« на головну 14.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

МОТИВАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ В УМОВАХ РЕФОРМ

МОТИВАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ В УМОВАХ РЕФОРМ

В Україні триває процес реформу­вання місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це говорять на телебаченні, пишуть у газетах, дискутують під час публічних заходів.

С аме об’єднання громад є однією з найбільш обговорюваних тем та напрямів реформ, а його успішна реалізація має стати підґрунтям для створення справді спроможних тери­торіальних громад.

Система місцевого самоврядування сьо­годні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування органів місцевого само­врядування в більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтрим­ку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку люди­ни, її самореалізації, захисту її прав, надан­ня населенню органами місцевого самовря­дування та утвореними ними установами й організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших по­слуг на відповідних територіях.

Децентралізація – це нові можливості і перспективи, це, в тому числі, і децентра­лізація проблем, готовність децентралізу­вати саму свою свідомість і готовність до прийняття самостійних рішень.

Децентралізація, яка відбувається в дер­жаві, і передання частини функцій, які ра­ніше здійснювались органами виконавчої влади, на регіональний і місцевий рівень, і далі – на рівень громад, має як багато пе­реваг, так і чимало викликів, які постають перед нами всіма, тому що наше найбіль­ше зацікавлення в тому, аби послуги були доступними, а люди мали рівний доступ до цих послуг, щоб не було перекосів, зосеред­ження тих інституцій чи організмів, які надають послуги в якомусь одному місці. Тобто все це складні виклики.

Уже сьогодні розпочалися процеси для розбудови ефективної системи влади. Опрацьовуються шляхи розмежування по­вноважень між органами місцевого само­врядування та державними органами вла­ди абсолютно в усіх напрямах діяльності, в тому числі в соціально-економічному.

Покликані дбати про захист трудових та соціальних прав громадян профспілки, що об’єднують працівників різних сфер. Нара­зі ж для досягнення мети, організації, яка існує десятки років в Україні, варто засто­совувати нові підходи, зокрема досвід за­кордонних колег, данців.

Тому в рамках реалізації дансько-укра­їнського проекту в м. Хмільнику Вінниць­кої області на базі клінічного санаторію «Хмільник» відбувся регіональний місце­вий захід на тему «Мотивація профспілко­вого активу в умовах реформ».

Велику зацікавленість у слухачів ви­кликала презентація історії розвитку та досвіду роботи профспілкових об’єднань Данії, особливості дансько-українського проекту. Модераторами заходу були учас­ники проекту Тетяна Побережна та Олек­сандр Сільніцький.

У роботі семінару брали участь голови молодіжних рад і профспілкових комітетів підприємств та установ бюджетних галузей, голови і заступники голів обласних органі­зацій окремих профспілок (охорони здоров’я, соціальної сфери, торгівлі, машме­талу, житлово-комунального господарства).

Децентралізація влади та створення об’єднаних територіальних громад несуть виклики для діяльності профспілкових ор­ганізацій, що діють на території таких гро­мад. Саме тому представлена презентація викликала жваву дискусію учасників за­ходу, а в групах під час практичних занять зроблено відповідні акценти.

Поняття мотивації, її чинники, особли­вості мотивації у профспілковій роботі – ці та інші питання обговорювалися учасни­ками, при цьому висловлювалися нові думки і бачення проблеми зсередини, з боку трудового колективу.

Насамперед, найкраща мотивація проф­спілкового членства – це постійна турбота про трудовий колектив загалом і про кож­ного працівника зокрема. Вступаючи до профспілки, кожен працівник сподіваєть­ся на належний захист своїх прав, розумі­ючи, що профспілки виконують важливі для працівника, але непосильні для однієї людини функції.

Вагомим чинником мотивації профспіл­кового активу названо і надання безкоштов­ної юридичної та правової допомоги членам профспілки, навчання молодіжних проф­спілкових лідерів, можливість профспілок впливати на законотворчий процес, співпра­ця з адміністрацією установ із створення на­лежних умов праці та відпочинку працівни­ків. Ефективна взаємодія профспілкових організацій з гілками влади, зокрема робота в громадських радах та колегіях при місце­вих органах влади, допомагає відстоювати право працівників на збереження робочих місць та належний рівень оплати праці.

У період реформ інформованість має бути вищою, а можливість спілчан звернутись за захистом до профспілки – доступнішою.

Проведення колективних переговорів, консультацій, зустрічей дійсно залишається найдієвішим інструментом соціального діа­логу і в період децентралізації та об’єднання територіальних громад. Власне, профспіл­кам потрібно більше уваги приділяти пере­говорним процесам і підготовці профспілко­вих фахівців, які будуть володіти достатні­ми для цього навичками та вміннями. Тому нам, як профспілковцям, важливо, щоб ці позитивні тенденції реально відображалися на рівні життя громадян та не стали згодом черговим розчаруванням.

Головним завданням профспілкових ко­мітетів новостворених територіальних гро­мад є збереження профспілок у цілому і їх галузевого принципу формування. Основні трудові права працівників однакові, вони гарантовані Конституцією України, а окре­мі соціально-правові гарантії залежать від галузі, в якій працює людина, від її профе­сії. І в багатогранності функцій територі­альної громади одна людина практично не спроможна окреслити проблеми, недоліки, надати необхідну допомогу.

У період об’єднання територіальних громад для професійних спілок є всі мож­ливості заявити в суспільстві про свій ав­торитет у відстоюванні права своїх спіл­чан на працю. Тільки оминаючи гострі кути, можна дійти згоди з роботодавцем. Профспілкові активісти переконані: у пе­ріод змін та реформувань використовува­ти власний досвід у поєднанні з новими знаннями просто необхідно.

Підбиваючи підсумки заходу, можна констатувати, що це лише початок важли­вої справи, початок модернізації профспі­лок, відновлення їх сили та спроможності захищати працівників кожної галузі, зрос­тання популярності профспілок серед мо­лоді та реформування всієї нашої країни.

Тетяна ПОБЕРЕЖНА,

учасниця третьої групи

дансько-українського проекту

 

16.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання