« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ МИКОЛАЇВЩИНИ НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА, ЗАКОННОСТІ ТА ЗДОРОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ МИКОЛАЇВЩИНИ НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА, ЗАКОННОСТІ ТА ЗДОРОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Реалізуючи завдання дан­сько-українського проекту та вважаючи отримання результату підтвердженням його важливості, 6 вересня на Миколаївщині проведе­но одноденний пілотний тренінг для профактиву будівельної галузі.

У тренінгу взяли участь пред­ставники 28 будівельних ор­ганізацій та дві громадські організації – Громадська спілка «Асоціація будівельників Миколаївщини» і Миколаївська об­ласна організація профспілки пра­цівників будівництва і промисло­вості будівельних матеріалів.

Головна мета тренінгу «Соціаль­ний діалог у будівельній галузі Мико­лаївщини на принципах партнерства, законності та здорової конкуренції» – відшукати в складний час спільну платформу, щоб вижити і рухатись далі, об’єднавши зусилля для перспек­тивного розвитку Миколаївщини.

У січні 2011 року було прийнято Закон «Про соціальний діалог», від­повідно до якого Профспілка буді­вельників визнана такою, що відпо­відає критеріям репрезентативності та має право брати участь у соціаль­ному діалозі всіх рівнів. Найефек­тивнішим прикладом цієї роботи стало підписання «Змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністер­ством регіонального розвитку та бу­дівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промис­ловості будівельних матеріалів України на 2009–2011 роки».

За умовами Угоди, тарифні ставки та посадові оклади, що розраховують­ся з прожиткового мінімуму, з 1 верес­ня 2017 року зростуть на 35%, а з 1 грудня 2017 року – на 60%. Одночасно вводяться додаткові гарантії захисту робочих місць працівників від масо­вих звільнень відповідно до Директи­ви 98/59/ЄС. Сторони також домови­лись про проведення переговорів щодо імплементації кращих міжна­родних практик в українському зако­нодавстві щодо безпеки і гігієни пра­ці будівельників (конвенції Міжна­родної організації праці №№ 167, 121 та 187) . Окремими новими зобов’язаннями визначено забезпе­чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також соціально­го захисту та обов’язкового спеціаль­ного страхування на випадок інфіку­вання ВІЛ - інфекцією. Угода буде мати вплив на умови праці і заробіт­ну плату більш як 650 тис. працівни­ків будівельної галузі в Україні, а та­кож десятків тисяч представників су­міжних професій, про які йдеться в тексті Угоди. Профспілка працівни­ків будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України об’єднує в усіх регіонах України більше 80 тис. працівників будівництва, цементних, металообробних, цегельних та інших підприємств промисловості будівель­них матеріалів, будівельної індустрії та механізації, виробників скла, а та­кож архітекторів, проектантів, учнів і студентів будівельних навчальних закладів та їх викладачів.

Якщо ж говорити про участь робо­тодавців будівельної галузі України в соціальному діалозі, то тут все ви­глядає зовсім інакше. Існує одна об­ласна організація роботодавців, до складу якої входить лише одна буді­вельна компанія.

Перебуваючи в пошуку рівноправ­ного партнера та з метою розвитку бу­дівельної галузі, Профспілка зацікав­лена у співпраці з громадською спіл­кою «Асоціація будівельної галузі Миколаївщини» та вважає можливим укладення відповідного Меморанду­му. Сподіваюся, це також буде вне­ском Профспілки у забезпечення гід­ної праці та захисту прав працівників наших підприємств, що передбачає дансько - український проект.

Тетяна БЄЛЄНКІНА,

учасниця другої групи

дансько-українського проекту

 

 

ЯКІСНЕ ПРОФСПІЛКОВЕ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Утвердження нової со­ціальної ролі проф­спілок у суспіль­стві, підготовка справжніх проф­спілкових лідерів, здатних ефектив­но відстоювати права та інтереси своїх спілчан, підви­щувати рівень обізна­ності та розвивати активність молоді як фактора успішності новітніх профспілок, – усе це можливо лише за наявності якісно­го профспілкового навчання.

С воєрідним поштовхом до активізації профспілкового навчання в області було проведення на базі обласного Навчально-методичного центру профспілок п’яти се­мінарів дансько - українського проекту, причому кожен такий семінар ставав подією у профспілко­вому житті Волині. Участь професійних тренерів, цікаві інтерактивні форми занять, а також інтерес до цього проекту обласних засобів масової ін­формації також сприяли популяризації профспіл­кового навчання та привертали увагу громад­ськості до профспілок.

Цікавою методичною знахідкою у навчанні профактиву було проведення ділових ігор на тему «По­новлення на роботі члена профспілки» в примі­щенні залу судових засідань Луцького міськра­йонного суду. Участь в судовому засіданні «справжнього» судді, секретаря судового засідан­ня, дотримання повної процедури ведення суду з приведенням до присяги свідків, неочікуваність результатів судового рішення – все це водночас створювало інтригу, добре запам’ятовувалось і поширювалось на всю профспілкову спільноту. А члени різних вікових груп дансько - українського проекту, які отримали можливість бути глядача­ми й учасниками цього дійства, дізналися, як на практиці функціонує судова система.

Сьогодні українські реалії вимагають нових під­ходів та методів профспілкової роботи. Лише діє­вий профспілковий актив, використовуючи пере­дові напрацювання у навчанні, інформаційній ро­боті, формуванні позитивного іміджу профспі­лок, врешті - решт, матиме шанс на успіх.

Олександр СИЗЮК,

учасник третьої групи

дансько-українського проекту

02.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання