« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

17–19 травня у м. Запоріжжі в рамках реалізації дансько- українського проекту відбувся триденний семінар, організова­ний учасниками проекту, пред­ставниками Профспілки пра­цівників культури України Гали­ною Гайдук, Тетяною Побереж­ною та Анатолієм Яловим.

Р озуміючи надактуальність теми, тренери зосередили основну увагу на вивченні питання збереження закладів культури в умовах де­централізації, оскільки викликає занепо­коєння подальша доля організацій на де­централізованому рівні та їх фінансуван­ня. Адміністративна реформа, яка ось уже 2 роки «по-тихому» реалізується в Україні, висуває багато викликів саме пе­ред профспілкою працівників культури. Адже лише в поодиноких випадках у селі немає бібліотеки чи будинку культури, а отже, і членів нашої профспілки. Саме тому питання майбутнього цих закладів є таким гострим.

Виступаючі зазначали, що за остан­ній рік в Україні закрились майже 1200 бібліотек, ще 1100 передано на баланс но­воствореним громадам. Цифри вигляда­ють вражаюче. За відсутності нормаль­ної та адекватної сьогоденню реакції Мі­ністерства культури саме Профспілка залишається фактично один на один у боротьбі за збереження закладів та соці­альних прав працівників. Ця теза луна­ла з вуст майже всіх учасників семінару. Виявилось, що на сьогодні у міністер­ства немає повноцінного бачення май­бутнього всіх типів закладів культури. Так, у сільській місцевості чиновники пропонують замість бібліотеки, будинку культури та дитячої музичної школи (де вона є) створювати єдиний центр розви­тку громади – установу з незрозумілим статусом, яка повинна об’єднати під сво­їм дахом усі зазначені заклади. Проф­спілка неодноразово заявляла, що ство­рення таких установ призведе до карди­нального зниження рівня оплати праці бібліотекарів, клубних працівників. Адже вони втратять право на доплату за вислугу років, виплату матеріальної до­помоги на оздоровлення та інші пільги, яких роками добивалась Профспілка.

Окрема розмова стосувалась так зва­ного «культурного кошика» – набору по­слуг закладів культури, що будуть га­рантовані державою, а отже, профінан­совані нею. Документ про цей набір ось уже 2 роки розробляється Міністерством культури, але поки що навіть його про­екту ніхто не бачив.

Учасники семінару не оминули ува­гою і проект Закону України «Про осві­ту», який може кардинально змінити умови функціонування шкіл естетично­го виховання.

Підбиваючи підсум­ки, голова Професійної спілки працівників культури України Люд­мила Перелигіна зазна­чила, що культура ста­ла найбільш незахище­ною галуззю в умовах проведення децентралі­зації. Тому як ніколи нашим профспілковим організаціям усіх рівнів треба бути єдиними, ді­євими, сильними та ефективними.

Питання майбутнього профспілкових організацій в умовах де­централізації обговорювалось дуже ак­тивно. І хоч на сьогодні єдиної відповіді на запитання «Що робити?» немає, вже є досвід профспілкової роботи, який можна вивчати, копіювати, переймати.

Таким досвідом активно ділився го­лова Рівненської обласної організації Профспілки працівників культури Пе­тро Давидюк. Так, одним з ефективних методів стало укладання угод про співпрацю між профспілками області та об’єднаними територіальними громада­ми. Такі угоди дають можливість наці­лити керівників громад на роботу з профспілками, зберегти первинки (або сформувати нові) в ході створення ОТГ. Звісно, кожна область має свої особли­вості впровадження децентраліза­ції, але перший крок уже зроблено!

У семінарі також брав участь член Керівного комітету дансько- українського проекту, голова Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Ду­біль, який розповів про роботу про­екту, його успіхи і досягнення. Зо­крема, Віталій Петрович зазначив, що учасники проекту стали справ­жніми професіоналами своєї спра­ви, адже він не тільки розширив їх­ній світогляд, сформував нові нави­чки профспілкової роботи, а й спри­яв вихованню фактично нового по­коління профспілкових лідерів.

Учасники семінару були одностайні в думці, що проекти у рамках співпраці ФПУ та 3F мають продовжуватись.

Звичайно, умови профспілкової робо­ти будуть ставати все жорсткішими, і профспілки стикатимуться з новими ви­кликами. Тому до цього потрібно готува­тись уже зараз, що Профспілка праців­ників культури й робить.

Анатолій ЯЛОВИЙ,

учасник другої групи

дансько-українського проекту

 

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ – ФЛАГМАН РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ УКРАЇНИ

29 травня у головному офісі ФПУ в режимі відеоконференції відбулося восьме засідання Керів­ного комітету дансько-українського проекту.

З асідання вели Голова ФПУ Григорій Осовий та го­лова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль.

Керівник проекту Валентина Шевченко презентува­ла звіт щодо його реалізації за період з квітня 2016 по кві­тень 2017 років. У ході презентації було наголошено на тому, що завдяки проведеним семінарам за участю українських викладачів вдалося підготувати команду профспілкових тренерів з числа учасників проекту. Частина з них вже про­вели кілька навчальних заходів у членських організаціях ФПУ та навіть виступили тренерами під час навчання двох груп проекту. Також вона зазначила, що у звітному періоді успішно проведено дві національні конференції: «Посилен­ня внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Украї­ні» і «Стан та перспективи розвитку соціального діалогу на регіональному та місцевому рівнях». За результатами робо­ти конференцій прийнято та надіслано учасникам проекту і членським організаціям ФПУ відповідні резолюції.

Фінансовий звіт за І квартал 2017 року був наданий керівни­ком управління фінансів, бухгалтерського обліку та кадро­вої роботи апарату ФПУ Світланою Моторенко.

Особливу увагу учасники засідання приділили Плану дій з реалізації рекомендацій проміжного перегляду проекту. Відповідно до нього було вирішено: провести додаткове до­слідження з питань децентралізації влади; враховуючи об’єктивні обставини, скоротити кількість візитів учасни­ків проекту на підприємства до 500; сформувати групу тре­нерів із складу учасників та рекомендувати членським ор­ганізаціям ФПУ залучати їх при проведенні навчання профспілкового активу. Також рекомендаціями передбача­ється збільшення кількості учасників проекту до 20 для участі в навчальному візиті до данської профспілкової школи, який відбудеться 2–6 жовтня 2017 року.

Присутні на засіданні визначили статус Інституту проф­спілкового розвитку, створеного Президією ФПУ на базі Центру з реалізації дансько-українського проекту, а також наголосили на важливості проекту для розвитку та модер­нізації профспілкового руху України й обговорили пер­спективи подальшої співпраці.

І нститут профспілкового розвитку

03.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання