« на головну 17.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПІДСУМКИ ТА НОВІ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

ПІДСУМКИ ТА НОВІ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

5 вересня у готелі «Турист» відбулося засідання Науково-методичної ради Федерації профспілок України, на якому підбито підсумки навчання профспілкових працівників і активістів у 2016/2017 навчальному році та окреслено завдання на майбутнє. Проводив зібрання голова Науково-методичної ради ФПУ, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль.

У засіданні взяли участь члени ради, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму Вікторія Буяшенко, керівники регіональ­них навчально-методичних центрів профспілок.

Н а порядку денному розглядалися питання про підсум­ки навчання профспілкових працівників та активістів у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік; про відзначення 30-річчя діяльності Підприємства «Навчально-методич­ний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області; про заходи з реалізації Ме­морандуму про співпрацю між Національною ака­демією державного управління при Президентові України та Федерацією професійних спілок Укра­їни; про співпрацю Федерації профспілок України з Академією праці, соціальних відносин і туризму у 2017/2018 навчальному році.

З інформацією щодо першого питання ви­ступила керівник департаменту профспілково­го руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, яка назвала основні показники підсум­ків навчання профспілкових працівників і активістів у 2016/2017 році та окреслила завдання на 2017/2018 навчаль­ний рік.

На сьогодні пріоритетними залишаються питання розвитку соціального діалогу, оплати й охорони праці, пенсійного забез­печення, мотивації профспілкового членства, колективно-до­говірного регулювання трудових відносин, особливостей ді­яльності профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та об’єднання територіальних громад, бухгалтерського обліку неприбуткових організацій, інформаційної роботи.

За даними профоб’єднань, протягом звітного періоду різними видами навчання було охоплено понад 94 тис. спіл­чан, при цьому використовувалися інноваційні форми і ме­тоди профспілкового навчання.

Нині система профспілкової освіти об’єднує 9 навчально- методичних центрів профспілок у Волинській, Дніпропетров­ській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львів­ській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також Академію праці, соціальних відносин і туризму та Хар­ківський соціально-економічний інститут. Їхня діяльність спрямовувалася на адаптацію навчальних програм до умов сьогодення, розвиток знань, умінь і навичок роботи профспіл­кових працівників, членів профспілок, підвищення їхньої компетенції та професіоналізму. Значну частину навчально­го процесу було відведено таким найпоширенішим формам навчання, як семінари-тренінги, дискусії, круглі столи тощо. Традиційними стали інтерактивні форми роботи – прес- конференції, інтернет- та скайп-конференції, брифінги, вебі­нари. Триває практика проведення профоб’єднаннями виїз­них навчальних семінарів, фахових дискусій у містах і райо­нах для профспілкових працівників, активістів, голів координаційних рад із основних напрямів профспілкової діяльності. Працюють гарячі лінії з питань організаційної, колдоговірної роботи, пра­вових питань, охорони праці.

Під час обговорення доповіді розгорнулася го­стра дискусія щодо необхідності підвищення про­фесійної компетенції профспілкових працівників, особливо в умовах проведення в Україні широко­масштабних реформ, а також щодо стану проф­спілкового навчання, зокрема фінансування на­вчально-методичних центрів профспілок.

Учасники засідання акцентували увагу на необхідності посилення методичного забезпечення профспілкового на­вчання, яке сьогодні охоплює широкий спектр питань: від законодавчих змін у сфері оплати праці до особливостей діяльності профспілкових організацій в об’єднаних тери­торіальних громадах.

Під час засідання члени ради також розглянули питання про відзначення 30-річчя діяльності Підприємства «Навчаль­но-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області; про заходи з реалізації Меморандуму про співпрацю між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією профе­сійних спілок України; про співпрацю Федерації профспілок України з Академією праці, соціальних відносин і туризму у 2017/2018 навчальному році.

Науково-методична рада ФПУ схвалила Рекомендації з ор­ганізації навчання на новий навчальний період, низку Типо­вих навчальних програм, План заходів щодо реалізації поло­жень Меморандуму про співпрацю між Національною акаде­мією державного управління при Президентові України та Федерацією профспілок України та затвердила Положення про Наглядову раду Академії праці, соціальних відносин і ту­ризму та її персональний склад. Їх буде внесено на розгляд чергового засідання Президії ФПУ.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото автора

 

ПОТРІБЕН НОВИЙ НАКАЗ МОЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

У газеті «Профспіл­кові вісті» 22 червня ц.р. була надрукова­на гостра проблемна стаття начальника відділу охорони пра­ці, голови профкому Українсько-австрій­ського підприємства ТОВ «Фішер-Мука­чево» Петра Швар­дака «Прагнули зро­бити добру справу для людей, але на заваді стала чиновницька бюрократія», в якій пору­шувалось питання проведення медичних оглядів пра­цюючих та пропонувалось надати більше самостій­ності підприємствам, які фінансують проведення цих оглядів. Адже внаслідок непорозумінь з регіональни­ми органами Державної служби України з питань пра­ці на підприємстві, яке є одним із світових лідерів у виробництві гірських і бігових лиж та хокейних клю­чок, цього року значно зменшилася кількість праців­ників, включених у списки на медогляд.

З акарпатська обласна рада профспілок підтримала конструктивні пропози­ції адміністрації УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» (гене­ральний директор Василь Ря­бич), яка спільно з профкомом успішно вирішує комплекс пи­тань з охорони праці. Лише пря­мі витрати на ці цілі становлять 7–8 млн грн на рік.

Підтримуючи позицію мукачів­ців, голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько звернувся до в. о. міністра охо­рони здоров’я України Уляни Супрун з листом щодо прийнят­тя нового нормативного доку­мента про проведення медич­них оглядів працюючих взамін наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження По­рядку проведення медичних оглядів працівників певних ка­тегорій», який не відповідає су­часним вимогам до організації і проведення таких заходів.

«Згідно відповідного наказу Мі­ністерства охорони здоров’я України, прийнятого понад 10 ро­ків тому, – йдеться в листі, – функції визначення категорій працівників, які підлягають ме­дичним оглядам, були покладені на Держсанепідемслужбу Украї­ни, яку ліквідовано. Нині ці по­вноваження передані Держпраці.

На нашу думку, у новому нор­мативному документі з цього питання слід чітко визначити методологію щодо порядку ор­ганізації і проведення медич­них оглядів працюючих, врахо­вуючи повноту охоплення та їх якість, терміни проведення об­стежень залежно від шкідливих та небезпечних факторів вироб­ничого середовища і трудового процесу, а також встановити ка­тегорії працівників, які підля­гають періодичному медично­му огляду.

При цьому вважаємо доцільним надати більше самостійності підприємствам, що фінансують проведення медоглядів, щодо збільшення кількості працівни­ків різних категорій, які прохо­дять медичні огляди».

Слід врахувати, що до 1 грудня роботодавці за участю пред­ставників первинних профспіл­кових організацій подають у те­риторіальні органи Держпраці заявки щодо категорій праців­ників, які підлягають медично­му огляду, після чого службами Держпраці складається Акт ви­значення категорій працівни­ків, які підлягають попередньо­му (періодичним) медогляду. На його підставі роботодавці укладають договір про прове­дення медогляду із закладом охорони здоров’я.

Зважаючи на ці обставини, голо­ва Закарпатської облпрофради Володимир Фленько у своєму листі до в. о. міністра охорони здоров’я України пропонує спільно з Держпраці розробити проект нового наказу МОЗ щодо порядку проведення медичних оглядів працівників, попере­дньо розглянувши його з Феде­рацією профспілок України.

Сергій БАРАНЧИКОВ,

завідувач відділу організаційно-

гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання