­внимо його змістом, зрозуміємо цей потужний механізм, то зможемо впливати на формування тарифів та інші процеси. На жаль, ми працює­мо в режимі гасіння пожежі, а потрібно вчити­ся працювати на випередження. Як кажуть, «упала на голову децентралізація» – законодав­ство недосконале, немає чіткого дороговказу, як рухатися. Данці вчили нас, як працювати на локальному рівні, розкрили значення колек­тивних договорів і угод, що можуть бути осно­воположними в роботі, й усі грошові виплати мають йти відповідно до цих документів. І як профспілки домовляться з роботодавцем, які гарантії закладуть в домовленості, те й отрима­ють працівники».

Ольга Курінько та Євгенія Бєжан провели ці­каві та змістовні тренінги, запропонувавши ви­рішити низку трудових та побутових конфлік­тних ситуацій на основі чинного законодавства України. Слухачі вдалися до складання групо­вого портрета профспілкового комітету, охарак­теризували його функції, запропонували захо­ди, спрямовані на поліпшення мікроклімату в трудовому колективі. При розгляді теми «Моти­вація профспілкового членства та гендерні ас­пекти профспілкової діяльності» запропонова­но заглибитись в існуючі проблеми. Учасники тренінгу, застосовуючи різні форми та методи навчання, у тому числі роботу в групах, парами тощо, розглянули основні мотиваційні фактори, визначили потреби потенційних членів проф­спілки, шляхи їх задоволення, роль виборних профспілкових органів у цьому процесі. Як ре­зультат, профспілкові активісти отримали нові знання, практичні поради та навички, спрямо­вані на вдосконалення їх діяльності.

У роботі семінару взяли активну участь мо­лоді профспілкові лідери – голови профкомів, районних та міських комітетів профспілки. Зо­крема, голова первинної профспілкової органі­зації Ірина Карпенко зазначила: «Для себе я зрозуміла, що саме нам, молодим профліде­рам, такі семінари допоможуть активізувати свою діяльність щодо вдосконалення форм ро­боти з членами профспілки із захисту їхніх прав та інтересів. Від себе особисто та від імені молодих профлідерів висловлюю щиру вдяч­ність організаторам креативного навчання, а також нашим гостям за надану можливість збагатити свої знання, які ми будемо викорис­товувати в практичній діяльності».

Підсумовуючи роботу семінару, голова об­кому профспілки освітян Світлана Скалько за­значила: «Для того й проголошено Рік первин­ної профспілкової організації, щоб у цей бурем­ний час первинки гідно склали екзамен на зрі­лість. Головне в процесі децентралізації – збе­регти первинні профспілкові організації, проф­спілкову структуру, її галузевий принцип».

Учасники семінару одержали пакет доку­ментів: методичні поради, матеріали щодо до­свіду роботи, методики проведення тренін­гів, практичних занять у процесі навчання профактиву за сучасною тематикою.

Світлана СКАЛЬКО,

голова Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки

23.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання