« на головну 28.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1080)
19
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

У ПРІОРИТЕТІ – ПРАВОЗАХИСНА РОБОТА

У ПРІОРИТЕТІ – ПРАВОЗАХИСНА РОБОТА

У Будинку профспілок м. Дніпра відбулося чергове засідання Міжгалузевої ради Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок (ДООП), на якому розглядало­ся питання щодо виконання рішень вибор­них профспілкових органів із забезпечен­ня гарантованих державою трудових прав членів профспілок через проведення пра­возахисної роботи.

У засіданні взяв участь і виступив заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

Уперше в практиці роботи обласного профцентру підго­товку пленуму було доручено постійній комісії МРП з пи­тань правового захисту членів профспілок та їх організацій. Саме її керівник, голова облас­ної профорганізації всеукраїн­ської профспілки працівників і підприємців торгівлі, гро­мадського харчування та по­слуг Інна Прохоренкова висту­пила з доповіддю щодо голов­ного питання порядку денно­го. Вона зазначила, що «всі ми є свідками масштабного на­ступу на трудові і соціально-економічні права трудящих. Різке падіння виробництва і скорочення зайнятості, зрос­тання зарплатних боргів і цін на повсякденні товари та по­слуги поставили більшість громадян на межу виживання. Але влада цього наче й не по­мічає. В такій ситуації трудя­щі вимагають від профспілок ефективного захисту їхніх прав на працю, на її гідну оплату та безпечні умови. Кількість звернень до проф­спілок області за останній рік зросла більш ніж на 20%. Удві­чі збільшилась кількість пра­цівників, представництво яких у судах та інших органах здійснювали уповноважені представники профспілок».

Складність соціально-еко­номічної ситуації, констатува­лось у доповіді, безумовно, ви­магає оновлення форм і мето­дів роботи, внесення коректив до стратегії і тактики бороть­би за соціально - трудові права та інтереси спілчан. Зокрема, правова робота постійно пере­буває в полі зору президії ДООП і постійної комісії МРП, основними завданнями якої є надання допомоги профструктурам, аналіз робо­ти щодо контролю за дотри­манням законодавства про працю, правовий захист чле­нів профспілок, підготов­ка пропозицій для роз­гляду президією та радою облпрофоб’єднання.

Одним з важ­ливих напрямів цієї роботи є ефективне ви­користання ме­ханізмів соці­ального діалогу, укладання дого­ворів та угод. Уже не один рік президія ДООП плідно співпра­цює з управлінням Держпраці у Дніпропетровській об­ласті, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; відділенням Національної служби посередництва і при­мирення, а також з іншими держструктурами й органами місцевого самоврядування. В містах області створені й ді­ють координаційні ради голів профорганізацій. Наразі від­бувається створення територі­альних громад, тож завдання профспілок – не допустити ма­сових скорочень працівників у ході цього процесу.

Але все ж громадський контроль за дотриманням зако­нодавства про працю головним чином формується та здійсню­ється на первинному рівні, зо­крема через укладення колдо­говорів і угод. У 2016 році в об­ласті укладено 4441 колдоговір, яким охоплено 662,4 тис. осіб, що складає 82% від загальної кількості працюючих. І цю ро­боту потрібно посилювати.

Значна увага в доповіді та­кож приділялась питанням за­хисту прав трудящих на за­йнятість, гідну і своєчасну оплату праці та її охорону. А проблем в цих сферах ще ви­стачає. Одних зарплатних бор­гів в області накопичилося по­над 142 млн грн.

Саме тому одним з пріори­тетних напрямів роботи проф­спілок, зазначила Інна Прохо­ренкова, є надання безоплат­ної правової допомоги членам профспілок, яку минулого року отримали понад 27 тис. трудящих. Складено 331 позо­вну заяву та інші процесуаль­ні документи про поновлення порушених прав працівників, уповноважені представники профспілок представляли ін­тереси 480 працівників у судах та інших органах. Стягнуто судами області на користь працівників майже 1 млн грн. У 2016 році профорганами про­ведено 1052 перевірки, якими було охоплено 785 підпри­ємств області, де було виявле­но майже 2500 порушень тру­дових прав щодо майже 22 тис. працівників. Направлено 679 подань про усунення пору­шень законодавства про пра­цю. Загалом за підсумками 2016 року на вимогу профспі­лок усунені порушення в 1479 випадках. Але з огляду на зростання числа порушень трудових прав працівників по­трібно констатувати, що профспілки ще не повною мі­рою використовують свої пра­ва. Тому дуже актуальним є посилення взаємодії з Держін­спекцією праці, організаціями роботодавців та іншими структурами. Профспілки вва­жають за необхідне при підго­товці нової Територіальної угоди на 2017–2018 роки більш конкретно визначити зобов’язання сторони роботодавців з цих питань відповідно до норм чинного законодавства. Як свідчить практика, най­більш ефективний метод бо­ротьби з порушеннями – їх упередження. Тому одним з важливих напрямів правоза­хисної роботи є участь у зако­нотворчому процесі.

Ішлося також про те, що не­гативний суспільний резонанс викликало прийняте Урядом без погодження з профспілка­ми і роботодавцями рішення про суттєве (на 40%) скорочен­ня кількості працівників, які мають право на пільгову пен­сію за роботу в шкідливих умо­вах. Незважаючи на численні звернення профспілок щодо необхідності перегляду Спис­ків № 1 і № 2, це питання так і не вирішене. Відкритим зали­шається і питання стосовно ці­ноутворення на енергоносії.

На засіданні було прийня­то постанову, яка передбачає конкретні дії з посилення пра­вового та соціально - економіч­ного захисту спілчан.

Насамкінець голова облпрофоб’єднання Ві­талій Дубіль зазна­чив, що цей захід підтвердив пра­вильність взято­го президією профцентру курсу на вдоско­налення роботи профспілок Дні­пропетровщини і посилення право­захисної діяльності на всіх рівнях. Він під­тримав вимоги учасни­ків зібрання щодо необхід­ності невідкладного вирішення питання перегляду Списків № 1 і № 2, скасування необґрунтова­ного введення НКРЕКП так зва­ної абонплати за газ, відновлен­ня фінансування Фондом соці­ального страхування санатор­но - курортного лікування тру­дящих та оздоровлення їхніх дітей.

Віталій Дубіль вручив наго­роди 11 переможцям четверто­го обласного конкурсу серед молодих профспілкових ліде­рів галузевих профорганізацій.

Віктор КОВРИГА

 

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – НА ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ

12 квітня відбулося друге засідання Микола­ївської облпрофради, на якому розглядали­ся нагальні питання захисту трудових прав членів профспілок.

З доповіддю «Про практику захисту трудових прав чле­нів профспілок на підприємствах області че­рез вирішення індивіду­альних та колективних трудових спорів» висту­пив голова Миколаївської обласної ради профспілок Юрій Толмачов.

Голова облпрофради за­значив, що пріоритетним завданням профспілок є контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в уста­новах, організаціях та правовий захист членів профспілок у рамках тру­дового законодавства та Закону України «Про про­фесійні спілки, їх права та га­рантії діяльнос­ті». Випадки по­рушення норм трудового зако­нодавства є най­більш пошире­ною причиною виникнення як індивідуальних, так і колектив­них трудових спорів. За останні 5 років у Миколаївській області зареєстровано 20 колек­тивних трудових спорів. Колективні трудові спори з вимогою погасити забор­гованість із заробітної плати виникали 10 разів. Вимоги щодо невиконан­ня законодавства про пра­цю та колективного дого­вору висували 17 разів.

Протягом 2016 року в регі­оні зареєстровано три ко­лективно - трудові спори: на ДП «Суднобудівний за­вод ім. 61 комунара», ОКП «Миколаївоблтеплоенер­го», у відділенні невід­кладної медичної допомо­ги ДЗ «Спеціалізована ме­дико - санітарна частина № 2 Міністерства охорони здоров’я України». Остан­ні два спори знято з реє­страції у зв’язку з вирі­шенням на рівні примир­них процедур. На обліку відділення НСПП у Мико­лаївській області з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів протягом 2016 року періоду перебували 15 під­приємств, з них 12 взято на облік протягом року.

Юрій Толмачов наголосив, що на всіх етапах виник­нення та вирішення колек­тивних трудових спорів представники первинних та обласних галузевих профспілкових організа­цій, облпрофради спільно з фахівцями відділення НСПП у Миколаївській об­ласті надають методичну допомогу, а також залуча­ються, у межах повнова­жень, до примирних проце­дур. Облпрофрадою нада­ється консультативно - ме­тодична допомога щодо підготовки та подання про­цесуальних документів при зверненні членів проф­спілок за захистом своїх прав до судових органів. Одним з основних напря­мів роботи проф­спілок є підвищен­ня рівня правових знань профактиву, всіх членів проф­спілок та прове­дення роз’яснювальної роботи з питань трудового законодавства без­посередньо в пер­винних профорга­нізаціях.

У роботі ради взяли участь та виступили генеральний директор обласної органі­зації роботодавців «Про­мисловці та підприємці Миколаївщини» Олек­сандр Шпиль, начальник відділення НСПП в Мико­лаївській області Оксана Євченко, в.о. начальника відділу з питань дотри­мання вимог законодав­ства про працю, зайня­тість та інших норматив­но - правових актів управ­ління Держпраці у Мико­лаївській області Ганна Марченко, в.о. директора департаменту соціально­го захисту населення Ми­колаївської ОДА Любов Бєлкіна.

Розглянувши та обгово­ривши питання порядку денного, обласна рада профспілок прийняла від­повідні рішення.

На засіданні було затвер­джено бюджет Миколаїв­ської облпрофради на 2017 рік та показники виконан­ня бюджету за 2016 рік.

Відділ з організаційних питань Миколаївської облпрофради

22.04.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання