« на головну 17.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ДОСЯГНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОЗИТИВНО ОЦІНИЛА НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РАДА ФПУ

ДОСЯГНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОЗИТИВНО ОЦІНИЛА НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РАДА ФПУ

5 вересня на засіданні Науко­во-методичної ради ФПУ роз­глянуто хід реалізації дан­сько-українського проекту «Посилення внеску профспі­лок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівни­ків та демократизацію в Україні» у вересні 2016 – серпні 2017 рр.

Г оловуючий на засіданні, голова Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Ду­біль також є членом Керівного ко­мітету проекту, безпосередньо організує й бере активну участь у реалізації бага­тьох заходів у його рамках. Про основні здобутки, ризики та перспективи реалі­зації проекту розповіла його керівник Валентина Шевченко.

Що стосується навчальної діяльності, протягом року проведено дев’ять семіна­рів для учасників трьох груп проекту за участю українських тренерів.

Під час навчання учасники проекту оволоділи знаннями з:

– форм та методів навчання у профспіл­ках;

– фандрайзингу – пошуку фінансової стабільності (профспілок);

– стратегічного планування у проф­спілках;

– ефективних комунікацій у профспілках;

– ролі профспілкового лідера у мотива­ції профчленства;

– колективних (солідарних) дій проф­спілок;

– управління конфліктами;

– застосування соціальних мереж у профспілковій діяльності.

Набуті знання учасники проекту ак­тивно впроваджують на місцях. Так, про­тягом року ними проведено 56 регіональ­них заходів, у яких взяли участь близько 1405 профспілкових активістів, а саме:

– 20 одноденних тренінгів;

– 27 триденних тренінгів;

– 9 місцевих заходів.

На засіданні Науково-методичної ради порушувалося питання про актуальність запровадження методичних розробок різ­номанітних навчальних програм. У цьо­му контексті учасники дансько-україн­ського проекту широко здійснюють пре­зентацію власних методичних розробок та активно залучаються як тренери на се­мінарах, що проводяться всеукраїнськи­ми профспілками на місцях.

Окрім навчальної складової, постійно здійснюються агітаційні візити на під­приємства. Так, за вказаний період орга­нізовано візити щонайменше на 158 під­приємств для створення нових первинок (з початку проекту загалом 168 відвіду­вань). Під час цих візитів основна увага приділялася популяризації діяльності профспілок, агітації щодо створення но­вих первинок, залучення нових членів до лав профспілок та укладення колек­тивних договорів. Водночас виникають певні труднощі з отриманням інформа­ції про компанії, в яких відсутні проф­спілка та колективний договір, а також з тим, щоб потрапити на територію ком­панії та відсутністю місць для проведен­ня зустрічей з працівниками.

Необхідно відзначити активну інфор­маційну діяльність. Зокрема, у газеті «Профспілкові вісті» та на сайті ФПУ розміщено понад 120 публікацій, підго­товлених учасниками проекту. Для ре­сурсних осіб за рахунок бюджету перед­плачено газету «Профспілкові вісті» на 2017 рік. Інститут профспілкового розви­тку випустив інформаційні буклети про діяльність проекту. Їх розповсюджено серед 2680 членів профспілок та учасни­ків навчальних груп, створених ресурс­ними особами на місцях.

Обмін досвідом – ще один важливий напрям реалізації проекту. Так, 31 жов­тня – 5 листопада 2016 року відбувся пла­новий візит членів Керівного комітету до Данської профспілки 3F з метою обмі­ну досвідом та розширення можливос­тей співпраці. Візит був дуже насиче­ним. За 4 дні українські профспілковці провели понад 11 офіційних зустрічей, зокрема з:

– міжнародним департаментом 3F;

– директором профспілкової школи 3F «Лангсохус» (м. Сількеборг) Яном Ас Крістенсеном та його заступником Йор­геном Хердегардом Крістенсеном;

– Конфедерацією профспілок Данії LO та її віце-президентом Арне Гревсеном.

Під час візиту основна увага зосеред­жувалась на організації діяльності дан­ських профспілок та функціонуванні профспілкових фондів, а також системі навчання членів профспілок та підви­щення кваліфікації дорослих.

19–27 грудня 2016 року відбувся про­міжний перегляд проекту, для здійснен­ня якого 3F за погодженням з ФПУ обра­ла незалежного міжнародного експерта Вадима Борисова. Відбулася робоча зу­стріч експерта з членами Керівного ко­мітету проекту Григорієм Осовим та Ві­талієм Дубілем, керівництвом ФПУ та деякими керівниками її членських ор­ганізацій. У ході перегляду проведено понад 20 зустрічей з учасниками проек­ту в регіонах, зокрема в Одеській, Дні­пропетровській, Полтавській, Чернігів­ській, Київській та Львівській областях, м. Києві.

Окремо слід зупинитися на профспіл­кових дослідженнях у рамках проекту. Результати дослідження «Стан та пер­спективи розвитку соціального діалогу на регіональному та місцевому рівнях» презентовано на 3-й Національній кон­ференції у березні 2017 року в м. Черніго­ві. Наразі завершено дослідження «Роль та завдання профспілок у процесі децен­тралізації влади в Україні», результати якого презентовано на 4-й Національній конференції 12–13 вересня 2017 року в м. Дніпро. У ході дослідження учасники проекту в усіх регіонах України провели опитування громадської думки серед спілчан щодо основних проблемних пи­тань децентралізації влади та функціо­нування профспілок. Участь в опитуван­ні взяли понад 1050 членів різних всеукраїнських профспілок. Інститут проф­спілкового розвитку узагальнив анкети опитування та презентував на Націо­нальній конференції.

Триває робота над дослідженням розви­тку профспілкового руху в Україні з по­дальшим проведенням цього року у м. Львові Національної конференції, при­свяченої 200-річчю утворення першої проф­спілкової організації на землях України.

Відбувся цікавий захід з питань ін­формаційної діяльності – 2-й Міжнарод­ний семінар «Соціальні медіа та проф­спілки» (березень 2017 року, м. Кишинів, Молдова). У семінарі взяли участь проф­спілкові активісти з Білорусі, Молдови, України (в тому числі 5 учасників проек­ту та 5 учасників від членських організа­цій ФПУ), а також представники Дан­ської профспілки 3F.

Нестандартно та креативно пройшов дводенний тренінг для учасників проек­ту «Профспілки: вчора, сьогодні, за­втра», який провів міжнародний тренер Глобальної профспілки IndustriALL Еду­ард Вохмін. Під час заходу надавалася консультативна допомога з питань ді­яльності первинок та інших структур­них ланок профспілок на сучасному ета­пі. Учасники тренінгу провели критич­ний аналіз стану і напрямів розвитку профспілкового руху в Україні та світі. Теорія успішно поєдналася з практикою, визначено можливі ризики та шляхи їх усунення в процесі модернізації проф­спілок. Також напрацьовані алгоритми різних варіантів розвитку подій під час запровадження позитивних змін у проф­спілках, сучасного підходу до мотивації профспілкового членства.

Водночас існують і певні ризики в ре­алізації проекту. Зокрема, велика заван­таженість у роботі часом не дозволяє його учасникам відвідувати навчальні семінари та інші заходи, в тому числі в інших регіонах. Тож, як і в будь-якому процесі, тут є свої досягнення і пробле­ми. Проте, головне – виносити корисні уроки на майбутнє, робити аналіз влас­них помилок, а особливо – успіхів. Це і є глибока солідарність та найголовніше в досвіді, яким ми ділимось один з одним.

ІНСТИТУТ ПРОФСПІЛКОВОГО РОЗВИТКУ

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання