« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО

ПРО ПРОФСПІЛКУ – ЗАХОПЛЕНО І АРГУМЕНТОВАНО

Зміцнення авторитету профспілок у сучасному суспільстві, їх вплив на процеси, що відбуваються, неможливі без підвищення рівня професійної підготовки профспілкових кадрів й активу всіх рівнів.

Навчально-мето­дичний центр профспілок Во­линської області (м. Луцьк) став місцем проведення чергового на­вчального семінару в рамках дансько-укра­їнського проекту «Посилення вне­ску профспілок у забезпечення гід­ної праці, захис­ту прав праців­ників та демо­кратизацію в Україні».

У навчальному семінарі взяли участь представники всеукраїнських професій­них спілок та їх об’єднань – членських організацій ФПУ. Серед учасників були й представники Про­фесійної спілки робітни­ків морського транспорту України.

Головна мета семінару – навчити профактив роз­повідати про профспілку і профспілкову діяль­ність захоплено й аргу­ментовано. Тому чимало часу було присвячено тренінгам, під час яких учасники семінару на власному досвіді розби­рали, як навчитися гово­рити переконливо, що має зробити оратор, аби привернути увагу й ство­рити вигідне перше вра­ження, як правильно бу­дувати агітаційну промо­ву, аргументовано просу­вати свої ідеї тощо.

У ході групової роботи учасники обговорили чи­мало важливих питань, серед яких, зокрема: чому для профспілки актуаль­на тема органайзингу; якими є особливості побу­дови інформаційної робо­ти у профспілці; як пра­цювати з аудиторією, не­гативно налаштованою до лідера; яку кількість аргу­ментів використовувати в агітаційній, пере­конливій промові; яка роль статис­тики в агітації.

Крім того, за­стосовувалися й інші інтерак­тивні методи навчання: дис­кусії і презен­тації завдань, які виконуються в групах.

Кожен учасник проекту отримав зна­ння, яким буде знайдено застосування у роботі з членами профспілки. Усі працювали з величезним піднесенням, адже теми навчання були надзви­чайно актуальними.

Одним зі статутних за­вдань діяльності Профе­сійної спілки робітників морського транспорту України є організація на­вчання профспілкових кадрів та активу. Відтак найближчим часом буде організовано навчальний семінар для профспілко­вого активу первинних організацій профспілки.

Вікторія КЕРНОС,

учасниця другої групи дансько-українського проекту

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ (КІНЕЦЬ 2017 Р.) ЗАПЛАНОВАНО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТУ ПРОФСПІЛКОВОГО РОЗВИТКУ, В ПЛАНАХ ЯКОГО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:

забезпечити розроблення стратегічних змін у профспілковому русі та в суспільстві;

8 створити в кожній області України групу профспілкових осіб у рамках ФПУ, яка буде проводити навчання та надавати консультативну допомогу членам профспілок;

8 дати можливість молодим членам профспілок впливати на виборні органи ФПУ;

8 організовувати профспілкові об’єднання із новостворених профорганізацій, що має привести до збільшення кількості укладених колдоговорів, посилення ролі ФПУ у соціальному діалозі на рівні області, району та міста, підвищення рівня інформованості, знань трудових прав і міжнародних конвенцій у сфері праці серед членів профспілок.

 

ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР – ХТО ВІН?

У рамках спільного дансько- українського проекту для спілчан Київської міської профспілки працівників АПК було проведено одноденний семінар-тренінг на базі сто­личного профспілкового го­телю «Турист».

Його учасники опрацьовували питання лідерства, компе­тенцій профспілкового ліде­ра, психології спілкування та її ролі у мотивації профспілкового членства.

Особливо жваве обговорення викли­кала інформація про роботу і діяль­ність данської профспілки 3F, у якій на освітню й просвітницьку діяль­ність витрачають близько 39% проф­бюджету.

Варто зауважити, що Данія – одна із найзаможніших країн не тільки Євро­пи, а й світу. Разом з цим 85% працю­ючого населення є членами профспі­лок. Отже, профспілка при правиль­ній організації роботи приречена на успіх у будь-якому суспільстві, де є людина праці.

В ході семінару голови профкомів ви­значили, що справжній харизматич­ний лідер бере на себе відповідаль­ність й, за великим рахунком, веде ін­ших до щастя. Саме такими мають бути й профспілкові лідери.

Проте слід розуміти, що робота з людь­ми забирає надзвичайно багато сил та енергії, тому лідер має вміти дбати про своє здоров’я – найвищу цінність люди­ни. Як це оптимально зробити – обгово­рювалося на навчанні. «Для досягнен­ня успіхів у роботі нам потрібно зміню­ватись» – такий висновок зробили учас­ники за підсумками семінару.

Висловлюємо щиру вдячність праців­никам Центру з реалізації дансько- українського проекту, особливо його керівникові Валентині Шевченко, за практичну й методичну допомогу у проведенні заходу.

Сергій ГЕРУС,

учасник другої групи дансько-українського проекту

 

ПСИХОЛОГІЯ І МОТИВАЦІЯ ПРОФЧЛЕНСТВА – ПОРУЧ

«Чи не забагато психології?» – запитав один із наймолодших учасників проекту під час семінару, який відбувався у формі тренінгів на базі навчально-готельного комплексу «Гетьман» Об’єднання профспілок Львівщи­ни. І досвідчені профспілковці, яких більше у третій групі, однозначно відповіли хором: «Ні!».

Психологія допомагає нам вибудовувати взає­мовідносини з членами профспілок, ефектив­но вести переговори, здійснювати комунікації у профспілках з роботодавцями й упереджува­ти їх, керувати своїм психологічним станом, розши­рювати світогляд, а отже, можливість знайти свій век­тор розвитку та профспілок у цілому.

Формуючи тематику навчальних семінарів третього семестру для усіх трьох груп дансько-українського проекту, більшість часу було виділено саме психоло­гічним аспектам у профспілковій діяльності та їх за­стосуванню у мотивації профспілкового членства. Не залишилися поза увагою питання зміцнення та модер­нізації профспілок шляхом органайзингу, у цьому ж аспекті – підготовка лідерів та формування команди.

Тому й невипадкові відгуки учасників семінару, як-от про Ірину Глушко: «Цікава теоретична частина. Воло­діє аудиторією, застосовує цікаві методи психологіч­ного аналізу профспілкового лідера. Професіоналізм і комунікативність дозволяють довести думки лектора до аудиторії».

Слухачі одностайно відмітили вдало підібрану тема­тику, теоретичні основи з практичними вправами, мета яких – закріпити отриману інформацію і вміти використати її під час проведення регіональних семі­нарів зі своїми молодіжними групами. Адже після се­мінарів-тренінгів учасники проекту інтенсивно про­водять на місцях аналогічні пілотні тренінги. Тож отримана інформація, сподіваюся, знадобиться і в ро­боті, і у побуті, і у житті взагалі.

Валентина ШЕВЧЕНКО,

керівник Центру з реалізації дансько- українського проекту

 

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання