« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПЕРЕОРІЄНТУВАТИ НА ПРІОРИТЕТИ КУЛЬТУРИ

ПЕРЕОРІЄНТУВАТИ НА ПРІОРИТЕТИ КУЛЬТУРИ

Нещодавно відбувся ІІІ пленум Рівненської обласної організації профспілки працівників культури, який проаналізував роботу обкому в умовах децентралізації влади й утворення об’єднаних громад. Це питання особливо го­стро постало на порядку денному профспіл­ки працівників культури. Оскільки галузь роками фінансується за залишковим прин­ципом, її працівники, як виявилося, найбільш незахищені перед новими роботодавцями в особі голів об’єднаних територіальних гро­мад, які чомусь масово прагнуть економити бюджетні кошти на працівниках культури.

Учасники пленуму, серед яких були голови окремих первинних профорганізацій, голова ЦК Проф­спілки працівників культури України Людмила Перелигіна, очільник Федерації профспілок області Микола Шершун, заступник начальника управління культури і туризму ОДА Світлана Хом’як, разом шукали найбільш оптимальні шляхи реформування галузі та профспілки на рівні нашого регіону. Саме про це розповів у своєму інтерв’ю голова обласної організації профспілки Петро Давидюк.

–П етре Петровичу, з огляду на те, що децентраліза­ція порушила перед об­ласною профорганізаці­єю непрості проблеми, на Вашу думку, чи вдасться їх оминути й зберегти дієз­датну профспілку, дотримуючись тери­торіального та галузевого принципів її побудови?

– Дійсно, утворення об’єднаних громад поставило перед профспілками серйозні виклики. Адже відбулися не тільки владна реформа й адміністративно-територіаль­ний поділ, а й виникли нові завдання та умови, в яких доведеться працювати. Ці умови завдали нам серйозних проблем у профспілковому русі, але разом з тим на­близили нас до конкретної працюючої лю­дини, до її сім’ї та родини.

Не секрет, що в Україні серед керівників ОТГ поширена думка щодо створення єдиної профспілки в громаді, яка об’єднає в собі га­лузі культури, освіти, медицини, аграріїв, комунальників і т. ін. Проштовхування цієї ідеї могло б завдати серйозної шкоди галузе­вому принципу розбудови профспілкового руху. Це суперечить нашим статутам, а голо­вне – відокремило б галузеві профспілки від своїх міністерств, можливості впливати на них через центральні комітети, що, в свою чергу, послабило б позиції профруху, зроби­ло б їх кишеньковим придатком чи касою для покриття певних матеріальних затрат окремих голів об’єднаних громад.

Вбачаючи в цьому небезпеку, ми обгово­рили цю ситуацію на президії ФПО, де було досягнуто домовленості діяти швидко, рі­шуче, не порушуючи галузевого принципу профспілкового будівництва.

І сьогодні, озираючись назад, ми збагну­ли, в яку небезпеку могли б потрапити, якби сценарій пішов би в іншому напрямі. Тепер, набуваючи певного досвіду, осмис­люючи вже зроблене і критично оцінюючи пройдений шлях, ми більш оптимістично дивимося майбутнє, бачимо нашу мету та завдання. Адже попереду нас чекає кропіт­ка робота в новоутворюваних до кінця року 27 громадах, а загалом на Рівненщині їх має бути понад 60.

– Але ж, наскільки відомо, консолідо­ваної думки щодо створення профоргані­зацій на базі ОТГ поки в Україні не існує. В цій справі Федерація профспілок облас­ті та ваша організація – першопрохідці…

– Практичний аналіз свідчить, що в кожній конкретній області свої особливос­ті формування профспілкової структури, але незмінним є збереження первинної ланки профспілки.

Ми у себе на Рівненщині визначилися та запровадили три варіанти розбудови первинок в ОТГ.

Перший варіант. Створення первинної профорганізації працівників культури в ОТГ, які залишились на обслуговуванні ра­йонної організації профспілки, тобто без права юридичної особи. Це найпростіший і найприйнятніший спосіб. Таких організа­цій у нас створено сім.

Другий варіант. Створення первинок з правом юридичної особи і прямим вихо­дом на обласну профорганізацію праців­ників культури. Такі умови побажали го­лови ОТГ і таке бажання виявили самі члени профспілки даних громад. Сьогод­ні подібні організації утворено в шести громадах.

Третій варіант включає в себе ту части­ну спілчан, які побажали залишитись у складі профорганізацій, у яких вони облі­ковувалися донині. Тобто бібліотечні пра­цівники залишились у первинній профорганізації ЦБС (Центральних бібліотеч­них систем), клубні працівники – у складі профорганізацій при районному Будинку чи відділі культури. Причина тому – ба­жання працівників культури не розривати встановлені спільною роботою зв’язки, а продовжувати свою діяльність в єдиній трудовій сім’ї разом із своїми колегами. Таких профорганізацій існує лише три.

Відсутність профорганізації у конкрет­ній громаді гальмує колдоговірний про­цес, а працівники лишаються поза колек­тивним договором. Це є однозначно спіль­ною помилкою, яку потрібно негайно ви­правляти. Багато з нас переконалися, що успіху можна досягти тоді, коли ми єдині, коли ми разом, бо кожне досягнення – це командна робота.

Сьогодні я з вдячністю звертаю вашу увагу на Федерацію профспілок області. Саме там, на президії, членські організації досягли порозуміння, як діяти в нових умо­вах. Бо утворення ОТГ достатньо пошмату­вало структуру профспілок різних галузей, і щоб її впорядкувати, потрібно докласти чималих зусиль.

– За останні декілька місяців Ви об’їздили всю область, побували в бага­тьох первинках, провели десятки зу­стрічей з профактивом галузі, працівни­ками культури об’єднаних громад. Які висновки зробили для себе і подальшої діяльності галузевого профоб’єднання?

– Перший і найважливіший. Ці зустрічі значно наблизили облпрофорганізацію до її низової ланки, до безпосереднього спіл­кування виборного активу з членами проф­спілки близьких і найвіддаленіших від об­ласного центру первинних організацій установ культури.

Другий висновок. Ці зустрічі переконали нас у тому, що значна частина працівників культури не повною мірою володіють ін­формацією про роботу обласної організації, Федерації профспілок області, України та ЦК Профспілки працівників культури України. Отже, є необхідність хоча б раз на рік проводити відповідні заходи в первин­ках, особливо тих, що розташовані у найвід­даленіших куточках регіону.

Третій висновок. Це безпосереднє спіл­кування з працівниками культури. Вивчен­ня ситуації у новостворених ОТГ висвітли­ло серйозні проблеми їхнього соціального захисту. Практично вони є беззахисними перед керівництвом громади, особливо пе­ред депутатами місцевого рівня, котрі на своїх сесіях діють усупереч існуючим нор­мативам щодо цілісності мережі та забез­печення кадрами галузі культури.

Децентралізація несе серйозну загрозу для нашої галузі. Якщо не доб’ємося цільо­вої субвенції з боку держави на культуру, як це отримує освіта чи медицина, через кілька років від неї залишиться тільки згадка або згарище.

Тож можна зробити висновок, що на другому етапі, після створення первинок у громадах, на профспілки усіх рівнів очікує серйозна робота із забезпечення соціальни­ми гарантіями наших працівників. Потріб­но боротися за кожну посаду, кожну люди­ну. Інакше до кінця року ми не дорахуємо­ся третини наших спеціалістів.

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ТЕМП – 2017»

Наприкінці червня у Мінську відбувся Міжнародний молодіжний профспілковий освітянський форум «ТЕМП – 2017». Деле­гація з України складалася з десяти осіб.

У же втретє масштабний проект Федерації профспілок Білорусі – форум «ТЕМП» (Трудом Единым Молодежь Профсоюзов) зібрав молодих профактивістів з 15 країн: Білорусі, України, Росії, Литви, Латвії, Казахста­ну, Узбекистану, Таджикистану, Кіпру, Молдови, В’єтнаму, Туреччини. Уперше в ньому взяли участь представники Естонії, Ізраїлю та Індії.

На освітній платформі форуму, який цьогоріч проходив на базі Мінського об’єднаного спорт­клубу ФПБ, профактивісти порушували важливі питання, які хвилюють молодь, на дискусійних майданчиках і в ході засідань за круглим столом ділилися досвідом профспілкової роботи.

Учасники форуму відвідали промислові підприєм­ства країни, де мали можливість ознайомитися з ро­ботою їхніх первинних профспілкових організацій: ВАТ «МТЗ», ВАТ «МЗКТ», ЗАТ «Атлант», ВАТ «Гас­телівське», СВАТ «Комунарка», а також санаторні комплекси Федерації профспілок Білорусі. Крім того, молодь цікавилася історією та культурою Бі­лорусі, відвідавши Національну бібліотеку, Вели­кий театр опери та балету, Національний художній музей, Музей історії Великої Вітчизняної війни, а також вражаючий мюзикл «Сім таємниць Білорусі» у Республіканському Палаці культури профспілок. Учасники форуму також взяли участь у спортивних змаганнях «Профспілкове ГПО», і команда, пере­важну більшість якої складали представники укра­їнської делегації, посіла перше місце!

Учасників форуму цікавило як навчання, так і пра­цевлаштування молоді, зокрема, чи діє система, що гарантує випускникам перше робоче місце. Всі краї­ни-учасниці представили свій позитивний досвід профспілкової роботи. Організатори заходу розроби­ли насичену освітню і розважальну програму. «Ми сподіваємося, що естафету «ТЕМПу» підхоплять інші країни, які влаштовуватимуть на своїй терито­рії подібні дискусійні майданчики для молодих ак­тивістів з усього світу. Це дозволило б не тільки роз­ширити горизонти профспілкової роботи, а й позна­йомити молодь з новими країнами, новими культу­рами», – зазначив представник ФПБ Михайло Орда.

На слова вдячності заслуговують ФПУ, ФПО та Профспілка працівників освіти і науки України за можливість участі в Міжнародному молодіжному профспілковому освітянському форумі, можли­вість вдосконалювати свої вміння, розвиватися та працювати для наших спілчан!

Олена БАЗИЛЮК,

голова Молодіжної ради Федерації профспілок

Кіровоградської обл.

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання