« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У рамках дансько-українського проекту творчим колективом із складу його учасників завершено до­слідження «Роль та завдання профспілок у процесі децентралізації влади в Україні».

Т акож учасниками проекту проведено анкетування чле­нів профспілок з усіх регіо­нів України. Його результа­ти та остаточний текст досліджен­ня, підготовлений на основі мате­ріалів творчого колективу проек­ту, було узагальнено Інститутом профспілкового розвитку та вне­сено на розгляд четвертої Націо­нальної конференції у м. Дніпро, що відбудеться 12–13 вересня.

На основі отриманих результа­тів розроблено проект Резолюції четвертої Національної конферен­ції, опублікований нижче для ознайомлення та внесення пропо­зицій.

 ДО СКЛАДУ ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ ВВІЙШЛИ:

Лілія ГУСЕЧКО – завідувач відділу Профспілки праців­ників оборонної промисловості України

Ольга КУРІНЬКО – голова Полтавської обласної організації профспілки праців­ників хімічних та нафтохімічних галу­зей промисловості

Геннадій МИРО­НЕНКО – голова Го­роднянської район­ної організації проф­спілки працівників освіти і науки, Чер­нігівська область

Андрій ОЛІЙНИК – завідувач відділу Львівської обласної організації проф­спілки працівників охорони здоров’я

Тетяна ПОБЕРЕЖ­НА – голова Вінницької обласної організації проф­спілки працівників культури

 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ

четвертої Національної конференції

(13 вересня 2017 року, м. Дніпро)


Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбувається активний процес формування спроможних терито­ріальних громад, в якому профспілки мають брати активну участь з метою покращення добробуту і соціально - економічного захисту людей.

Мета Національної конференції – обмін думка­ми та науковою інформацією, узагальнення резуль­татів досліджень щодо теоретичних, методологіч­них і практичних підходів до формування ведення соціального діалогу під час проведення реформи щодо децентралізації влади між органами дер­жавного управління та місцевого самоврядування і профспілками.

На початковій стадії реформа щодо децентралі­зації влади, що забезпечує перерозподіл власних повноважень, переосмислення ролі громади у здій­сненні місцевого самоврядування, наражається на певні складнощі: недостатність нормативно - право­вої бази, набуття створеними ОТГ незвичних функ­цій управління бюджетними закладами і організа­ціями, ведення соціального діалогу на місцевому рівні, відповідальність за економічну стабільність громади та ін. Водночас нечітко сформульована концепція профспілкової участі у здійсненні регіо­нальної політики під час проведення реформи де­централізації влади.

Уперше питання діяльності профспілок під час проведення реформи щодо децентралізації влади в Україні було визначено в проектному документі Федерації профспілок України і Данської профспіл­ки 3F «Посилення внеску профспілок у забезпечен­ня гідної праці, захисту прав працівників та демо­кратизацію в Україні». У січні 2015 року завдяки дан­ським колегам вдалося дуже вчасно розпочати під­готовку фахівців з профспілкової роботи, яку необ­хідно проводити на рівні області, району, міста.

На жаль, профспілкам, їх організаціям та об’єднанням не вдалося спрацювати на виперед­ження та забезпечити розробку стратегічних змін у профспілковому русі.

Сьогодні як на різних рівнях влади, так і в проф­спілках України існує розуміння важливості невід­кладного вирішення проблем у соціально - еконо­мічній сфері розвитку регіонів та системі управління територіальним розвитком держави. Ініційовані ке­рівництвом держави реформи в сфері децентралі­зації вимагають цілої низки практичних кроків, за­конодавчих змін і адміністративних рішень. Необ­хідно зазначити, що розвиток регіонів останніми роками характеризується падінням за більшістю напрямів і показників, що є об’єктивною реакцією економіки на події в Україні і довкола неї. Профспіл­ки неодноразово наголошували на тому, що в краї­ні недосконала структура економіки регіонів, яка породжує низку проблем, що потребують вирішен­ня в найближчій перспективі. Розвиток регіонів України сьогодні характеризується нестабільністю, погіршенням показників у промисловості, будівни­цтві, зовнішній торгівлі, на ринку праці та в соціаль­ній сфері. Ускладнення економічної ситуації в країні, дефіцит бюджетного ресурсу на підтримку регіо­нального розвитку спричинили загострення вну­трішніх проблем кожного регіону та порушення міжрегіональних зв’язків. Зростає нерівномірність регіонів за рівнем розвитку, поглиблюється відста­лість окремих територій. Серед основних причин такого становища – збереження збиткового харак­теру низки базових галузей, що вимагає додаткових зусиль для підтримки конкурентоспроможності ре­гіональних виробників та експортерів; надмірна за­лежність базових галузей від кон’юнктури зовніш­ніх ринків збуту при недостатній розвиненості вну­трішнього ринку; наявність у товарній структурі ви­робництва більшості регіонів значної частки про­дукції з низькою доданою вартістю; недостатня орієнтованість регіональних виробників на кінцеве споживання; незбалансована структура енергоза­безпечення внаслідок постійного зростання обсягів використання паливно - енергетичних ресурсів під­приємствами вугільної, металургійної, машинобу­дівної та хімічної галузей; висока дотаційність за­кладів охорони здоров’я та освіти, нерозвиненість регіональної сфери обслуговування.

Профспілки, підтримуючи процеси децентралі­зації як шлях до демократичних змін, не всюди змо­гли забезпечити свою участь у цьому процесі щодо забезпечення захисту трудових і соціально - еконо­мічних прав членів профспілок.

Спірними є рекомендації ФПУ щодо вирішення окремих проблемних питань у сфері праці та діяль­ності профспілкових організацій в умовах децентра­лізації влади, коли головна відповідальність за робо­ту на місцевому рівні покладається лише на первин­ні профспілкові організації, які заздалегідь не підго­товлені до активного залучення до цих процесів.

Першочерговим завданням профспілок і профор­ганізацій всіх рівнів має стати подальша співпраця з органами місцевого самоврядування та громадою в питаннях забезпечення стабілізації розвитку регі­онів, що має упередити подальше падіння економі­ки регіонів, вжиття організаційних заходів щодо зменшення залежності від непрогнозованих коли­вань і впливу чинників неекономічного характеру; започаткування глибинних зрушень у структурі еко­номіки регіонів та зменшення їх монофункціональ­ності, розвитку нових видів економічної діяльності, стимулювання малого і середнього підприємни­цтва, оптимізація товарної структури виробництва.

Учасники Національної конференції наголошу­ють, що сьогодні рівень системності реформ регіо­нальної політики є недостатнім. Зокрема, задекла­ровані зміни не завжди обґрунтовані, система дер­жавного управління залишається непрозорою, діа­лог між владою, бізнесом, громадою та громад­ськими організаціями ще не вибудовано, а дії влади часто безсистемні. Протиріччя «центр – регіони» існує і в нинішній системі, яка має забезпечувати від­хід від диктату центра. Українській громаді необхід­но шукати шляхи вирішення питання балансу інтересів громади, регіону, держави, які так і не стали рівноцінними суб’єктами регіональної політики. Пріоритети реформування регіональної політики повинні бути спрямованими на підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів і забезпечення їх економічної стабільності та безпеки, і як наслідок, зростання добробуту кожного громадянина.

Успіх започаткованої реформи щодо децентралі­зації влади в питаннях регулювання економічного регіонального розвитку залежатиме від можливос­ті самих регіонів підтримувати стійку економічну динаміку навіть в умовах безпрецедентного тиску негативних макроекономічних явищ, яку можна за­безпечити при повноцінному соціальному діалозі всіх учасників.

Враховуючи необхідність якнайшвидшого вирі­шення зазначених питань, учасники конференції вважають за доцільне:

1. Звернутися до органів та суб’єктів права зако­нодавчої ініціативи щодо внесення змін та допо­внень до чинного законодавства України, що регу­люватимуть відносини профспілок та територіаль­них громад.

2. Вважати пріоритетним збереження галузевого принципу побудови профспілкових організацій та його вдосконалення, що відповідає вимогам часу.

3. Забезпечити безумовне виконання Генераль­ної, територіальних і галузевих угод, колективних договорів.

4. Створити на усіх рівнях асоціації профспілок промислового комплексу й профспілок бюджетної сфери та висувати своїх представників на місцевих виборах до складу ОТГ.

5. Ініціювати створення Спільного представниць­кого органу при ОТГ для вирішення питань соціаль­но-економічного характеру, недопущення заборго­ваності із заробітної плати на підприємствах, які за­реєстровані в ОТГ, додержання правил охорони та безпеки праці, норм трудового законодавства тощо.

6. З метою налагодження соціального діалогу та забезпечення повноцінного функціонування ство­рити в ОТГ міжгалузеві координаційні ради проф­спілок з наданням їм статусу юридичної особи.

7. Налагодити тісну співпрацю з органами влади територіальних громад, поглибити діалог з пред­ставниками системоутворюючих підприємств, при цьому максимально врахувати інтереси всіх суб’єктів регіональної політики, зміцнення соціаль­ного партнерства профспілок між владою та бізне­сом і сприяти створенню підґрунтя для реалізації реформи децентралізації та формування повноцін­ної економічної, фінансової та безпекової складової процесу децентралізації влади з урахуванням прин­ципів економічної свободи, фінансової стійкості, сталої безпеки територіальних громад.

8. Забезпечити ефективну дію соціального діа­логу та соціального партнерства у відносинах з ор­ганами виконавчої влади.

9. Забезпечити представництво профспілок в но­востворених ОТГ із захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів людини праці.

10. Забезпечити збереження колективно - дого­вірних відносин у первинних профспілкових органі­заціях та територіях ОТГ.

11. Підвищити інституційну спроможність проф­спілок шляхом участі в роботі громадських рад.

12. Вивчити та запровадити позитивний міжна­родний досвід у просуванні реформи щодо децен­тралізації та ведення соціального діалогу між проф­спілками та органами місцевого самоврядування.

13. Підготувати профспілкових працівників, які б володіли необхідними знаннями для роботи на міс­цях, саме з урахуванням можливих викликів у на­данні послуг з налагодження роботи в ОТГ.

14. Створити платформу е - петицій до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України в питаннях удосконалення роботи ОТГ.

15. Створити об’єднання профспілок промисло­вого комплексу, бюджетної сфери та сфери обслу­говування в межах декількох ОТГ.

16. Своєчасно реагувати на порушення прав профспілок з боку ОТГ та повідомляти про них Фе­дерацію профспілок України.

17. Звернутися до профспілки 3F з пропозицією щодо продовження співпраці з ФПУ для подальшо­го обміну досвідом у запровадженні реформ та участі профспілок у цьому процесі.

18. Федерації профспілок України розробити право­ву, організаційну, економічну та фінансову концепцію розвитку профспілкового руху в новостворених ОТГ.

Інститут профспілкового розвитку

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання