« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ДОВІРЯЙТЕ СВОЄМУ БАЧЕННЮ І ПОЧИНАЙТЕ ДІЯТИ

ДОВІРЯЙТЕ СВОЄМУ БАЧЕННЮ І ПОЧИНАЙТЕ ДІЯТИ

Профспілки послідовно виступають за проведення структурних реформ в еко­номіці та позитивно сприйняли прове­дення децентралізації державної вла­ди на користь місцевого самовряду­вання. Торуючи шлях демократії, ми ви­значаємо власне місце і роль у суспіль­ному розвитку країни.


П роцес реформ потребує бага­тьох років, є технічно склад­ним і політично чутливим, має бути повністю відкритим для широкого загалу і проводитися за учас­тю профспілок як представників люди­ни праці. Тож хочу запропонувати вам розмову про позитивні практики перви­нок. Відкривайте щось нове, звертайте­ся до досвіду, запозиченого у колег. Можливо, саме в них і знайдете рішен­ня, що стануть вам у пригоді.

ОХОРОНА ПРАЦІ

На профспілковому календарі – кі­нець квітня. За доброю традицією, до Всесвітнього дня охорони праці щоріч­но під егідою обласних організацій профспілок працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості й машинобудування та металообробки України відбувається міжгалузевий се­мінар-навчання з питань охорони праці для представників промислових під­приємств означених сфер діяльності.

Під час семінару представники служб охорони праці використову­ють інтерактивні медіа-засоби, слайди, матеріали журналу «Охоро­на праці», власний досвід.

У зв’язку з уведенням в дію норма­тивно-правового акта охорони праці 0.00-1.73-14 України «Правила охорони праці та безпечної експлуатації техно­логічних трубопроводів» на ПАТ «Укртатнафта» проведено масштабне на­вчання з охорони праці за новими пра­вилами. Управлінням Держпраці в Пол­тавській області розроблено план захо­дів з виконання вимог цих Правил на підприємстві. Одним з основних заходів якісного введення в дію Правил є своє­часне навчання і перевірка знань усього персоналу (працівників і відповідаль­них осіб), залучених до експлуатації технологічних трубопроводів як облад­нання підвищеної небезпеки. Навчання пройшли біля 3 тис. працівників підпри­ємства, а з безпечного виконання газо­небезпечних робіт 1-ї групи – 2200 осіб.

З метою посилення громадського контролю за проведенням атестації ро­бочих місць за умовами праці та забез­печення виконання Комплексних захо­дів з поліпшення стану безпеки на під­приємствах галузі діють громадські інспектори, представники профспілки з питань охорони праці. Вони пройшли перевірку знань комісіями з охорони праці, що діють на підприємствах. Крім того, окремі працівники пройшли навчання з охорони праці в навчальних закладах міста та мають посвідчення.

Чим більше громадських інспекто­рів на місцях, тим більше працівників можливо убезпечити від нещасних ви­падків на виробництві.

Коли поряд авторитетна людина, ін­спектор, член профспілки, то корисна по­рада у виробничому процесі завжди буде доречною, навіть зауваження допоможе уникнути неприємностей. У сучасних умовах актуальним і вирішальним ета­пом взаємодії влади, роботодавців і профспілок є співпраця сторін соціаль­ного діалогу через територіальну і місь­ку угоди, а також участь профспілок у заходах щодо формування регіональних і міських програм поліпшення стану без­пеки, гігієни праці та виробничого середовища, заходів з охорони праці. Кіль­кість охоплених навчанням з питань охо­рони праці зростає, що вказує на важли­вість і необхідність цієї справи.

Показовою є практика співпраці со­ціальних партнерів на ПАТ «Укртат­нафта», де керівництво компанії веде соціально відповідальний бізнес, умо­вам праці та побуту працівників приді­ляє неослабну увагу, утримує розгалу­жену соціальну сферу. Керівництво і профком підприємства тримають на постійному контролі охорону й умови праці, побут нафтопереробників.

Однією з форм зв’язку між працівника­ми та адміністрацією, інформування ко­лективу про справи на підприємстві з од­ного боку й потреби працівників – з іншо­го, стали постійні зустрічі профактиву і керівництва товариства. А їхнім резуль­татом – конкретне і оперативне реагуван­ня на пропозиції працівників, висловлені профспілковими лідерами підрозділів.

І таких прикладів позитивних прак­тик безліч. Головне – бачити наступ­ний крок, щоб отримати кращі резуль­тати в майбутньому.

За вікном – травень. І нові виклики, і нові можливості.

ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНОК

Починається робота з організації і проведення літньої оздоровчої кампа­нії – 2017. Облдержадміністрація, міськвиконком, роботодавці і проф­спілка наполегливо працюють, аби створити належні умови для змістовно­го відпочинку дітей, оволодіння ними знаннями про здоровий спосіб життя, зміцнення здоров’я, формування осо­бистої культури.

Сьогодні дорогою ціною держава відстоює свою незалежність і бажання мати демократичні цінності, жити в єдиній європейській сім’ї. І нині саме час для зміни концептуальних засад і технологій оздоровлення і відпочинку наших дітей. Перебування в дитячому оздоровчому таборі повинно мати не тільки оздоровчий характер, а й соці­ально-педагогічну спрямованість, щоб допомогти дитині усвідомити цінності нового часу, зрозуміти нові виміри, за­класти засади національно-патріотич­ного виховання. І вже сьогодні дитячі оздоровчі заклади покликані стати тим сприятливим соціально-виховним се­редовищем, в якому дитина здатна успішно засвоїти суспільно і особис­тісно цінну модель патріотично спря­мованої поведінки.

Для впровадження відповідних ін­новаційних технологій, належного науково-методичного супроводу оздо­ровчо-виховного процесу ми запросили найкращих представників освітянської ниви. Нині в дитячому оздоровчому та­борі «Сонячний» працюватиме молода команда лідерів-наставників, щоб як­найкраще виховати громадянина-патрі­ота, щоб кожна дитина усвідомлювано могла говорити: «Я – українець (чи укра­їнка), і я цим пишаюсь!»

Завдяки зусиллям соціальних парт­нерів ми маємо Територіальну угоду, і вже другий рік в нашій області діє «Об­ласна програма оздоровлення і відпо­чинку дітей». Частина вартості путівки відшкодовується за рахунок обласного і міського бюджетів, 1777 грн на кожну дитину. Це суттєва допомога сім’ї, що виховує дітей, адже вартість путівки до дитячого табору сягає більше 5 тис. грн.

Справ у профспілок багато, і шлях не завжди може бути легким.

Ольга КУРІНЬКО,

учасниця третьої групи дансько-українського проекту

 

СПРОБА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

Після дворічного навчання в рамках дан­сько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демокра­тизацію в Україні» вперше спробував свої сили в ролі тренера, провівши наприкінці квітня триденний навчальний семінар-тре­нінг для профактиву Української професій­ної спілки працівників річкового транспор­ту. Як для них, так і для мене це стало мож­ливістю примножити знання, професіона­лізм та спробою модернізації профспілок.

П рацювати тренером було незвично, але цікаво. Під час семінару зробив для себе кілька висно­вків і відразу їх упровадив, а саме: важливо вміти зацікавити слухачів інформацією, ком­понуючи лекції з роботою в групах та демонстрацією відеоматеріалів, уникаючи тим самим одноманітнос­ті та докучливості.

Вдалося використати знання, отримані під час на­вчальних семінарів, у яких сам брав участь. Тож учас­никам тренінгу було запропоновано наступні теми: про роботу Данської профспілки 3F; мотивація проф­спілкового членства; основи публічних виступів; пси­хологічні аспекти ведення переговорів. Вони заціка­вили моїх слухачів, жваво обговорювалися в групах під час практичних занять і дискусій. Особливу увагу та інтерес викликала тема «Мотивація профспілково­го членства».

Отже, перша ґрунтовна спроба мого тренерства вия­вилася вдалою, оскільки наприкінці навчання учас­ники дали йому високу оцінку, визначили подальші дії та напрями роботи, а також висловили побажання щодо майбутніх тем семінарів та періодичності їх проведення.

Віталій БАБИЧ,

учасник третьої групи дансько-українського проекту

БАЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ПРОФСПІЛКАХ:

замінити профспілковий квиток, запровадивши електронний облік членів профспілки;

Ø поширювати дію колективного договору тільки на членів профспілки;

Ø запровадити особисту картку члена профспілки, яка давала б змогу отримувати знижки на товари та послуги, включаючи оздоровлення, лікування, навчання тощо як для членів профспіл­ки, так і для членів їхніх сімей;

Ø надати профспілкам право управління фондами соціального страхування та ін.

27.05.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання