« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

ЧАСТИНКА ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

ЧАСТИНКА ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» цього року відзначає своє 70-річчя. Це якраз той цікавий випадок, коли поважний вік – пора розквіту, час міцної молодої сили, що сприяє поступу й розвитку, гарантує добру та далеку перспективу.

У наш складний час, позначений соці­ально-економічними негараздами й всілякими кризами, багато що на за­воді могло б змінитися не на краще, він узагалі міг би перепрофілюватися чи на­віть загинути – як сотні інших підприємств і організацій. Рейдерство, зміна власності, безліч системних проблем, неподолана ко­рупція тощо. На такому тлі успішність, лі­дерство, світове визнання вітчизняного ви­робника – і не вигадані, а дійсні! – здаються дивом. Але насправді це «диво» забезпечу­ють систематична праця на результат, темп, активність, мужність, професіоналізм, віра в себе і, певна річ, міцний згуртований ко­лектив однодумців. Одне слово – якісний людський фактор. Усе це уособлює БХФЗ – флагман галузі, впевнений лідер у цьому сегменті народного господарства.

Історія підприємства, яка почалася в 1947 році з невеличкої артілі на околиці Києва, в селі Микільська Борщагівка, підтверджує ту істину, що коли із самого початку все ро­биться правильно, то й увесь подальший шлях буде відповідним – конструктивним і грамотним.

Тут завжди працювали висококласні фахівці!

У 1960-му це вже був хіміко-фармацевтич­ний завод. А в середині 90-х трудовий колек­тив приватизував своє підприємство, й воно почало стрімко розвиватися. Передусім, зо­середились на будівництві нових та рекон­струкції діючих виробничих цехів, дільниць, складів і лабораторій. Та головним рушієм успіху на БХФЗ стала концепція стратегії розвитку. Як зазначила генеральний дирек­тор ПАТ НВЦ «БХФЗ» Людмила Безпалько, «ще в далекі 90-ті роки ми вирішили, що бу­демо європейським підприємством, будемо сповідувати європейські стандарти випуску ліків. Отже, прагнули того результату, який бачимо сьогодні».

ПАТ НВЦ «БХФЗ» – перше й поки що єдине підприємство в Україні, яке запровадило ін­тегровану фармацевтичну систему якості, що базується на вимогах належних практик із ви­робництва та дистрибуції лікарських засобів (GMP та GDP), міжнародних стандартів з управління якістю, екологічного менеджмен­ту, охорони здоров’я та безпеки праці, енерго­менеджменту, захисту прав людини та соці­альної відповідальності. За цими євростан­дартами було отримано відповідні міжнарод­ні й національні сертифікати, збудовано цехи, навчено персонал.

Люди цінують високу якість ліків і дові­ряють компанії, а це – краща нагорода. Тому серед завдань нової маркетингової політики підприємства – збільшити частку брендових та інноваційних лікарських засобів і так фор­мувати продуктовий портфель, аби дотриму­ватися розумного балансу «ціна – якість» та не втрачати довіри споживача.

Здобувши заслужене визнання в Україні, в тому числі серед колег, підприємство впевнено зміцнює свої позиції на міжнарод­ному ринку. Успішно проходить обов’язкові для здійснення експортної діяльності на­глядові та сертифікаційні аудити, включно з іноземними, та невпинно розширює гео­графію експорту.

Адміністрація і профспілковий комітет підприємства працюють пліч-о-пліч, набува­ючи сил і натхнення у порозумінні й взаєм­ній підтримці. На заводі – стовідсоткове профспілкове членство!

Щодо стандарту SA 8000 (соціальна відпо­відальність), то в Україні Борщагівський хімфармзавод – єдине підприємство серед усіх галузей господарства, що отримало сер­тифікат відповідності та регулярно прохо­дить міжнародні аудити.

Колективний договір, що укладається на 2 роки, здобував перше місце у Всеукраїнсько­му конкурсі на кращий колдоговір та друге серед підприємств і організацій Києва. Захо­ди щодо соціального захисту працівників ви­світлено тут у повному обсязі. Зокрема, вста­новлено цілу низку доплат, виплат і премій, у тому числі за певні досягнення в роботі; ма­теріальне заохочення працівників до ювілей­них, пам’ятних, святкових дат. Профком част­ково компенсує працівникам вартість сана­торно-курортних і дитячих путівок, організує літній відпочинок працівників та членів їхніх сімей, надає матеріальну допомогу.

Для забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження виробничого травма­тизму й професійної захворюваності відділ охорони праці та профком щомісяця прово­дять наради з начальниками структурних підрозділів щодо виконання запланованих заходів з охорони праці, екології та промисло­вої санітарії.

БХФЗ спрямовує значні кошти на допомо­гу лікарням, інтернатам, благодійним фон­дам, багатодітним сім’ям, а також на ліку­вання поранених та постраждалих у зоні АТО. У цьому контексті підприємство є яскравим прикладом соціально відповідаль­ного бізнесу – незважаючи на важкі для всіх часи, все ж віднаходить можливість підтри­мати тих, хто цього найбільше потребує.

Слід зазначити, що при тому, що рівень професійних знань працівників досить висо­кий, на заводі розроблено програми безперерв­ної підготовки спеціалістів – для всіх. Регу­лярно проводяться тренінги й семінари. Бага­то хто має середню спеціальну та вищу освіту, фахівці – вищу профільну, проте кожен, хто приходить на БХФЗ, навіть з відповідною осві­тою, спеціально навчається за напрямами стандартів, упроваджених на підприємстві.

Сьогодні, попри складну економічну си­туацію в країні, підприємство й далі реалізо­вує свої плани та здійснює капіталовкладен­ня у власний розвиток. Так, до кінця 2018 року заплановано 317 млн грн інвестицій у модернізацію виробництва. Усе це дає персо­налу впевненість у завтрашньому дні – чи не найголовнішу мотивацію до завзятої сумлін­ної праці та патріотичного ставлення до сво­го підприємства.

З нагоди професійного свята – Дня фарма­цевтичного працівника України підприєм­ство відвідали голова Центральної ради Профспілки працівників хімічної та нафтохі­мічної галузей промисловості України Ва­силь Мойсюк, його заступник Микола Миць­ко та голова Київської міської ради Профспіл­ки Ірина Стеблюк. Колективу, як переможцю конкурсу на звання «Краще підприємство фармацевтичної галузі», в урочистій обста­новці було вручено Почесну грамоту ЦР Профспілки.

Мар’яна ІЛЬКІВ

 


ЗАХИСТИТИ БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ ВІД НЕОБҐРУНТОВАНИХ ПОСЯГАНЬ КОНКУРЕНТА!

У зв’язку з гострою ситуацією, що склалася на ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагів­ський хіміко-фармацевтичний завод», голова Профспілки працівників хімічної та нафтохі­мічної галузей промисловості України Василь Мойсюк звернувся з листом до Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана.

У зверненні, зокрема, йдеться: «У ході відзначення професійного свята – Дня фармацевтичного пра­цівника члени трудового колективу (а вони 100% є членами нашої галузевої профспілки), проф­спілковий комітет ПАТ «Науково-виробничий центр «Бор­щагівський хіміко-фармацевтичний завод» висловили за­непокоєння постійними, вже не один рік поспіль, перевір­ками, обшуками та виїмками значної кількості докумен­тів їхнього підприємства правоохоронними органами.

Такі дії не тільки відволікають висококваліфікований персонал від кропіткої роботи, а ще й дестабілізують ді­яльність підприємства, негативно впливають на мораль­ний клімат у трудовому колективі, що суттєво знижує продуктивність праці. Це при тому, що в Україні постійно всіма гілками влади наголошується, що залучення право­охоронних органів до тиску на суб’єктів господарювання є неприпустимим.

ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» є одним з передових під­приємств – виробників високоякісних, доступних лікар­ських засобів, де постійно проводяться науково-пошукові роботи із створення ще більш дієвих і доступних ліків, а нові розробки запроваджуються у виробництво.

До того ж, це підприємство є великим платником податків і зборів. Так, у 2016 році було сплачено 120 млн грн податків і зборів, а за 6 місяців 2017-го – 68,7 млн грн, постійно зростає середня заробітна плата.

Це перше в Україні фармацевтичне підприємство, що по­вністю впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості (GMP, ISO 9001), дистрибуції (GDP), екологічно­го менеджменту (ISO 14001), енергоменеджменту (ISO 50001), охорони здоров’я та безпеки праці персоналу (OHSAS 18001), а також соціальної відповідальності (SA 8000).

Вивчивши наявні матеріали безперервних перевірок право­охоронними органами, Центральна рада Профспілки пра­цівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України повністю підтримує звернення до Федерації робото­давців України від імені роботодавця цього підприємства – генерального директора Л. Безпалько та від імені працівни­ків підприємства – голови профкому В. Кливак від 06.09.2017 № 21/2-2172, а також звернення генерального директора ФРУ Р. Іллічова від 11.09.2017 № 17-1-340 до Вас, шановний Володи­мире Борисовичу.

Ми повністю переконані, що на ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» чиниться шалений тиск з боку конкурента, аж до еле­ментів рейдерського захоплення, які зазначене підприєм­ство переживає, починаючи з 1990-х років, коли профспілці доводилося на захист трудового колективу проводити акції протесту, в тому числі під Верховною Радою України. Тоді це були іноземні псевдоінвестори, а тепер ми вбачаємо нега­тивне втручання із залученням правоохоронців вітчизня­них конкурентів заради захоплення не тільки контрольного пакета акцій, а й з метою знищення всього підприємства.

Переконливо просимо Вас, шановний Володимире Борисо­вичу, врахувати викладене вище, в тому числі у зазначених зверненнях, сприяти нам, всьому трудовому колективу під­приємства у захисті від необґрунтованих посягань конку­рента на діяльність ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Також підтримуємо пропозицію Федерації роботодавців України про внесення питання щодо дій правоохоронних ор­ганів відносно ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на засідан­ня Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних пи­тань порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання, створеної на виконання постанови Кабіне­ту Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 578».

Олексій ПЕТРУНЯ

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання