« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА СТРАЙК ПРОТИ НЕСПРАВЕДЛИВИХ ТАРИФІВ

ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА СТРАЙК ПРОТИ НЕСПРАВЕДЛИВИХ ТАРИФІВ

Федерація профспілок України направила в Кабінет Міністрів України проект закону про підвищення прожиткового мінімуму за­для компенсації суттєвого зростання тари­фів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ, а також запланувала мітинги на 6 липня, щоб змусити владу розглянути цю ініціативу. Про це на прес-конференції в агенції УНІАН повідомив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

У заході взяли участь голова Профспілки працівників житло­во-комунального гос­подарства, місцевої промис­ловості, побутового обслуго­вування населення України Олексій Романюк, заступ­ник голови Профспілки пра­цівників металургійної і гір­ничодобувної промисловос­ті України Олександр Рябко, голова Об’єднання профспі­лок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» Валентин Мельник, голова Київської міської організації Проф­спілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.

Федерація профспілок України висловлює катего­ричний протест проти вста­новлення Кабінетом Міні­стрів України з 1 травня 2016 року економічно необ­ґрунтованої ціни на природ­ний газ для населення, що спричинило підвищення та­рифів на гарячу воду та опа­лення, подальше підвищен­ня тарифів на електроенер­гію на 30%, ініціювання те­риторіальними водоканала­ми підвищення тарифів на холодну воду.

Профспілки завжди були послідовними й активно ви­ступали за припинення по­літики жорсткої економії, що здійснюється виключно за рахунок працівників і пенсіонерів. Вони заклика­ли Уряд до конструктивно­го обговорення шляхів пом’якшення наслідків під­вищення «комуналки» для людей. ФПУ було напрацьо­вано та передано до парла­менту відповідний законо­проект. «Нами запропонова­ні зміни до державного бю­джету, законів про оплату праці, про індексацію гро­шових доходів населення та інших законодавчих актів. Вони пов’язані насамперед з оплатою праці та захис­том трудових доходів», – сказав Григорій Осовий. При цьому він зазначив, що законопроект був поданий не лише Уряду, а й народ­ним депутатам, водночас бажаним є внесення такого законопроекту Кабміном, оскільки саме він відпові­дає за зміни до бюджету.

Голова ФПУ повідомив, що з січня 2014 по червень 2016 року ціни на електроенергію зросли в 3,1 раза з урахуванням того, що буде ще одне підвищення, на хо­лодну воду – в півтора раза, а з вересня планується під­вищення ще на 30%. Ціна на газ за цей період зросла вже в 6 разів, на опалення – в 4 рази, на гаряче водопоста­чання – в 5,9 раза. «Підви­щення в 1,8–2,2 раза тарифів на житлово-комунальні по­слуги і газ не покривається тими доходами, які отриму­ють працівники у вигляді зарплати, а пенсіонери у ви­гляді пенсії», – сказав Гри­горій Осовий.

Як наголошували у своїх виступах профспілкові лі­дери, через рішення про різ­ке підвищення ціни на газ збільшиться кількість лю­дей, які перебувають за ме­жею бідності. Вже зараз 20% найманих працівників вважаються «працюючими бідняками», тобто їх зарплата є недостатньою для забезпечення елементар­них потреб людини.

За словами учасників прес-конференції, суттєве зростання тарифів змушує більшу частину домогоспо­дарств звертатися за субси­діями. «Ми порахували, що перейти на субсидію дове­деться 76% найманих пра­цівників України. Майже 9 млн з 15 млн малозабезпе­чених осіб стануть у чергу за державною допомогою до кінця року», – сказав Гри­горій Осовий. Він пояснив, що у разі, якщо ціна є еко­номічно обґрунтованою, профспілки наполягають на здійсненні обґрунтовано­го розрахунку прожитково­го мінімуму. «Навіть на базі застарілого споживчо­го кошика, який не зміню­вався з 2000 року, розмір прожиткового мінімуму має становити 3037 грн, тоб­то такою має бути міні­мальна зарплата в нашій країні». «Ми за те, щоб про­вести докорінну реформу оплати праці, встановити об’єктивну вартість праці і дати можливість працюю­чій людині самостійно сплачувати за спожиті по­слуги і товари», – наголосив Григорій Осовий. При цьо­му він зазначив, що внести зміни до бюджету необхід­но терміново. «Ми хотіли б, щоб з 1 липня було встанов­лено саме такий розмір мі­німальної зарплати», – ска­зав профспілковий лідер, додавши, що розмір міні­мальної пенсії, за розрахун­ками ФПУ, має становити 2300 грн. Якщо ж Уряд напо­лягатиме на тому, що в бю­джеті немає грошей, а біз­нес не згоден з такою міні­мальною зарплатою, то Кабмін повинен знизити та­рифи на ЖКП і ціну на газ. «Або неминучий соціальний вибух, або ми підлаштовує­мо заробітні плати, пенсії й соціальні гарантії до рівня, щоб люди могли сплатити таку високу ціну», – наголо­сив Григорій Осовий.

Зважаючи на відсутність реакції з боку влади щодо проведення конструктив­них переговорів, ФПУ вирі­шила провести 6 липня у м. Києві маніфестацію з од­ночасним пікетуванням Ка­бінету Міністрів і Верхо­вної Ради. «Парламент по­винен невідкладно заслуха­ти звіт Уряду з цього питан­ня, розібратися, чи були підстави для встановлення такої ціни на природний газ, чи є вона економічно обґрунтованою. І друге: чи достатнім є рівень соціаль­ного захисту, аби не викли­кати соціального вибуху в суспільстві», – сказав Голо­ва ФПУ. Також він зазна­чив, що має намір зустріти­ся із спікером парламенту для того, щоб наполягти на розгляді цього питання до закінчення поточної сесії. «Парламент не може піти на літні канікули, розумію­чи, яка температура сьогод­ні в трудових колективах. Він повинен розглянути звіт Уряду і визначити поетапні дії для вирішення цього серйозного питання», – підкреслив профспілко­вий лідер.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Олександр РЯБКО, заступник голови Профспілки праців­ників металургійної і гірничодобувної про­мисловості України:

«Члени нашої проф­спілки на пленумі Центрального комітету в травні вийшли з ініціати­вою прийняти Звернення до органів державної влади з вимогою прове­дення протестних акцій проти під­вищення цін і тарифів на природ­ний газ, електроенергію та послуги ЖКГ. Це звернення ми направили до Федерації профспілок України і весь час працювали з нашими член­ськими організаціями над прове­денням такої акції, щоб вийти та гідно захистити права людини пра­ці. Але це питання стосується не тільки профспілок, а й кожного гро­мадянина».

Олександр ЯЦУНЬ, голова Київської міської організації Профспілки праців­ників освіти і науки України:

«Серед усіх категорій населення пенсіонери, студенти та бюджетники, зокрема освітяни, є найбільш вразливими. І вони пер­шими відчують цей олігархічний прес, який тисне тарифами, ціною. На сьогодні в освітянському середовищі склалася патова ситуація. Уряд нас не чує. Всі звернення до Президента, Верховної Ради, спря­мовані на врегулювання цього пи­тання в нормальний конструктив­ний спосіб, на скасування драконів­ських тарифів, не мали позитивного результату. Тому на президії Київ­ської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України ми ухвалили план дій щодо лікві­дації причин, що спонукали до під­вищення цін».

Григорій ОСОВИЙ, Голова ФПУ:

«Рішення, прийняті Урядом у квітні, збу­рили все українське суспільство. І можна сказати, що в трудо­вих колективах, де діють профспіл­кові організації, оцінка таких рі­шень є вкрай негативною і зумов­лена тим, що підвищення у 1,8 раза тарифів на природний газ і ЖКП не покривається тими доходами, які отримують робітники у вигляді за­робітної плати, а пенсіонери у ви­гляді пенсій. І вже зараз 20% найма­них працівників вважаються «пра­цюючими бідняками», тобто їх зарплата є недостатньою для за­безпечення елементарних потреб людини».

Олексій РОМАНЮК, голова Профспілки житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промисло­вості, побутового об­слуговування насе­лення України:

«Мабуть, усіх цікавить питання, як ставиться до підвищення тарифів наша профспілка. На перший погляд, підвищення тарифів на послуги ЖКГ галузі вигідно – це й збільшення зарплати працівникам, і зростання доходів житлово-комунальних під­приємств. Але наша позиція єдина: ми за те, щоб тарифи були економіч­но обґрунтованими, з обов’язковим одночасним посиленням соціального захисту громадян. Адже на наших підприємствах працюють такі ж люди, які так само платять за послу­ги ЖКГ, природний газ, тепло і не мають жодних пільг. А через підви­щення ціни на газ, електроенергію наші підприємства зазнають збитків, працівники не отримують зарплати».

Валентин МЕЛЬНИК, голова Київської міськпрофради:

«Питання підвищення тарифів стосується не тільки профспілок, а й усіх українських ро­дин. Воно турбує кожну сім’ю, адже це питання добробуту та вза­галі проживання в Україні. Змуше­ний констатувати, що в Україну прийшла нова біда. У нас уже є дві біди. Перша – це війна. Друга – злидні, в які ми потрапили завдяки тим реформам, які наразі прово­дяться. Третя біда прийшла завдяки ось таким рішенням Уряду, це енер­гетична бідність. 9 червня пред­ставники профспілок трудових ко­лективів м. Києва намагалися піке­тувати НКРЕКП, щоб змусити чи­новників не приймати рішення, яке вони ухвалили. Але наші вимоги були проігноровані».

01.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання