« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

З аява Президії Федера­ції профспілок Украї­ни до Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю та Міжнародного дня боротьби з бідністю

7 жовтня за ініціативою Міжна­родної конфедерації профспілок щорічно відзначається Всесвітній день дій за гідну працю. У цей день профспілки всіх країн єди­ним фронтом виступають на за­хист гідної праці задля визначен­ня найкритичніших проблем у сфері трудових відносин та їх ефективного врегулювання разом із соціально відповідальними вла­дою і бізнесом. У 2021 році Міжна­родна конфедерація профспілок затвердила тематику заходів до Дня гідної праці: «Новий соціаль­ний договір і робочі місця! Уряди повинні мати плани з підтримки та створення робочих місць».

Водночас Генеральна Асамб­лея ООН оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби з бідністю і закликала всі держави присвячувати цей День прове­денню конкретних заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів і бідності.

Запровадження в Україні євро­пейських стандартів життя та ви­хід її на провідні позиції в світі за­декларовано в стратегічних доку­ментах країни: Національній еко­номічній стратегії на період до 2030 року, Цілях сталого розвитку України на період до 2030 року та Угоді про асоціацію між Украї­ною та ЄС.

Національні пріоритети у за­безпеченні гідної праці визнача­ються у Програмі гідної праці МОП для України на 2020–2024 роки, яка є інструментом надан­ня підтримки МОП державам- членам та передбачає досягнен­ня трьох результатів, а саме:

– покращений соціальний діалог;

– інклюзивна та продуктивна зайнятість;

– поліпшені умови праці та соціальний захист.

Підписавши Програму Гідної праці, Уряд, роботодавці та проф­спілки підтвердили свою готов­ність до забезпечення гідної пра­ці задля покращення життя укра­їнського народу. Однак, розпоча­ті Урядом реформи поки не дають бажаних результатів у покращен­ні життя і добробуту людей. Соці­ально-економічна криза, спричи­нена пандемією COVID-19, гене­рувала зростання нерівності й по­ширення бідності в суспільстві, загострення проблем на ринку праці, підвищення тарифів на ко­мунальні послуги, зростання цін на енергоресурси та найнеобхід­ніші товари і послуги.

Як наслідок, в Україні:

– рівень безробіття населення зріс до 10,5%;

– заборгованість із заробітної плати збільшилась до 4 млрд грн;

– рівень бідності населення, зокрема серед працюючих, сяг­нув 15,8% (доходи нижче фактич­ного прожиткового мінімуму) та 41,3% (витрати нижче фактично­го прожиткового мінімуму);

– погіршилась фінансова ситу­ація у системі соціального страху­вання, що призвело до несвоєчас­ності отримання застрахованими особами страхових виплат (2,5 млрд грн – заборгованість Фонду соціального страхування з випла­ти допомоги по тимчасовій непра­цездатності і вагітності та поло­гах, 2 млрд грн – Фонду соціально­го страхування на випадок безро­біття з виплати допомоги по без­робіттю і частковому безробіттю);

– поширюється захворюва­ність на COVІD-19, зокрема най­більше серед медпрацівників (за­хворіли майже 90 тис. осіб);

– відбувається суттєве погір­шення умов і рівня безпеки пра­ці, що призвело у 2020 році до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві майже на 60%. Зазначена тенденція спо­стерігається і цього року.

Незважаючи на рішучий про­тест національних профспілок і експертні висновки міжнародних профспілкових структур, україн­ська влада не полишила намірів ухвалити закони, що звужують трудові права та гарантії праців­ників, позбавляючи їх права на гідну працю в Україні, а проф­спілки – права представляти та захищати ці права. Це спонукає профспілки усіх рівнів до актив­них заходів з протидії просуван­ню таких законопроєктів, органі­зації масових протестних дій та широкої інформаційної кампанії.

Питання збереження існуючих та створення нових, сучасних та безпечних для клімату та праців­ників робочих місць з гідною оплатою праці та гарантованими трудовими правами перебувають у центрі уваги профспілок поряд з необхідністю забезпечення на­лежного соціального захисту, рів­ності та інклюзивності. Це визна­чено Стратегією діяльності Феде­рації профспілок України на 2021– 2026 роки «Час дій та якісних змін». Саме ці питання мають бути серед першочергових пріори­тетів Уряду.

ФПУ вітає підтримку Урядом низки профспілкових пропозицій, які лягли в основу вже прийнятих рішень, зокрема щодо підвищен­ня мінімальної заробітної плати понад фактичний розмір прожит­кового мінімуму для працездат­них осіб, активізації роботи з ра­дикального скорочення заборго­ваності із заробітної плати, вста­новлення додаткових «ковідних» доплат медикам, соціальним пра­цівникам та іншим працюючим, соціальних виплат на підтримку вразливих категорій населення.

Разом з тим, задля вирішення існуючих проблем у трудовій і соціально-економічній сферах, досягнення злагоди в суспільстві необхідно об’єднати зусилля й налагодити реальний та ефек­тивний соціальний діалог. Діє­вим майданчиком для обговорен­ня та вироблення узгоджених рі­шень з найбільш суспільно зна­чущих законопроєктів, держав­них стратегічних та програмних документів має стати Національ­на тристороння соціально-еконо­мічна рада, відновлення роботи якої підтримують профспілки.

Тільки через реалізацію прин­ципів гідної праці: створення якіс­них робочих місць з гідною заро­бітною платою, гарантованими трудовими правами, на засадах со­ціального діалогу з належним со­ціальним захистом, можна створи­ти умови для економічного відро­дження країни, викорінення бід­ності та зростання добробуту насе­лення, побудови нової людиноцен­тричної економіки, яка виведе Україну на європейський рівень.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання