« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ПОВНА ТА ПРОДУКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ПОВНА ТА ПРОДУКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ

Нова хвиля економічної кризи в 2014–2015 роках,

анексія Криму та військові дії на сході країни, ви-

лучення ресурсів економіки на оборону країни

призвели до повної або часткової втрати вироб-

ничих замовлень інших країн, зупинки низки під-

приємств та значних втрат серед працюючих на

ринку праці – понад 2 млн осіб, з яких майже 50%

– у промисловості.

Надзвичайно актуаль-

ними для країни ста-

ли питання соціаль-

но-економічного за-

хисту учасників АТО та вну-

трішніх переселенців, що по-

требує як удосконалення іс-

нуючої державної політики

загалом, так і індивідуально-

го підходу до кожної людини

зокрема.

Однією з найгостріших со-

ціально-економічних про-

блем залишається безробіття

молоді (осіб у віці 16–35 років).

Рівень молодіжного безробіт-

тя становить в Україні майже

25% – кожна четверта молода

людина не має роботи. Зокре-

ма, недосконалість існуючого

механізму прогнозування еко-

номічної ситуації та потреб

ринку праці призводить до не-

відповідності державного за-

мовлення на підготовку ка-

дрів потребам економіки.

І в такій ситуації майже по-

ловина вакансій (47%), що

пропонуються державною

службою зайнятості, – із зар-

платою від мінімальної до

2 тис. гривень, майже третина

(28%) – від 2 до 3 тис. грн.

Втрата робочих місць на

Донбасі та проблеми внутріш-

ньо переміщених осіб усе

більше загострюють ризики

втрати людського капіталу на

середньо- та довгострокову

перспективу.

З метою вирішення зазна-

чених проблем Міністерством

соціальної політики на пого-

дження СПО профспілок та

профспілкових об’єднань де-

кілька разів надсилався про-

ект ЗУ «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів

України щодо реформування

державного управління у сфе-

рі зайнятості населення та со-

ціального страхування на ви-

падок безробіття», який був

розроблений без залучення со-

ціальних партнерів, що є по-

рушенням Конвенції МОП

№ 122 та Рекомендації МОП

№ 169 щодо політики в сфері

зайнятості, та містить поло-

ження, які ніколи не підтри-

мувалися профспілками.

Пропозиції центрального

органу виконавчої влади, що

має формувати політику за-

йнятості в Україні, не вирішу-

вали проблему безробіття на-

селення та не сприяли досяг-

ненню принципів гідної праці.

Завдяки послідовним і кон-

солідованим діям профспіл-

кам вдалося у березні 2016

року заблокувати просування

зазначеного законопроекту в

тому вигляді, що суперечив

чинному законодавству. У

червні, на виконання реко-

мендацій учасників слухань

у Комітеті Верховної Ради

України з питань соціальної

політики, зайнятості та пен-

сійного забезпечення на тему

«Мета та шляхи реформуван-

ня Державної служби зайня-

тості», утворено робочу групу

з доопрацювання законопро-

екту «Про внесення змін до ЗУ

«Про зайнятість населення»

(нова редакція) та інших

пов’язаних законодавчих ак-

тів. Водночас протягом серп-

ня – вересня відбулася низка

зустрічей на рівні Прем’єр-

міністра та міністра соціаль-

ної політики з актуальних пи-

тань у сфері зайнятості. Так,

на виконання доручення

Прем’єр-міністра України

В. Гройсмана утворено робочу

групу з напрацювання консо-

лідованих законодавчих про-

позицій до законопроекту про

зайнятість населення. 29 ве-

ресня під час експертної зу-

стрічі соцпартнерів з пред-

ставниками ПРООН під голо-

вуванням першого заступни-

ка міністра соцполітики

О. Крентовської було презен-

товано напрацьовані мініс-

терством пропозиції до зако-

нопроекту про зайнятість.

Профспілки наполягають,

що реформу політики зайня-

тості необхідно здійснювати

через створення умов для за-

безпечення продуктивної, по-

вної та гідної зайнятості, ство-

рення нових високотехноло-

гічних та гідно оплачуваних

робочих місць, запроваджен-

ня принципів використання

страхових коштів виключно

на користь застрахованих осіб

у разі настання страхових ви-

падків, а фінансування ДСЗ

здійснювати за рахунок ко-

штів державного та місцевих

бюджетів.

 

ЗАРПЛАТА МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ

ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

Розрахунки основних державних соціальних стандартів та гарантій в проекті Держ-

бюджету–2017 здійснені на основі застарілих наборів продуктів харчування, непродо-

вольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення.

У проекті Держбюджету Украї-

ни на 2017 рік при визначенні

розмірів основних державних

соцстандартів та гарантій вра-

ховано домовленості нещодавно під-

писаної Генугоди, зокрема щодо зрос-

тання розмірів прожиткового мініму-

му, мінімальних зарплати та пенсії

не менш ніж на прогнозний рівень ін-

фляції (у проекті закладено зростан-

ня з перевищенням прогнозного ін-

дексу інфляції на 2%). Водночас зали-

шилася неврахованою норма щодо

забезпечення скорочення у 2017 році

грошового розриву між розміром по-

садового окладу (тарифної ставки)

працівника І тарифного розряду ЄТС

і мінімальною зарплатою на рівні, що

перевищує прогнозний індекс спо-

живчих цін. Однак профспілки напо-

лягатимуть на скороченні зазначено-

го грошового розриву у 2017 році що-

найменше до 243 грн із подальшою

його ліквідацією.

Разом з тим, профспілкові пропозиції

щодо встановлення розмірів прожит-

кового мінімуму, мінімальної зарпла-

ти та пенсії на рівні не менше, ніж

фактичний прожитковий мінімум

для відповідної категорії населення

залишилися нереалізованими. За ін-

формацією Урядової сторони, реаліза-

ція профспілкових пропозицій до

Держбюджету–2017 у повному обсязі

потребує 340 млрд грн.

Рівень зарплати більшості працюю-

чих в Україні не може забезпечити на-

віть мінімальних потреб їхніх сімей

та значно нижчий, ніж у країнах ЄС.

 

У РАМКАХ

ТРИСТОРОННЬОГО

ДІАЛОГУ

Профспілки традиційно виступають ініціато-

рами проведення Всесвітнього дня дій за гід-

ну працю та Міжнародного дня боротьби з

бідністю задля привернення уваги до питань

збереження та створення робочих місць, їх-

ньої якості та безпеки, рівня зарплати та сво-

єчасності її виплати, а також подолання бід-

ності, зокрема серед працюючих.

Федерація профспілок України звернулася

до органів виконавчої та законодавчої вла-

ди із закликом відзначити Всесвітній день

дій за гідну працю та Міжнародний день

боротьби з бідністю заходами на державному рівні.

7 квітня 2016 року на засіданні Національної тристо-

ронньої соціально-економічної ради було підписано

Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації

Програми гідної праці МОП для України на період

2016–2019 років між Міністерством соціальної полі-

тики України, репрезентативними всеукраїнськими

об’єднаннями організацій роботодавців, репрезен-

тативними всеукраїнськими об’єднаннями профспі-

лок та Міжнародною організацією праці.

Програма гідної праці МОП для України є системою

середньострокового планування, що спрямовує ро-

боту МОП в Україні впродовж 2016–2019 років відпо-

відно до трьох пріоритетів і завдань, погоджених з

Урядом та соціальними партнерами.

Головна мета програми – забезпечення повної, про-

дуктивної, безпечної зайнятості з гідною оплатою

праці шляхом реалізації спільних дій соціальних

партнерів, з одного боку, та Міжнародної організа-

ції праці, з іншого.

Задля сприяння досягненню цілей програми, моні-

торингу та оцінки її впровадження, забезпечення

активної участі всіх задіяних сторін і виконання

ними своїх зобов’язань з досягнення спільно пого-

джених результатів утворена Наглядова рада про-

грами, яка не рідше, ніж двічі на рік перевірятиме

хід виконання програми.

З метою досягнення визначених програмою страте-

гічних цілей і пріоритетів на засіданні Президії

ФПУ у червні п. р. прийнято пропозиції ФПУ до пла-

ну заходів щодо реалізації Програми гідної праці

МОП для України на період 2016–2019 років. До за-

значеного плану включено заходи для реалізації їх

на тристоронній основі. А 23 серпня було підписано

Генеральну угоду про регулювання основних прин-

ципів і норм реалізації соціально-економічної полі-

тики і трудових відносин в Україні на 2016–2017

роки, яка закладає підвалини для виконання пріо-

ритетних напрямів Програми гідної праці – ефек-

тивної зайнятості з гідними умовами праці, соці-

ального захисту та соціального діалогу.

На реалізацію положень Генугоди та вимог проф-

спілок галузевими профспілками розпочато відпо-

відну роботу щодо укладення галузевих угод, зокре-

ма 6 вересня укладено угоду в галузі авіабудування.

 

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання