« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

НА ОСОБЛИВОМУ КОНТРОЛІ – ПОГАШЕННЯ БОРГІВ

НА ОСОБЛИВОМУ КОНТРОЛІ – ПОГАШЕННЯ БОРГІВ

В Україні й досі не подолано

явище заборгованості із

зарплати, загальна сума

якої на 1 вересня цього року

сягнула 1902,3 млн грн, у

тому числі на економічно

активних підприємствах –

1237,1 млн грн, або 65%.

Вирішити проблему повернен-

ня працівникам заборгованої

заробітної плати та забезпе-

чити її своєчасну виплату в

подальшому можливо, на думку

профспілок, шляхом:

– законодавчого запровадження

економічної відповідальності робо-

тодавців перед працівником та еко-

номічного захисту працівника в

разі затримки зарплати;

– надання права працівнику на

призупинення роботи в разі неви-

плати заробітної плати;

– переведення заробітної плати

до позачергових виплат;

– створення гарантійної установи

для забезпечення виплат зарплат у

разі неплатоспроможності підпри-

ємства.

Так, за наполяганням профспі-

лок, питання економічної відпові-

дальності роботодавця та надання

права працівнику на призупинення

роботи включено до проекту Трудо-

вого кодексу України.

Також було затверджено План не-

відкладних заходів щодо погашення

заборгованості із заробітної плати

(на виконання розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 22 липня

2016 року № 517-р), яким, зокрема,

зобов’язано відповідні центральні

органи виконавчої влади до кінця

2016 року розробити та внести на роз-

гляд Уряду законопроект щодо до-

тримання вимог найманих праців-

ників у разі неплатоспроможності

роботодавця й опрацювати за учас-

тю сторін соціального діалогу пи-

тання ратифікації розділу III Кон-

венції МОП № 173 про захист вимог

працівників у випадку неплатоспро-

можності роботодавців та приєднан-

ня до статті 25 Європейської соціаль-

ної хартії (переглянутої).

Водночас завдяки послідовній та

наполегливій позиції ФПУ вдалося

привернути увагу Уряду до проблем

низької заробітної плати та несвоє-

часності її виплати. Так, за резуль-

татами зустрічі з представниками

ФПУ 6 липня 2016 року, Прем’єр-

міністром України В. Гройсманом

надано доручення центральним ор-

ганам виконавчої влади (від

09.07.2016 № 25167/0/1-16), зокрема,

стосовно розробки до 1 вересня ц. р.

законопроектів щодо реформуван-

ня системи оплати праці. ФПУ роз-

роблено та направлено парламент-

ським фракціям проект Закону

України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України

щодо порядку встановлення міні-

мальних гарантій в оплаті праці».

Народним депутатом України

О. Вілкулом зареєстровано у Верхо-

вній Раді України проект Закону

України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України

щодо збільшення мінімальної заро-

бітної плати на рівень, який відпо-

відає фактичному прожитковому

мінімуму для працездатних осіб»

(№ 4900 від 06.07.2016), а 13.07.2016 на-

родними депутатами України С. Ка-

пліним і О. Сугоняком поданий до

парламенту проект ЗУ «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих ак-

тів України щодо порядку встанов-

лення мінімальних гарантій в опла-

ті праці» (реєстр. № 4900-1). Зазначе-

ними законопроектами передбача-

ється, зокрема, підвищення розміру

мінімальної заробітної плати до

рівня фактичного розміру прожит-

кового мінімуму для працездатних

осіб, запровадження галузевих під-

вищувальних коефіцієнтів до заро-

бітної плати в небюджетній сфері і

т. ін. Крім того, у Верховній Раді

України зареєстровано та включено

до порядку денного чергової сесії

законопроекти № 2533 та № 3438, роз-

роблені фахівцями ФПУ.

У законопроекті № 2533 частково

враховано положення профспілко-

вого проекту Закону України «Про

внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо забезпечен-

ня своєчасної виплати заробітної

плати», який схвалено СПО об’єд-

нань профспілок (рішення № 18-3

від 08.12.2014). Законопроектом, зо-

крема, передбачається посилення

економічного захисту заробітної

плати у разі її затримки шляхом

зобов’язання роботодавця сплатити

працівнику відшкодування у розмі-

рі подвійної облікової ставки Наці-

онального банку в розрахунку на

рік за кожний день затримки, почи-

наючи з наступного дня після закін-

чення встановлених строків випла-

ти заробітної плати, включаючи

день її фактичної виплати.

Проект закону про внесення змін

до деяких законодавчих актів Укра-

їни (щодо порядку встановлення мі-

німальних гарантій в оплаті праці)

(реєстр. № 3438), яким передбачаєть-

ся запровадження підвищувальних

галузевих коефіцієнтів для визна-

чення тарифних ставок робітників

І розряду, розроблено профспілко-

вими фахівцями, схвалено Президі-

єю ФПУ (постанова № П-36-8 від

23.12.2014) і СПО об’єднань профспі-

лок (рішення № 20-2 від 31.03.2015 і

Протокол № 23 від 25.05.2015). Одно-

часно розроблено проект постанови

Кабінету Міністрів України «Про

затвердження показників підвищу-

вальних галузевих коефіцієнтів для

визначення тарифних ставок робіт-

ників І розряду за галузями еконо-

міки небюджетної сфери», який

буде направлено до Кабінету Міні-

стрів України в разі прийняття за-

конопроекту.

Ухвалення запропонованих про-

ектів документів щодо запрова-

дження мінімальних гарантій заро-

бітної плати за галузевою ознакою

в небюджетній сфері сприятиме

зростанню рівня зарплати в реаль-

ному секторі економіки, детінізації

оплати праці найманих працівни-

ків, збільшенню надходжень до бю-

джетів і фондів, а також дасть по-

штовх для зростання зарплати в бю-

джетній сфері.

Членським організаціям ФПУ ре-

комендовано проведення консуль-

тацій з народними депутатами

України з метою прийняття зазна-

чених законопроектів.

 

НЕ ДОПУСТИТИ

ПОГІРШЕННЯ

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

Завданням № 1 Порядку денного розвитку

на період після 2015 року та Цілей сталого

розвитку (2015–2030 роки), затверджених на

Саміті ООН у вересні 2015 року, є викорінен-

ня бідності, боротьба з нерівністю та захист

прав кожної людини. З метою реалізації цьо-

го завдання Уряд розпорядженням від

16.03.2016 № 161-р схвалив Стратегію подо-

лання бідності. Головна мета документа – по-

етапне зниження в Україні масштабу біднос-

ті, соціального відчуження та запроваджен-

ня нових механізмів її запобігання. Стратегію

передбачено реалізувати до 2020 року.

Завдяки активній позиції профспілок при при-

йнятті зазначеного нормативно-правового акта

пропозиції профспілкової сторони, спрямовані

на соціальний захист громадян, були врахова-

ні. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від

08.08.2016 № 573-р затверджено План заходів на 2016–

2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності.

За наполяганням профспілок щодо належного соці-

ального захисту населення в умовах підвищення цін і

тарифів вдалося домогтися від Уряду максимального

спрощення системи надання житлових субсидій мало-

забезпеченим верствам населення.

Разом з тим, на сьогодні вкрай актуальними залиша-

ються проблемні питання щодо занижених розмірів

основних державних соціальних стандартів та гаран-

тій: мінімальної заробітної плати, прожиткового міні-

муму та мінімальної пенсії. Оскільки розмір усіх соці-

альних виплат розраховується на основі основного

державного соціального стандарту – прожиткового мі-

німуму, то невідповідність його законодавчо встанов-

леного розміру реальним мінімальним потребам за-

безпечення особи призводить до штучно занижених

розмірів допомог.

5 вересня 2016 року на засіданні Урядового комітету з

питань соціальної політики та гуманітарного розви-

тку було схвалено проект постанови Кабінету Міні-

стрів України «Про затвердження наборів продуктів

харчування, непродовольчих товарів та послуг для

основних соціальних і демографічних груп населен-

ня». Проте й досі Урядом не прийнято рішення щодо

затвердження оновлених наборів.

Федерація профспілок України вимагає від Уряду при-

скорення затвердження оновлених наборів продуктів

харчування, непродовольчих товарів та послуг для

основних соціальних і демографічних груп населення

з метою формування розмірів прожиткового мінімуму

на основі актуалізованих показників.

Матеріали підготовлено

Департаментом захисту соціально-економічних

прав апарату ФПУ

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання