« на головну 26.11.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1079)
12
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

КОНВЕНЦІЇ МОП – ОСНОВА ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

КОНВЕНЦІЇ МОП – ОСНОВА ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

За майже дев’яносто років свого існування Міжнародна організація праці (МОП) ухвалила 188

конвенцій, у яких викладені міжнародні трудові стандарти, що стосуються таких важливих питань,

як робочий час, охорона праці, політика зайнятості, умови праці окремих категорій трудящих.

Проте існує група з

восьми конвенцій про

фундаментальні пра-

ва, які відомі як осно-

воположні трудові стандарти,

що застосовують держави-

члени МОП і держави, які їх

не ратифікували.

Міжнародна організація

праці зробила конвенції про

фундаментальні права фак-

тичною умовою членства в

МОП, прийнявши в 1998 році

Декларацію МОП основних

принципів і прав у світі праці.

У Декларації було визначено

чотири принципи фундамен-

тальних прав, викладених у

конвенціях № 29, 87, 98, 100, 111,

105, 111, 138 і 182:

1) свобода об’єд нання і

право на укладення ко-

лективних договорів;

2) ліквідація всіх

форм примусової або

обов’язкової праці;

3) викорінення

дитячої праці;

4) усунення дис-

кримінації під час

працевлаштування та

вибору професії.

Через рік після ухвален-

ня Декларації у 1998 році

МОП об’єднала основополож-

ні трудові стандарти разом з

іншими трудовими правами

та зробила їх одним із чоти-

рьох головних елементів сво-

єї Програми гідної праці. Ін-

шими такими елементами є

створення робочих місць і

розвиток підприємств, соці-

альний захист і управління,

соціальний діалог.

Відповідно до визначення

МОП гідна праця – це продук-

тивна праця чоловіків і жінок

в умовах свободи, рівності,

безпеки та поваги до людської

гідності. Гідна праця забезпе-

чує справедливий заробіток,

безпеку на робочому місці та

соціальний захист працівни-

ків і членів їхніх сімей, сприяє

особистому зростанню працю-

ючих та їхній соціальній інте-

грації, дає людям свободу ви-

словлювати свої погляди,

об’єднуватися, щоб впливати

на рішення, які стосуються їх-

нього життя, гарантує рівне

ставлення та рівні можливос-

ті для всіх і кожного.

МОП розробляє та реалізо-

вує програми гідної праці для

країн у співпраці з іншими

міжнародними агенціями.

Низку таких програм уже за-

проваджено і вони дають по-

зитивні результати. Так, при-

міром, були створені та регу-

лярно оновлюються програми

гідної праці для таких країн

Європи та Центральної Азії,

як Албанія, Вірменія, Азер-

байджан, Боснія і Герцегови-

на, Болгарія, Казахстан,

Киргизстан, Молдова, Ру-

мунія, Таджикистан та

Україна.

Незважаючи на те, що

Програма гідної праці

влаштовує практично

всіх, її виконання на прак-

тиці є проблематичним і

сповненим протиріч. Так,

Програмою передбачено

участь національних і міжна-

родних інституцій у створенні

якісних робочих місць в усьо-

му світі й віднаходження

спільних рішень. Однак уря-

дам складно пояснити своїм

громадянам, що створення та

модернізація робочих місць за

кордоном є важливими для га-

рантій зайнятості та зростан-

ня добробуту всередині краї-

ни. Деякі країни навіть закри-

вають ринки та занижують

трудові стандарти з тим, щоб

залишатися «на плаву» у сві-

товій економіці, внаслідок

чого на їхню адресу лунають

звинувачення у низькому рів-

ні зарплати та погіршенні

умов праці.

На запровадження принци-

пів гідної праці впливають де-

кілька факторів, тим не менш

існуючі умови та ініціативи

не завжди виправдовують себе

у просуванні Програми гідної

праці. Саме тому профспілки

повинні допомагати трудя-

щим у відстоюванні положень

Програми – від прожиткового

мінімуму до страхування жит-

тя та стандартів безпеки пра-

ці. Крім того, профспілки ма-

ють захищати права трудя-

щих у своїх країнах, а також

виступати за створення нових

робочих місць у цілому світі.

 

ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ПРАЦІВНИКІВ – НАЙЦІННІШИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВИ

За даними Держстату, сьогодні

майже третина громадян Украї-

ни працюють в умовах, які не

відповідають встановленим са-

нітарно-гігієнічним нормативам.

Майже половина працівників, які по-

требують засобів індивідуального

та колективного захисту від шкід-

ливих виробничих факторів, не за-

безпечені ними. Передусім це селяни, шах-

тарі, металурги, хіміки. Як наслідок, щоро-

ку отримують професійні захворювання

близько семи тисяч працівників.

На підприємствах промисловості, транспор-

ту, сільського господарства у небезпечному

для людини технічному стані експлуатується

70–80% виробничих споруд, машин, механіз-

мів. Результат – щоденно на виробництві гине

2–3 робітники, травмується майже 20 праців-

ників, щороку близько 15 тисяч стають інвалі-

дами праці. Причини такого стану мають

комплексний характер, але основна – це суттє-

ве обмеження державного регулювання охоро-

ни праці у зв’язку з руйнуванням фінансових

механізмів та важелів управління у цій сфері

діяльності. На регіональному рівні такими

причинами є вкрай недостатні обсяги фінан-

сування, як приватними, так і державними ро-

ботодавцями, заходів з підвищення безпеки і

гігієни праці на робочих місцях, відсутність

економічної відповідальності роботодавців за

порушення законодавства з охорони праці, а

також економічної мотивації до фінансуван-

ня заходів із поліпшення умов праці, тотальне

скорочення структурних підрозділів і служб з

охорони праці в державних органах управлін-

ня всіх рівнів, ліквідація промислової меди-

цини, відставання нормативно-правової бази

у сфері охорони праці від потреб динамічного

розвитку суспільних виробничих відносин.

Федерація профспілок України постійно до-

магається від держави посилення законо-

давчих гарантій безпечної праці та відпові-

дальності роботодавців за охорону праці.

Профспілки вимагають, щоб концепція гід-

ної безпечної праці, яка визначена у МОП,

лягла в основу урядових програм, оскільки

тільки так можна забезпечити економічне

зростання та побудувати економіку, в якій

людина, а не бізнес, перебуватиме на першо-

му місті.

Профспілки наголошують, що безпечна праця

– це гарний бізнес. Інвестиції в безпеку підви-

щують продуктивність праці, кваліфікацію

робочої сили, дозволяють збільшити обсяг і

підвищити якість продукції, що напряму під-

вищує конкурентоспроможність підприєм-

ства. В умовах жорсткої конкуренції перемогу

здобувають держави та компанії, що постійно

інвестують в найцінніший ресурс – здоров’я та

професійний потенціал працівників.__

 

ФПУ НАПОЛЯГАЄ

НА ОСУЧАСНЕННІ

СТРАХОВИХ

ВИПЛАТ І ПЕНСІЙ

Третій рік поспіль Уряд вносить суттєві зміни

до системи загальнообов’язкового держав-

ного соціального страхування, які, на жаль,

для застрахованих осіб не дають позитивних

результатів. Навпаки, незважаючи на стрімке

знецінення гривні, високу інфляцію, розміри

страхових виплат або заморожені, або зрос-

тають вкрай низькими темпами, які не забез-

печують людям гідного соціального захисту

в разі настання страхового випадку.

Так, зменшено одноразові виплати потерпілим на ви-

робництві та їхнім сім’ям, до покращення фінансово-

економічного стану призупинено норму щодо щоріч-

ного перерахунку сум щомісячних страхових виплат

потерпілим на виробництві. Мінімальний розмір допомоги з

безробіття не досягає навіть офіційного розміру прожитково-

го мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, ліквідовано за рахунок коштів соцстраху такі соці-

альні послуги, як профілактика захворюваності застрахованих

осіб і членів їхніх сімей. Досі не завершено об’єднання фондів

соцстраху з тимчасової втрати працездатності та від нещасних

випадків на виробництві і профзахворювань України.

З метою забезпечення належного соціального захисту працю-

ючих Федерація профспілок України домагається:

– відновлення права працюючих осіб на санаторно-курортне

лікування, оздоровлення дітей за рахунок коштів соціально-

го страхування;

– відновлення порядку щорічного підвищення страхових ви-

плат потерпілим на виробництві у зв’язку із зростанням се-

редньої зарплати в країні;

– визначення економічно і соціально обґрунтованого розміру

єдиного соцвнеску та пропорції його розподілу за видами со-

ціального страхування з метою забезпечення повноцінного

надходження коштів до фондів соцстраху для уникнення по-

рушення прав застрахованих осіб на своєчасне і в повному

розмірі отримання страхових виплат і соціальних послуг;

– забезпечення законодавчих змін для завершення реоргані-

зації Фонду соцстраху України;

– збільшення мінімального розміру допомоги з безробіття до

100% прожиткового мінімуму, встановленого для працездат-

них осіб;

– забезпечення розмірів всіх страхових виплат та обсягів соці-

альних послуг для застрахованих осіб у системі загально-

обов’яз кового державного соціального страхування не нижче

рівня європейських стандартів;

– забезпечення цільового використання страхових коштів ви-

ключно на потреби застрахованих осіб.

Складна ситуація і у сфері пенсійного забезпечення. На сьо-

годні розмір мінімальної пенсії за віком удвічі нижчий за

фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2016 року становив 1738,85

грн. При цьому пенсії до 1500 грн отримують 7,4 млн осіб, а до

2000 грн – 9,6 млн осіб від загальної чисельності пенсіонерів.

Черговий рік пенсії належним чином не осучаснюються, при-

зупинено дію частини 2 статті 42 ЗУ «Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування», якою передбачено щорічне

підвищення пенсій з урахуванням темпів зростання серед-

ньої зарплати та рівня інфляції.

Значно погіршилось співвідношення розміру середньої пен-

сії до середньої зарплати в країні, зокрема з 56,1% у 2009-му до

30–32% у 2016 році.

ФПУ постійно домагається від Уряду вжиття заходів, реалізація

яких дозволить істотно збільшити надходження до Пенсійного

фонду, ліквідувати дефіцит пенсійних коштів, а саме: реформу-

вання системи оплати праці, забезпечення дієвих заходів з лега-

лізації зайнятості та доходів, запровадження спеціальних про-

грам сприяння зайнятості молоді та осіб передпенсійного віку.

Управління соціального страхування і

пенсійного забезпечення апарату ФПУ__

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

21.11.2020 00:02

20.11.2020 23:55

09.11.2020 19:45

09.11.2020 19:44

09.11.2020 19:43

04.11.2020 22:12

04.11.2020 22:11

27.10.2020 13:22

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання