« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ: ЯК ПОДОЛАТИ СТРАХ ПЕРЕД ПУБЛІЧНИМ ВИСТУПОМ?

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ: ЯК ПОДОЛАТИ СТРАХ ПЕРЕД ПУБЛІЧНИМ ВИСТУПОМ?

Дансько-український проект дав можливість його учасникам не лише отримати нові знання, а й навчитися засобам комунікації, одним з яких є оратор­ська майстерність.

Ц е одна з ключових скла­дових профспілкового лідера, його «обличчя», тому потребує щоденних занять та певних навичок. Адже профспілковцям постійно дово­диться проводити зустрічі, на­ради, тренінги, презентації, ви­ступати на конференціях, вести переговори, бесіди, надихати промовами членів профспілок та дохідливо роз’яснювати, мо­тивувати, правильно і зрозумі­ло висловлювати свої думки.

Кожен профспілковий керів­ник повинен вміти виступати публічно. Без цього домогтися успіху в профспілковому русі неможливо, адже публічні ви­ступи та ораторське мистецтво – потужний та ефективний ін­струмент. Мета ораторської промови в профспілках – не тільки донести до слухача ін­формацію, а й переконати, отри­мавши відповідну реакцію у ви­гляді зацікавленості, або спону­кати до певних дій.

Мої думки – для таких як я, початківців у публічних висту­пах, і всіх, кому знайомі подібні відчуття під час виступів: трем­тячі руки і ноги, переривчасте дихання, плутанина в думках, спітнілі долоні, нерівний голос, верткий погляд... Ці ознаки свід­чать про страх перед публікою. Розуміння й усвідомлення його причин – перший крок до боротьби з цією фобією.

Причини страху зароджу­ються ще в ди­тинстві, коли батьки заборо­няють своїм ді­тям голосно роз­мовляти або кричати. Мами і тата закрива­ють рот своїм чадам, аргумен­туючи тим, що всі дивляться на дитину і що це негарно. Потім негативний дитячий досвід за­кріплюється вже в школі або ін­ституті, коли людина піддаєть­ся критиці з боку викладачів чи інших студентів.

Ученими доведено, що у бага­тьох людей під час публічного виступу виділяється така кіль­кість адреналіну, як під час стрибка з парашутом. Вважаєть­ся, що страх публічних виступів посідає друге місце після страху смерті. Але це найчастіше вияв­ляється необґрунтованим, оскільки для страху немає жод­них причин, окрім психологіч­них. Бояться практично всі. На­віть багато досвідчених ораторів відчувають хвилювання, коли виступають з новою темою або перед незнайомою публікою.

Щоб перестати боятися, по­трібно контролювати емоції та працювати над собою: частіше виступати перед різними ауди­торіями. Так отримаєте досвід і забудете, що ви на сцені і за вами спостерігають сотні очей, натомість зможете уявити собі, що сидите на кухні з групою друзів та розповідаєте їм цікаву історію.

Пам’ятайте: щоб навчитися бігати, потрібно бігати. А щоб навчитися виступати перед людьми – треба виступати. Будь­те сміливими і знайте, що ви один з обраних фахівців, який не просто так прийшов працювати до профспілок і є учасником дан­сько-українського навчального проекту, а прагне конструктив­них змін у зародженні нових профспілок України.

ПІДГОТОВКА І ТРЕНУВАННЯ

Тож як подолати страх перед виступом? По-перше, підготуй­теся і потренуйтеся.

Насамперед, ретельно проаналізуйте аудиторію слухачів: яка кількість осіб вас буде слухати, які в них інтереси і життєві пози­ції, чого вони очікують від промовця і яку реакцію ви хо­чете від них отримати. За­здалегідь ді­знайтеся, де і перед якою аудит орі єю вам належить демонструвати своє оратор­ське мисте­цтво. Потім по­чніть ретельну підготовку до виступу. Будуйте свою промо­ву, орієнтуючись на середні по­казники інтелекту. Немає сенсу формувати непрості логічні ланцюжки, застосовувати про­фесійний жаргон і складні тер­міни. Уникайте використання слів, значення яких вам не зо­всім зрозуміло. Вивчайте яко­мога ретельніше тему майбут­ньої розмови, і чим більше ви боїтеся виступати, тим якісні­ше слід готуватися. Після того, як ви закінчили написання тек­сту виступу і приготування до­даткових матеріалів, подумай­те про те, які запитання вам мо­жуть поставити слухачі, пере­вірте актуальність і корек­тність цифр, якщо ви плануєте презентувати дані у вигляді графіків і діаграм. Необхідно, щоб будь-якій вашій тезі відпо­відав вагомий аргумент. Обов’язково потренуйтеся вдо­ма та виступіть перед одним слухачем. Це може бути ваш знайомий, який добре орієнту­ється в обраній тематиці. Він допоможе виявити у вашому ви­ступі недоліки та поставити за­питання.

ЗНЯТТЯ НАПРУГИ

По-друге, заспокойтеся. Якщо ви не знаєте, як подолати страх перед публічними виступами і розслабитися, можете скориста­тися вправами, що допоможуть зняти напругу.

Техніка медитації включає відомий прийом, що має назву усвідомленого дихання. Суть його полягає у фокусуванні ува­ги на вдиху і видиху. При цьому дихати слід глибоко, затримую­чи на кілька секунд дихання. У процесі видиху потрібно рахува­ти про себе від 1 до 5. Цей метод допомагає зняти напругу і роз­слабитися. Виконувати вправу слід не менше 5 хвилин.

Напружте кожен м’яз вашого тіла і перебувайте в такому ста­ні протягом 5 секунд. Потім роз­слабтеся і повторіть процедуру ще кілька разів. Якщо вам до­зволяють умови, пройдіться в швидкому темпі по приміщен­ню або вулиці, поприсідайте кілька разів або відіжміться від підлоги.

Не слід приймати перед ви­ступом стимулятори або транк­вілізатори. Насправді такі пре­парати абсолютно неефективні та можуть зашкодити вашому виступу.

ПІДТРИМКА

По-третє, знайдіть підтрим­ку. Якщо серед слухачів є ваші знайомі або друзі, попросіть їх всіляко підтримати вас. Будь- який контакт піде вам на ко­ристь, хоч як би це не було див­ним. Це може бути дружнє ру­костискання, поплескування по плечу або навіть теплі обійми.

Перед тим, як розпочати свій виступ, пошукайте серед присут­ніх знайоме обличчя. Якщо до­вкола немає близьких людей, знайдіть слухача із схвальним виразом обличчя. Усмішка і по­зитив на вашу адресу допомо­жуть впоратися з невпевненістю.

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

Четверте, на чому варто зосе­редитися, – невербальна части­на виступу. Не варто недооціню­вати її важливість. Цікаво, що близько 60% інформації кожен з нас сприймає саме з невербаль­них джерел. Якщо словами мож­на ввести когось в оману, то ваші жести на підсвідомому рів­ні будуть прочитані аудиторією правильно. Зовнішній вигляд промовця, відстань до нього, тембр голосу, манера оповіді, міміка і інтонація належать до невербальної комунікації. Що ж до зовнішнього вигляду, слід врахувати, що будь-яка поді­бність до середньостатистично­го слухача гратиме вам на руку, оскільки збільшує вплив на аудиторію. Ідеться про одяг, за­чіску, прикраси і манери. Якщо люди сприйматимуть вас як свого, то ваші слова будуть ці­нуватися вище. При цьому арти­куляція і дикція повинні бути відпрацьованими до виступу.

Олена НИЖНИК,

учасниця першої групи дансько-українського проекту

ПОРАДИ ДЛЯ ПРОМОВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

1. Відмовтеся від думки, що через будь-яку помилку під час виступу вас почнуть зневажати. Жодна людина не застрахована від помилок, навіть оратори, які десятиліттями виступають перед публікою. Ви не повинні бути ідеальними, адже ви – звичайна людина. Навіть якщо помилилися, нічого жахливого не станеться: більшість цього просто не помітять. Багато ораторів, навпаки, вважають свої помилки благом, тому що більше їх ніколи не зроблять. Навчіться використовувати по­милки з вигодою для себе і припиніть боятися їх робити.

2. Подумки прочитайте свій виступ. На сцені ви повинні виглядати впевненим у собі, грамотно вимовляти всі фрази. Женіть від себе думки, що ви будете заїкатися, червоніти і нервувати. Кілька разів прочитайте вголос свій текст перед дзеркалом наодинці, потім – перед своїми рідними. Це сприятиме автоматичному запам’ятовуванню тексту і запрограмує вас на відмінний результат.

3. Якщо ви вільно орієнтуєтеся в темі доповіді і можете навести при­клади з власного життя, не соромтеся, додавайте в спілкування з глядачами свої спостереження. Слухачі відчують вашу щирість і ба­жання донести до них потрібну інформацію. Для цього доброзич­ливо дивіться на аудиторію, повірте, люди зовсім не чекають вашо­го провалу, вони прийшли вас послухати.

4. Під час виступу відшукайте поглядом в аудиторії людей, які ви­промінюють доброзичливість і зацікавленість. Уявіть, що саме для них ви й готували свою доповідь.

5. Не сподівайтеся на стовідсотковий успіх, адже цього ніколи не буде. Оратор, який прагне досягти найвищого ступеня визнання, приречений бути невдоволеним собою, а оптимальним показником вважається до 80%.

6. Не прагніть залучити увагу всіх слухачів. Навіть досвідчений ора­тор не в змозі досягти цього, адже хтось та й відвернеться. Гірше, якщо в залі буде відвертий «антилідер», який заважає виступати.

7. Не намагайтеся за будь-яку ціну сподобатися аудиторії. Подібні спроби викликають опір публіки, що призводить до втрати її пова­ги. Нехай краще кожна людина, яка сидить у залі, сподобається вам, і при цьому забудьте про себе. Якщо аудиторія сподобається вам, то й ви сподобаєтесь аудиторії.

Отже, готуємося до виступів на черговій Національній конференції!

03.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання