« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ – У ПЕРВИНКУ

От і завершився черговий, третій, навчальний семінар для учасників пер­шої (молодіжної) групи дансько- українського про­екту, який прохо­див на базі Зональ­ного учбово-мето­дичного центру в м. Дніпрі.

У рамках дансько- українського про­екту «Посилення внеску профспі­лок у забезпечення гідної праці, захисту прав пра­цівників і демократиза­цію в Україні» відбувся триденний на­вчальний тре­нінг із профспіл­ковими активіс­тами первинної організаці ї профспілки ма­шинобудування та металооброб­ки України ПАТ «Новокраматор­ський машино­будівний завод».

Проведення тренінгу мало на меті пожвав­лення профспілкового навчання у первинці, під­вищення рівня освіченос­ті голів цехових коміте­тів для того, щоб вони змогли активізувати й грамотно проводити профспілкову роботу у своєму підрозділі (проф­групі, профбюро).

У тренінгу взяли участь понад 50 пред­ставників цехових орга­нізацій підприємства. Як лідери у своїх цехах і від­ділах, вони є тим акти­вом, який реалізує проф­спілкову роботу на під­приємстві, взаємодіє як із профспілковою органі­зацією, так і безпосеред­ньо з кожним членом профспілки.

Тренінг містив чотири блоки. Перший стосував­ся профспілкового орга­найзингу. Розпочався цей блок з історії про те, як народилася профспіл­ка. Надалі учасників роз­били на пари і поставили за­вдання просто й доступно пояс­нити один одно­му, що таке профспілка.

Далі, працюю­чи в групах, профспілкові ак­тивісти спробу­вали навести якомога більше аргументів «за» і «проти» вступу до профспілки. Дискусія супроводжува­лася безліччю запитань та виступів. Це стало свідченням того, що пи­тання мотивації член­ства у профспілці неаби­як хвилює профспілко­вих активістів.

Завершилось ознайом­лення учасників тренін­гу з профспілковим орга­найзингом діловою грою «Вступай до лав проф­спілки», яка мала на меті виявити рівень засвоєн­ня матеріалу тренінгу та здатність застосувати здобуті знання на прак­тиці. Кожен учасник тре­нінгу отримав пам’ятку «Як проводити бесіду? Що необхідно знати?».

У другому блоці тре­нінгу учасники отрима­ли інформацію про осно­вні правила та вимоги до складання профспілко­вої документації, ознайо­милися із профспілкови­ми нормативними та ло­кальними документами щодо ведення діловод­ства у цеховій профспіл­ковій організації.

Третій блок минув у формі «запитання – від­повідь» і був більш ін­формативним та офіцій­ним, ніж попередні бло­ки, оскільки учасники ознайомилися з основа­ми вітчизняного трудо­вого права з питань, які виникають під час на­дання та оформлення відпусток. Присутні були дуже вдячні трене­ру за докладні та доступ­ні консультації з відпус­кних питань.

Завершився триден­ний тренінг найбільшим за матеріалом четвертим блоком. Учасники до­кладно розглянули по­няття конфлікту, як він розвивається, на якій стадії його можна уник­нути і що робити, якщо уникнути його таки не вдається.

Анна МАКШАКОВА,

учасниця першої групи дансько-українського проекту

  • ПІДСУМКИ ОБГОВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО ОРГАНАЙЗИНГУ:

• Професійні спілки – це організації, що працюють від імені своїх членів і в ім’я їхніх інтересів.

• В основі профспілки лежить розуміння, що ніхто інший не буде вирі­шувати наші проблеми.

• Лише перебуваючи у профспілці, ми відновлю­ємо власний контроль над умовами свого тру­дового життя.

• Разом ми зможемо ви­магати більш справедли­вого розподілу результа­тів нашої праці.

• Профспілкових активіс­тів обрали члени проф­спілки зі своїх лав як лю­дей відповідальних і здат­них до виконання обов’язків посадових осіб.

• Головне завдання профспілкового лідера будь-якого рівня – не ви­рішувати проблеми само­стійно, а організовувати і координувати роботу профорганізації.

• Необхідно створити умови для участі кожного члена профорганізації у вирішенні соціально-тру­дових проблем, при яких вони знайдуть можли­вість (за бажання) зроби­ти свій внесок у розвиток профспілки. Кожен спіл­чанин має відчути, що його участь у житті проф­спілки дуже важлива і справді дає результат.

• Не перетворювати профспілкову організа­цію (цехову організацію профспілки) в організа­цію, яка не потребує від працівника жодної актив­ності й самостійності, в організацію, яка надає га­рантоване «сервісне» об­слуговування за умови сплати членських внесків.

• Уникати і не допускати виникнення ситуації, при якій члени профспілки дедалі частіше почнуть казати: «Ми тебе обрали, йди і вирішуй!»

• Матеріальна допомога у профспілковій роботі – додаткова, а не основна функція.

 

ПРАГНУТИ СТАТИ КРАЩИМИ З КРАЩИХ

Колись один му­дрець озвучив просту істину людського життя: «Бери приклад з кращих і ти поба­чиш, як беруть приклад з тебе».

Щоразу на за­ходах у рам­ках дансько- українсько­го проекту я перекону­юсь у цих словах. І не просто переконуюсь, я горда тим, що маю змогу спілкуватися з кращими, вчитися у кращих, брати при­клад з кращих!

Понад рік тому я познайомилася з 20-ма розумними, амбітними, креативними молодими людьми, дивля­чись на яких, одразу заряджаєшся позитивною енерге­тикою, отримуєш від взаємного спілкування лише гар­ні поради, відчуваєш тепло і щирість їхніх сердець.

Хоча всі ми дуже різні, з різних містечок і міст, ми рів­ні між собою, ми допомагаємо одне одному. А це так важливо у наш час!

Дансько-український проект – не просто навчання, а й можливість спілкуватися з розумними та перспектив­ними професіоналами своєї справи.

Семінари завжди теоретично і практично цікаві, про­думані, змістовні. Якщо виникають певні запитання, одразу ж отримуєш на них відповіді. Емоційно забарв­лена кожна хвилина, тому не хочеш відволікатися, щоб не загубити жодної думки викладачів, доповіда­чів, учасників проекту.

Маю можливість краще дізнатися про профспілку не лише зовні, а й, так би мовити, «зсередини процесу», про перспективи розбудови профспілок у майбутньо­му, розвинути лідерські якості.

На кожному семінарі розумієш істину профспілки: свобода, єдність та солідарність. Профспілка – це орга­нізація вільних і самодостатніх людей, які завжди мо­жуть захиститися від свавілля роботодавців. А якщо ти не знаєш своїх трудових прав, не вмієш захистити себе, то обов’язково треба звернутися до профспілки. І взагалі – щороку профспілка має ставати сильнішою, тому що об’єднує мільйони небайдужих людей, які хо­чуть розвиватися, розвивати свою улюблену справу, свою країну.

І хоч би як пафосно не звучали мої слова, повірте – це правда! Приєднуйтесь до нас, до профспілок і матиме­те змогу упевнитися у цьому самі. Спілкування буде лише позитивним, а праця – плідною.

Маю надію, що і моя праця, мої успіхи у навчанні за­вдяки проекту, який надихає і надає сил, будуть для когось прикладом. Сягають успіху лиш ті, хто завжди прагне допомогти іншим.

Я дуже вдячна ФПУ і данським колегам за надані мож­ливості, організаторам, викладачам проекту за цінні поради, «правила життя» у профспілці, моральну під­тримку і просто можливість розвинути й реалізувати себе як профспілкового лідера.

Наталія МІРОШНІЧЕНКО,

учасниця першої групи дансько-українського проекту

 

 

05.08.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання