« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЇЇ ЧЛЕНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЇЇ ЧЛЕНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

А ЩО НА ГАЛУЗЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ?

Всеукраїнські профспілки і територіальні профоб’єднання також надають допомогу вну­трішньо переміщеним та по­страждалим особам, фінансову підтримку підрозділам ЗСУ та територіальної оборони.

Центральна рада Проф­спілки працівників автомо­більного та сільськогоспо­дарського машинобудуван­ня України за рахунок залуче­них коштів надала фінансову допомогу профорганізаціям, які проводять роботу з ВПО та по­страждалими, на суму 456,9 тис. грн.

Профспілка працівників вугільної промисловості України за рахунок наявних фі­нансових і матеріальних ресур­сів, а також наданої допомоги від міжнародних організацій і фондів, перерахувала кошти членам профспілки – ВПО і по­страждалим унаслідок воєнних дій, а також суб’єктам господа­рювання та відповідним проф­спілковим органам на забезпе­чення функціонування відповід­ної інфраструктури для перемі­щених осіб на загальну суму 4,763 млн грн.

ЦК Профспілки працівни­ків геології, геодезії та кар­тографії України надавав до­помогу в пошуках житла членам профспілки, вимушеним покину­ти постійне місце проживання через бойові дії, а також подав пропозиції щодо виплати разо­вої допомоги коштом Фонду со­лідарності ФПУ та фінансової до­помоги від ЄКП 16 постражда­лим – членам профспілки.

Більшість профорганізацій Профспілки працівників жит­лово-комунального госпо­дарства, місцевої промисло­вості, побутового обслугову­вання населення України ви­шукали можливість перерахува­ти на потреби ЗСУ понад 2 млн грн. Первинки та територіальні об'єднання профспілки надава­ли допомогу армії: виготовляли маскувальні сітки, «кікімори», військову амуніцію та бронежи­лети, протитанкові їжаки, пере­давали безоплатно ЗСУ всюди­ходи, вантажівки, крани, екска­ватори, генератори та іншу не­обхідну для фронту техніку й об­ладнання.

Профорганізації Профспіл­ки працівників зв’язку Украї­ни п роводять р оботу щ одо м а­теріальної підтримки спілчан та ЗСУ. Зокрема, на рахунки об’єднаних профспілкових орга­нізацій Укрпошти та ПАТ «Укрте­леком» надійшли кошти від Профспілки Групи пошти Японії та Профспілки працівників інду­стрії телекому Японії, які вико­ристали на допомогу постраж­далим членам профспілки. За­гальна сума наданої допомоги спілчанам і ЗСУ складає 1,243 млн грн.

Профспілка металургів і гірників України на фінансову допомогу суб’єктам господарю­вання, які проводять роботу з ВПО, витратила 100 тис. грн, витрати профспілковим органі­заціям на здійснення виплат по­страждалим від агресії росії склали 554,5 тис. грн.

Рішенням президії Федера­ції профспілок Вінницької об­ласті було організовано збір ко­штів до Благодійного фонду ФПО «Профспілковий», куди на­дійшли 446,3 тис. грн фінансо­вої допомоги від профспілкових організацій усіх рівнів, і на сьо­годні кошти продовжують над­ходити. Кошти спрямовувалися на допомогу бійцям ЗСУ та ТрО, які перебувають на лікуванні піс­ля отриманих поранень в медич­них закладах м. Вінниці. З почат­ку повномасштабної агресії росії профспілковці Вінницької облас­ті надали фінансової і гуманітар­ної допомоги ЗСУ, територіаль­ній обороні, потерпілим та сім’ям загиблих спілчан, ВПО на суму понад 20 млн. грн.

Силами Федерації проф­спілок Волинської області та членськими організаціями ФПО надається допомога ВПО та по­страждалим, а також членам профспілки, рідні яких отримали поранення і потребують лікуван­ня. Зібрано коштів та надано фі­нансової допомоги у сумі 5 млн грн.

Первинними, районними, міськими й обласними профспіл­ковими організаціями Дніпро­петровського обласного об’єднання профспілок на по­треби ЗСУ, тероборони, ВПО і по­терпілих профспілковців та їх сі­мей перераховано більше 10 млн грн. Завершились перемо­вини з Міжнародним гуманітар­ним фондом «Підтримка ліка­рень України» (м. Вашингтон) й для оперативного командуван­ня «Схід» придбані і надійшли 2 тис. медичних військових ап­течок на суму $270 тис. У Бу­динку профспілок відкрито ре­човий хаб, який обслуговує ВПО, де працює кухня і щодня готу.ть їжу для 700 представників теро­борони.

Виконавчі апарати Полтав­ської обласної ради профспі­лок та її членських організацій неодноразово перераховували денний заробіток на рахунок Збройних Сил України.

Облпрофрада забезпечила якісним спорядженням бійця територіальної оборони, за­ступника голови Полтав­ської облпрофради Романа Прокопенка, який з перших днів війни перебуває в загоні місцевої тероборони.

Організована постійна шефська підтримка одного з полтавських загонів теробо­рони випічкою, санітарно-гі­гієнічними засобами тощо. Облпрофрада предметно до­помагає біженцям з тимча­сово окупованих територій та районів бойових дій, яких наразі в області офіційно за­реєстровано близько 200 тис., переважно з Харкова й області, Луганської та Доне­цької областей.

У Федерації профспілок Рівненської області з 24 люто­го працює гуманітарний штаб, який акумулює звернення щодо потреб військових, а також ева­куйованих осіб із зони воєнних дій. Сума гуманітарної допомоги становить 14,288 млн грн, у тому числі допомога ЗСУ за цей період склала 11,6 млн грн.

Усі ВПО проживають в са­наторії «Горинь» безкоштов­но завдяки допомозі проф­спілкових організацій усіх рів­нів, волонтерів, спонсорів та небайдужих людей. На жаль, держава не відшкодовує профспілковим оздоровчим закладам кошти на оплату комунальних послуг, як це пе­редбачено для державних підприємств та організацій. Тому за вирішенням цього пи­тання облпрофрада Рівнен­щини звернулася до Уряду, народних депутатів, облас­ної військової адміністрації, обласної ради, Степанської територіальної громади.

Тернопільська обласна рада профспілок , обласні га­лузеві та первинні профспілкові організації за період з червня по серпень п.р. надали допомогу постраждалим від збройної агресії на суму 402,8 тис. грн, ВПО – 19,2 тис. грн. Крім того, з початку воєнних дій облпрофра­да активно співпрацює з гро­мадською спільнотою волонте­рів «Бункер С», надаючи їй безко­штовно приміщення першого по­верху Будинку профспілок для здійснення волонтерської діяль­ності.

З початку повномасштабного вторгнення профспілковими ор­ганізаціями Федерації проф­спілок Хмельницької області перераховано на потреби ЗСУ та територіальної оборони понад 5 млн грн профспілкових коштів. Надається матеріальна допомо­га на поховання сім’ям загиблих у війні з росією. Прийнято рішен­ня апаратом ФПО перерахувати одноденний заробіток на ЗСУ.

У м. Кам’янець-Подільскому спільно з ЦК Профспіл­ки будівельників та Євро­пейським представни­цтвом Інтернаціоналу бу­дівельників та деревоо­бробників ( BWI ) було пере­дано пральні машини, засоби гігієни та продуктові набори для більш ніж 400 переселен­ців, розміщених на базі на­вчальних закладів будівельної галузі.

Чернівецька обласна рада профспілок , за рахунок власних коштів надала фінан­сову допомогу 10 ВПО, членам профспілок, яких працевлашто­вано на підприємствах області, на загальну суму 25,5 тис. грн, 3 профспілковим активістам – на суму 4,5 тис. грн. Триває робота з надання гуманітарної допомоги профспілковим орга­нам регіонів, постраждалих від збройної агресії росії. Зокрема, 20 тис. грн було спрямовано Київській обласній раді проф­спілок на здійснення статутної діяльності, 10 тис. грн – н а придбання медикаментів, а та­кож 5 тис. грн – н а в ідбудову Палацу праці Об’єднання проф­спілок Харківської області. Членськими організаціями облпрофради надано фінансову допомогу ВПО та постражда­лим від збройної агресії, проф­спілковим працівникам та акти­вістам на суму 74 тис. грн, га­лузевим профспілковим орга­нам інших регіонів – на суму 45 тис. грн, на відбудову Палацу праці об’єднання профспілок у Харкові – 15 тис. грн.

 

ТАМ, ДЕ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ ЖИТТЯ

З початку збройної агресії ро­сії Київська обласна рада профспілок надає гуманітарну та фінансову допомогу членам профспілок і постраждалим мешканцям Київщини, які опи­нились у скрутній соціальній та фінансовій ситуації. Облпрофра­да налагодила співпрацю з гро­мадськими організаціями Данії UAID і CopenAid та Посольством України в Данії, які надають бла­годійну допомогу у вигляді про­дуктів тривалого терміну збері­гання, засобів особистої гігієни, підгузок для дітей і дорослих тощо. Також облрада отримала допомогу від Міжнародного профспілкового об’єднання (IUF), Профспілки працівників сільського господарства, тор­гівлі та промисловості Грузії, во­лонтерів із Канади, колег з Рів­ненської та Чернівецької облас­тей, первинної профспілкової організації Чернівецького націо­нального університету, колег-профспілковців з Волинської об­ласті.

Наразі, за сприяння Міжна­родного профспілкового об’єднання (IUF) формуються харчові набори для членів профспілок у Київській області, які перебува­ли під окупацією. За підтримки Гуманітарної асоціації VanForLife профспілкам Київщини для ло­гістичних потреб передано ван­тажний мікроавтобус. Також Ки­ївська облпрофрада продовжує співпрацю з Профспілкою дер­жавних установ України, ГО «Трудові ініціативи» та Молодіж­ною радою Профспілки заліз­ничників у рамках громадського руху Trade union lifeline. Зокрема, реалізується проєкт із психоло­гічної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей, надається підтримка ЗСУ про­дуктами харчування, медика­ментами, засобами гігієни.

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання