« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ІНВЕСТИЦІЇ В МОЛОДЬ – ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОЦВІТАЮЧОЇ ДЕРЖАВИ

ІНВЕСТИЦІЇ В МОЛОДЬ – ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОЦВІТАЮЧОЇ ДЕРЖАВИ

Наприкінці червня Полтавська обласна рада професійних спілок у рамках дансько-українського проекту провела перший обласний профспілковий молодіжний форум «Молодь – наше майбутнє».


Ц е був дійсно чудовий захід для молоді. І я, як учасниця тре­тьої групи проекту, мала змо­гу поділитися набутими зна­ннями з молодими профспілковцями, які стануть основою профспілок нової доби, зміцнять профспілковий рух, за­безпечать демократичний розвиток держави та гідні умови праці і життя працівників.

Робота з такою аудиторією – приві­лей і велика відповідальність. Для по­ступального процесу модернізації профспілок України та їх адаптації до сучасних умов надзвичайно важли­вим є вивчення європейського досвіду такої модернізації. І саме Об’єднана федерація робітників Данії (3F) за під­тримки Міністерства закордонних справ Данії та Європейської програми сусідства в рамках проекту надала таку можливість.

Розвинені держави на практиці по­казали, що інвестиції в молодь є пере­думовою конкурентоздатної економі­ки та процвітаючої країни. В данській Індустріальній угоді надано можли­вість навчання за рахунок держави кожному працівникові, при цьому за ним зберігається робоче міс­це. Після навчання набу­ті знання вкладають­ся в роботу. Якщо навчався абияк і не отримав сер­тифікат, гроші доведеться по­вернути. Спра­ведливо і відпо­відально. Під­вищення профе­сійного освітньо­го рівня є необхід­ною нормою життя, щоб бути затребуваним на ринку праці. Більше тре­тини робітників змінюють своє робо­че місце протягом року. Вони постій­но навчаються, щоб мати роботу і за­можніше життя.

Данія реформувала свій ринок пра­ці за рахунок розроблення стратегії підвищення кваліфікації. Кожен пра­цівник має право й обов’язок підви­щувати свій рівень кваліфікації, щоб таким чином бути готовим у будь- який момент опинитися на ринку пра­ці у випадку відкриття вигідної вакансії.

Велика відповідальність поклада­ється на державу за створення гідних умов для розвитку та реалізації моло­ді. Але не менш відповідальними ма­ємо бути і ми – профспілкові лідери.

Спираючись на багатий життєвий досвід, ми розуміємо необхідність проведення активної молодіжної політики в період соціальних та економічних перетво­рень у суспільстві.

2015 рік – це перехід від епохи інформацій­ної до цифрової. Поєд­нання методів мате­матичної обробки структурованих і не­структурованих да­них Big Datа вже поряд з нами. Це новий тренд. Ми отримали можли­вість за допомогою пошуко­вих систем опрацьовувати не­ймовірний масив даних, почали жити в абсолютно прозорому інформа­ційному світі.

Соціокультурні відмінності між поколіннями стали разючими. І тому сьогодення належить молоді, а домі­нуючий спосіб наставництва нині втрачає актуальність. Тож, критично переоцінивши минулий досвід, ми по­винні допомогти молоді розкрити свої індивідуальні, творчі, організа­торські здібності. Тому що навчити не можна, можна тільки навчитися. Ми разом навчаємося, коли щось робимо. Нині навички і трудові практики до­мінують над накопиченням знань.


У рамках семінару ми встигли по­спілкуватися з приводу проблем, які турбують молодь, провели активне зна­йомство, зазирнули навіть у майбутнє.

Наша молодь – це наша гордість. Нехай життя дає молодим людям му­дрості й сили. Мудрості, щоб обрати власну вірну дорогу, сили, щоб дійти до бажаної мети. А ми будемо поряд, аби вчасно дати пораду і підтримати.

Ольга КУРІНЬКО,

учасниця третьої групи дансько- українського проекту

 

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОСПІЛКОВОЇ РОБОТИ

Відбувся черговий семінар-тренінг у рам­ках дансько-українського проекту на тему «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні».

Й ого учасниками стали активні спілчани Ки­ївської міської профспілки працівників аг­ропромислового комплексу, які раніше вже брали участь у семінарах проекту. Цього разу захід проходив на базі гостинного Чернігів­ського навчально-методичного центру профспілок.

Під час семінару вивчались питання підвищення ефек­тивності внутрішньоспілкової роботи, шляхи розширення профспілкових сервісних функцій. Проаналізовано силь­ні та слабкі сторони діяльності профспілок, загрози їх ді­яльності. На думку учасників, основними загрозами і слабкими сторонами профспілок є безініціативність біль­шості членів профкому, поважний вік профспілкових лі­дерів, слабкий фінансовий ресурс, недостатня інформа­ційна діяльність переважної більшості профспілкових ор­ганізацій різних рівнів, недовіра громадян до будь-яких громадських інституцій, у тому числі профспілок.

Перебування у профспілках має бути, насамперед, еко­номічно вигідним. Для цього необхідно повною мірою використовувати можливості створення і функціонуван­ня профспілкових кредитних спілок, що надають креди­ти спілчанам за зниженими відсотками і простішими умовами, ніж в інших фінансових установах. Членський квиток бажано оформлювати у вигляді банківської карт­ки, з якою можна отримувати знижки в мережах продук­тових, будівельних маркетів, АЗС та інших торгових за­кладах. Профкомам слід організовувати закупівлю това­рів для членів профспілок на оптових базах (наприклад, профспілки Італії укладають угоди з місцевими ферме­рами щодо придбання якісних продуктів харчування для їхніх спілчан).

У сучасних умовах існує гостра необхідність в організа­ції культурного дозвілля для людей, духовного росту й збереження здоров’я. Профспілки повинні це їм запропо­нувати. У профспілку йдуть за розумінням, співчуттям і допомогою. Наше завдання – створити своєрідний проф­спілковий храм людяності з великими можливостями і надзвичайним ресурсом. Тільки тоді профспілка май­бутнього стане сильною, потужною організацією, здат­ною на рівних вести діалог з роботодавцями, власника­ми та державою, позитивно впливати на долю своїх спіл­чан і приносити їм неабияку користь.

Висловлюємо щиру вдячність працівникам і директору НМЦ профспілок Чернігівської області Тетяні Осадчій за високу професійність та створення належних умов під час проведення заходу, а також особливу подяку керів­никові Центру з реалізації дансько-українського проек­ту Валентині Шевченко за надані методичні матеріали та фінансову підтримку.

Сергій ГЕРУС,

учасник другої групи

дансько-українського проекту

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання