« на головну 14.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (978)
29
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ПРОФСПІЛКИ: ВІД РОЗМАЇТТЯ ПОГЛЯДІВ ДО КОНСТРУКТИВУ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ПРОФСПІЛКИ: ВІД РОЗМАЇТТЯ ПОГЛЯДІВ ДО КОНСТРУКТИВУ

12–13 вересня в рамках дансько-українського проекту відбулася четверта Національна конференція «Роль та завдання профспілок у процесі децентралізації влади в Україні». Захід пройшов на базі Дніпропетров­ського обласного об’єднання профспілок.

У конференції взяли участь Національний координа­тор МОП в Україні Сергій Савчук, заступник Голо­ви ФПУ Євген Драп’ятий, пред­ставники данської профспілки 3F на чолі з Йонасом Девантьє­ром, голови всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, представники влади, органів місцевого само­врядування, роботодавців та без­посередньо учасники проекту.

Відкрив конференцію, приві­тав та побажав учасникам плід­ної роботи голова Дніпропетров­ського обласного об’єднання профспілок, член керівного комі­тету дансько-українського проек­ту Віталій Дубіль. З вітальними словами також виступили Сергій Савчук, Йонас Девантьєр, пер­ший заступник глави Дніпропе­тровської обласної державної ад­міністрації Олег Кужман, голова Дніпропетровського обласного об’єднання роботодавців Віктор Сергеєв, керівники членських ор­ганізацій ФПУ, які найактивніше сприяють реалізації проекту.

З основною доповіддю «Роль та завдання профспілок у процесі де­централізації влади й формуванні територіальних громад» виступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Після цього учасниця проекту, голова Полтавської облас­ної організації профспілки праців­ників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості Ольга Ку­рінько виступила із співдоповіддю від творчого колективу. Вона наго­лосила на тому, що профспілки по­винні докласти максимум зусиль для зміцнення децентралізованих рівнів профспілкової структури, щоб мати вплив і можливість лобі­ювати свої вимоги в діалозі з орга­нами місцевого самоврядування. А головне, щоб захистити працівни­ка, профспілки мають бути впливо­вими гравцями на ринку праці. На її думку, окремої уваги потребує первинка. У процесі реформування вона першою опинилася в епіцен­трі проблем щодо соціально-еконо­мічного захисту, безробіття, трудо­вої міграції, скорочення, аутсор­сингу, трудового аудиту, реоргані­зації, ліквідації і т. ін.

Жваве обговорення доповідей та напрацювання пропозицій до проекту Рекомендацій тривало й під час роботи секцій. Обгово­рення в секціях відбувалося за наступними напрямами:

– «Територіальні громади та профспілкові організації бю­джетної сфери»;

– «Територіальні громади та профспілкові організації вироб­ничої сфери і будівництва»;

– «Територіальні громади та профспілкові організації сфери послуг і АПК»;

– «Територіальні громади та міжгалузеві профспілкові фор­мування».

Паралельно проходило засі­дання керівного комітету дан­сько-українського проекту, на якому головував Віталій Дубіль. На засіданні члени комітету за­слухали інформацію про хід реа­лізації проекту в квітні – серпні 2017 року, затвердили фінансо­вий звіт за ІІ квартал 2017 року, а також схвалили основні заходи на вересень – грудень 2017 року.

13 вересня на другому пленар­ному засіданні модератори секцій Тетяна Побережна, Геннадій Ми­роненко, Лілія Гусечко, Володи­мир Романенко, Сергій Герус, Олександр Сільницький, Ольга Курінько та Андрій Олійник пре­зентували напрацювання до про­екту Рекомендацій та коротко ознайомили учасників з думками та ідеями, які висловлювалися під час роботи секцій.

Після того, як усі охочі висло­вили власні думки та міркування щодо теми конференції, перед учасниками виступив Йонас Де­вантьєр, який поділився дан­ським досвідом роботи місцевих профспілкових осередків з місце­вими органами влади. Він також озвучив власні пропозиції до дій профспілкових структур на міс­цях у процесі децентралізації вла­ди, який відбувається в Україні.

Насамкінець учасники зібран­ня прийняли рішення надати можливість усім зацікавленим особам внести пропозиції до оста­точного документа конференції.

Одночасно з Конференцією відбувся візит до Дніпра групи 3F «Солідарність» від данської проф­спілки 3F у складі Ганса Ларсена, Кейт Хой, Максима Васютіна з метою поглиблення дансько- української співпраці. У ході кількаденного візиту учасники взяли участь у роботі конферен­ції, а також відвідали первинки та зустрілися з профактивом Дні­пропетровського олійноекстрак­ційного заводу, Дніпропетров­ського заводу будматеріалів, аг­рофірми «Оріль-Лідер», Дніпропе­тровського центру профтехосвіти державної служби зайнятості.

14 вересня група 3F «Солідар­ність» разом з Йонасом Девантьє­ром відвідала Південний машино­будівний завод, де відбулася зміс­товна зустріч з профспілковими активістами підприємства. Вале­рій Васильєв, який очолює пер­винну організацію заводу й проф­спілку «Космомаш», розповів про досягнення колективу в розвитку космічної галузі України, діяль­ність профкому, що забезпечує більшість соціальних програм для працюючих. Як зазначили Ан­жела Огієнко та Олена Моска­лець, 96% працюючих є членами профспілки. Такий рівень проф­спілкового членства зберігається завдяки активній роботі профко­му, чіткому контролю за виконан­ням колективного договору, прин­циповій позиції у випадку за­тримки заробітної плати.

Зацікавила гостей інформація представників молодіжної ради заводу Юлії Дільдіної і Саніслава Цигичко про різноманітні заходи для молоді, підвищення їхньої кваліфікації, надання преферен­цій, співпрацю з іншими підпри­ємствами та міжнародними мо­лодіжними організаціями.

Йонас Девантьєр підкреслив, що для 3F дуже важлива співпраця з профспілками України та конкретні зв’язки між рядови­ми трудівниками – членами профспілок. Корисним був би об­мін досвідом щодо шляхів подо­лання профспілками існуючих викликів у сфері праці.

Сподіваємося, що всі слушні думки та ідеї, висловлені під час конференції, обов’язково допомо­жуть профспілковим структурам на місцях вчасно зорієнтуватися й залишитися впливовими та су­часними, дієвими й активними, міцними та солідарними.

Висловлюємо щиру вдячність за гостинність, професійність та величезну роботу з організації конференції Віталію Дубілю, го­лові Дніпропетровського облас­ного профоб’єднання, та його згуртованій команді.

ІНСТИТУТ ПРОФСПІЛКОВОГО РОЗВИТКУ

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання