« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗАЯВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ШОКОВИМ ПІДВИЩЕННЯМ ЦІН І ТАРИФІВ

ЗАЯВА  ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  У ЗВ’ЯЗКУ З ШОКОВИМ ПІДВИЩЕННЯМ ЦІН І ТАРИФІВ

Прем’єр-міністру України

Гройсману В. Б.

Голові Верховної Ради України

Парубію А. В.

Першому заступнику Голови СПО сторони роботодавців на національному рівні

Мірошниченку О. В.

Федерація профспілок Украї­ни висловлює категоричний протест проти встановлення Кабінетом Міністрів Украї­ни з 1 травня 2016 року економічно не­обґрунтованої ціни на природний газ для населення, що, як наслідок, спри­чинило підвищення тарифів на гаря­чу воду та опалення, з 1 вересня під­вищення тарифів на електроенергію на 30%, ініціювання територіальни­ми водоканалами підвищення тари­фів на холодну воду.

Зазначені рішення прийнято Кабі­нетом Міністрів України та НКРЕКП в умовах падіння реальної заробітної плати на 20,2% (за 2015 рік), збільшен­ня заборгованості з виплати заробіт­ної плати до 1,8 млрд грн, скорочення робочих місць та зростання безробіт­тя, зростання рівня бідності серед працюючих до 20%.

ФПУ заявляє, що діюча система со­ціального захисту не забезпечує адек­ватної підтримки населення, оскіль­ки базується на штучно заниженому вдвічі розмірі прожиткового мініму­му – при 3037 грн розрахованого Мін­соцполітики фактичного прожитко­вого мінімуму для працездатних осіб в цінах травня ц.р. в Держбюджеті встановлено 1450 грн з 1 травня ц.р.

Відтак – вдвічі занижено й розміри мінімальної зарплати та мінімальної пенсії.

Нинішня державна тарифна полі­тика вже зробила комунальні послу­ги фінансово недоступними для біль­шості населення України, – до кінця року в чергу за державною допомо­гою стане майже 9 млн сімей із за­гальної кількості 15 млн сімей, до ка­тегорії отримувачів субсидії може по­трапити майже три чверті працюючо­го населення.

Федерація профспілок України на­полягає – працююча людина не повинна бути отримувачем субсидії і йти з простягнутою рукою до держа­ви, а мати можливість своєю працею заробити на до­статній життє­вий рівень для себе та своєї сім’ї. Держава ж пови­нна забез­печити ефектив­ний соці­альний за­хист враз­ливих катего­рій населення.

Мірилом ефективності дер­жавної соціальної по­літики має бути не міль­йонна кількість отримувачів субси­дій та соціальної допомоги, а реалізо­ване конституційне право громадян на гідне життя за рахунок власної праці.

Враховуючи, що дії Кабінету Міні­стрів України та НКРЕКП порушують конституційне право громадян на до­статній рівень життя для себе і своєї сім’ ї , Федерація профспілок України вимагає:

– негайно перегля­нути встановлену ціну на природний газ для населення, а також тарифи на опалення та гарячу воду, забезпечивши визначення їх на економічно обґрун­тованому рівні;

– терміново вне­сти зміни до Держав­ного бюджету Украї­ни на 2016 рік щодо підвищення розмі­рів прожиткового мі­німуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня фактич­ного прожит­кового міні­муму та пе­редбачити кошти для підви­щення ба­зового та­рифного розряду Єдиної та­рифної сіт­ки з метою ліквідації гро­шового розриву з мінімальною заро­бітною платою;

– роботодавцям усіх форм власності спрямувати вивільне­ні кошти фонду оплати праці, внаслі­док зменшення з 1 січня 2016 року майже вдвічі розміру ЄСВ, на підви­щення з 1 липня 2016 року заробітної плати не менш ніж на 15%;

– погасити до 1 жовтня 2016 року за­боргованість з виплати заробітної плати.

У разі невиконан­ня вимог профспілок для захисту еконо­мічних і соціальних інтересів працюючих профспілки будуть відстоювати консти­туційне право грома­дян на достатній рі­вень життя усіма за­конними засобами.

ПРИЙНЯТО НА ЗАСІДАННІ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

23 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

6 ЛИПНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МАРШ ПРОТЕСТУ ПРОТИ ШОКОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Рішення провести 6 липня у Києві Всеукраїнський марш протесту та пікету­вання Верховної Ради України у зв’язку із шоковим підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги прийняла Рада Федерації профспілок України на засіданні 23 червня.

НАША БОРОТЬБА

Акція розпочнеться ба­гатотисячним маршем представників проф­спілок, що з’їдуться до столиці з усіх регіонів країни, і продовжиться пікетуванням Верхо­вної Ради України. За­ходи на підтримку Все­українського маршу протесту відбудуться також по всій країні. Відповідне рішення після гострих та бурх­ливих дебатів було під­тримано майже одного­лосно як результат об­говорення питання «Про позицію і дії ФПУ, її членських організа­цій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового під­вищення ціни на газ і тарифів на житлово-ко­мунальні послуги», до­повідачем із якого ви­ступив Голова ФПУ Григорій Осовий. У ви­ступах учасників засі­дання акцентувалося на тому, що вже час пе­реходити до реальних справ і активними та рішучими діями зму­сити владу перегляну­ти свою позицію сто­совно цін і тарифів. На­разі ж профспілки вва­жають, що здійснювані Урядом заходи є недо­статніми, а розміри підвищення доходів є неспівставними з масштабами підвищен­ня цін і тарифів, що призведе до неминучо­го зниження життєвого рівня громадян.

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 2016–2021

Ще одним важливим рі­шенням, яке прийняли члени Ради ФПУ, стало затвердження Заходів з реалізації Стратегії ді­яльності Федерації профспілок України на 2016–2021 роки «Євро­пейський вибір» та Прі­оритетних напрямів ді­яльності на 2016–2017 роки. ФПУ й надалі ви­ступатиме за розбудову України на засадах со­лідарності, єдності, рів­ності, соціальної спра­ведливості та демокра­тії, за стійке економіч­не зростання, повну за­йнятість, якісні робочі місця, справедливу оплату праці та оподат­кування, високої якості громадське обслугову­вання, освіту та навчан­ня, ефективне держав­не управління, гендер­ну рівність.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»


 

01.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання