« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

МОЛОДІЖНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

МОЛОДІЖНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні обумовлює необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, за­безпечення якісної підготовки профспілкових управлінських кадрів, спрямованих на відтворення інтелектуального потенціалу сус­пільства. Перспективи збереження трудового потенціалу нерозривно пов’язані з процесами інтеграції молоді в усіх сферах суспіль­ного життя, оскільки вона є провідником соціальних змін, економічного розвитку й технічного прогресу України, а також гідною змі­ною і збереженням профспілкових завоювань і традицій. Це обумовлює важливість реалізації ефективної профспілкової молодіж­ної політики, яка максимально має відповідати потребам молодої людини як на робочому місці, так і в суспільстві загалом.

М олодь стає тією рушій­ною силою соціально- економічного розвитку, яка в подальшому буде визначати пріоритети розвитку України як сучасної європей­ської держави. Розуміючи всю важливість ролі молодих людей в становленні та розвитку проф­спілкового руху й молодіжної ініціативи за сприяння дансько- українського проекту в Проф­спілці працівників оборонної промисловості України було проведено низку навчальних се­мінарів для профспілкових ак­тивістів. Уже стало доброю тра­дицією проведення молодіжних заходів за участю дансько-укра­їнського проекту, завдяки яко­му молодь профспілки має змо­гу знайомитися з найкращими традиціями та досвідом діяль­ності данських профспілок.

Участь у семінарах взяли більше 40 молодих профспілко­вих активістів з усієї України. Було розглянуто наступні теми: «Виклики та загрози щодо збе­реження молодіжного трудово­го потенціалу в умовах сього­дення», «Аудит колективних до­говорів у розділі «Молодіжна за­йнятість», «Колективні перего­вори на підприємстві як форма для залучення нових членів профспілки», «Органайзинг як форма побудови сильної проф­спілки», «Планування роботи молодіжної організації». У про­цесі навчання використовува­лись матеріали Федерації проф­спілок України, досвід міжна­родного профспілкового руху, методичні розробки Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ, дані наукових до­сліджень, розроблені учасника­ми дансько-українського проек­ту, інформаційні матеріали й угода Данської профспілки 3F.

Велике зацікавлення в учас­ників семінару викликала дис­кусія «Аудит колективних дого­ворів у розділі «Молодіжна за­йнятість». У ході дискусії вияв­лено низку проблем, що відно­сяться до розділу колективного договору «Молодіжна зайня­тість». Чимале занепокоєння ви­кликає можливість великого від­току молоді з робочих місць під­приємств після введення безвізо­вого режиму з країнами ЄС. Це негативно позначиться як на профспілковій організації, так і профспілковому русі загалом. Профспілковому активу необхід­но негайно вирішувати і запобі­гати проблемам, пов’язаним з цими викликами, порушувати питання перед адміністрацією підприємства про збільшення за­робітної плати і введення євро­пейських соціальних норм. Також на семінарі було акцентовано увагу на необхідності вдосконалення законодавства України в сфері молодіжної за­йнятості і збере­ження молодіж­ного трудового по­тенціалу. Велике за­непокоєння учасників семінару викликає демо­графічна криза в Україні і її вплив на соціально-економічний розвиток держави, недостатні соціальні стандарти для розви­тку інституту сім’ї та збільшен­ня народжуваності тощо.

Учасникам семінару було за­пропоновано опрацювати до­свід міжнародного профспілко­вого руху з питань запобігання відтоку працівників з підпри­ємств. Вивчаючи специфіку міжнародного профспілкового руху, значне зацікавлення ви­кликав розгляд тарифних угод Данії та Ig-Metall, порівняння заробітних плат у країнах ЄС і пострадянських країнах, а та­кож рівень погодинної заробіт­ної плати в різних країнах.

Учасники навчання зазнача­ли, що в умовах сьогодення від­бувається дис­кримінація пра­цівників за ві­ком і статтю, що негативно відбивається на матеріаль­ному забезпе­ченні. Турбує той факт, що при скороченні штату на виробництві перева­гу віддаватимуть працівникам передпенсійного віку. У ході дискусії було вироблено пропо­зиції до внесення в колективні договори і угоди пунктів, які га­рантуватимуть молоді перена­вчання або підвищення профе­сійної компетентності, що до­зволить конкурувати на ринку праці, віддавати перевагу моло­ді при проведенні конкурсних відборів на певні посади і т. ін.

Також обговорювалося пи­тання децентралізації і вплив її процесів на профспілкову ді­яльність, з огляду на зміщення акценту в бік місцевих громад. Хоча ще не розроблено доскона­лих механізмів проведення де­централізації влади в Україні, на часі питання приведення норм соціальних гарантій, еко­номічних показників, створен­ня нових робочих місць, недопу­щення скорочення існуючих ро­бочих місць на території гро­мад. Учасники семінару заяви­ли про свою готовність брати участь у роботі громадських рад на місцях, висувати свої канди­датури при формуванні управ­ління громадами, вносити свої пропозиції щодо розвитку тери­торії і громади, що надалі забез­печить належний рівень соці­альної захищеності всіх грома­дян за допомогою активної діяльності.

Не залишилися поза увагою останні законопроекти та зако­нодавчі акти, прийняті в Украї­ні (щодо підвищення пенсійно­го страхового стажу, трудового законодавства, Закон України № 1774-VIII від 06.12.2016 «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України»).

Ще одним напрацюванням стало планування роботи моло­діжної організації. Було запро­поновано низку цікавих заходів з великою мотиваційною скла­довою: «Профспілковий віта­мін», «Анкетування молоді з ме­тою вибору пріоритетних захо­дів на півріччя», «Привітання з днем народження на прохід­ній», «Стенд «Трудові династії», «Інформаційний листок «Вони покращили наше життя» та ін. Учасники заходу наголошували на тому, що необхідно мати мо­лодіжного представника в профкомі для вирішення проблем молоді на рівні підприємства або профспілки.

Саме тоді, коли будуть нада­ватися достатні гарантії щодо здійснення активної профспіл­кової діяльності на всіх рівнях та створення умов для всебічно­го розвитку молодої людини, вона буде здатною і матиме ба­жання спрямовувати свій потен­ціал на створення суспільства майбутнього.

Лілія ГУСЕЧКО,

учасниця третьої групи дансько-українського проекту


ВІДГУКИ ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ, ЩО УЧАСНИКИ ДАНОГО ЗАХОДУ:

активізували свою роботу в організацій­них ланках;

створили робочі гру­пи з внесення змін і доповнень до колек­тивних договорів на підприємстві, що бу­дуть гарантувати мо­лодіжну зайнятість;

поділилися своїми напрацюваннями щодо ведення ко­лективних пере­говорів з іншими профспілковими ор­ганізаціями.

01.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання